Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Hier kunt u nieuwsberichten en last minute mededelingen over en van de gemeenteraad lezen.


Heeft u vragen? Neem contact op met de griffie!

Hier vindt u het overzicht van de ingediende amendementen vanaf mei 2019

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 is het (in)formatieproces van de raad gestart om de toekomst van het gemeentebestuur vorm te geven. Als uitkomst daarvan heeft de raad de ambitie uitgesproken om de komende vier jaar zijn eigen rol te versterken door te werken met een raadsprogramma. In het raadsprogramma ‘Samen in actie voor Tytsjerksteradiel’ zijn onderwerpen opgenomen waarover de fracties overeenstemming hebben bereikt, het raadsprogramma verbindt daarmee de fracties. Op deze onderwerpen vindt de gemeenteraad het van belang om vooraf richting te geven en een opdracht voor het college van burgemeester en wethouders te formuleren. De gemeenteraad wil op deze manier vormgeven aan een andere manier van samenwerking in de raad én tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Uitgangspunt is dat er altijd moet worden gestreefd naar een zo breed mogelijk draagvlak in de raad.

In dit overzicht treft u de ingediende moties aan vanaf april 2019.

Hier vindt u het overzicht van toezeggingen door de portefeuillehouders vanaf de raadsvergadering van 17 april 2019.

Hier vindt u het overzicht van de schriftelijke vragen die zijn ingediend vanaf april 2019.

Via de bovenstaande knop kunt u de meest actuele versie van de termijnagenda downloaden. Hierop staat de meest actuele planning van de onderwerpen per raadsvergadering.

Hier vindt u alle verordeningen en overige regels over de gemeenteraad.

De LIST is een openbaar overzicht. Hierbij houden we rekening met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet open overheid (Woo). Zo verwijderen wij bijvoorbeeld persoonsgegevens en handtekeningen uit de ingekomen stukken.


Naast brieven van inwoners/organisaties plaatsen wij o.a. de volgende stukken op de LIST:
• Informerende raadsvoorstellen vanuit het college
• Raadsbrieven en notities vanuit het college
• Persberichten vanuit het college
• Nieuwsbrieven
• Dorpskranten (alleen zichtbaar voor raadsleden)


Een raadslid kan een ingekomen stuk agenderen voor een Iepen Poadium. De briefschrijver wordt hiervan door de griffie op de hoogte gesteld.


Moties van andere gemeenten worden niet op de LIST geplaatst, maar zijn te vinden op: vng.nl/moties

Hier vindt u de regelgeving van de rekenkamer en het overzicht van de onderzoeksonderwerpen van de afgelopen jaren. De rekenkamer stelt eventuele suggesties over te onderzoeken onderwerpen zeer op prijs. De contactgegevens vindt u onder het tabblad 'Wie is wie?'.