Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

donderdag 2 juni 2022

19:30 - 22:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 13 mei hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 25 mei kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Dhr. de Haan doet een mededeling over de voortgang van het opstellen van een raadsprogramma.

  00:00:14 - 00:00:25 - griffier A. Dam
  00:27:44 - 00:29:11 - voorz. L.J. Gebben
  00:29:15 - 00:32:04 - F. de Haan
  00:32:04 - 00:33:59 - voorz. L.J. Gebben
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld en mogelijk later bijgesteld in het Iepen Poadium van 25 mei. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:32:19 - 00:33:59 - voorz. L.J. Gebben
 3. 2.a

  Na de verkiezingen zijn er twee informateurs aangewezen, die op 21 april hun eindrapport hebben gepresenteerd. Om invulling te geven aan het verdere proces stellen de fracties voor om dhr. H. ten Hoeve aan te wijzen als formateur en de bijgevoegde opdracht mee te geven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Voorafgaand aan de stemming wordt de volgende stemverklaring afgelegd:

  • Mevr. Wagenaar (VVD): we zullen voor het voorstel stemmen. Ondanks dat we deze coalitie niet de meest verstandige keuze vinden, willen we dit proces niet belemmeren, onze gemeente heeft een bestuur nodig.


  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  • De heer H. ten Hoeve aan te wijzen als formateur;
  • De in bijlage 1 opgenomen opdracht voor de formateur vast te stellen.
  00:32:52 - 00:33:59 - voorz. L.J. Gebben
  00:34:06 - 00:34:20 - D. Wagenaar
  00:34:21 - 00:34:47 - voorz. L.J. Gebben
 4. 3

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier.


  De volgende vragen zijn vooralsnog ingediend:

  1. Vragen BVNL - Watervoorziening bij calamiteiten
  2. Vragen PvdA/GroenLinks - Situatie Tjalling Koopmans College Hurdegaryp

  Besluit

  De raad neemt kennis van de beantwoording door het college van de volgende vragen:

  1. Vragen BVNL - Watervoorziening bij calamiteiten
  2. Vragen PvdA/GroenLinks - Situatie Tjalling Koopmans College Hurdegaryp
  3. Vragen BVNL – Voorrang bij huurwoningen voor statushouders.
  4. Vragen FNP – Artikel op nu.nl over een nieuwe ‘stikstofcrisis’ en waterkwaliteit.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Overzicht risico's tav. vergunningverlening en evt. benodigde maatregelen waterkwaliteit 2027
  00:34:42 - 00:34:47 - voorz. L.J. Gebben
  00:34:54 - 00:35:10 - voorz. L.J. Gebben
  00:35:10 - 00:39:02 - C. ZUIDEMA
  00:39:02 - 00:39:04 - voorz. L.J. Gebben
  00:39:07 - 00:40:41 - M.R. Klont
  00:40:41 - 00:43:46 - weth. A.G.A. Bouwman
  00:43:46 - 00:43:48 - voorz. L.J. Gebben
  00:43:55 - 00:44:38 - N. Koopmans
  00:44:40 - 00:44:43 - voorz. L.J. Gebben
  00:44:43 - 00:45:46 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  00:45:46 - 00:45:47 - N. Koopmans
  00:45:47 - 00:45:49 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  00:45:49 - 00:46:08 - N. Koopmans
  00:46:08 - 00:46:58 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  00:46:58 - 00:47:08 - voorz. L.J. Gebben
  00:47:12 - 00:48:27 - J.P. vd Velde
  00:48:27 - 00:48:31 - voorz. L.J. Gebben
  00:48:31 - 00:49:33 - weth. T. Willemsma
  00:49:33 - 00:49:34 - J.P. vd Velde
  00:49:34 - 00:49:35 - weth. T. Willemsma
  00:49:35 - 00:49:40 - J.P. vd Velde
  00:49:40 - 00:49:43 - weth. T. Willemsma
  00:49:49 - 00:50:31 - N. Koopmans
  00:50:33 - 00:51:29 - weth. T. Willemsma
  00:51:29 - 00:55:07 - voorz. L.J. Gebben
 5. 4

  Dit agendapunt staat iedere maand standaard op de agenda om zo ruimte te bieden aan de actualiteiten.

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp informerend.

  00:51:40 - 00:55:07 - voorz. L.J. Gebben
 6. 5

  Voor het centrum van Burgum is een nieuw visiedocument opgesteld. In het afgelopen decennium heeft het centrum van Burgum vele veranderingen doorgemaakt (COVID, internet-winkelen etc.). Met de nieuwe centrumvisie wordt het fundament gelegd voor het gemeentelijk beleid voor het winkelcentrum van Burgum voor de komende jaren.
  Tijdens het Iepen Poadium van 17 februari is de raad over dit onderwerp geïnformeerd.  Er is een presentatiefilm gemaakt i.v.m. de toen geldende COVID-maatregelen. Deze film is terug te vinden via: https://www.youtube.com/watch?v=dUd715Hb-Pw
  De centrumvisie komt waarschijnlijk in de maand september besluitvormend weer terug in de raad.


  Behandeling:

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.

  00:53:54 - 00:55:07 - voorz. L.J. Gebben
  00:55:09 - 00:57:12 - D. Wagenaar
  00:57:14 - 00:59:10 - G.E. vd Meijden
  00:59:10 - 00:59:37 - D. Wagenaar
  00:59:37 - 01:00:34 - G.E. vd Meijden
  01:00:39 - 01:02:51 - B. van Zandbergen
  01:02:57 - 01:03:14 - D. Wagenaar
  01:03:18 - 01:03:56 - B. van Zandbergen
  01:03:58 - 01:04:33 - D. Wagenaar
  01:04:34 - 01:05:58 - B. van Zandbergen
  01:05:59 - 01:06:23 - D. Wagenaar
  01:06:23 - 01:06:28 - B. van Zandbergen
  01:06:36 - 01:06:51 - N. Koopmans
  01:06:54 - 01:07:25 - B. van Zandbergen
  01:07:28 - 01:07:54 - J.P. vd Velde
  01:07:58 - 01:10:45 - D.T. Hooijenga
  01:10:45 - 01:11:03 - B. van Zandbergen
  01:11:03 - 01:11:08 - voorz. L.J. Gebben
  01:11:09 - 01:12:33 - E.F.H. Duursma
  01:12:37 - 01:13:43 - G.E. vd Meijden
  01:13:45 - 01:14:19 - E.F.H. Duursma
  01:14:19 - 01:14:31 - voorz. L.J. Gebben
  01:14:32 - 01:16:45 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  01:16:45 - 01:18:02 - voorz. L.J. Gebben
 7. 6

  De rekenkamercommissie heeft een onderzoek gedaan naar het risicomanagement van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Dit rapport is 3 maart 2022 opiniërend in de raad besproken. Het college geeft met dit raadsvoorstel een reactie op de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. De aanbevelingen uit het RKC rapport Risicomanagement over te nemen;
  2. Het college op te dragen de aanbevelingen conform dit raadsvoorstel uit te voeren;
  3. De griffie te vragen om een gezamenlijke bijeenkomst voor te bereiden met de accountcommissie (plus) en de controlecommissie.
  01:17:02 - 01:18:02 - voorz. L.J. Gebben
  01:18:02 - 01:19:01 - D. Wagenaar
  01:19:02 - 01:20:11 - voorz. L.J. Gebben
 8. 7

  De gemeenteraad en het college worden op grond van artikel 31 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkmaatschappij 8KTD in de gelegenheid gesteld een reactie (zienswijze) te geven op de jaarstukken voor 2021.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem na kennisgenomen te hebben van de conceptjaarstukken 2021 van de WM8KTD geen zienswijze in te dienen.

  01:19:37 - 01:20:11 - voorz. L.J. Gebben
  01:20:15 - 01:20:49 - A. Nijboer
  01:20:50 - 01:20:55 - voorz. L.J. Gebben
  01:21:03 - 01:22:14 - D. Wagenaar
  01:22:15 - 01:22:21 - voorz. L.J. Gebben
  01:22:29 - 01:23:13 - J. Looijenga
  01:23:15 - 01:23:28 - voorz. L.J. Gebben
  01:23:28 - 01:24:46 - weth. T. Willemsma
  01:24:53 - 01:25:24 - D. Wagenaar
  01:25:24 - 01:25:26 - voorz. L.J. Gebben
  01:25:26 - 01:25:49 - weth. T. Willemsma
  01:25:49 - 01:28:11 - voorz. L.J. Gebben
  01:28:11 - 01:28:53 - D. Wagenaar
  01:28:53 - 01:28:56 - voorz. L.J. Gebben
  01:29:04 - 01:30:04 - A. Nijboer
  01:30:05 - 01:30:09 - voorz. L.J. Gebben
  01:30:12 - 01:30:45 - E.F.H. Duursma
  01:30:48 - 01:30:49 - voorz. L.J. Gebben
  01:30:49 - 01:32:06 - G.E. vd Meijden
  01:32:06 - 01:32:10 - voorz. L.J. Gebben
  01:32:13 - 01:32:44 - J. Looijenga
  01:32:44 - 01:36:05 - voorz. L.J. Gebben
  01:36:05 - 01:36:27 - D. Wagenaar
  01:36:27 - 01:39:35 - voorz. L.J. Gebben
 9. 8

  De gemeenteraad en het college worden op grond van artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkmaatschappij 8KTD in de gelegenheid gesteld een reactie (zienswijze) te geven op de begroting voor 2023-2026.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem na kennisgenomen te hebben van de conceptbegroting 2023-2026 van werkmaatschappij 8KTD geen zienswijze in te dienen.

  01:37:59 - 01:39:35 - voorz. L.J. Gebben
 10. 9

  Het project Kansen in Kernen (KIK) is op 31 oktober 2021 beëindigd. Er resteert, onder voorbehoud van het vaststellingsbesluit van de provincie, een positief saldo van € 876.937. Deze middelen vallen vanuit de bestemmingsreserve Kansen in Kernen vrij ten gunste van de Algemene Reserve. De besluitvorming hierover vindt plaats bij de jaarrekening 2021 op 30 juni 2022.
  Er is echter een aantal KIK-gerelateerde projecten en de Gebiedsontwikkelingsprojecten DCA fase 2, die nog niet zijn of konden worden uitgevoerd vanwege de doorlooptijd van het project, aanvullende wensen of gebrek aan toegekende middelen.
  Voor de definitieve afwikkeling van het project ‘Herinrichting plein De 3 van Sminia’ wordt nu een besluit gevraagd om € 90.000 beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene Reserve en dit mee te nemen in de begroting 2023-2026.
  Het project ‘Garyp yn it Grien’ en het project Cofinanciering fase 2 Gebiedsontwikkeling worden als onderwerpen meegenomen in de Kadernota 2023-2026.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Kennis te nemen van het gemeentelijk overschot van € 876.937 op de uitvoering van het project Kansen in Kernen onder voorbehoud van het vaststellingsbesluit van de provincie Fryslân.
  2. Kennis te nemen van het voornemen om de bestemmingsreserve Kansen in Kernen bij de besluitvorming van de jaarrekening 2021 op te heffen en het resterende saldo van € 876.937 conform de bestendige gedragslijn te storten in de Algemene Reserve.
  3. Kennis te nemen van een aantal KIK-gerelateerde projecten en de Gebiedsontwikkelingsprojecten DCA fase 2, die nog niet zijn of konden worden uitgevoerd vanwege de doorlooptijd van het project, aanvullende wensen of gebrek aan toegekende middelen, waarbij het project ‘Garyp yn it Grien’ en het project Cofinanciering fase 2 Gebiedsontwikkeling als onderwerpen worden meegenomen in de Kadernota.
  4. De benodigde onontkoombare kosten van € 90.000 voor de definitieve afwikkeling van het project ‘Herinrichting plein De 3 van Sminia’ ten laste van de Algemene Reserve te brengen en dit mee te nemen in de begroting 2023-2026.
  01:38:40 - 01:39:35 - voorz. L.J. Gebben
 11. 10

  In april heeft het bestuur van Jobinder de geactualiseerde begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 vastgesteld. De raad wordt hierover geïnformeerd.
  Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) worden begrotingen en wijzigingen van de begrotingen voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft het recht om een zienswijze in te dienen.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van Jobinder.
  2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
  3. De gevolgen van de geactualiseerde begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023 mee te nemen in de gemeentelijke begroting 2022 en 2023.
  4. Jobinder te informeren over deze besluitvorming en te attenderen op nieuwe wetgeving die relevant kan zijn voor gemeenschappelijke regelingen.
  01:39:00 - 01:39:35 - voorz. L.J. Gebben
  01:39:38 - 01:40:55 - F. de Haan
  01:40:55 - 01:40:57 - voorz. L.J. Gebben
  01:41:02 - 01:41:27 - S. Hoekstra
  01:41:28 - 01:41:30 - voorz. L.J. Gebben
  01:41:32 - 01:42:03 - M. Wieringa
  01:42:04 - 01:42:13 - voorz. L.J. Gebben
  01:42:14 - 01:44:53 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:44:53 - 01:47:30 - voorz. L.J. Gebben
 12. 11

  Met de concept jaarstukken 2021 legt de GR (Gemeenschappelijke Regeling) SW (Sociale Werkvoorziening) Fryslân verantwoording af over de financiële resultaten in 2021. In de concept begroting 2023 is het verwachte financiële resultaat in 2023 vastgelegd.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. De conceptjaarstukken 2021 en de conceptbegroting 2023 van de GR SW Fryslân voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.
  2. De GR SW Fryslân te informeren over deze besluitvorming en te attenderen op wetgeving die mogelijk relevant is voor gemeenschappelijke regelingen.
 13. 12

  Jaarlijks biedt recreatieschap Marrekrite de jaarrekening, de begroting en de meerjarenbegroting aan de deelnemende gemeenten aan. De raden wordt daarbij de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. De jaarrekening 2021 van de Marrekrite voor kennisgeving aan te nemen;
  2. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2023 en de conceptmeerjarenbegroting en de gemeentelijke begroting hier op aan te passen;
  3. Geen zienswijze in te dienen;
  4. In te stemmen met bijgaande conceptbrief aan de Marrekrite.
 14. 13

  Veiligheidsregio Fryslân heeft de begroting 2023, de jaarstukken 2021 en een eerste begrotingswijziging 2022 gestuurd naar de Friese gemeenten. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  • Geen zienswijze in te dienen.
  • De toename van de bijdrage aan de veiligheidsregio ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2023 en volgende jaren.
  • Veiligheidsregio Fryslân te informeren over deze besluitvorming en te attenderen op nieuwe wetgeving die relevant kan zijn voor gemeenschappelijke regelingen.
  01:46:03 - 01:47:30 - voorz. L.J. Gebben
 15. 14

  De raad heeft op grond van artikel 3.8 lid 1 Wro de bevoegdheid om bestemmingsplannen vast te stellen. De gemeenteraad wordt gevraagd om het bestemmingsplan Rijksstraatweg 14A Noardburgum (toevoegen aanduiding bedrijfswoning) vast te stellen.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. De tegen het bestemmingsplan “Rijksstraatweg 14a Noardburgum (toevoegen aanduiding bedrijfswoning” bekend onder Imro code NL.IMRO.0737.00BPXIX-ow01 ingediende zienswijze overeenkomstig de inhoud van de zienswijzennota (bijlage 1) ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. Het bestemmingsplan “Rijksstraatweg 14a Noardburgum (toevoegen aanduiding bedrijfswoning)” bekend onder Imro code NL.IMRO.0737.00BPXIX-ow01 gewijzigd vast te stellen voor wat betreft het toevoegen van een voorwaardelijke bepaling (artikel 3.7 met bijbehorende tekening) overeenkomstig de planregel die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  01:46:34 - 01:47:30 - voorz. L.J. Gebben
 16. 15

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming stelt de raad unaniem de besluitenlijst van de raadsvergadering van 21 april 2022 vast.

  01:46:43 - 01:47:30 - voorz. L.J. Gebben
 17. 16

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.52 uur.

  01:47:20 - 01:47:30 - voorz. L.J. Gebben