Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

Extra raadsvergadering

dinsdag 12 juli 2022

19:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

Tijdens deze vergadering wordt het raadsprogramma ter vaststelling aan de raad voorgelegd en wordt het coalitieprogramma gepresenteerd. Verder worden drie wethouders-kandidaten ter benoeming voorgedragen en zal een nieuw raadslid voor toelating en beëdiging worden voorgesteld.


De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 5 juli 2022 hieronder te raadplegen.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Afwezig zijn mevr. M.C. van der Meer (CU), dhr. D.T. Hooijenga (CU), dhr. E.F.H. Duursma (D66), dhr. A. Nijboer (FNP) en mevr. A. Dam (raadsgriffier).
  Mevr. N. Koopmans (BVNL) komt iets later.

  00:00:26 - 00:00:35 - PLV-Griffier I. Geerligs
  00:20:26 - 00:20:27 - A.J. de Vries
  00:28:43 - 00:34:32 - voorz. L.J. Gebben
 2. 2

  Bij dit agendapunt stelt de raad de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Besluit

  Aan de agenda wordt toegevoegd agendapunt 2a: Tijdelijke aanwijzing adjunct-griffier.

  00:32:49 - 00:34:32 - voorz. L.J. Gebben
 3. 2.a

  Door corona kan de griffier niet in de raadzaal aanwezig zijn. De nieuwe adjunct-griffier start per 1 september 2022. Om die reden wordt voorgesteld een tijdelijke adjunct-griffier aan te wijzen voor de raadsvergaderingen van 12 en 14 juli. Dit agendapunt is op 11 juli toegevoegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), FNP-fractie (4), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad mevr. I. Geerligs-Van der Veen aan te wijzen als tijdelijk adjunct-raadsgriffier voor de periode 12 juli t/m 15 juli 2022.

  00:33:16 - 00:34:32 - voorz. L.J. Gebben
  00:34:32 - 00:35:46 - PLV-Griffier I. Geerligs
  00:35:46 - 00:37:33 - voorz. L.J. Gebben
 4. 3

  Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 is het (in)formatieproces van de raad gestart om de toekomst van het gemeentebestuur vorm te geven. Als uitkomst daarvan heeft de raad de ambitie uitgesproken om de komende vier jaar zijn eigen rol te versterken door te werken met een raadsprogramma. Dit raadsprogramma is door de gemeenteraad opgesteld en wordt nu ter vaststelling aangeboden.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • Raad, evt. tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
   • Amendementen
   • Voorstel:

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), FNP-fractie (4), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem over de beslispunten 1 t/m 6:

  • Het raadsprogramma gemeente Tytsjerksteradiel 2022-2026 ‘Samen in actie voor Tytsjerksteradiel’ vast te stellen.
  • Het raadsprogramma als belangrijk kader mee te geven aan de agendacommissie en te verwerken in de plannings- en termijnagenda.
  • De agendacommissie jaarlijks een evaluatie van het raadsprogramma op de agenda te laten plaatsen.
  • Het raadsprogramma als belangrijk kader mee te geven voor het college-uitvoeringsprogramma en te betrekken bij de begrotingsbehandeling 2023.
  • De klankbordgroep Raadsprogramma in te stellen als een commissie ex artikel 84 Gemeentewet bestaande uit vier raadsleden (2 van de coalitiepartijen en 2 van de niet-coalitiepartijen) met ondersteuning door de griffier (secretaris en adviseur) waarbij een lid van het college van B&W en/of iemand van de ambtelijke organisatie aansluit als adviseur.
  • De klankbordgroep Raadsprogramma de taak te geven om de uitvoering van het raadsprogramma 2022-2026 te begeleiden door:
   o Vanuit de functie van de raad mee te denken en te adviseren over het proces van de mogelijke vraagstukken die voortvloeien uit het raadsprogramma. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet over de inhoud, dat is voorbehouden aan de raad;
   o Adviseren aan de agendacommissie over het proces van de evaluatie van het raadsprogramma.

  Er vindt geheime stemming plaats over beslispunt 7 van het raadsbesluit.
  Na de schriftelijke geheime stemronde informeert dhr. Van der Meijden, als voorzitter van de stemcommissie, dat er 19 geldige stemmen zijn uitgebracht. Er zijn 19 stemmen 'voor' uitgebracht op de volgende raadsleden als lid van de klankbordgroep Raadsprogramma:
  o Dhr. E.F.H. Duursma
  o Mevr. M.C. van der Meer
  o Mevr. T.R. Krijgsman-Sikkema
  o Mevr. M. Wieringa

  00:36:21 - 00:37:33 - voorz. L.J. Gebben
  00:39:24 - 00:39:46 - voorz. L.J. Gebben
  00:39:46 - 00:54:30 - A.J. de Vries
  00:54:30 - 00:56:49 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  00:57:06 - 00:57:08 - voorz. L.J. Gebben
  00:57:10 - 00:59:01 - voorz. L.J. Gebben
  01:00:26 - 01:00:33 - voorz. L.J. Gebben
  01:02:50 - 01:02:58 - voorz. L.J. Gebben
  01:02:58 - 01:03:27 - G.E. vd Meijden
  01:03:27 - 01:03:28 - voorz. L.J. Gebben
  01:03:28 - 01:04:27 - voorz. L.J. Gebben
 5. 4

  In aanvulling op het raadsprogramma hebben de drie coalitiefracties FNP, CDA en PvdA/GL een coalitieakkoord opgesteld. Daarin geven de coalitiepartijen weer wat hun speerpunten zijn voor de komende vier jaar. Dit coalitieakkoord wordt ter informatie aan de raad aangeboden.


  Behandelwijze:

  • Coalitiepartijen presenteren het coalitieakkoord
  • Raadsleden kunnen vragen stellen
  • Coalitiepartijen beantwoorden de vragen

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp informerend.

  01:03:36 - 01:04:27 - voorz. L.J. Gebben
  01:04:42 - 01:04:54 - voorz. L.J. Gebben
  01:05:08 - 01:12:32 - F. de Haan
  01:12:32 - 01:12:39 - voorz. L.J. Gebben
  01:12:40 - 01:12:43 - voorz. L.J. Gebben
  01:12:43 - 01:12:45 - A. Kramer
  01:12:45 - 01:12:47 - voorz. L.J. Gebben
  01:12:49 - 01:12:51 - voorz. L.J. Gebben
  01:12:51 - 01:12:53 - A. Kramer
  01:12:53 - 01:13:15 - voorz. L.J. Gebben
  01:13:23 - 01:13:24 - voorz. L.J. Gebben
  01:13:24 - 01:13:28 - J. Looijenga
  01:13:28 - 01:13:32 - A. Kramer
  01:13:32 - 01:14:16 - J. Looijenga
  01:14:16 - 01:14:17 - A. Kramer
  01:14:17 - 01:15:56 - J. Looijenga
  01:15:56 - 01:16:10 - voorz. L.J. Gebben
  01:16:15 - 01:16:17 - voorz. L.J. Gebben
  01:16:17 - 01:16:46 - C. ZUIDEMA
  01:16:47 - 01:16:48 - N. Koopmans
  01:16:53 - 01:18:17 - N. Koopmans
  01:18:18 - 01:18:27 - voorz. L.J. Gebben
  01:18:33 - 01:23:01 - D. Wagenaar
  01:23:02 - 01:23:19 - voorz. L.J. Gebben
  01:23:26 - 01:24:32 - F. de Haan
  01:24:44 - 01:29:07 - A. Kramer
  01:29:07 - 01:31:19 - P.J.A. vd Hoef
  01:31:20 - 01:32:10 - A. Kramer
  01:32:10 - 01:32:12 - P.J.A. vd Hoef
  01:32:16 - 01:34:09 - F. de Haan
  01:34:09 - 01:34:13 - voorz. L.J. Gebben
  01:34:15 - 01:34:19 - P.J.A. vd Hoef
  01:34:19 - 01:34:32 - voorz. L.J. Gebben
  01:41:52 - 01:42:04 - voorz. L.J. Gebben
  01:42:08 - 01:43:26 - P.J.A. vd Hoef
  01:43:26 - 01:43:54 - voorz. L.J. Gebben
  01:43:59 - 01:44:00 - N. Koopmans
  01:44:01 - 01:45:09 - N. Koopmans
  01:45:10 - 01:45:16 - voorz. L.J. Gebben
  01:45:26 - 01:45:48 - C. ZUIDEMA
  01:45:48 - 01:45:57 - voorz. L.J. Gebben
  01:46:04 - 01:46:40 - J. Looijenga
  01:46:42 - 01:46:46 - voorz. L.J. Gebben
  01:46:53 - 01:50:00 - D. Wagenaar
  01:50:00 - 01:50:11 - voorz. L.J. Gebben
  01:50:11 - 01:50:13 - P.J.A. vd Hoef
  01:50:13 - 01:50:15 - F. de Haan
  01:50:15 - 01:50:16 - P.J.A. vd Hoef
  01:50:16 - 01:52:17 - F. de Haan
  01:52:17 - 01:53:33 - P.J.A. vd Hoef
  01:53:33 - 01:53:43 - D. Wagenaar
  01:53:43 - 01:53:46 - F. de Haan
  01:53:46 - 01:53:50 - P.J.A. vd Hoef
  01:53:51 - 01:53:52 - P.J.A. vd Hoef
  01:53:54 - 01:54:48 - P.J.A. vd Hoef
  01:54:48 - 01:56:17 - voorz. L.J. Gebben
 6. 5

  Na de gemeenteraadsverkiezingen moet er nieuwe wethouders worden benoemd. De coalitiepartijen FNP, CDA en PvdA/GL hebben hiervoor drie kandidaten ter benoeming voorgedragen. De raad moet hierover een besluit nemen.


  080722: Bijlage 1 (Rapport commissie benoembaarheid wethouders), bijlage 2a (brief burgemeester) en bijlage 2b (brief BING) zijn toegevoegd aan de stukken.


  Behandelwijze:

  • Coalitiepartners introduceren wethouderskandidaten
  • Wethouderskandidaten presenteren zich zelf
  • Raadsleden kunnen vragen stellen
  • Besluitvormende behandeling:
   • Commissie benoembaarheid licht het advies toe.
   • Raad, eerste termijn
   • Voorzitter: geheime stemming (incl. stemverklaring) over:
    • Amendementen
    • Voorstel

  Besluit

  Er vindt geheime stemming plaats over de benoeming van wethouders (beslispunt 2).
  Na de schriftelijke geheime stemronde informeert dhr. Van der Meijden, als voorzitter van de stemcommissie, dat er 19 geldige stemmen zijn uitgebracht.

  • Er zijn 5 stemmen uitgebracht op dhr. B. de Vries (BVNL)
  • Er zijn 14 stemmen uitgebracht op mevrouw B. van Zandbergen-Vrolijk (PvdA/GroenLinks)
  • Er zijn 19 stemmen uitgebracht op mevr. C. de Pee (CDA).
  • Er zijn 19 stemmen uitgebracht op mevrouw T. Willemsma (FNP)

  Daarmee zijn als wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel benoemd:

  • mevrouw T. Willemsma (FNP)
  • mevrouw C. de Pee (CDA)
  • mevrouw B. van Zandbergen-Vrolijk (PvdA/GroenLinks)

  Zonder stemming besluit de raad unaniem over de beslispunten 1 en 3:

  • Het aantal wethouders vast te stellen op drie, met een tijdsbestedingsnorm per wethouder van 1 fte (totaal 3 fte).
  • Mevrouw T. Willemsma en mevrouw C. de Pee met ingang van 12 juli 2022 op grond van artikel 36a lid 2 van de Gemeentewet ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor de periode van één jaar.
  01:55:11 - 01:56:17 - voorz. L.J. Gebben
  01:56:17 - 01:59:00 - F. de Haan
  01:59:00 - 02:01:46 - A. Kramer
  02:01:46 - 02:03:22 - P.J.A. vd Hoef
  02:03:22 - 02:09:36 - voorz. L.J. Gebben
  02:09:37 - 02:10:26 - D. Wagenaar
  02:10:26 - 02:10:41 - voorz. L.J. Gebben
  02:10:43 - 02:11:11 - N. Koopmans
  02:11:12 - 02:11:19 - voorz. L.J. Gebben
  02:11:25 - 02:11:34 - S. Hoekstra
  02:11:34 - 02:12:07 - voorz. L.J. Gebben
  02:12:11 - 02:12:39 - D. Wagenaar
  02:12:39 - 02:12:48 - voorz. L.J. Gebben
  02:12:50 - 02:14:18 - A. Kramer
  02:14:18 - 02:15:01 - A. Kramer
  02:15:01 - 02:15:09 - voorz. L.J. Gebben
  02:15:23 - 02:16:20 - voorz. L.J. Gebben
  02:16:24 - 02:17:14 - J.P. vd Velde
  02:17:14 - 02:17:29 - voorz. L.J. Gebben
  02:17:36 - 02:20:08 - D. Wagenaar
  02:20:08 - 02:20:25 - voorz. L.J. Gebben
  02:20:26 - 02:20:55 - N. Koopmans
  02:20:57 - 02:22:47 - voorz. L.J. Gebben
  02:45:36 - 02:45:58 - voorz. L.J. Gebben
  02:46:00 - 02:46:27 - G.E. vd Meijden
  02:46:27 - 02:47:30 - voorz. L.J. Gebben
  02:47:44 - 02:47:47 - F. de Haan
  02:47:47 - 02:47:59 - A. Kramer
  02:47:59 - 02:48:07 - P.J.A. vd Hoef
  02:48:07 - 02:48:12 - P.J.A. vd Hoef
  02:48:14 - 02:48:15 - P.J.A. vd Hoef
  02:48:18 - 02:48:36 - voorz. L.J. Gebben
  02:48:36 - 02:57:02 - voorz. L.J. Gebben
  02:57:30 - 02:57:37 - voorz. L.J. Gebben
  02:57:39 - 02:57:45 - Weth. B. van Zandbergen
  02:58:28 - 02:58:32 - voorz. L.J. Gebben
  02:58:48 - 02:58:50 - voorz. L.J. Gebben
  02:58:51 - 02:59:52 - voorz. L.J. Gebben
 7. 6

  Door de benoeming en beëdiging van de nieuwe wethouders valt er een plaats vrij in de gemeenteraad en hiervoor moet een nieuw raadslid worden toegelaten. De raad besluit over de toelating van het nieuwe raadslid.


  080722: Bijlage 1 - Rapport commissie geloofsbrieven is toegevoegd aan de stukken.


  Behandelwijze:

  • Commissie geloofsbrieven licht het advies toe
  • Raad, evt. eerste termijn
  • Voorzitter: stemming

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), FNP-fractie (4), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem toe te laten als lid van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel mevrouw C.Y. van der Linden (GroenLinks).

  02:59:13 - 02:59:52 - voorz. L.J. Gebben
  02:59:56 - 03:00:14 - J.P. vd Velde
  03:00:14 - 03:02:14 - voorz. L.J. Gebben
  03:02:57 - 03:03:39 - voorz. L.J. Gebben
 8. 7

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.06 uur.

  03:03:10 - 03:03:39 - voorz. L.J. Gebben