Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

donderdag 30 juni 2022

19:30 - 22:15
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 10 juni hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 23 juni kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De volgende mededelingen worden gedaan:

  • Wethouder Bouwman doet een vooraankondiging over de kostenontwikkeling van MFA/MFC Tytsjerk en Jistrum.
  • Mevr. Koopmans (BVNL) kondigt aan dat zij na de behandeling van de moties vreemd de vergadering zal verlaten.
  • Afwezig zijn dhr. Hoekstra (VVD), dhr. Sietsma (CDA), dhr. Nijboer (FNP) en dhr. Duursma (D66).
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Besluit

  De agenda wordt als volgt gewijzigd:

  • De aangekondigde moties vreemd betreffende stikstof van BVNL en CDA  worden behandeld na het vragenhalfuur.
  • De aangekondigde motie vreemd over sociale basis van CDA, VVD, PvdA/GrL en FNP zal als punt 16.a.3 worden behandeld.
  • Agendapunt 14 zal meteen na agendapunt 11 worden behandeld met de bijbehorende stemrondes.
 3. 3

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier.


  De volgende vraag is vooralsnog ingediend:

  1. Vragen mevr. A.B. Agema (PvdA-GrL) - Voortgang project Aldtsjerk Foarút.
  2. Mevr. W.J. Koopmans-Van der Veen (BVNL) heeft vragen aangekondigd over de stikstofproblematiek.

  Besluit

  De raad neemt kennis van de beantwoording door het college van de volgende vragen:

  1. Vragen mevr. A.B. Agema (PvdA-GrL) - Voortgang project Aldtsjerk Foarút.
  2. Vragen mevr. W.J. Koopmans-Van der Veen (BVNL) - Stikstofproblematiek.
 4. 3.a

  Dit agendapunt staat iedere maand standaard op de agenda om zo ruimte te bieden aan de actualiteiten.

  Besluit

  Voor de laatste keer behandeld de raad dit punt informerend.

 5. 4

  In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet de legesverordening per 1 januari 2023 worden herzien. In bijgaande notitie is uitgewerkt wat er gaat veranderen en wat op hoofdlijnen (vooralsnog) de keuzes zijn voor de grondslagen en uitgangspunten van de nieuwe legesverordening 2023. De noodzakelijke wijziging biedt tegelijk de mogelijkheid om de legesverordeningen van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen te harmoniseren. Gelet op de uniforme werkwijze vanuit de werkorganisatie stelt het college voor dat beide gemeenten zo veel mogelijk dezelfde tarieven hanteren.


  Behandelwijze:

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.

  01:18:29 - 01:19:42 - voorz. L.J. Gebben
  01:19:42 - 01:21:30 - J.P. vd Velde
  01:21:36 - 01:21:49 - voorz. L.J. Gebben
  01:21:52 - 01:22:13 - M.R. Klont
  01:22:13 - 01:22:21 - voorz. L.J. Gebben
  01:22:23 - 01:23:22 - G.E. vd Meijden
  01:23:22 - 01:23:48 - J.P. vd Velde
  01:23:48 - 01:23:57 - G.E. vd Meijden
  01:23:58 - 01:24:03 - voorz. L.J. Gebben
  01:24:03 - 01:24:33 - D.T. Hooijenga
  01:24:34 - 01:24:45 - voorz. L.J. Gebben
  01:24:45 - 01:24:46 - voorz. L.J. Gebben
  01:24:54 - 01:26:04 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  01:26:05 - 01:26:11 - voorz. L.J. Gebben
  01:26:12 - 01:26:22 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  01:26:23 - 01:28:55 - voorz. L.J. Gebben
 6. 5

  De werkgroep Soarch Yn It Doarp vraagt de gemeente om eenmalig € 60.000, - beschikbaar te stellen voor een startsubsidie voor een ontmoetingsplek, zodat zij de eerste jaren kunnen overbruggen en het Mienskipshûs in Eastermar kunnen realiseren. Eastermar heeft geen ontmoetingsplek waar inwoners activiteiten kunnen ontplooien, terwijl er wel een toenemende behoefte is aan een plek waar de dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren. Coöperatie Enerzjyk Eastermar, Doarpsbelang, lokaal loket zijn daarom samen tot het plan gekomen om in de Kjellingen een Mienskipshûs op te zetten.
  Bij ontwikkeling van een nieuwe ontmoetingsplek beslist de raad over het budget voor de nieuwe locatie. Het Mienskipshûs zal een nieuwe ontmoetingsplek worden in Eastermar. Dit is dus de ontwikkeling van een nieuwe locatie waar geen budget voor is gereserveerd. Het college heeft de bevoegdheid om de subsidie te verstrekken.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), VVD-fractie (1), BVNL-fractie (2), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Incidenteel budget beschikbaar te stellen t.b.v. een startsubsidie voor een ontmoetingsplek aan Coöperatie Enerzjyk, zodat de werkgroep Soarch Yn It Doarp de eerste 3 jaar kan opstarten en het Mienskipshûs in Eastermar kan realiseren.
  2. Het budget van € 20.000,- voor 2022, € 20.000,- voor 2023 en € 20.000, - voor 2024 te dekken uit de algemene reserve.
 7. 6

  Tijdens de raadsvergadering op 3 maart 2022 heeft de raad ingestemd met het sluiten van een realisatieovereenkomst tussen de gemeente en een ontwikkelaar, die ziet op de realisatie van woningen en een recreatiemeer in Aldtsjerk. In paragraaf 11 van de realisatieovereenkomst is afgesproken dat het voorkeursrecht op de betreffende gronden zal worden gevestigd. Om die reden is het wenselijk een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen. Hiermee wordt voorkomen dat de gronden binnen de locatie Aldtsjerk Foarút, ongewenst worden vervreemd (verkocht) en dat de gemeente als gevolg daarvan grip en regie op de ontwikkeling van Aldtsjerk Foarút verliest.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), VVD-fractie (1), BVNL-fractie (2), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Op grond van artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) percelen, gelegen op de locatie Aldtsjerk Foarút, aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. De percelen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met nummer TK-30454798-02 en op de perceelslijst met kenmerk PL-30454798-02, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte en de namen van de eigenaren en van de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 22 april 2022.
  2. Te concluderen dat de percelen als bedoeld onder 1 niet bij een eerdere aanwijzing betrokken zijn geweest.
  3. Te concluderen dat het onderhavige besluit van rechtswege vervalt drie jaar na dagtekening van dit besluit, tenzij voor dit tijdstip een structuurvisie, omgevingsvisie, bestemmingsplan of omgevingsplan is vastgesteld.
  4. Te concluderen dat als eerstvolgende planologische grondslag wordt overgegaan tot het vaststellen van een bestemmingsplan/omgevingsplan.
  5. Dit besluit te publiceren in het Gemeenteblad en het ter plaatse verschijnende blad Weekblad Actief, opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7, eerste lid Wvg ontstaat.
 8. 7

  De raad heeft in november 2021 de Drank- en horecaverordening aangepast. Hierdoor is het mogelijk geworden dat in sportkantines in sporthallen op zaterdag- en zondagavond - onder voorwaarden en in bepaalde gevallen - alcohol wordt geschonken. Het gaat om een tijdelijke bepaling tot 1 juli 2022. De raad heeft een eventueel vervolg afhankelijk gesteld van evaluatie. Het college stelt nu voor om de werking van de tijdelijke bepaling te verlengen tot 1 juli 2023.


  Het college stelt daarnaast voor om, de aanpassingen in de Drank- en horecaverordening (DHV), die als gevolg van de inwerkingtreding van de Alcoholwet nog doorgevoerd moeten of kunnen worden in deze verordening, ook uiterlijk medio 2023 vast te stellen.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)
  tegen
  VVD-fractie (1), BVNL-fractie (2)

  Besluit

  Waarnemend raadsvoorzitter dhr. Van de Hoef neemt het voorzitterschap over bij dit punt.


  Na stemming besluit de raad:

  1. De werking van de tijdelijke verruiming van de schenktijden voor sportkantines in sporthallen te verlengen;
  2. Daartoe artikel 4 lid 5 van de Drank- en horecaverordening als volgt gewijzigd vast te stellen:
   Artikel 4 lid 4 vervalt met ingang van 1 juli 2023.
  3. Deze wijziging in werking te laten treden op de eerste dag na bekendmaking;
  4. De werkwijze en uitvoering voor 1 juli 2023 te evalueren;
  5. Andere aanpassingen in de Verordening als gevolg van de Alcoholwet uiterlijk medio 2023 vast te stellen.
  01:28:17 - 01:28:55 - voorz. L.J. Gebben
  01:28:58 - 01:30:08 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:30:14 - 01:31:34 - D. Wagenaar
  01:31:36 - 01:31:42 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:31:47 - 01:32:19 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  01:32:19 - 01:32:51 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:32:59 - 01:33:46 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:34:01 - 01:35:38 - voorz. L.J. Gebben
 9. 8

  Onderdeel van het Kik Hurdegaryp is de herinrichting van het stationskwartier. In een hiervoor opgestelde visie is besloten twee woongebouwen in dit gebied te projecteren. Hiervoor is een bestemmingsplan in procedure gebracht. De raad is op 3 maart jl. van de resultaten van de inspraak op de hoogte gebracht. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft tot en met 6 mei jl. ter inzage gelegen. Er is een zienswijze door de provincie ingediend. De zienswijze heeft geen betrekking op de planologische keuze maar op de uitvoering van het bestemmingsplan.
   De raad heeft op grond van artikel 3.8 lid 1 Wro de bevoegdheid om bestemmingsplannen vast te stellen. De bevoegdheid van de raad om geen exploitatieplan vast te stellen is geregeld in artikel 6.12 Wro. Een exploitatieplan is in dit geval niet nodig omdat de gemeente de eigenaar is van de gronden en de kosten van planrealisatie via de grondprijs zullen worden verdisconteerd.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), VVD-fractie (1), BVNL-fractie (2), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Dat er voor de milieuaspecten op grond van artikel 7.2 van de Wet milieubeheer op basis van de vormvrije m.e.r.-beoordeling (bijlage 1 bij het ontwerpbestemmingsplan) geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk is omdat er geen belangrijke nadelige milieu-effecten zullen optreden;
  2. De grondexploitatie overeenkomstig bijlage 3 vast te stellen en een complex Hurdegaryp Stationsgebied te openen;
  3. Het bestemmingsplan “Herinrichting stationsgebied Hurdegaryp (realisatie woongebouwen)” met imro code NL.IMRO.0737.13BPVI-ow01 vast te stellen;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  01:34:09 - 01:35:38 - voorz. L.J. Gebben
 10. 9

  Zoals is vermeld in de Nota Grondbeleid 2020-2024 Tytsjerksteradiel (raadsvergadering 10-12-2020) legt het college eenmaal per jaar de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) ter vaststelling voor aan de raad. Het doel van de Meerjarenprognose Grondexploitaties is het geven van inzicht in de actuele financiële stand van zaken van de afzonderlijke grondexploitatiecomplexen en van de grondexploitatiecomplexen in totaliteit. Daarnaast worden de mogelijke aanwezige financiële risico’s binnen de afzonderlijke projecten in beeld gebracht. Door vaststelling van de MPG kan de jaarrekening 2021 rechtmatig worden vastgesteld. De uitkomsten van de geactualiseerde grondexploitaties zijn verwerkt in de jaarrekening 2021 en vormen de basis voor toekomstige actualisaties en rapportages.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), VVD-fractie (1), BVNL-fractie (2), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2022 vast te stellen.

  01:34:45 - 01:35:38 - voorz. L.J. Gebben
 11. 10

  De jaarstukken 2021 worden ter vaststelling aangeboden aan de raad. Door de accountant is bij deze jaarstukken zowel voor getrouwheid, als rechtmatigheid een goedkeurende verklaring afgegeven.


  100622: voor de raad is er (versleuteld) een conceptaccountantsverslag en verklaring toegevoegd. Na bespreking in de accountantscommissie op 14 juni volgt een definitieve versie van het accountantsverslag plus accountantsverklaring.
  160622: het definitieve accountantsverslag en de controleverklaring zijn toegevoegd.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), VVD-fractie (1), BVNL-fractie (2), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. De jaarstukken 2021 vast te stellen.
  2. De overschrijding van programma's 3, 5, 8 en overhead vast te stellen (zie analyse van de betreffende programma’s). Overschrijdingen in de jaarrekening op programmaniveau moeten op grond van het BBV alsnog door de raad worden goedgekeurd.
  3. De vrijval van beschikking over reserves als gevolg van temporisering van de initiatieven in 2021 voor het restant bedrag van € 2.799.000 opnieuw beschikbaar te stellen voor de begroting van 2022 en verder.
  4. De bestemmingsreserve Kansen in Kernen op te heffen en het saldo van € 879.000 te storten in de Algemene Reserve.
  5. Het gerealiseerde resultaat van € 2.735.000 te storten in de Algemene Reserve.
  01:35:06 - 01:35:38 - voorz. L.J. Gebben
  01:35:44 - 01:36:50 - P.J.A. vd Hoef
  01:36:50 - 01:36:56 - voorz. L.J. Gebben
  01:37:02 - 01:40:53 - D.T. Hooijenga
  01:40:53 - 01:40:57 - voorz. L.J. Gebben
  01:40:59 - 01:41:24 - F. de Haan
  01:41:25 - 01:41:29 - voorz. L.J. Gebben
  01:41:31 - 01:41:32 - voorz. L.J. Gebben
  01:41:32 - 01:42:51 - G.E. vd Meijden
  01:42:51 - 01:42:57 - voorz. L.J. Gebben
  01:43:04 - 01:45:46 - D. Wagenaar
  01:45:48 - 01:45:57 - voorz. L.J. Gebben
  01:45:57 - 01:47:51 - weth. T. Willemsma
  01:47:51 - 01:47:58 - voorz. L.J. Gebben
  01:47:58 - 01:48:03 - D.T. Hooijenga
  01:48:05 - 01:51:00 - voorz. L.J. Gebben
 12. 11

  De benoeming van leden van een radenwerkgroep is een bevoegdheid van de raad.


  Geheim stemmen
  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim (artikel 31 lid 1 Gemeentewet en gebeurt schriftelijk. In de raadvergadering worden daarom stembriefjes uitgereikt.


  Behandelwijze:

  • Schriftelijke stemming over het voorstel.
  • De raad wijst drie leden aan die een stemcommissie vormen.
  • De stembriefjes worden ingevuld, de bode gaat rond om de stembriefjes te verzamelen.
  • De vergadering wordt geschorst voor het tellen van de stemmen door de stemcommissie.
  • De voorzitter van de stemcommissie maakt de uitslag van de stemming bekend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), VVD-fractie (1), BVNL-fractie (2), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Na de schriftelijke geheime stemronde informeert mevr. Wagenaar, als voorzitter van de stemcommissie, dat er 18 geldige stemmen zijn uitgebracht. Er zijn 18 stemmen ‘voor’ uitgebracht op de benoeming van de voorgestelde leden zoals vermeld in het raadsbesluit.


  Na stemming besluit de raad vanuit de raad van Tytsjerksteradiel de volgende drie leden te benoemen als lid van de radenwerkgroep samenwerking 8KTD voor de raadsperiode 2022-2026 conform de Verordening commissies en klankbordgroepen raad Tytsjerksteradiel (bijlage 1):

  1. Mevrouw W.E. Soepboer (FNP);
  2. Mevrouw S. Kleinhuis-Krol (PvdA);
  3. De heer B. de Vries (BVNL).
  01:56:51 - 01:57:06 - voorz. L.J. Gebben
  01:57:06 - 01:58:06 - D. Wagenaar
  01:58:06 - 01:58:21 - voorz. L.J. Gebben
 13. 12

  De gemeenteraad is bevoegd tot het vaststellen van verordeningen. Het college stelt de raad voor om de Verordening nadeelcompensatie gemeente Tytsjerksteradiel vast te stellen.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), VVD-fractie (1), BVNL-fractie (2), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem de Verordening nadeelcompensatie Tytsjerksteradiel 2023 vast te stellen.

  02:14:46 - 02:14:55 - voorz. L.J. Gebben
  02:15:03 - 02:17:05 - voorz. L.J. Gebben
  02:17:05 - 02:17:48 - J.P. vd Velde
 14. 13

  Door middel van dit overzicht 'Begrotingswijzigingen juni 2022' neemt het college de raad mee in een aantal ontwikkelingen, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting 2022.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), VVD-fractie (1), BVNL-fractie (2), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Kennis te nemen van de belangrijkste ontwikkelingen zoals vermeld in paragraaf 1.2.
  2. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2022 zoals vermeld in
   paragraaf 1.3.
  3. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen
   waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.4 en te besluiten geen
   zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2022 van de WM8KTD.
 15. 14

  Bij een benoeming van wethouders stelt de raad, op voordracht van de griffier, een commissie ‘Benoembaarheid wethouders’ in, die onderzoek verricht naar de benoembaarheid van de kandidaat-wethouders en de raad hierover adviseert. Het onderzoek naar de geloofsbrieven van de wethouders wordt door de griffier voorbereid. Deze commissie kan ook worden benoemd als de commissie ‘Geloofsbrieven nieuw raadslid’ als het benoemen van de wethouders leidt tot de beëdiging van een nieuw raadslid.


  Geheim stemmen
  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim (artikel 31 lid 1 Gemeentewet en gebeurt schriftelijk. In de raadvergadering worden daarom stembriefjes uitgereikt.


  150622: het raadsvoorstel is toegevoegd.


  Behandelwijze:

  • Schriftelijke stemming over het voorstel.
  • De raad wijst drie leden aan die een stemcommissie vormen.
  • De stembriefjes worden ingevuld, de bode gaat rond om de stembriefjes te verzamelen.
  • De vergadering wordt geschorst voor het tellen van de stemmen door de stemcommissie.
  • De voorzitter van de stemcommissie maakt de uitslag van de stemming bekend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), VVD-fractie (1), BVNL-fractie (2), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Na de schriftelijke geheime stemronde informeert mevr. Wagenaar, als voorzitter van de stemcommissie, dat er 18 geldige stemmen zijn uitgebracht. Er zijn 18 stemmen ‘voor’ uitgebracht op de benoeming van de voorgestelde leden zoals vermeld in het raadsbesluit.


  Na stemming besluit de raad de volgende raadsleden te benoemen als commissie ’Benoembaarheid wethouders’ en commissie ‘Geloofsbrieven nieuw raadslid’:

  • dhr. D.T. Hooijenga (voorzitter);
  • dhr. J.P. van der Velde;
  • dhr. J. Looijenga.
  01:58:17 - 01:58:21 - voorz. L.J. Gebben
 16. 15

  Het vaststellen van een beleidsplan voor openbare verlichting met uitvoeringsprogramma is noodzakelijk om noodzakelijke vervangingsinvesteringen te kunnen doen. Voorgesteld wordt om het beleid uit het beleidsplan 2016-2020 te continueren voor de periode 2022-2026 en aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals de door de raad vastgestelde kaders binnen de duurzaamheidsagenda.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), VVD-fractie (1), BVNL-fractie (2), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Het voorgestelde herziene beleidsplan en uitvoeringsprogramma openbare verlichting 2022-2026 vast te stellen.
  2. De voorziening “onderhoud openbare verlichting” definitief op te heffen.
  3. Het budget openbare verlichting voor de beleidsperiode 2022-2026 vast te stellen dat zich beweegt van € 313.511 (2022) tot € 376.816 (2026).
  4. Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.776.610,- voor de investeringen in masten, armaturen en revitalisering van masten waarvan de kapitaallasten zijn verwerkt in de budgetten zoals aangegeven bij beslispunt 3.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Versnelling investeringen LED verlichting
  02:17:45 - 02:17:48 - J.P. vd Velde
  02:17:48 - 02:18:26 - voorz. L.J. Gebben
  02:18:26 - 02:19:25 - weth. T. Willemsma
  02:19:25 - 02:19:30 - voorz. L.J. Gebben
  02:19:30 - 02:19:40 - J.P. vd Velde
  02:19:40 - 02:20:15 - voorz. L.J. Gebben
  02:20:19 - 02:20:20 - voorz. L.J. Gebben
  02:20:20 - 02:20:34 - D. Wagenaar
  02:20:35 - 02:23:38 - voorz. L.J. Gebben
 17. 15.1

  Besluit

  Het amendement is ter vergadering ingetrokken.

  Amendementen

  Titel
  A-15-1 - Amendemint FNP, CDA, PvdA, GrL - Fersnelling ynfestearrings LED-ferljochting
 18. 15.a

  Na de benoeming van de adjunct-raadsgriffier als raadsgriffier kwam de functie van adjunct-raadsgriffier per 1 maart 2022 vrij te vallen. Vanwege de drukte rondom de gemeenteraadsverkiezingen is toen besloten deze plek snel op te vullen door tijdelijke inhuur. Mevrouw De Koe is bij raadsbesluit van 3 maart 2022 aangewezen als interim adjunct-raadsgriffier tot 1 juli 2022. Onlangs is het vacatureprotocol gevolgd voor de structurele invulling van de functie adjunct-raadsgriffier.
  Na een interne sollicitatieprocedure heeft de werkgeverscommissie besloten mevrouw De Koe voor te dragen voor de aanwijzing als adjunct-raadsgriffier van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel.


  Behandelwijze:
  Na de aanwijzing zal de adjunct-raadsgriffier worden beëdigd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), VVD-fractie (1), BVNL-fractie (2), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem mevr. H. de Koe per 1 september 2022 aan te wijzen als adjunct-raadsgriffier.

  02:20:54 - 02:23:38 - voorz. L.J. Gebben
  02:23:38 - 02:23:42 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:23:42 - 02:24:03 - voorz. L.J. Gebben
  02:24:03 - 02:25:04 - G.E. vd Meijden
  02:25:09 - 02:26:14 - voorz. L.J. Gebben
 19. 16

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst en toezeggingenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.

  Besluit

  Zonder stemming stelt de raad unaniem de besluitenlijst en lijst toezeggingen van de raadsvergadering van 2 juni 2022 vast.

 20. 16.a.1

  Stemuitslag

  voor 21%
  tegen 79%
  voor
  VVD-fractie (1), BVNL-fractie (3)
  tegen
  CDA-fractie (4), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Op verzoek van BVNL is er hoofdelijk gestemd:

  • Mevr. W.E. Soepboer (FNP): tegen
  • Dhr. J.P. van der Velde (FNP): tegen
  • Mevr. D. Wagenaar (VVD): voor
  • Mevr. M. Wieringa (CDA): tegen
  • Mevr. B. van Zandbergen (GroenLinks): tegen
  • Dhr. C. Zuidema (BVNL): voor
  • Mevr. A.B. Agema (PvdA): tegen
  • Dhr. F. de Haan (FNP): tegen
  • Dhr. P.J.A. van de Hoef (PvdA): tegen
  • Dhr. D.T. Hooijenga (CU): tegen
  • Mevr. S. Kleinhuis-Krol (Pvda): tegen
  • Dhr. M.R. Klont (GroenLinks): tegen
  • Mevr. N. Koopmans-Van der Veen (BVNL): voor
  • Dhr. A. Kramer (CDA): tegen
  • Mevr. T.R. Krijgsman-Sikkema (FNP): tegen
  • Dhr. J. Looijenga (BVNL): voor
  • Mevr. M.C. van der Meer (CU): tegen
  • Dhr. G.E. van der Meijden (CDA): tegen 
  • Mevr. R.R. Snijder-Wassenaar (CDA): tegen

  Met 4 stemmen voor en 15 stemmen tegen is de motie verworpen.

  Moties

  Titel
  MV-16a-1 - Motie vreemd BVNL - Geen medewerking aan stikstofbeleid van zowel kabinet als provincie Fryslân
  02:25:37 - 02:26:14 - voorz. L.J. Gebben
 21. 16.a.2

  Stemuitslag

  voor 58%
  tegen 42%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), PvdA-fractie (1)
  tegen
  VVD-fractie (1), BVNL-fractie (3), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (2)

  Besluit

  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd:

  • Mevr. Koopmans-van der Veen voorziet dat de stikstofreductie en inkrimping een groot probleem worden voor vele sectoren en zal daarom tegen stemmen.
  • Mevr. Wagenaar vindt de 25% reductie te snel ingevoerd en zal daarom tegen stemmen.

  Moties

  Titel
  MV-16a-2 - Motie vreemd CDA, FNP - Stikstofreductieplan Kabinet
 22. 16.a.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), VVD-fractie (1), BVNL-fractie (2), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Moties

  Titel
  MV-16a-3 - Motie vreemd CDA, VVD, PvdA/GL, FNP - Subsidies versterken Sociale Basis
  02:25:51 - 02:26:14 - voorz. L.J. Gebben
  02:26:21 - 02:28:26 - M. Wieringa
  02:28:27 - 02:28:44 - voorz. L.J. Gebben
  02:28:45 - 02:30:01 - weth. A.G.A. Bouwman
  02:30:01 - 02:30:30 - voorz. L.J. Gebben
  02:30:36 - 02:30:44 - voorz. L.J. Gebben
  02:30:49 - 02:30:51 - voorz. L.J. Gebben
  02:30:55 - 02:30:56 - voorz. L.J. Gebben
  02:31:02 - 02:32:16 - voorz. L.J. Gebben
  02:32:17 - 02:37:04 - P.J.A. vd Hoef
  02:37:39 - 02:37:49 - voorz. L.J. Gebben
 23. 17

  Besluit

  Waarnemend raadsvoorzitter dhr. Van de Hoef spreekt de wethouders Hoekstra en Bouwman toe en overhandigt bloemen en een cadeau.

  02:38:12 - 02:38:43 - voorz. L.J. Gebben
  02:38:46 - 02:46:43 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  02:46:55 - 02:47:15 - voorz. L.J. Gebben
  02:47:17 - 03:01:37 - weth. A.G.A. Bouwman
  03:01:37 - 03:02:38 - voorz. L.J. Gebben
 24. 18

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur.