Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Vraagbaak

De gemeenteraad vergadert over het algemeen om de vier weken en wel op de donderdag. De exacte data voor de vergaderingen vindt u terug via de 'kalender' op deze website.

Tenzij anders vermeld, beginnen de vergaderingen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Raadhuisweg 7 in Burgum. Een ieder is hierbij van harte welkom!

Ga voor het live volgen van de vergaderingen en de agenda's en de stukken naar 'kalender' op deze website.

Inspreken op onderwerpen die op de agenda staan
U kunt inspreken op onderwerpen die op de raadsagenda staan. De inspraak vindt plaats tijdens het Iepen Poadium, een week voorafgaand aan de betreffende raadsvergadering. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, kunt u zich uiterlijk 12:00 uur op de dag van het Iepen Poadium aanmelden bij de raadsgriffie.

Inspreken op onderwerpen die niet op de agenda staan
Het is ook mogelijk om in te spreken op onderwerpen die niet op de raadsagenda staan. Geef in dat geval het betreffende onderwerp uiterlijk de dag voorafgaand aan het Iepen Poadium door aan de raadsgriffie.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. De gegevens van de griffie vind u onder de tab ‘contact’.

U kunt via deze website de namen, e-mailadressen en telefoonnummers van de raadsleden vinden en op die manier met hen in contact treden.

Daarnaast kent de raad ook het gezamenlijk fractiespreekuur. U kunt dan in één keer met (een vertegenwoordiging van) alle fracties in gesprek. Dit is bedoeld voor inwoners van de gemeente en organisaties die actief zijn in de gemeente, die van gedachten willen wisselen over diverse onderwerpen. Over het algemeen wordt dit gezamenlijke fractiespreekuur gehouden op de donderdagavond, twee weken voorafgaand aan de raadsvergadering.

Wilt u naar het spreekuur? U kunt dit aanmelden via de raadsgriffie.

Verstuur uw brief aan de gemeenteraad ter attentie van de griffie. Zo komt uw brief als ingekomen brief op de raadsagenda. Het postadres is: postbus 3, 9250 AA Burgum. Het bezoekadres is: Raadhuisweg 7, 9251 GH Burgum.

U kunt de raad bereiken via mail en telefoon van de raadsgriffie. De gegevens vindt u op deze website onder 'contact'.

De gemeenteraad heeft drie rollen: kaderstellen, controleren en het vertegenwoordigen van inwoners. Voor het uitvoeren van deze rollen heeft het raadslid verschillende wettelijke instrumenten tot zijn beschikking. Hieronder geven we een overzicht van de wettelijke instrumenten:

  • Budgetrecht
  • Indienen van moties
  • Indienen van amendementen
  • Initiatiefrecht
  • Recht van interpellatie
  • Vragenrecht
  • Inlichtingenplicht van het college
  • Recht van onderzoek

Voor meer informatie over deze instrumenten verwijzen wij via onderstaande link naar de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

https://vng.nl/raadgevers/het-raadslidmaatschap/rollen-en-instrumenten-van-het-raadslid

-> Plannen of ideeën voor uw gemeente?
Hebt u, als inwoner of maatschappelijke organisatie van de gemeente Tytsjerksteradiel, plannen of ideeën waarvan u denkt: hier zou de gemeente iets mee moeten doen? Dan kunt u gebruik maken van het burgerinitiatief.

-> Waarom een burgerinitiatief?
De gemeenteraad beslist over veel zaken in uw omgeving waar u direct mee te maken hebt. Bijv. de inrichting van de straatverlichting, groenvoorzieningen, zwembaden en sportvelden. Misschien hebt u goede ideeën die u aan de gemeenteraad zou willen voorleggen. De gemeenteraad heeft besloten dat de mogelijkheid van een burgerinitiatief er moet zijn voor groepen burgers of maatschappelijke organisaties.

-> Hoe dient u een initiatiefvoorstel in?
U kunt hiervoor het formulier invullen dat u via onderstaande link kunt vinden. Deze kunt u indienen bij de burgemeester of de raadsgriffie.

-> Wat gebeurt er vervolgens?
Als het ingediende voorstel voldoet aan de vereisten dan wordt het voorstel op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. De initiatiefnemer wordt uitgenodigd voor deze raadsvergadering en daar kunt u uw voorstel toelichten.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffie!

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Tytsjerksteradiel/35938.html

Ja. dat kunt u gedeeltelijk zelf doen! Informatie over de periode 10 november 2005 tot en met 2018 vindt u in ons digitale archief. Dit kunt u via onderstaande link raadplegen.

Zoekt u gegevens van vóór 10 november 2005? Neem dan contact op met de raadsgriffie!

https://channel.royalcast.com/tytsjerksteradiel/#!/archived

Jazeker, de raad is te vinden op Twitter en Facebook. Hier worden de activiteiten van de raad geplaatst. U kunt hier op reageren.

Klik hierboven op de logo's van Twitter en Facebook om naar de raadsaccounts te gaan.

Alle bestuurlijke informatie is openbaar, behalve wanneer de economische of financiële belangen van de gemeente in gevaar komen; er vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens in voorkomen; de gemeente niet goed meer inspectie, controle en toezicht kan uitoefenen of de privacy van personen in gevaar komt.

De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraadsleden en zorgt voor de goede vergaderstukken. De raadsgriffie organiseert voor de raad de activiteiten in de samenleving van Tytsjerksteradiel en bevordert de communicatie tussen de raad en de Mienskip.

Als u iets wilt weten over de raad kunt u contact opnemen met de raadsgriffie. De contactgegevens vindt u op deze website.