Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

donderdag 24 november 2022

19:30 - 21:35
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 4 november hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 17 november kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De volgende raadsleden zijn met kennisgeving afwezig:
  • Dhr. Hooijenga
  • Mevr. Wieringa
  • Dhr. Zuidema
  • Dhr. Duursma
  De volgende mededelingen worden gedaan:
  • Mevr. Van der Meer geeft namens de klankbordgroep Raadsprogramma de stand van zaken weer.
  • Portefeuillehouder Van Zandbergen informeert de raad over de stand van zaken rondom Aldtsjerk Foarút.
  • Portefeuillehouder De Pee kondigt aan dat de raad een raadsvoorstel over de subsidies Sociale Basis in de vergadering van december krijgt voorgelegd.

  00:00:40 - 00:00:48 - griffier A. Dam
  00:27:01 - 00:28:54 - voorz. L.J. Gebben
  00:28:59 - 00:30:03 - M.C. VAN DER MEER
  00:30:03 - 00:30:17 - voorz. L.J. Gebben
  00:30:19 - 00:31:10 - weth. C. de Pee
  00:31:10 - 00:31:15 - voorz. L.J. Gebben
  00:31:21 - 00:32:06 - Weth. B. van Zandbergen
  00:32:06 - 00:33:44 - voorz. L.J. Gebben
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Besluit

  De agenda wordt als volgt gewijzigd:

  • Agendapunt 4 Verordening haven-, kade- en opslaggeld 2023 wordt doorgeschoven.
  • De aangekondigde moties vreemd worden als agendapunten 12.1, 12.2, 12.3 en 12.4 toegevoegd aan de agenda.
  00:33:24 - 00:33:44 - voorz. L.J. Gebben
 3. 3

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier.


  De volgende vragen zijn vooralsnog ingediend:

  1. Vragen mevr. M. Wieringa (CDA) - Planten boom bij honderdjarige
  2. Fragen mefr. E. Soepboer (FNP) - Plantsjen beam 100-jierrigen
  3. Vragen dhr. P.J.A. van de Hoef (PvdA-GL) - Oktoberfest 2022
  4. Fragen dhr. A. Nijboer (FNP) - Feiligens op’e Merke yn Burgum
  5. Fraach mefr. E. Soepboer (FNP) - Berikberens gemeente
  6. Vragen mevr. N. Koopmans (BVNL) - Stroomnet
  7. Fraach mefr. T. Krijgsman (FNP - Iepenbiere húskes
  8. Vragen dhr. Hoekstra (VVD) - Zonnepark Burgum

  * De vragen van mevr. D. Wagenaar (VVD) over de Toeslagenaffaire worden doorgeschoven naar raadsbehandeling op 15 december 2022.

  Besluit

  De raad neemt kennis van de beantwoording door het college van de volgende vragen van de raad:

  1. Vragen dhr. J.W Sietsma (CDA) en mevr. E. Soepboer (FNP) - Planten boom bij honderdjarige
  2. Vragen dhr. P.J.A. van de Hoef (PvdA-GL) - Oktoberfest 2022
  3. Fragen dhr. A. Nijboer (FNP) - Feiligens op’e Merke yn Burgum
  4. Fraach mefr. E. Soepboer (FNP) - Berikberens gemeente
  5. Fraach mefr. T. Krijgsman (FNP - Iepenbiere húskes
  6. Vragen dhr. Hoekstra (VVD) - Zonnepark Burgum
  7. Vragen mevr. Wagenaar (VVD) - Publieksruimte gemeentehuis

  De vragen van mevr. Koopmans (BVNL) zijn ingetrokken.

  00:33:30 - 00:33:44 - voorz. L.J. Gebben
  00:33:58 - 00:36:01 - J.W. Sietsma
  00:36:04 - 00:36:07 - voorz. L.J. Gebben
  00:36:08 - 00:37:26 - weth. T. Willemsma
  00:37:27 - 00:37:51 - voorz. L.J. Gebben
  00:38:01 - 00:42:21 - P.J.A. vd Hoef
  00:42:26 - 00:47:46 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:47:46 - 00:48:07 - P.J.A. vd Hoef
  00:48:07 - 00:48:27 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:48:27 - 00:48:48 - P.J.A. vd Hoef
  00:48:49 - 00:49:03 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:49:08 - 00:50:04 - A. Nijboer
  00:50:05 - 00:51:41 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:51:41 - 00:52:36 - A. Nijboer
  00:52:36 - 00:53:13 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:53:13 - 00:53:24 - A. Nijboer
  00:53:24 - 00:53:44 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:53:44 - 00:54:15 - J. Looijenga
  00:54:16 - 00:54:17 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:54:17 - 00:54:48 - P.J.A. vd Hoef
  00:54:49 - 00:54:56 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:54:56 - 00:55:19 - D. Wagenaar
  00:55:19 - 00:55:23 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:55:23 - 00:55:48 - N. Koopmans
  00:55:50 - 00:55:57 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:56:01 - 00:56:55 - W.E. SOEPBOER
  00:57:00 - 00:57:08 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:57:17 - 01:00:16 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  01:00:18 - 01:00:28 - W.E. SOEPBOER
  01:00:28 - 01:00:46 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  01:00:46 - 01:01:25 - G.E. vd Meijden
  01:01:25 - 01:01:39 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  01:01:48 - 01:02:16 - voorz. L.J. Gebben
  01:02:16 - 01:03:59 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  01:03:59 - 01:04:03 - voorz. L.J. Gebben
  01:04:04 - 01:04:05 - voorz. L.J. Gebben
  01:04:05 - 01:04:59 - weth. C. de Pee
  01:05:00 - 01:05:09 - voorz. L.J. Gebben
  01:05:16 - 01:06:55 - S. Hoekstra
  01:06:56 - 01:06:59 - voorz. L.J. Gebben
  01:07:03 - 01:09:13 - Weth. B. van Zandbergen
  01:09:13 - 01:10:23 - S. Hoekstra
  01:10:23 - 01:10:36 - voorz. L.J. Gebben
  01:10:42 - 01:13:07 - D. Wagenaar
  01:13:08 - 01:14:13 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  01:14:14 - 01:14:23 - D. Wagenaar
  01:14:23 - 01:14:43 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  01:14:50 - 01:17:27 - voorz. L.J. Gebben
 4. 4

  Op verzoek van de raad wordt het stuk besluitvormend behandeld nadat de bewonersbijeenkomst op 29 november heeft plaatsgevonden. Het wordt daarom doorgeschoven naar de raadsvergadering van 15 december 2022.

  Besluit

  Dit onderwerp is doorgeschoven naar de raadsvergadering van 15 december 2022.

 5. 5

  De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan Mûnein, Dr. Kijlstraweg 2 (verplaatsen bouwvlak) van de gemeente Tytsjerksteradiel ongewijzigd vast te stellen om op de locatie de voorgestelde ontwikkeling planologisch mogelijk te maken. De ontwikkeling betreft enkel het verplaatsen van het bouwvlak binnen de bestemming ‘Maatschappelijk – Medisch en zorg’ aan de Dokter Kijlstraweg 2 te Mûnein (kadastrale bekend als: perceel gemeente Giekerk, sectieletter E, perceelnummer 3852).


  Eerder heeft het college al met het ontwerpbestemmingsplan ingestemd.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:

  * Amendementen
  * Voorstel
  * Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2), CU-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. In te stemmen met de gemeentelijke zienswijzennota;
  2. Het bestemmingsplan ‘Mûnein, Dr. Kijlstraweg 2 (verplaatsen bouwvlak) met verbeelding, regels, toelichting en bijlagen gewijzigd vast te stellen (NL.IMRO.0737.12BPIII-vg01);
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  4. Geen plan-MER vast te stellen.
  01:15:01 - 01:17:27 - voorz. L.J. Gebben
 6. 6

  Het ontwerp-bestemmingsplan Skûlenboargerwei 10 Eastermar heeft ter inzage gelegen vanaf 4 augustus 2022 tot en met 15 september 2022. Er is één zienswijze ontvangen en deze is ontvankelijk. De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.


  041122: de link naar het bestemmingsplan wordt zo spoedig mogelijk aan de stukken toegevoegd.
  081122: de bijlagen 2a t/m 2i (bestemmingsplan) zijn aan de stukken toegevoegd.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:

  * Amendementen
  * Voorstel
  * Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2), CU-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. De tegen het bestemmingsplan Skûlenboargerwei 10 Eastermar ingediende zienswijze ontvankelijk en ongegrond te verklaren (zie bijlage 1, zienswijzen-nota);
  2. De zienswijzennota bestemmingsplan Skûlenboargerwei 10 Eastermar voor het overige vast te stellen;
  3. Het bestemmingsplan Skûlenboargerwei 10 Eastermar met IMRO-code NL.IMRO.0737.00BPIX (X:\Ruimte\01 - Team Ontwikkeling (RBO)\01 Plannen en projecten RO\Eastermar, Skûlenboargerwei 10\Definitief) ongewijzigd vast te stellen.
 7. 7

  Jaarlijks wordt bij de jaarrekening een conclusie getrokken door de accountant over het financieel rechtmatig handelen van de gemeente. Hiertoe dient jaarlijks het normenkader geactualiseerd en vastgesteld worden . Het normenkader is een overzicht van (financieel) gerelateerde wet- en regelgeving van hogere overheden en de gemeente zelf (die door de Raad zijn vastgesteld) waarmee de gemeente in de uitoefening van haar taken en bevoegdheden te maken krijgt. Het normenkader vormt een basis voor de rechtmatigheidsverantwoording 2022. Het normenkader is geactualiseerd naar de huidige stand van zaken. Tevens zijn de einddata, waar van toepassing, vermeld voor de gemeentelijke verordeningen.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:

  * Amendementen
  * Voorstel
  * Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2), CU-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Het normenkader 2022-2023 vast te stellen
  2. Kennis te nemen van het Jaarplan VIC 2022 en de Samenvatting van de Kadernota Rechtmatigheid.
  01:15:59 - 01:17:27 - voorz. L.J. Gebben
 8. 8

  Per 31 maart 2023 loopt de zittingstermijn van de heer Halbersma af, maar hij heeft vanwege persoonlijke omstandigheden aangegeven eerder te willen stoppen. In zijn plaats dient de raad een opvolger te benoemen.


  Geheim stemmen
  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim (artikel 31 lid 1 Gemeentewet) en gebeurt schriftelijk. In de raadsvergadering worden daarom stembriefjes uitgereikt.


  Behandelwijze:

  • Schriftelijke stemming over het voorstel.
  • De raad wijst drie leden aan die een stemcommissie vormen.
  • De stembriefjes worden ingevuld, de bode gaat rond om de stembriefjes te verzamelen.
  • De vergadering wordt geschorst voor het tellen van de stemmen door de stemcommissie.
  • De voorzitter van de stemcommissie maakt de uitslag van de stemming bekend.

  Besluit

  Er vindt geheime stemming plaats over de benoeming. Na de schriftelijke geheime stemronde informeert mevr. Snijder als voorzitter van de stemcommissie, dat er 19 stemmen zijn uitgebracht. Hiervan zijn er 19 stemmen geldig uitgebracht, waarvan 19 stemmen 'voor'.
  Daarmee is T. Clevering benoemd als lid van de rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel.


  De raad besluit:

  1. De heer H.S. Halbersma uit Dokkum met ingang van 1 december 2022 eervol ontslag te verlenen als lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Tytsjerksteradiel.
  2. Mevrouw T. Clevering uit Warten met ingang van 1 december 2022 te benoemen als lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Tytsjerksteradiel.
  01:16:28 - 01:17:27 - voorz. L.J. Gebben
  01:26:45 - 01:26:55 - voorz. L.J. Gebben
  01:27:01 - 01:27:03 - voorz. L.J. Gebben
  01:27:03 - 01:27:29 - R.R. SNIJDER
  01:27:29 - 01:28:13 - voorz. L.J. Gebben
  01:28:13 - 01:28:34 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  01:28:34 - 01:28:58 - voorz. L.J. Gebben
  01:28:58 - 01:29:30 - R.R. SNIJDER
  01:29:30 - 01:30:24 - voorz. L.J. Gebben
 9. 9

  Er heeft een wisseling plaatsgevonden in enkele raadscommissies en klankbordgroepen, waardoor er een nieuw besluit moet worden genomen. Verder heeft een burgerlid van de CU aangegeven haar burgerlidmaatschap te willen beëindigen.


  Geheim stemmen
  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim (artikel 31 lid 1 Gemeentewet) en gebeurt schriftelijk. In de raadsvergadering worden daarom stembriefjes uitgereikt.


  Behandelwijze:

  • Schriftelijke stemming over het voorstel.
  • De raad wijst drie leden aan die een stemcommissie vormen.
  • De stembriefjes worden ingevuld, de bode gaat rond om de stembriefjes te verzamelen.
  • De vergadering wordt geschorst voor het tellen van de stemmen door de stemcommissie.
  • De voorzitter van de stemcommissie maakt de uitslag van de stemming bekend.

  Besluit

  Er vindt geheime stemming plaats over de benoemingen. Na de schriftelijke geheime stemronde informeert mevr. Snijder als voorzitter van de stemcommissie, dat er in totaal 19 stemmen zijn uitgebracht. Hiervan zijn er 19 stemmen geldig uitgebracht.
  • Er zijn 19 stemmen ‘voor’ uitgebracht op de benoeming van dhr. M.R. Klont (PvdA/GL) als lid van de Accountantscommissie.
  • Er zijn 19 stemmen ‘voor’ uitgebracht op de benoeming van dhr. J. Looijenga (BVNL) als lid van de Agendacommissie.
  • Er zijn 19 stemmen ‘voor’ uitgebracht op de benoeming van dhr. S. Hoekstra (VVD) als lid van de Agendacommissie.
  • Er zijn 19 stemmen ‘voor’ uitgebracht op de benoeming van dhr. M.R. Klont (PvdA/GL) als lid van de Klankbordgroep Omgevingswet.
  • Er zijn 19 stemmen ‘voor’ uitgebracht op de benoeming van dhr. D.T. Hooijenga (CU) als lid van de Klankbordgroep Omgevingswet.
  Daarmee heeft de raad besloten tot benoeming van de zojuist genoemde personen in de betreffende commissies en klankbordgroepen.
  De raad besluit:

  1. De volgende leden gedurende de zittingsperiode van de raad 2022-2026 conform de Verordening commissies en klankbordgroepen raad Tytsjerksteradiel (bijlage 1) te benoemen in:
   Accountantscommissie:
   o Dhr. M.R. Klont (PvdA/GL)
   Agendacommissie:
   o Dhr. J. Looijenga (BVNL)
   o Dhr. S. Hoekstra (VVD)
   Klankbordgroep Omgevingswet:
   o Dhr. M.R. Klont (PvdA/GL)
   o Dhr. D.T. Hooijenga (CU)
  2. In te trekken de benoeming van de volgende leden in:
   Agendacommissie:
   o Mevr. W.J. Koopmans-van der Veen (BVNL)
   o Dhr. M.R. Klont (PvdA/GL)
   o Mevr. D. Wagenaar (VVD)
   Klankbordgroep Omgevingswet:
   o Mevr. A.B. Agema (PvdA/GL)
  3. De benoeming van mevr. H.H.B. Bruinsma (CU) als burgerlid in te trekken.
 10. 10

  Dit voorstel gaat over het aanwijzen van vervangers voor de functie van griffier. Op deze manier wordt de kwetsbaarheid van de griffie verminderd waardoor de continuïteit voor de raad wordt vergroot.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:

  * Amendementen
  * Voorstel
  * Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2), CU-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. De heer G. Andringa uit Ryptsjerk, griffier in Achtkarspelen per 1 december 2022 aan te wijzen als tweede plaatsvervangend griffier en
  2. Mevrouw R. de Vries-Mulder uit Buitenpost, adjunct-griffier in Achtkarspelen per 1 december 2022 aan te wijzen als derde plaatsvervangend griffier.
  01:29:54 - 01:30:24 - voorz. L.J. Gebben
  01:30:28 - 01:30:42 - D. Wagenaar
  01:30:42 - 01:31:31 - voorz. L.J. Gebben
 11. 11

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijsten en toezeggingenlijsten van de vorige raadsvergaderingen vast te stellen.


  101122: de besluitenlijst van 3 november is toegevoegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2), CU-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming stelt de raad unaniem de besluitenlijsten en lijst toezeggingen van de raadsvergaderingen van 13 oktober en 3 november 2022 vast.

  01:31:00 - 01:31:31 - voorz. L.J. Gebben
  01:31:32 - 01:32:51 - A. Nijboer
  01:32:51 - 01:32:56 - voorz. L.J. Gebben
  01:33:04 - 01:33:13 - J. Looijenga
  01:33:13 - 01:34:32 - A. Nijboer
  01:34:32 - 01:34:37 - J. Looijenga
  01:34:37 - 01:34:41 - A. Nijboer
  01:34:41 - 01:34:45 - voorz. L.J. Gebben
  01:34:51 - 01:35:29 - D. Wagenaar
  01:35:29 - 01:36:09 - A. Nijboer
 12. 12.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2), CU-fractie (1)

  Moties

  Titel
  MF-12-1 - Wizige - Moasje frjemd FNP, PvdA-GL en CDA - Sebrapaden
  01:35:58 - 01:36:09 - A. Nijboer
  01:36:09 - 01:36:34 - D. Wagenaar
  01:36:34 - 01:36:37 - A. Nijboer
  01:36:37 - 01:36:55 - voorz. L.J. Gebben
  01:36:55 - 01:40:20 - weth. T. Willemsma
  01:40:22 - 01:40:24 - voorz. L.J. Gebben
  01:40:25 - 01:40:57 - A. Nijboer
  01:40:57 - 01:40:59 - voorz. L.J. Gebben
  01:43:16 - 01:43:17 - voorz. L.J. Gebben
  01:43:28 - 01:43:47 - voorz. L.J. Gebben
  01:43:47 - 01:44:38 - A. Nijboer
  01:44:38 - 01:44:42 - voorz. L.J. Gebben
  01:44:42 - 01:44:56 - weth. T. Willemsma
  01:44:57 - 01:45:24 - voorz. L.J. Gebben
  01:45:25 - 01:45:40 - voorz. L.J. Gebben
  01:45:51 - 01:46:27 - voorz. L.J. Gebben
  01:46:30 - 01:48:38 - G.E. vd Meijden
 13. 12.2

  Stemuitslag

  voor 79%
  tegen 21%
  voor
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), CU-fractie (1)
  tegen
  VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2)

  Moties

  Titel
  MV-12-2 - Motie vreemd CDA, PvdA-GL, CU en FNP - Doarpswurk
  01:47:41 - 01:48:38 - G.E. vd Meijden
  01:48:38 - 01:48:48 - voorz. L.J. Gebben
  01:48:51 - 01:51:02 - D. Wagenaar
  01:51:02 - 01:51:13 - voorz. L.J. Gebben
  01:51:15 - 01:54:19 - weth. T. Willemsma
  01:54:20 - 01:54:24 - voorz. L.J. Gebben
  01:54:24 - 01:56:06 - G.E. vd Meijden
  01:56:07 - 01:56:17 - voorz. L.J. Gebben
  01:56:17 - 01:57:26 - weth. T. Willemsma
  01:57:26 - 01:57:42 - G.E. vd Meijden
  01:57:42 - 01:58:10 - voorz. L.J. Gebben
  01:58:39 - 01:58:46 - voorz. L.J. Gebben
  01:58:50 - 01:58:56 - voorz. L.J. Gebben
  01:58:58 - 01:59:47 - voorz. L.J. Gebben
 14. 12.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2), CU-fractie (1)

  Moties

  Titel
  MF-12-3 - Moasje frjemd FNP, CU, PvdA-GL, CDA en VVD - Skea troch boaiemdelgong
  01:59:33 - 01:59:47 - voorz. L.J. Gebben
  01:59:50 - 02:01:19 - J.P. vd Velde
  02:01:19 - 02:01:30 - voorz. L.J. Gebben
  02:01:30 - 02:02:37 - weth. T. Willemsma
  02:02:38 - 02:03:01 - voorz. L.J. Gebben
  02:03:28 - 02:04:28 - voorz. L.J. Gebben
  02:04:32 - 02:06:27 - M.C. VAN DER MEER
  02:06:27 - 02:06:38 - voorz. L.J. Gebben
  02:06:38 - 02:07:06 - D. Wagenaar
  02:07:06 - 02:07:07 - voorz. L.J. Gebben
  02:07:08 - 02:08:02 - M.C. VAN DER MEER
  02:08:02 - 02:08:03 - voorz. L.J. Gebben
  02:08:03 - 02:08:35 - M.C. VAN DER MEER
  02:08:35 - 02:08:58 - D. Wagenaar
  02:08:58 - 02:09:41 - M.C. VAN DER MEER
  02:09:41 - 02:10:17 - D. Wagenaar
  02:10:17 - 02:10:36 - M.C. VAN DER MEER
  02:10:36 - 02:10:57 - F. de Haan
  02:10:57 - 02:10:59 - voorz. L.J. Gebben
  02:11:02 - 02:11:28 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  02:11:29 - 02:11:38 - voorz. L.J. Gebben
  02:11:40 - 02:12:22 - weth. C. de Pee
  02:12:22 - 02:12:37 - voorz. L.J. Gebben
  02:12:38 - 02:13:05 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  02:13:05 - 02:13:06 - voorz. L.J. Gebben
  02:13:06 - 02:13:15 - N. Koopmans
  02:13:16 - 02:13:35 - voorz. L.J. Gebben
  02:14:01 - 02:14:55 - voorz. L.J. Gebben
 15. 12.4

  Stemuitslag

  voor 68%
  tegen 32%
  voor
  FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), CU-fractie (1)
  tegen
  CDA-fractie (4), BVNL-fractie (2)

  Moties

  Titel
  MV-12-4 - Motie vreemd CU en FNP - Iedere WC telt
 16. 13

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur.