Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

donderdag 15 september 2022

19:30 - 21:15
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 26 augustus hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 8 september kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Wethouder Willemsma doet een mededeling over het contract met Gazprom.

  00:00:14 - 00:00:26 - griffier A. Dam
  00:30:31 - 00:33:18 - voorz. L.J. Gebben
  00:33:20 - 00:34:35 - weth. T. Willemsma
  00:34:35 - 00:37:31 - voorz. L.J. Gebben
  00:37:36 - 00:38:56 - N. Koopmans
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 2.a

  De fractie BVNL heeft een interpellatieverzoek ingediend over de Fryske Oanpak.


  Het interpellatieverzoek wordt bij dit agendapunt in stemming gebracht. De raad bepaalt op welk tijdstip tijdens de raadsvergadering de interpellatie wordt gehouden. Als regel geldt dat in dezelfde vergadering de gevraagde inlichtingen worden verstrekt. Voorgesteld wordt om de interpellatie als agendapunt 9 toe te voegen aan de agenda. Daar treft u de stukken aan.


  Behandelwijze:

  • BVNL: gelegenheid om kort toe te lichten waarom het interpellatieverzoek is ingediend
  • Voorzitter: stemming over het interpellatieverzoek

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), PvdA/GL (3), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2), CU-fractie (1)

  Besluit

  De raad besluit het verzoek tot interpellatie op de agenda te plaatsen en te behandelen als punt 9.
  De interpellatie van BVNL wordt behandeld na het vragenhalfuur.

  00:38:14 - 00:38:56 - N. Koopmans
  00:38:56 - 00:39:18 - voorz. L.J. Gebben
  00:39:23 - 00:40:25 - P.J.A. vd Hoef
  00:40:26 - 00:40:32 - voorz. L.J. Gebben
  00:40:38 - 00:41:20 - G.E. vd Meijden
  00:41:20 - 00:41:26 - voorz. L.J. Gebben
  00:41:27 - 00:42:01 - D. Wagenaar
  00:42:01 - 00:42:38 - voorz. L.J. Gebben
  00:42:57 - 00:43:25 - voorz. L.J. Gebben
 4. 3

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier.


  De volgende vragen zijn vooralsnog ingediend:

  1. Vragen dhr. A. Nijboer (FNP) - Ferkearsfeiligens yn Burgum
  2. Vragen dhr. S. Hoekstra (VVD) - Zebrapaden bij basisscholen
  3. Vragen dhr. S. Hoekstra (VVD) - Project Aldtsjerk Foarút

  Besluit

  De raad neemt kennis van de beantwoording van het college van de volgende vragen van de raad:

  1. Vragen dhr. A. Nijboer (FNP) - Ferkearsfeiligens yn Burgum
  2. Vragen dhr. S. Hoekstra (VVD) – Zebrapaden bij basisscholen
  3. Vragen dhr. S. Hoekstra (VVD) – Project Aldtsjerk Foarút

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Ferkearsfeiligens yn Burgum
  Ferkearsfeiligens yn Burgum
  Zebrapaden bij basisscholen
  00:43:18 - 00:43:25 - voorz. L.J. Gebben
  00:43:30 - 00:43:55 - D. Wagenaar
  00:43:58 - 00:47:58 - A. Nijboer
  00:47:58 - 00:50:05 - weth. T. Willemsma
  00:50:11 - 00:51:49 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:51:51 - 00:52:12 - A. Nijboer
  00:52:15 - 00:52:35 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:52:40 - 00:52:46 - voorz. L.J. Gebben
  00:52:47 - 00:53:42 - S. Hoekstra
  00:53:42 - 00:53:46 - voorz. L.J. Gebben
  00:53:47 - 00:54:06 - weth. T. Willemsma
  00:54:07 - 00:54:08 - voorz. L.J. Gebben
  00:54:08 - 00:54:45 - S. Hoekstra
  00:54:47 - 00:54:49 - voorz. L.J. Gebben
  00:54:54 - 00:57:36 - Weth. B. van Zandbergen
  00:57:36 - 00:57:52 - S. Hoekstra
  00:57:52 - 00:59:07 - Weth. B. van Zandbergen
  00:59:07 - 01:00:55 - voorz. L.J. Gebben
 5. 4

  Voor het centrum van Burgum is een nieuw visiedocument opgesteld. Het afgelopen decennium heeft het centrum van Burgum vele veranderingen doorgemaakt (zoals de COVID-pandemie, meer parkeerdruk, de gevolgen van internet-winkelen etc.). Met de nieuwe centrumvisie wordt het fundament gelegd voor het gemeentelijk beleid voor het winkelcentrum van Burgum voor de komende jaren.


  De concept-Centrumvisie (bijlage 1) is tot stand gekomen in samenwerking met de HIMBO, Doarpsbelang, Koninklijke Horeca Nederland en een extern adviesbureau. Het onderzoek naar het functioneren van het centrum heeft geleid tot een actielijst van 11 actielijnen die ertoe moeten leiden dat het centrum op de genoemde punten van de actielijst wordt verbeterd c.q. versterkt (hoofdstuk 2 van de concept-Centrumvisie). De concept-Centrumvisie Burgum is vervolgens gepresenteerd aan de bevolking via het participatieplatform www.denkmee.t-diel.nl. Dat heeft een aantal reacties opgeleverd.


  Vervolgens heeft de raad op 2 juni 2022 opiniërend gedebatteerd over de concept-Centrumvisie. Hiermee is het concept-visietraject compleet. De concept-Centrumvisie met een drietal actiepunten die prioriteit hebben in de uitwerking, wordt door het college aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), PvdA/GL (3), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), CU-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. De Centrumvisie Burgum vast te stellen.
  2. In het uitvoeringsprogramma van de gehele Centrumvisie Burgum prioriteit te geven aan de uitwerking van:
   • Verbetering van de Schoolstraat, Passaazje en Markt (actielijn 5 & 6 uit de visie)
   • Planologisch veiligstellen van winkelfuncties in het kernwinkelgebied (actielijn 1)
   • Verbeteren van de parkeerstructuur in het centrum (actielijnen 6 & 7)
  01:48:09 - 01:48:58 - voorz. L.J. Gebben
  01:48:58 - 01:49:13 - D. Wagenaar
  01:49:13 - 01:49:17 - voorz. L.J. Gebben
  01:49:20 - 01:50:57 - P.J.A. vd Hoef
  01:50:58 - 01:51:02 - voorz. L.J. Gebben
  01:51:03 - 01:51:29 - G.E. vd Meijden
  01:51:30 - 01:51:32 - voorz. L.J. Gebben
  01:51:32 - 01:51:43 - J.P. vd Velde
  01:51:43 - 01:52:08 - voorz. L.J. Gebben
  01:52:13 - 01:52:47 - D. Wagenaar
  01:52:51 - 01:54:09 - voorz. L.J. Gebben
  01:54:09 - 01:56:05 - S. Hoekstra
 6. 5

  Het bestemmingsplan 'Ryptsjerk 2022' heeft ter inzage gelegen vanaf 21 april tot en met 2 juni 2022. Er zijn 3 zienswijzen ontvangen die ontvankelijk zijn. De zienswijzen zijn beoordeeld en van commentaar voorzien. De zienswijzen geven geen aanleiding het bestemmingsplan anders vast te stellen. Het vaststellen van een exploitatieplan is niet nodig.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), PvdA/GL (3), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2), CU-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. De tegen het bestemmingsplan Ryptsjerk 2022 ingediende zienswijzen overeenkomstig de inhoud van de zienswijzennotitie (bijlage 1) ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. De zienswijzennota Bestemmingsplan Ryptsjerk 2022 voor het overige vast te stellen;
  3. Het bestemmingsplan Ryptsjerk 2022 met imro-code NL.IMRO0737.07BPVI ongewijzigd vast te stellen;
  4. De grondexploitatie overeenkomstig bijlage 2 vast te stellen en het complex dorpsuitbreiding Ryptsjerk – De Túnen II te openen;
  5. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  01:54:56 - 01:56:05 - S. Hoekstra
  01:56:05 - 01:56:27 - voorz. L.J. Gebben
  01:56:27 - 01:56:34 - G.E. vd Meijden
  01:56:34 - 01:56:43 - voorz. L.J. Gebben
  01:56:47 - 01:59:04 - Weth. B. van Zandbergen
  01:59:05 - 01:59:16 - voorz. L.J. Gebben
  01:59:16 - 02:00:24 - D. Wagenaar
  02:00:25 - 02:00:41 - voorz. L.J. Gebben
  02:00:41 - 02:01:08 - J.P. vd Velde
  02:01:08 - 02:01:11 - voorz. L.J. Gebben
  02:01:11 - 02:01:34 - P.J.A. vd Hoef
  02:01:34 - 02:01:39 - voorz. L.J. Gebben
  02:01:39 - 02:03:00 - G.E. vd Meijden
  02:03:01 - 02:03:24 - voorz. L.J. Gebben
  02:03:25 - 02:04:39 - Weth. B. van Zandbergen
  02:04:39 - 02:05:00 - D. Wagenaar
  02:05:00 - 02:05:18 - Weth. B. van Zandbergen
  02:05:18 - 02:06:02 - G.E. vd Meijden
  02:06:02 - 02:06:50 - voorz. L.J. Gebben
  02:08:22 - 02:08:29 - voorz. L.J. Gebben
  02:08:29 - 02:10:10 - D. Wagenaar
  02:10:13 - 02:11:44 - voorz. L.J. Gebben
 7. 5.1

  Besluit

  De motie is ter vergadering ingetrokken.

  Moties

  Titel
  M-5-1 - Motie VVD - Meer ruimte voor buitenstedelijke woningen in alle dorpen van Tytsjerksteradiel
 8. 5.2

  Besluit

  De motie is ter vergadering ingetrokken.

  Moties

  Titel
  M-5-2 - Motie VVD - Buitenstedelijke woningbouwlocatie aan de noordzijde van de Slachtedyk
 9. 6

  In het kader van parallelle sessies is het van belang dat er een vierde (plaatsvervangend) voorzitter van het Iepen Poadium wordt benoemd. is het van belang dat er een vierde (plaatsvervangend) voorzitter van het Iepen Poadium wordt benoemd.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), PvdA/GL (3), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2), CU-fractie (1)

  Besluit

  Er vindt geheime stemming plaats. Na de schriftelijke geheime stemronde informeert mevr. Koopmans, als voorzitter van de stemcommissie, dat er 17 geldige stemmen zijn uitgebracht. Er zijn 17 stemmen ‘voor’ uitgebracht op de benoeming van dhr. G.E. van der Meijden (CDA) als plaatsvervangend voorzitter van het Iepen Poadium.
  Daarmee is dhr. G.E. van der Meijden (CDA) benoemd als plaatsvervangend voorzitter van het Iepen Poadium.

  02:10:41 - 02:11:44 - voorz. L.J. Gebben
  02:18:29 - 02:18:55 - voorz. L.J. Gebben
  02:18:59 - 02:19:08 - N. Koopmans
  02:19:08 - 02:19:23 - voorz. L.J. Gebben
  02:19:23 - 02:19:31 - N. Koopmans
  02:19:31 - 02:22:19 - voorz. L.J. Gebben
 10. 7

  De eigenaar van het perceel Gravinneloane 2 te Garyp heeft gevraagd om de agrarische bestemming te wijzigen in een maatschappelijke bestemming. Ter plaatse wordt geen agrarisch bedrijf meer uitgeoefend. Het plan is om een kleinschalige woonzorgvoorziening te realiseren (16 zorgeenheden) met dagbesteding voor hulpbehoevende ouderen en andere zorgvragers die om fysieke beperkingen niet langer zelfstandig kunnen wonen.


  Om dit mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden herzien. Tegen het ontwerpplan is een zienswijze door de provincie ingediend. Met een archeologische dubbelbestemmingen kan aan deze zienswijze tegemoet worden gekomen. Op dit onderdeel wordt de raad daarom voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Omdat de gemeente geen kosten hoeft te maken, is het opstellen van een exploitatieplan niet nodig.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), PvdA/GL (3), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2), CU-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. De zienswijzennota vast te stellen en hierbij de tegen het bestemmingsplan ingediende zienswijze ontvankelijk en gegrond te verklaren;
  2. Het bestemmingsplan “Gravinneloane 2 Garyp (wijzigen van de bestemming van agrarisch naar maatschappelijk)” gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende:
   – bijlage 1: gewijzigde verbeelding;
   – bijlage 2: gewijzigde planregels.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  02:19:47 - 02:22:19 - voorz. L.J. Gebben
 11. 8

  In verband met de nieuwe bestuursperiode moet er een benoeming plaatsvinden. Het gaat om de vertegenwoordiging van de gemeente in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), PvdA/GL (3), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2), CU-fractie (1)

  Besluit

  Er vindt geheime stemming plaats. Na de schriftelijke geheime stemronde informeert mevr. Koopmans - als voorzitter van de stemcommissie, dat er 17 geldige stemmen zijn uitgebracht. Er zijn 17 stemmen ‘voor’ uitgebracht op de benoeming van wethouder Willemsma in het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland.
  Daarmee is wethouder Willemsma benoemd in het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland.

 12. 9

  De fractie BVNL heeft een interpellatieverzoek ingediend over de Fryske Oanpak  De stukken treft u bijgevoegd aan.


  Behandeling:

  • Interpellant: licht vragen toe en voert het woord in de eerste termijn.
  • Overige raadsleden en collegeleden: voeren het woord in de eerste termijn.
  • Interpellant: voert hooguit nog één keer het woord in de tweede termijn.


  In een interpellatiedebat liggen de termijnen heel duidelijk vast, tenzij de raad besluit tot een extra termijn.

  Besluit

  De raad neemt kennis van de vragen van het interpellatieverzoek en de beantwoording daarvan door het college.

  00:59:34 - 01:00:55 - voorz. L.J. Gebben
  01:01:03 - 01:11:53 - N. Koopmans
  01:11:55 - 01:12:18 - voorz. L.J. Gebben
  01:12:22 - 01:17:30 - Weth. B. van Zandbergen
  01:17:30 - 01:17:40 - voorz. L.J. Gebben
  01:17:44 - 01:21:01 - N. Koopmans
  01:21:01 - 01:21:18 - voorz. L.J. Gebben
  01:33:43 - 01:33:52 - voorz. L.J. Gebben
  01:33:56 - 01:34:06 - voorz. L.J. Gebben
  01:34:07 - 01:34:31 - voorz. L.J. Gebben
  01:34:33 - 01:34:55 - voorz. L.J. Gebben
  01:34:57 - 01:36:21 - G.E. vd Meijden
  01:36:21 - 01:36:39 - voorz. L.J. Gebben
  01:36:39 - 01:36:54 - J.P. vd Velde
  01:36:54 - 01:36:59 - voorz. L.J. Gebben
  01:37:02 - 01:37:48 - P.J.A. vd Hoef
  01:37:48 - 01:37:55 - voorz. L.J. Gebben
  01:37:58 - 01:40:55 - D. Wagenaar
  01:40:55 - 01:41:32 - voorz. L.J. Gebben
  01:41:33 - 01:41:39 - voorz. L.J. Gebben
  01:41:41 - 01:42:18 - N. Koopmans
  01:42:18 - 01:42:29 - voorz. L.J. Gebben
  01:42:29 - 01:42:44 - S. Kleinhuis
  01:42:44 - 01:42:47 - voorz. L.J. Gebben
  01:42:47 - 01:43:19 - P.J.A. vd Hoef
  01:43:19 - 01:43:50 - voorz. L.J. Gebben
  01:43:53 - 01:44:04 - voorz. L.J. Gebben
  01:44:27 - 01:45:45 - voorz. L.J. Gebben
  01:47:36 - 01:48:58 - voorz. L.J. Gebben
 13. 9.1

  Stemuitslag

  voor 35%
  tegen 65%
  voor
  PvdA/GL (2), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2)
  tegen
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), PvdA/GL (1), CU-fractie (1)

  Besluit

  De volgende stemverklaringen worden afgelegd over de motie BVNL, VVD:

  • Mevr. W.J. Koopmans (BVNL): voor, omdat mevrouw Wagenaar de absurditeit heeft onderstreept van dit beleid en de gevolgen daarvan niet inzichtelijk zijn en deze gemeenteraad de kans krijgt een signaal af te geven om met dit beleid te stoppen.
  • Mevr. S. Kleinhuis (PvdA/GL): tegen, ik gun de boeren ‘ín stik bûter yn ‘e brij’, maar kan me vinden in eerdere woorden van Van der Meijden.
  • Dhr. P.J.A. van de Hoef (PvdA/GL): wij stemmen als fractie verdeeld maar omdat we moeten wachten op wat er uit Den Haag komt qua aanpak, steun ik deze motie.

  Moties

  Titel
  Motie BVNL, VVD - intrekken steun Friese provinciale aanpak stikstofreductie
 14. 10

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst en toezeggingenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), PvdA/GL (3), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2), CU-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming stelt de raad unaniem de besluitenlijst en lijst toezeggingen van de raadsvergadering van 14 juli 2022 vast.

  02:20:07 - 02:22:19 - voorz. L.J. Gebben
  02:22:19 - 02:25:06 - G.E. vd Meijden
  02:25:49 - 02:26:05 - voorz. L.J. Gebben
  02:26:21 - 02:26:44 - voorz. L.J. Gebben
 15. 11

  02:26:31 - 02:26:44 - voorz. L.J. Gebben