Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

Installatie nieuwe raad

woensdag 30 maart 2022

19:30 - 21:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:20 - 00:00:34 - griffier A. Dam
  00:31:39 - 00:35:25 - voorz. L.J. Gebben
 2. 2

  Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Besluit

  De raad stelt de agenda ongewijzigd vast.

  00:34:03 - 00:35:25 - voorz. L.J. Gebben
 3. 3

  Op 29 maart 2022 heeft de oude raad besloten over de rechtmatigheid van de verkiezingen en het toelaten van de nieuwe raadsleden. Artikel 14 van de Gemeentewet bepaalt dat de raadsleden in de handen van de voorzitter de eed of de verklaring en belofte aflegt. Daarbij kan ieder raadslid er voor kiezen dit in het Fries of in het Nederlands af te leggen. Hieronder staan de verschillende varianten.


  Eed / verklaring en belofte in het Nederlands
  Raadsvoorzitter: "Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
  Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
  Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.
  Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"


  Raadslid: "Dat verklaar en beloof ik!"


  Eed / verklaring en belofte in het Fries
  Raadsvoorzitter: "Ik swar (ferklearje) dat ik, om ta lid fan 'e rie beneamd te wurden, streekrjocht noch midlik, ûnder wat namme of wat ferlechje ek, hokker jefte of geunst dan ek jûn of ûnthjitten haw.
  Ik swar (ferklearje en ûnthjit) dat ik, om eat yn dit amt te dwaan of te litten, streekrjocht noch midlik hokker geskink of hokker ûnthjit dan ek oannommen haw of oannimme sil.
  Ik swar (ûnthjit) dat ik trou wêze sil oan 'e Grûnwet, dat ik de wetten neikomme sil en dat ik myn plichten as lid fan 'e rie yn alle oprjochtens ferfolje sil.
  Sa wier helpe my God Almachtich!"


  Raadslid: "Dat ferklearje en ûnthjit ik!".

  Besluit

  Nadat de voorzitter de eed (verklaring en belofte) heeft voorgelezen, leggen de raadsleden deze af in de Nederlandse of de Friese taal:

  • De heer G.E. van der Meijden (CDA): "Zo waarlijk helpe mij God Almachtig".
  • Mevrouw M. Wieringa (CDA): "Zo waarlijk helpe mij God Almachtig".
  • De heer M.R. Klont (GroenLinks): "Zo waarlijk helpe mij God Almachtig".
  • Mevrouw M.C. van der Meer (CU): "Zo waarlijk helpe mij God Almachtig".
  • De heer J.P. van der Velde (FNP): "Sa wier helpe my God Almachtich".
  • De heer J.W. Sietsma (CDA): "Sa wier helpe my God Almachtich".
  • Mevrouw R.R. Snijder-Wassenaar (CDA): "Sa wier helpe my God Almachtich".
  • De heer A. Kramer (CDA): "Sa wier helpe my God Almachtich".
  • De heer C. Zuidema (BVNL): "Sa wier helpe my God Almachtich".
  • De heer D.T. Hooijenga (CU): "Sa wier helpe my God Almachtich".
  • Mevrouw A.B. Agema (PvdA): "Dat verklaar en beloof ik".
  • De heer S. Hoekstra (VVD): "Dat verklaar en beloof ik".
  • De heer E.F.H. Duursma (D66): "Dat verklaar en beloof ik".
  • De heer F. de Haan (FNP): "Dat ferklearje en ûnthjit ik".
  • Mevrouw T.R. Krijgsman-Sikkema (FNP): "Dat ferklearje en ûnthjit ik".
  • Mevrouw W.E. Soepboer (FNP): "Dat ferklearje en ûnthjit ik".
  • De heer A. Nijboer (FNP): "Dat ferklearje en ûnthjit ik".
  • Mevrouw W.J. Koopmans-van der Veen (BVNL): "Dat ferklearje en ûnthjit ik".
  • De heer J. Looijenga (BVNL): "Dat ferklearje en ûnthjit ik".
  • De heer P.J.A. van de Hoef (PvdA): "Dat ferklearje en ûnthjit ik".
  • Mevrouw S. Kleinhuis-Krol (PvdA): "Dat ferklearje en ûnthjit ik".
  • Mevrouw D. Wagenaar (VVD): "Dat ferklearje en ûnthjit ik".
  • Mevrouw B. van Zandbergen (GroenLinks): "Dat ferklearje en ûnthjit ik".
  00:34:15 - 00:35:25 - voorz. L.J. Gebben
  00:35:34 - 00:49:43 - voorz. L.J. Gebben
  00:49:43 - 00:51:41 - voorz. L.J. Gebben
  00:51:41 - 00:52:42 - voorz. L.J. Gebben
  00:52:42 - 00:54:07 - voorz. L.J. Gebben
  00:54:07 - 00:54:34 - voorz. L.J. Gebben
  00:54:34 - 00:57:41 - voorz. L.J. Gebben
  00:57:41 - 00:58:32 - voorz. L.J. Gebben
  00:58:44 - 01:01:30 - voorz. L.J. Gebben
 4. 4

  De definitieve verkiezingsuitslag is bekend. Om invulling te geven aan het proces na de verkiezingen stellen de fracties in de raad voor om twee informateurs aan te wijzen die de bijgevoegde opdracht gaan uitvoeren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  • De heren H. ten Hoeve en A.J. de Vries aan te wijzen als informateurs.
  • De in bijlage 1 opgenomen opdracht voor de informateurs vast te stellen.
  00:58:52 - 01:01:30 - voorz. L.J. Gebben
 5. 5

  Na afloop van de installatie is gelegenheid voor felicitaties.

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.00 uur.

  01:01:14 - 01:01:30 - voorz. L.J. Gebben