Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

Begrotingsvergadering

donderdag 3 november 2022

19:00 - 22:25
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 14 oktober 2022 hieronder te vinden en te raadplegen.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Dhr. C. Zuidema (BVNL) is afwezig.
  Mevr. M.C. van der Meer (CU) komt iets later.

  00:00:08 - 00:00:19 - griffier A. Dam
  00:28:18 - 00:39:27 - voorz. L.J. Gebben
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.


  271022: het programma van de begrotingsbehandeling is toegevoegd.

  Besluit

  Agendapunt 6, 'Verordening haven- kade- en opslaggeld 2023' wordt doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.

  00:30:46 - 00:39:27 - voorz. L.J. Gebben
 3. 3

  Tijdens de begrotingsvergadering kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur melden via griffie@t-diel.nl. Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker.


  De volgende inspreker heeft zich gemeld:

  1. Dhr. M. Kalmijn (voorzitter van de FCJT).

  Behandelwijze:

  • De inspreker krijgt maximaal 5 minuten om het onderwerp toe te lichten
  • De raadsleden krijgen de gelegenheid om vragen te stellen aan de inspreker
  • Beantwoording door inspreker
  • Desgewenst kan de portefeuillehouder reageren
  • Na de inspraak kan de inspreker plaatsnemen op de publieke tribune of desgewenst de vergadering verlaten

  Besluit

  Er wordt ingesproken door Dhr. M. Kalmijn (voorzitter van de FCJT).

  00:31:31 - 00:39:27 - voorz. L.J. Gebben
  00:39:27 - 00:39:42 - voorz. L.J. Gebben
  00:39:44 - 00:41:55 - voorz. L.J. Gebben
 4. 4

  De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. Daarin staan de activiteiten en plannen die de gemeente wil gaan ondernemen in een jaar en hoeveel geld dat mag gaan kosten (de uitgaven dus). Ook staat in de begroting hoe de gemeente haar inkomsten verkrijgt. Ieder jaar stelt de raad de begroting vast voor het daaropvolgende jaar.


  Op 14 juli jl. heeft de raad via de kadernota (waarin de hoofdlijnen staan van de plannen en de kosten daarvan) aangegeven welke onderwerpen wel of niet moeten worden opgenomen in de begroting. De begroting maakt de uitgewerkte keuzes uit de kadernota concreet: wat doen we in een jaar en hoe betalen we het?


  De begroting bestaat uit negen programma’s, bijvoorbeeld Veiligheid, Economie en Onderwijs. Per programma worden de verwachte (nieuwe) ontwikkelingen vermeld. Ook worden de lasten en baten per programma weergegeven.


  211022: het Verdiepingsdeel - Begroting 2023 is ter informatie toegevoegd. Dit biedt voor de raad extra achtergrondinformatie over de begroting.
  031122: er is een erratum op de begroting toegevoegd en een aangepaste versie van de programmabegroting, inclusief erratum.


  Erratum begroting 2023-2026
  Naar aanleiding van de begroting 2023-2026 is er op een aantal punten een kleine aanpassing nodig. Hiervoor is dit erratum opgesteld en zijn de onderstaande punten verwerkt in een aangepaste begroting 2023-2026. De aanpassingen zijn niet van invloed op de begrotingscijfers.

  • Blz. 2:  vern => vernieuwing
  • Blz. 4:  wennigen => wenningen
  • Blz. 75: € 100.00 => € 100.000
  • Blz. 95: In de tabelkop zijn de jaartallen abusievelijk omgedraaid; kolom 2022 = 2023 en kolom 2023 = 2022
  • Blz. 102: In de tabel zijn de tarieven voor ASH voor EPH en MPH niet juist opgenomen:
   EPH: € 206,40 => € 202,20
   MPH:€ 295,20 => € 289,20
  • Blz. 105: Regel onttrekking rekeningresultaat 2020 wordt verwijderd
  • Blz. 107: Afbouw project spitkeet: raad 16-12-2022 => raad 15-12-2022
  • Blz. 178: 3,6 miljoen => 3,7 miljoen
  • Blz. 178: diversre => divers

  Behandelwijze:

  • Pitch fractievoorzitter
  • Eerste termijn raad
  • Pauze
  • Eerste termijn college
  • Schorsing
  • Tweede termijn raad
  • Tweede termijn college
  • Besluitvorming

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2)
  tegen
  BVNL-fractie (2)

  Besluit

  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd:

  • Mevr. Wagenaar (VVD): wij hebben veel geprobeerd en onze punten ingebracht. Het is niet gelukt, maar wij steunen de grote lijnen van de begroting, daarom stemmen wij voor deze begroting.
  • Dhr. Looijenga (BVML): wij stemmen tegen het voorstel, omdat onze amendementen het niet hebben gehaald.

  De raad besluit, gelet op de aangenomen amendementen A-4-9-1, A-4-9-2 en A-4-9-12:

  1. Akkoord te gaan met het vaststellen van de begroting voor het jaar 2023 inclusief de per programma voorgestelde onttrekkingen aan en stortingen in reserves, met de volgende wijzigingen:
   • Blz 98:
   Voor de bepaling van het tarief worden naast nagenoeg alle kosten van het taakveld Riolering, ook kosten van taakveld Wegen, zoals een deel van de kosten van de gebouwen buitendienst, taakveld Inkomensregeling, de kwijtschelding rioolheffing en een omslag voor overhead als kosten meegenomen. Bovendien wordt meegenomen dat de dekking in 2021 112% betrof. Deze teveel betaalde heffing wordt in 2023 gedeeltelijk verrekend. Voor de bepaling van de kosten is het recent vastgestelde vGRP als uitgangspunt genomen en er is sprake van nagenoeg 100% kostendekking. Door de verrekening 2021 wordt dit een kostendekking van bijna 96,7%.
   Blz 99:
   De uitgangspunten hebben geleid tot onderstaande tarieven. Deze tarieven zijn gelijk aan die van 2022.
   De tabellen op blz 99 en 100 dienen als volgt te worden aangepast:
   (Tabel: zie amendement A-4-9-1)
   • Blz 94:
   De afvalstoffenheffing daalt voor de meerpersoonshuishouden en
   eenpersoonshuishoudens met respectievelijk 4,94 en 5%. Per saldo leiden al deze ontwikkelingen tot een beperkte daling van de afvalstoffenheffing van respectievelijk € 14,40 en €10,20 per huishouden.
   Blz 97:
   De afvalstoffenheffing 2023 laat een daling zien. Dit is het gevolg van een beperkte volumeontwikkeling van de onderliggende begrote afvalstromen voor zowel het grijs huisvuil als het groen afval door toepassing van het Grondstoffen beleidsplan met o.a. de gewijzigde inzamelfrequentie. De volumeontwikkeling voor 2023 wordt begroot zoals deze is gerealiseerd in 2021 en wordt verwacht in 2022. Bovendien is dit het gevolg van een gedeeltelijke compensatie van de dekking van 108% in 2021. Dit leidt tot een onttrekking aan de voorziening reiniging van € 149.000 en heeft geen effect op het begrotingssaldo.
   De tabellen op blz 97 en 98 dienen overeenkomstig te worden aangepast. Dit leidt tot de volgende tarieven:
   (Tabel: zie amendement A-4-9-2)
   • In de begroting en bijlages overal het woord ‘vlootschouw’ te wijzigen in ‘talentschouw’.
  2. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing zoals vermeld in paragraaf 1.3.2 en te besluiten geen zienswijze in te dienen voor de wijzigingen van de begroting 2023-2026 van de WM8KTD.
  3. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2026.
  4. Akkoord te gaan met de uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente en de daarbij behorende bijlagen, zoals verwoord en opgenomen in de programmabegroting.
  5. Akkoord te gaan met de lastenontwikkeling voor de burger, zoals opgenomen in paragraaf Lokale heffingen.
  6. Akkoord te gaan met de overige uitgangspunten voor het tarievenbeleid zoals voorgesteld in paragraaf Lokale heffingen.
  7. Akkoord te gaan met het grondprijzenbeleid voor het jaar 2023 zoals voorgesteld in paragraaf Grondbeleid.
  00:39:46 - 00:41:55 - voorz. L.J. Gebben
  00:41:55 - 00:43:34 - F. de Haan
  00:43:34 - 00:43:41 - voorz. L.J. Gebben
  00:43:43 - 00:43:47 - voorz. L.J. Gebben
  00:43:55 - 00:46:13 - A. Kramer
  00:46:13 - 00:46:25 - voorz. L.J. Gebben
  00:46:30 - 00:48:37 - P.J.A. vd Hoef
  00:48:38 - 00:48:49 - voorz. L.J. Gebben
  00:48:59 - 00:50:59 - J. Looijenga
  00:51:00 - 00:51:18 - voorz. L.J. Gebben
  00:51:19 - 00:51:20 - J. Looijenga
  00:51:20 - 00:51:21 - D. Wagenaar
  00:51:22 - 00:53:45 - D. Wagenaar
  00:53:48 - 00:53:53 - voorz. L.J. Gebben
  00:53:55 - 00:54:07 - weth. T. Willemsma
  00:54:17 - 00:54:36 - voorz. L.J. Gebben
  00:54:43 - 00:56:40 - D.T. Hooijenga
  00:56:41 - 00:56:57 - voorz. L.J. Gebben
  00:57:00 - 00:58:27 - E.F.H. Duursma
  00:58:29 - 01:01:11 - voorz. L.J. Gebben
 5. 4.1

  De fracties starten met een korte pitch van maximaal 1 minuut waarin ze in kunnen gaan op de visie en algemene ontwikkelingen en een voorschot kunnen nemen op de behandeling van de amendementen bij de programma's. Tijdens de pitches vindt er geen debat plaats en interrupties zijn niet toegestaan.

 6. 4.2

  • Per programma: indiening en toelichting amendementen (halve minuut per amendement)
  • Bespreking na elk ingediend amendement (niet meer dan 3 minuten per amendement)
  00:58:52 - 01:01:11 - voorz. L.J. Gebben
 7. 4.2.0

  00:59:27 - 01:01:11 - voorz. L.J. Gebben
  01:01:23 - 01:01:24 - voorz. L.J. Gebben
  01:01:25 - 01:02:17 - J. Looijenga
  01:02:17 - 01:02:43 - voorz. L.J. Gebben
  01:02:43 - 01:03:17 - J. Looijenga
  01:03:17 - 01:03:34 - voorz. L.J. Gebben
  01:03:34 - 01:04:12 - G.E. vd Meijden
  01:04:13 - 01:04:26 - J. Looijenga
  01:04:26 - 01:04:27 - G.E. vd Meijden
  01:04:27 - 01:04:28 - J. Looijenga
  01:04:28 - 01:04:34 - G.E. vd Meijden
  01:04:34 - 01:04:41 - G.E. vd Meijden
  01:04:43 - 01:05:07 - E.F.H. Duursma
  01:05:07 - 01:05:59 - J. Looijenga
  01:06:00 - 01:07:21 - P.J.A. vd Hoef
  01:07:21 - 01:07:40 - voorz. L.J. Gebben
  01:07:45 - 01:09:18 - D. Wagenaar
  01:09:18 - 01:10:54 - D.T. Hooijenga
  01:10:54 - 01:11:00 - D. Wagenaar
  01:11:00 - 01:11:14 - voorz. L.J. Gebben
  01:11:14 - 01:12:43 - J.W. Sietsma
  01:12:43 - 01:12:45 - voorz. L.J. Gebben
  01:12:45 - 01:12:46 - J.W. Sietsma
  01:12:46 - 01:12:56 - voorz. L.J. Gebben
  01:12:57 - 01:12:58 - J.W. Sietsma
  01:12:59 - 01:14:30 - G.E. vd Meijden
  01:14:31 - 01:15:00 - voorz. L.J. Gebben
  01:15:15 - 01:17:44 - D. Wagenaar
 8. 4.2.1

  01:15:41 - 01:17:44 - D. Wagenaar
  01:17:44 - 01:17:51 - voorz. L.J. Gebben
  01:17:57 - 01:18:01 - G.E. vd Meijden
  01:18:01 - 01:18:06 - voorz. L.J. Gebben
  01:18:06 - 01:18:08 - G.E. vd Meijden
  01:18:08 - 01:18:09 - voorz. L.J. Gebben
  01:18:09 - 01:18:25 - W.E. SOEPBOER
  01:18:25 - 01:19:01 - D. Wagenaar
  01:19:01 - 01:19:04 - W.E. SOEPBOER
  01:19:04 - 01:19:17 - voorz. L.J. Gebben
  01:19:22 - 01:19:53 - E.F.H. Duursma
  01:19:53 - 01:21:10 - D. Wagenaar
  01:21:11 - 01:22:09 - voorz. L.J. Gebben
 9. 4.2.2

  01:21:16 - 01:22:09 - voorz. L.J. Gebben
 10. 4.2.3
  Programma 3 - Economie
 11. 4.2.4

  01:21:32 - 01:22:09 - voorz. L.J. Gebben
 12. 4.2.5

  01:21:40 - 01:22:09 - voorz. L.J. Gebben
  01:22:13 - 01:24:28 - D. Wagenaar
  01:24:28 - 01:25:42 - J.W. Sietsma
  01:25:42 - 01:26:01 - D. Wagenaar
  01:26:01 - 01:26:27 - voorz. L.J. Gebben
 13. 4.2.6

  01:26:21 - 01:26:27 - voorz. L.J. Gebben
  01:26:30 - 01:27:23 - D. Wagenaar
  01:27:23 - 01:27:32 - voorz. L.J. Gebben
  01:27:39 - 01:28:13 - E.F.H. Duursma
  01:28:13 - 01:28:37 - voorz. L.J. Gebben
 14. 4.2.7

  01:28:24 - 01:28:37 - voorz. L.J. Gebben
  01:28:54 - 01:30:48 - C.Y. vd LINDEN
  01:30:48 - 01:31:32 - voorz. L.J. Gebben
 15. 4.2.8

  01:31:06 - 01:31:32 - voorz. L.J. Gebben
  01:31:33 - 01:33:23 - G.E. vd Meijden
  01:33:23 - 01:33:53 - J.P. vd Velde
  01:33:53 - 01:34:12 - G.E. vd Meijden
  01:34:12 - 01:34:21 - voorz. L.J. Gebben
  01:34:21 - 01:35:44 - E.F.H. Duursma
  01:35:44 - 01:36:05 - G.E. vd Meijden
  01:36:05 - 01:36:08 - E.F.H. Duursma
  01:36:08 - 01:36:29 - voorz. L.J. Gebben
  01:36:32 - 01:37:38 - D. Wagenaar
  01:37:38 - 01:38:37 - voorz. L.J. Gebben
  01:38:44 - 01:40:34 - G.E. vd Meijden
  01:40:35 - 01:40:46 - voorz. L.J. Gebben
  01:40:46 - 01:42:03 - G.E. vd Meijden
  01:42:05 - 01:42:21 - voorz. L.J. Gebben
  01:42:25 - 01:43:40 - D. Wagenaar
  01:43:40 - 01:43:44 - voorz. L.J. Gebben
  01:43:50 - 01:44:42 - E.F.H. Duursma
  01:44:42 - 01:44:47 - D. Wagenaar
  01:44:47 - 01:45:18 - voorz. L.J. Gebben
  02:01:06 - 02:02:53 - voorz. L.J. Gebben
 16. 4.3
  Paragrafen
 17. 4.4
  Pauze - 20:30
 18. 4.5

  Reactie college op pitches en amendementen.

  02:02:01 - 02:02:53 - voorz. L.J. Gebben
  02:02:56 - 02:21:26 - weth. T. Willemsma
  02:21:26 - 02:21:37 - voorz. L.J. Gebben
  02:21:41 - 02:23:39 - Weth. B. van Zandbergen
  02:23:39 - 02:23:44 - voorz. L.J. Gebben
  02:23:48 - 02:25:00 - weth. C. de Pee
  02:25:00 - 02:25:11 - voorz. L.J. Gebben
  02:25:36 - 02:25:43 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:25:43 - 02:27:47 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  02:27:47 - 02:28:02 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:49:36 - 02:52:44 - voorz. L.J. Gebben
  02:52:45 - 02:53:21 - G.E. vd Meijden
  02:53:21 - 02:53:43 - voorz. L.J. Gebben
 19. 4.6

  Schorsing voor overleg over de ingediende amendementen.

 20. 4.7

  • Reactie raad op elkaar en op het college aan de hand van de amendementen
  • Eventuele wijziging of intrekking amendement
  02:53:30 - 02:53:43 - voorz. L.J. Gebben
  02:53:51 - 02:55:02 - D. Wagenaar
  02:55:02 - 02:56:10 - voorz. L.J. Gebben
  02:56:10 - 02:57:11 - D. Wagenaar
  02:57:13 - 02:57:21 - voorz. L.J. Gebben
  02:57:21 - 02:57:34 - weth. C. de Pee
  02:57:34 - 02:57:48 - voorz. L.J. Gebben
  02:57:48 - 02:58:16 - C.Y. vd LINDEN
  02:58:16 - 02:58:31 - voorz. L.J. Gebben
  02:58:33 - 02:59:15 - G.E. vd Meijden
  02:59:15 - 02:59:44 - voorz. L.J. Gebben
  02:59:44 - 03:00:37 - D. Wagenaar
  03:00:37 - 03:01:32 - voorz. L.J. Gebben
  03:01:32 - 03:02:19 - G.E. vd Meijden
  03:02:21 - 03:02:44 - voorz. L.J. Gebben
  03:02:51 - 03:03:18 - D. Wagenaar
  03:03:19 - 03:03:40 - voorz. L.J. Gebben
  03:03:41 - 03:03:49 - G.E. vd Meijden
  03:03:50 - 03:03:54 - voorz. L.J. Gebben
  03:03:58 - 03:04:07 - D. Wagenaar
  03:04:07 - 03:04:31 - voorz. L.J. Gebben
 21. 4.8

  Reactie college.

  03:04:27 - 03:04:31 - voorz. L.J. Gebben
  03:04:31 - 03:07:35 - weth. T. Willemsma
  03:07:37 - 03:07:40 - voorz. L.J. Gebben
  03:07:43 - 03:07:55 - Weth. B. van Zandbergen
  03:07:55 - 03:08:11 - voorz. L.J. Gebben
  03:08:15 - 03:08:18 - Weth. B. van Zandbergen
  03:08:20 - 03:08:30 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  03:08:36 - 03:09:06 - voorz. L.J. Gebben
  03:12:42 - 03:15:28 - voorz. L.J. Gebben
 22. 4.9

  De raadsvoorzitter brengt de begroting in stemming.
  De volgorde daarbij is:


  • Stemverklaringen van de raad en stemming over de ingediende amendementen.
  • Stemverklaringen van de raad en stemming over het (geamendeerde) raadsvoorstel.
  • Stemverklaringen van de raad en stemming over de eventueel ingediende moties.

  NB: amendementen die bij de begroting zijn aangenomen en die doorwerking hebben in de belastingverordeningen hoeven maar eenmaal bij de begroting in stemming te worden gebracht en zullen daarna in de belastingverordening worden verwerkt.

  03:13:11 - 03:15:28 - voorz. L.J. Gebben
  03:15:28 - 03:15:50 - J.P. vd Velde
  03:15:52 - 03:15:56 - voorz. L.J. Gebben
  03:15:58 - 03:16:29 - D. Wagenaar
  03:16:29 - 03:17:04 - voorz. L.J. Gebben
  03:17:07 - 03:18:05 - voorz. L.J. Gebben
  03:18:18 - 03:18:40 - voorz. L.J. Gebben
  03:18:57 - 03:19:21 - voorz. L.J. Gebben
  03:19:40 - 03:20:06 - voorz. L.J. Gebben
  03:20:16 - 03:20:43 - A. Kramer
  03:20:44 - 03:20:46 - voorz. L.J. Gebben
  03:20:46 - 03:21:16 - A. Kramer
  03:21:16 - 03:21:25 - voorz. L.J. Gebben
  03:21:39 - 03:21:40 - N. Koopmans
  03:21:49 - 03:21:57 - N. Koopmans
  03:21:57 - 03:22:11 - voorz. L.J. Gebben
  03:22:31 - 03:22:50 - voorz. L.J. Gebben
  03:22:56 - 03:23:10 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  03:23:10 - 03:23:23 - voorz. L.J. Gebben
  03:23:53 - 03:24:11 - voorz. L.J. Gebben
  03:24:16 - 03:24:34 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  03:24:35 - 03:24:48 - voorz. L.J. Gebben
  03:25:09 - 03:25:35 - voorz. L.J. Gebben
  03:25:53 - 03:26:20 - voorz. L.J. Gebben
  03:26:26 - 03:26:39 - E.F.H. Duursma
  03:26:39 - 03:26:43 - voorz. L.J. Gebben
  03:26:46 - 03:26:56 - M.C. VAN DER MEER
  03:26:57 - 03:26:59 - voorz. L.J. Gebben
  03:26:59 - 03:27:07 - N. Koopmans
  03:27:07 - 03:27:22 - voorz. L.J. Gebben
  03:27:33 - 03:27:56 - voorz. L.J. Gebben
  03:27:58 - 03:28:16 - F. de Haan
  03:28:16 - 03:28:26 - voorz. L.J. Gebben
  03:28:27 - 03:28:39 - N. Koopmans
  03:28:39 - 03:28:52 - voorz. L.J. Gebben
  03:29:20 - 03:30:15 - voorz. L.J. Gebben
  03:30:23 - 03:32:04 - D. Wagenaar
  03:32:04 - 03:32:06 - voorz. L.J. Gebben
  03:32:10 - 03:32:17 - J. Looijenga
  03:32:17 - 03:32:20 - voorz. L.J. Gebben
  03:32:22 - 03:32:48 - voorz. L.J. Gebben
  03:32:50 - 03:33:00 - voorz. L.J. Gebben
  03:33:25 - 03:34:03 - voorz. L.J. Gebben
 23. 4.9.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2)

  Amendementen

  Titel
  A-4-9-1 - Amendement CDA, PvdA-GL, CU, FNP, D66, VVD en D66 - Rioolheffingen
 24. 4.9.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2)

  Amendementen

  Titel
  A-4-9-2 - Amendement CDA, PvdA-GL, CU, FNP, D66, VVD en D66 - Afvalstoffenheffing
 25. 4.9.3

  Besluit

  Het amendement wordt ter vergadering ingetrokken.

  Amendementen

  Titel
  A-4-9-3 - Amendement - CDA, CU en PvdAGL - Tijdelijke uitbreiding formatie team OAR

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Ontwikkelingen personeelsbezetting OAR
 26. 4.9.4

  Stemuitslag

  voor 18%
  tegen 82%
  voor
  VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2)
  tegen
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5)

  Amendementen

  Titel
  A-4-9-4 - Amendement BVNL - Geen uitbreiding tijdelijke formatie
 27. 4.9.5

  Stemuitslag

  voor 9%
  tegen 91%
  voor
  BVNL-fractie (2)
  tegen
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd:

  • Dhr. Van der Velde (FNP): wij stemmen tegen omdat voor 2023 een behoedzaamheidsbuffer goed is, maar wij hadden liever gezien dat een deel van de buffer in de algemene reserve was geplaatst.
  • Mevr. Wagenaar (VVD): wij stemmen tegen dit amendement, omdat wij denken dat het geld, gezien de huidige ontwikkelingen wel nodig zal zijn en wij als raad te allen tijde onze controlerende rol kunnen vervullen.

  Amendementen

  Titel
  A-4-9-5 - Amendement BVNL - Geen verhoging van de behoedzaamheidsbuffer
 28. 4.9.6

  Stemuitslag

  voor 23%
  tegen 77%
  voor
  D66-fractie (1), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2)
  tegen
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5)

  Besluit

  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd:

  • Dhr. Duursma (D66): wij stemmen voor dit amendement, omdat wij de relatie tussen een extra BOA en een daling van het gedrag niet zien.
  • Mevr. van der Meer (CU): wij stemmen tegen dit amendement, maar wij zijn wel voor de campagne die wordt voorgesteld.
  • Mevr. Koopmans (BVNL): wij stemmen tegen dit amendement, want wij willen sowieso geen uitbreiding van fte’s en al helemaal geen extra BOA’s.

  Amendementen

  Titel
  A-4-9-6 - Amendement VVD - Geen extra BOA capaciteit maar positieve campagne
 29. 4.9.7

  Besluit

  Het amendement wordt ter vergadering ingetrokken.

  Amendementen

  Titel
  A-4-9-7 - Amendement VVD - Geen extra toezicht gastouderopvang

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Rapportages GGD gastouderopvang
 30. 4.9.8

  Stemuitslag

  voor 18%
  tegen 82%
  voor
  VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2)
  tegen
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5)

  Besluit

  Voorafgaand aan de stemming wordt de volgende stemverklaring afgelegd:

  • Mevr. Krijgsman (FNP): wij stemmen tegen dit amendement. Achterland moet doorgaan omdat wij zien wat er allemaal gebeurt voor de jeugd.

  Amendementen

  Titel
  A-4-9-8 - Amendement VVD - Geen subsidie het Achterland
 31. 4.9.9

  Stemuitslag

  voor 14%
  tegen 86%
  voor
  D66-fractie (1), VVD-fractie (2)
  tegen
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), BVNL-fractie (2)

  Besluit

  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd:

  • Dhr. Kramer (CDA): wij vinden het een sympathieke suggestie, maar stemmen toch tegen, omdat wij horen dat de dienstverlening voor de burgers wel wat beter kan.
  • Mevr. Koopmans (BVNL): wij stemmen tegen omdat wij geen enkele uitbreiding van de formatie willen.

  Amendementen

  Titel
  A-4-9-9 - Amendement VVD - Facilitair senior beleidsadviseur niet structureel aanstellen
 32. 4.9.10

  Stemuitslag

  voor 23%
  tegen 77%
  voor
  D66-fractie (1), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2)
  tegen
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5)

  Amendementen

  Titel
  A-4-9-10 - Amendement VVD - Geen verhoging OZB-tarief met inflatiecorrectie
 33. 4.9.11

  Stemuitslag

  voor 23%
  tegen 77%
  voor
  D66-fractie (1), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2)
  tegen
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5)

  Besluit

  Voorafgaand aan de stemming wordt de volgende stemverklaring afgelegd:

  • Mevr. Krijgsman (FNP): wij stemmen tegen dit amendement, want wij vinden toerisme heel belangrijk en vele mensen kunnen niet meer naar het buitenland vanwege de kosten. Daarom is het belangrijk om hierin te blijven investeren.

  Amendementen

  Titel
  A-4-9-11 - Amendement VVD - Geen extra ambtenaar op recreatie en toerisme
 34. 4.9.12

  Stemuitslag

  voor 55%
  tegen 45%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1), PvdA/GL (5)
  tegen
  CU-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2)

  Besluit

  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd:

  • Dhr. de Haan (FNP): wij stemmen tegen, omdat wij vlootschouw een mooi woord vinden. Wij laten het mooi zo en hoeven niet mee met nieuwe mode.
  • Mevr. Koopmans (BVNL): wij sluiten ons aan bij de woorden van dhr. De Haan en ook bij de woorden van mevr. Wagenaar eerder vanavond hierover.

  Amendementen

  Titel
  A-4-9-12 - Amendement CDA - Talentschouw
 35. 4.10

  03:33:46 - 03:34:03 - voorz. L.J. Gebben
  03:34:26 - 03:34:57 - voorz. L.J. Gebben
  03:35:04 - 03:35:29 - E.F.H. Duursma
  03:35:29 - 03:35:36 - voorz. L.J. Gebben
  03:35:41 - 03:36:04 - D. Wagenaar
  03:36:05 - 03:36:25 - voorz. L.J. Gebben
  03:36:42 - 03:37:46 - voorz. L.J. Gebben
 36. 4.10.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2)

  Moties

  Titel
  M-4-10-1 - Motie CDA, D66, PvdA-GL en VVD - Behoedzaamheidsbuffer
 37. 4.10.2

  Besluit

  De motie is ter vergadering ingetrokken.

  Moties

  Titel
  M-4-10-2 - Motie VVD - Grote zorg over openstaande vacatures binnen Ruimtelijk Domein

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Ontwikkelingen personeelsbezetting OAR
 38. 4.10.3

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2)
  tegen
  D66-fractie (1)

  Besluit

  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd:

  • Dhr. Duursma (D66): wij stemmen tegen deze motie omdat wij in de samenwerking met het college ook een beetje lenig moeten zijn, de termijn, zoals aangegeven door de wethouder, had geregeld kunnen worden in de schorsing.
  • Mevr. Wagenaar (VVD): wij zijn voor deze motie, maar vinden het niet erg om met de datum een beetje te schuiven.

  Moties

  Titel
  M-4-10-3 - Motie PvdA-GL, FNP en CDA - Energiegebruik gemeente Tytsjerksteradiel
 39. 5

  De lokale heffingen zijn geregeld in de belastingverordeningen en bijbehorende tarieventabellen. Als gevolg van nieuw gemeentelijk beleid, ombuigingen, deregulering en wijzigingen in landelijke wetgeving moeten tarieven en verordeningen worden aangepast, vervallen of worden ingevoerd voor het jaar 2023. De VNG-modelverordeningen worden grotendeels gevolgd.
  Indien er naar aanleiding van de behandeling en vaststelling van de programmabegroting 2023-2026 wijzigingen in de belastingen, heffingen of tarieven voortvloeien, betekent dit dat deze wijzigingen bij besluit eveneens worden meegenomen in de verordeningen waarop dit van toepassing is.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:

  * Amendementen
  * Voorstel
  * Moties

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2)
  tegen
  BVNL-fractie (2)

  Besluit

  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd:

  • Mevr. Koopmans (BVNL): het amendement over de OZB van de VVD heeft het niet gehaald. Wij vinden lagere lasten voor de burger dermate belangrijk dat wij tegen dit voorstel zullen stemmen.

  Na stemming besluit de raad:

  1. De volgende, als bijlagen bij dit raadsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte belastingverordeningen 2023 en waarvan toepassing de bijbehorende tarieventabellen, met in achtneming van de wijzigingen die voortvloeien uit de aangenomen amendementen A-4-9-1 en A-4-9-2 behorende bij de programmabegroting vast te stellen:
   - verordening onroerendezaakbelasting 2023;
   - verordening afvalstoffenheffing 2023;
   - verordening reinigingsrechten 2023;
   - verordening rioolheffing 2023;
   - verordening eenmalig aansluitrecht 2023;
   - verordening begrafenisrechten 2023;
   - verordening leges 2023.
  2. In te trekken de belastingverordeningen als onder 1. genoemd, voor het jaar 2022 en tarieventabellen 2022 behoudens de respectievelijke overgangsbepalingen in de nieuwe verordeningen 2023.
  03:36:59 - 03:37:46 - voorz. L.J. Gebben
  03:37:49 - 03:38:09 - N. Koopmans
  03:38:09 - 03:38:23 - voorz. L.J. Gebben
  03:38:40 - 03:39:15 - voorz. L.J. Gebben
 40. 6

 41. 7

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.

  03:39:02 - 03:39:15 - voorz. L.J. Gebben