Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Raadsleden

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Tytsjerksteradiel. De raad bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid en gaat over de gemeentefinanciƫn. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente. De raad ziet toe op het werk van de burgemeester en wethouders.

Tytsjerksteradiel heef 23 raadsleden, verdeeld over 8 fracties (politieke partijen). Wilt u rechtstreeks in contact komen met (een van) de partijen? Bel of mail met de fractiesecretarissen.

Burgerleden

Iedere raadsfractie mag twee burgerleden voordragen die door de raad worden benoemd. De burgerleden ondersteunen de fracties door bijv. plaats te nemen in commissies en klankbordgroepen.

Fracties

Raadsleden die tot dezelfde politieke partij behoren, vormen samen een fractie. De fracties uit de gemeenteraad vergaderen ook afzonderlijk. De fracties vergaderen in principe twee weken voorafgaand aan de raadsvergadering, op donderdag om 19.30 uur in het gemeentehuis te Burgum.

Wilt u gebruik maken van het gezamenlijk fractiespreekuur, voorafgaand aan de fractievergaderingen? Neem vooraf contact op met de raadsgriffie.

Presidium

Het Presidium is het overleg van alle fractievoorzitters, de voorzitter van de gemeenteraad (als adviseur) en de raadsgriffier (als secretaris).

Binnen het Presidium wordt geen politiek bedreven, maar wordt vooral gekeken naar de algemene organisatorische en procedurele raadswerkzaamheden. De uitvoering van het dualisme en het evalueren van het functioneren van de raadsvoorzitter zijn taken die ook bij het Presidium thuishoren.

Agendacommissie

In de Agendacommissie zijn raadsleden vertegenwoordigd.
De Agendacommissie stelt de (concept)agenda's voor de raad vast via de planningslijst en termijnagenda. De commissie geeft ook de behandelstatus van de raadsvoorstellen aan (informerend, opiniƫrend of besluitvormend). En de commissie toetst of de raadsvoorstellen behandelrijp zijn.
Tenslotte worden in de Agendacommissie de raadsvergaderingen en -raadsdebatten voorbereid.

Accountantscommissie

De Accountantscommissie bereidt de behandeling van de jaarrekening en de accountantsverklaring in de raadsvergadering voor. De commissie organiseert ook de aanbestedingsprocedure voor een nieuw accountantscontract.
De Accountantscommissie bestaat uit raadsleden.

Commissie communicatie

De taak van de Commissie Communicatie is om de gemeenteraad zo breed mogelijk in beeld te brengen. Denk hierbij aan hoorzittingen, excursies, werkbezoeken, interactieve processen, burgerparticipatie, informatiebijeenkosmten, maar ook het gebruik van de website en social media.
De commissie bestaat uit raadsleden.

Werkgeverscommissie

De gemeenteraad is de werkgever van de griffie. Namens de gemeenteraad zijn een aantal raadsleden afgevaardigd in de werkgeverscommissie. Zij voeren de besprekingen en nemen de besluiten over zaken als verlof, werkinstructies, aanstelling, beoordeling en beloning, beroep en bezwaar en alle overige personeelsaangelegenheden van de griffiemedewerkers.
De Werkgeverscommissie rapporteert aan het Presidium.

Klankbordgroep Omgevingswet

Met de nieuwe Omgevingswet krijgen gemeenten meer beleidsvrijheid en is meer mogelijk. Er moeten daarom veel keuzes worden gemaakt. Binnen de mogelijkheden van de wet, wordt gewerkt aan een zodanig invulling dat recht wordt gedaan aan wat er in onze gemeente speelt, ook aan de waarde van 'beginspraak'. Dit betekent dat samen met (vertegenwoordigers van onze) inwoners het politiek bestuur de koers bepaalt die wordt gevolgd. Namens de raad zijn vijf leden lid van de klankbordgroep.

Klankbordgroep Visie Tytsjerksteradiel

Op 18 februari 2016 besloot de gemeenteraad tot het instellen van deze klankbordgroep. Er ligt een nauw verband met de klankbordgroep Omgevingswet. In deze klankbordgroep zijn raadsleden vertegenwoordigd.

Radenwerkgroep samenwerking Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Als uitloper van de ambtelijke samenwerking tussen de gemeentes Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, is besloten ook op raadsniveau regelmatig contact tussen de beide raden te organiseren. Daarom is de Radenwerkgroep samenwerking Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel ingesteld.
Vanuit beide gemeentes is een gelijk aantal raadsleden (3) lid van de radenwerkgroep.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie ondersteunt de controlerende taak door het verrichten van onderzoek. Met ingang van 1 januari 2015 vormt de rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel een personele unie met de rekenkamercommissie van de gemeente Achtkarspelen: beide rekenkamercommissies bestaan uit dezelfde personen.

U kunt de samenstelling van de rekenkamercommissie zien door op dit tekstblok te klikken. U kunt daar ook de nevenfuncties van de leden raadplegen.

Onder het tabblad 'Overzichten' vindt u de onderzoeksrapporten van de afgelopen jaren.

Raadsgriffie

De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraadsleden en zorgt voor de goede vergaderstukken. De raadsgriffie organiseert voor de raad de activiteiten in de samenleving van Tytsjerksteradiel en bevordert de communicatie tussen de raad en de Mienskip.

Als u iets wilt weten over een raadsvergadering of een raadsactiviteit, dan belt u de raadsgriffie via telefoon 0511-460 808 / 460 932 of 460 509.

Mailen kan ook: griffie@t-diel.nl Ook als u de raad of een deel van de raad wilt uitnodigen voor een bezoek, dan kunt u die vraag bij de raadsgriffie neerleggen.