Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM

Sociaal en ruimtelijk domein

donderdag 16 februari 2023

19:30 - 21:15
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
P.J.A. van de Hoef
Toelichting

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.


Alle onderwerpen van de raadsagenda van 23 februari staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij standaard vijf minuten is gereserveerd. De fracties geven na hun fractievergaderingen (op 9 februari) aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  00:00:11 - 00:03:11 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 2. 1

  00:00:27 - 00:03:11 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 3. 2

  00:02:17 - 00:03:11 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 4. 3

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk op de dag van het Iepen Poadium vóór 12.00 uur melden via griffie@t-diel.nl.
  Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.


  Er hebben zich geen insprekers gemeld.

  00:02:21 - 00:03:11 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 5. 4

  Vrijwel alle gemeenten in Noord-Nederland nemen deel aan Burgernet, om zo samen met inwoners en politie te werken aan de veiligheid in wijken en buurten.
  Burgernet wordt onder andere ingezet bij diefstal, inbraak, beroving, doorrijden na een aanrijding of voor vermiste personen.
  Ook kan Burgernet een rol spelen in digitaal buurtonderzoek en is recent het Amber Alert aan Burgernet toegevoegd.
  Om uitleg te geven over hoe Burgernet werkt en de rol die zij kan spelen in de lokale samenleving, wordt hierover een presentatie gegeven.

  Besluit

  De raad wordt geïnformeerd.

  00:02:28 - 00:03:11 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:03:11 - 00:11:36 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:11:36 - 00:11:42 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:11:42 - 00:12:35 - S. Hoekstra
  00:12:37 - 00:13:27 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:13:27 - 00:13:38 - S. Hoekstra
  00:13:39 - 00:13:41 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:13:43 - 00:13:55 - F. de Haan
  00:13:55 - 00:15:41 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:15:41 - 00:15:51 - F. de Haan
  00:15:51 - 00:15:59 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:15:59 - 00:16:02 - F. de Haan
  00:16:02 - 00:16:26 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:18:35 - 00:19:45 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 6. 5

  De raad heeft in het raadsprogramma 2022-2026 opgenomen dat de raad inzicht wil in de (on)mogelijkheden om in het inkoop- en aanbestedingsbeleid meer ruimte te bieden voor lokale ondernemers. Het college heeft de opdracht gekregen de raad dit inzicht te bieden zodat de raad dit uiteindelijk opiniërend (richtinggevend) kan bespreken.De raad wordt gevraagd om richting te geven dan wel de huidige kaders te bevestigen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat opiniërend op de raadsagenda van 23 februari 2023. Op verzoek van het college wordt dit punt nader toegelicht. Er wordt een presentatie gegeven en raadsleden kunnen nadere vragen stellen. Ook de fracties VVD, CDA , CU en FNP hebben aangegeven nadere vragen te hebben. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de opiniërende fase?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)Behandeling:

  Besluit

  Het stuk is gereed voor opiniërende behandeling in de raadsvergadering 23 februari 2023.

  00:18:42 - 00:19:45 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:19:50 - 00:23:12 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:23:15 - 00:34:44 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:34:44 - 00:35:03 - S. Hoekstra
  00:35:03 - 00:35:12 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:35:12 - 00:35:20 - S. Hoekstra
  00:35:20 - 00:36:24 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:36:24 - 00:37:04 - S. Hoekstra
  00:37:04 - 00:37:31 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:37:31 - 00:38:21 - G.E. vd Meijden
  00:38:21 - 00:38:57 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:38:57 - 00:39:02 - G.E. vd Meijden
  00:39:02 - 00:39:05 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:39:05 - 00:41:32 - D.T. Hooijenga
  00:41:32 - 00:41:40 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:41:40 - 00:41:55 - D.T. Hooijenga
  00:41:55 - 00:50:04 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
 7. 6

  Op 25 november 2021 is door de raad de motie MV-15-1 aangenomen. Hierin vraagt de raad het college van burgemeester en wethouders om ‘een bestemmingsplanwijziging voor te bereiden, in procedure te brengen en aan de raad voor te leggen voor het perceel ten noorden van het perceel aan het Tsjerkepaed 19 in Noardburgum. Naar aanleiding van deze motie heeft het college het bestemmingsplan “Noardburgum, naast Tsjerkepaed 19” voorbereid. Op basis hiervan stelt het college de raad voor om het ontwerp van het plan vast te stellen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 23 februari 2023. Op verzoek van de FNP is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?

  Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)Behandelwijze:

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 23 februari 2023.

  00:42:09 - 00:50:04 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:50:04 - 00:50:14 - J.P. vd Velde
  00:50:14 - 00:50:16 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:50:16 - 00:53:38 - G.E. vd Meijden
  00:53:38 - 00:54:09 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
 8. 7

  In de decembercirculaire 2022 gemeentefonds zijn extra middelen voor zowel 2022 als 2023 en verder beschikbaar voor de uitvoering van taken met betrekking tot gemeentelijk beleid. Het college stelt voor de middelen, daar waar nodig, beschikbaar te stellen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 23 februari 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?

  Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 23 februari 2023.

  00:54:09 - 00:54:09 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:54:09 - 00:55:15 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 9. 8

  Dit agendapunt stond op de raadsagenda van januari, maar is op verzoek van de raad doorgeschoven.
  Zowel in het raadsprogramma als in het coalitieakkoord zijn ambities vastgelegd over het biodiversiteitsplan. De startnotitie bevat een afbakening van het biodiversiteitsplan (BP) en voorgesteld stappenplan.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 23 februari 2023. Op verzoek van PvdA/GL is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:
  Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)Behandelwijze:

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 23 februari 2023.

  00:54:35 - 00:55:15 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:55:15 - 00:55:36 - C.Y. vd LINDEN
  00:55:36 - 00:55:38 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:55:39 - 00:55:43 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:55:43 - 00:55:47 - C.Y. vd LINDEN
  00:55:47 - 00:55:56 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:55:56 - 00:57:03 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:57:03 - 00:57:08 - C.Y. vd LINDEN
  00:57:08 - 00:57:10 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:57:10 - 00:57:18 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:57:22 - 00:58:02 - D. Wagenaar
  00:58:02 - 00:58:39 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:58:39 - 00:58:40 - D. Wagenaar
  00:58:40 - 00:59:05 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:59:05 - 00:59:05 - D. Wagenaar
  00:59:06 - 00:59:56 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 10. 9

  De VVD-fractie heeft via een agenderingsverzoek aangegeven vragen te hebben over een ingekomen stuk dat op 25 januari 2023 op de LIST is geplaatst. Het ingekomen stuk met bijlagen is bijgevoegd.


  Behandelwijze:

  • VVD/Raad: verhelderende vragen aan college
  • College: beantwoording
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad wordt geïnformeerd.

  00:59:26 - 00:59:56 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:00:02 - 01:00:50 - S. Hoekstra
  01:00:53 - 01:00:59 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:01:01 - 01:04:33 - weth. T. Willemsma
  01:04:35 - 01:05:23 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 11. 10

  De CDA-fractie heeft via een agenderingsverzoek aangegeven vragen te hebben over een ingekomen stuk dat op 25 januari 2023 op de LIST is geplaatst. Het ingekomen stuk met bijlage is bijgevoegd.


  Behandelwijze:
  CDA/Raad: verhelderende vragen aan college
  College: beantwoording
  Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad wordt geïnformeerd.

  01:04:59 - 01:05:23 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:05:26 - 01:06:28 - G.E. vd Meijden
  01:06:30 - 01:06:32 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:06:34 - 01:09:19 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:09:19 - 01:09:56 - G.E. vd Meijden
  01:09:56 - 01:10:08 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:10:08 - 01:10:23 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 12. 11

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.41 uur.

  01:10:09 - 01:10:23 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef