Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM (RAADZAAL)

donderdag 14 september 2023

19:30 - 21:12
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
P.J.A. van de Hoef
Toelichting

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.


Alle onderwerpen van de raadsagenda van 21 september staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij standaard vijf minuten is gereserveerd. De fracties geven na hun fractievergaderingen (op 7 september) aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Het Iepen Poadium is opgesplitst in twee domeinen. In de raadzaal worden onderwerpen met betrekking tot het Ruimtelijk Domein behandeld. Gelijktijdig is er een Iepen Poadium in de Publiekshal waar onderwerpen met betrekking tot het Sociaal Domein aan de orde komen.

  00:00:03 - 00:05:31 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 2. 1

  00:00:04 - 00:05:31 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 3. 2

  00:01:34 - 00:05:31 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 4. 3

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk op de dag van het Iepen Poadium vóór 12.00 uur melden via griffie@t-diel.nl.
  Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.


  De volgende insprekers hebben zich gemeld:

  1. Mevr. Veenstra en mevr. Van der Merk namens bewoners en bestuur VvE van appartementengebouw Tuorrebout over Fietsontsluiting Nije Westermar - Burgum West (agendapunt 7).
  2. Mevr. Scheepsma spreekt in over de groengasinstallatie (agendapunt 12).
  00:02:00 - 00:05:31 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:05:31 - 00:05:32 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:05:32 - 00:12:25 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:12:25 - 00:13:22 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 5. 4

  Eind 2021 heeft de raad opiniërend gesproken over het behoud van waardevolle bomen op particulier terrein.
  Aan het college is opdracht gegeven de suggesties van de raad te onderzoeken en uit te werken.
  De raad wordt gevraagd te opiniëren over de voorliggende scenario's.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat opiniërend op de raadsagenda van 21 september 2023. Op verzoek van PvdA/GL is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de opiniërende fase?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Rûntepetear/Ynformaasjejûn/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor opiniërende behandeling in de raadsvergadering van 21 september 2023.

  00:12:26 - 00:13:22 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:13:22 - 00:14:04 - C.Y. vd Linden
  00:14:04 - 00:15:37 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:15:37 - 00:16:36 - C.Y. vd Linden
  00:16:36 - 00:29:26 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 6. 5

  Op 19 september 2019 is het grondstoffenbeleidsplan 2020-2025 vastgesteld. Er is afgesproken om tot en met het jaar 2022 tussentijds te evalueren en deze evaluatie opiniërend te bespreken. Hierbij ligt de vraag voor of het ingezette beleid onveranderd door moet gaan of moet worden aangepast.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat opiniërend op de raadsagenda van 21 september 2023. Op verzoek van het college wordt dit punt nader toegelicht. Er wordt een presentatie gegeven en raadsleden kunnen nadere vragen stellen.Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de opiniërende fase?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Rûntepetear/Ynformaasjejûn/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor opiniërende behandeling in de raadsvergadering van 21 september 2023.

  00:16:42 - 00:29:26 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:29:26 - 00:29:30 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:29:30 - 00:31:37 - C.Y. vd Linden
  00:31:38 - 00:35:44 - D. Wagenaar
  00:35:44 - 00:39:35 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 7. 6

  Het huidige beheerplan wegen 2019-2023 moet dit jaar worden geactualiseerd. In het raadsprogramma “Samen in actie voor Tytsjerksteradiel” is aangegeven dat de raad het huidige wegenbeheerplan wil evalueren en sturing wil geven op budgetten voor de verschillende soorten wegen (langzaam/snel verkeer). Om de raad handvatten te geven om de juiste keuzes te maken wordt naar aanleiding van de startnotitie een beeldkwaliteitsplan uitgewerkt.


  Behandelwijze:


  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 21 september 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Rûntepetear/Ynformaasjejûn/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 21 september 2023.

  00:35:56 - 00:39:35 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 8. 7

  Het voorstel om tussen sporthal de Nije Westermar en Burgum west een fietsontsluiting te realiseren stond tijdens de bouw van de sporthal al in de planning, maar is destijds om financiële redenen niet doorgegaan. De raad wordt nu gevraag om de financiële middelen die zijn overgebleven uit het projectbudget beschikbaar te stellen.


  Behandelwijze:


  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 21 september 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Rûntepetear/Ynformaasjejûn/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 21 september 2023.

  00:36:24 - 00:39:35 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 9. 8

  Nadat er tegen een eerder bestemmingsplan voor het perceel Skûlenboargerwei 10 Eastermar een reactieve aanwijzing is gegeven door de provincie, is er in nauwe samenwerking met de provincie een nieuw bestemmingsplan opgesteld.
  Het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning zijn met instemming van het college ter inzage gelegd. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan “Skûlenboargerwei 10 Eastermar” vast te stellen en de omgevingsvergunning te verlenen.


  Behandelwijze:


  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 21 september 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Rûntepetear/Ynformaasjejûn/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 21 september 2023.

  00:36:43 - 00:39:35 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 10. 9

  Het voorstel om de raad te laten besluiten binnen welke kaders de 'gebiedsvisie Burgum-West' opgesteld mag worden is onderdeel van een een pilot "brede participatie". Deze wordt uitgevoerd volgens "De Nieuwe Route", waarbij aan de "Mienskip" binnen die vastgestelde kaders alle ruimte wordt gegeven om mee te doen aan de besluitvorming. Deze pilot sluit aan bij de principes uit de Omgevingswet.


  Behandelwijze:


  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 21 september 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  080923: er zijn door de FNP vragen gesteld over de kaders. In overleg met de vraagsteller is de beantwoording met bijlagen aan de stukken toegevoegd, zodat de rest van de raad hier ook kennis van kan nemen.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Rûntepetear/Ynformaasjejûn/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 21 september 2023.

  00:37:02 - 00:39:35 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 11. 10

  Het ontwerpbestemmingsplan ‘Rijksstraatweg 62 te Noardburgum’ heeft vanaf 30 maart 2023 tot en met 10 mei 2023 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.


  Behandelwijze:


  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 21 september 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Rûntepetear/Ynformaasjejûn/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 21 september 2023.

  00:37:22 - 00:39:35 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 12. 11

  Op 20 april 2023 heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor het wijzigen van een aantal regels voor het centrumgebied van Burgum. Om deze wijzigingen mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid.
  De gemeenteraad wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet van € 20.000,-- beschikbaar te stellen waarmee een planschade risicoanalyse en parkeernota ‘Parkeerfonds centrumgebied Burgum’ opgesteld kan worden voor het nieuwe bestemmingsplan voor het centrumgebied van Burgum.


  Behandelwijze:


  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 21 september 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Rûntepetear/Ynformaasjejûn/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 21 september 2023.

  00:37:38 - 00:39:35 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 13. 12

  De provincie vraagt de gemeenteraad een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een groengasinstallatie aan de Damsingel 27 te Sumar.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 21 september 2023. Op verzoek van de fracties VVD, PvdA/GL en FNP is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Er is verzocht om een presentatie. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Rûntepetear/Ynformaasjejûn/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 21 september 2023.

  00:37:54 - 00:39:35 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:39:35 - 00:40:00 - S. Hoekstra
  00:40:00 - 00:40:05 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:40:05 - 00:40:50 - weth. T. Willemsma
  00:40:50 - 00:40:55 - S. Hoekstra
  00:40:55 - 00:40:56 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:40:57 - 00:40:58 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:40:58 - 00:41:45 - G.E. vd Meijden
  00:41:48 - 00:42:36 - weth. T. Willemsma
  00:42:38 - 00:50:04 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:50:04 - 00:50:34 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:50:34 - 00:51:19 - C.Y. vd Linden
  00:51:20 - 00:51:24 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:51:24 - 00:52:46 - S. Hoekstra
  00:52:46 - 00:53:24 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:53:24 - 00:54:03 - S. Hoekstra
  00:54:32 - 00:54:34 - S. Hoekstra
  00:54:34 - 00:54:49 - S. Hoekstra
  00:54:56 - 00:54:58 - S. Hoekstra
  00:54:58 - 00:55:08 - S. Hoekstra
  00:55:09 - 00:55:12 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:55:13 - 00:56:01 - S. Hoekstra
  00:56:57 - 00:57:12 - S. Hoekstra
  00:57:12 - 00:58:56 - S. Hoekstra
  00:58:56 - 00:59:10 - S. Hoekstra
  00:59:10 - 00:59:21 - S. Hoekstra
  00:59:21 - 00:59:33 - S. Hoekstra
  00:59:37 - 00:59:43 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:59:46 - 01:00:11 - Weth. B. van Zandbergen
  01:00:13 - 01:00:14 - S. Hoekstra
  01:00:15 - 01:00:24 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:00:24 - 01:02:03 - J.P. vd Velde
  01:02:03 - 01:02:43 - Weth. B. van Zandbergen
  01:02:43 - 01:03:09 - J.P. vd Velde
  01:03:09 - 01:04:01 - Weth. B. van Zandbergen
  01:04:01 - 01:04:08 - J.P. vd Velde
  01:04:08 - 01:04:16 - Weth. B. van Zandbergen
  01:04:16 - 01:05:21 - J.P. vd Velde
  01:05:21 - 01:05:36 - Weth. B. van Zandbergen
  01:05:42 - 01:05:56 - P.F.W. vd Werf Boargerlid
  01:05:56 - 01:06:18 - Weth. B. van Zandbergen
  01:06:18 - 01:06:43 - P.F.W. vd Werf Boargerlid
  01:06:43 - 01:06:51 - Weth. B. van Zandbergen
  01:06:51 - 01:06:52 - P.F.W. vd Werf Boargerlid
  01:06:52 - 01:07:11 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 14. 13

  Voor Tytsjerksteradiel is een omgevingsvisie opgesteld met als horizon het jaar 2040. Een ontwerpversie van de visie heeft in 2022 ter inzage gelegen en op basis daarvan worden nu een aantal wijzigingen en aanvullingen voorgesteld. In de Zienswijzennotitie Omgevingsvisie Tytsjerksteradiel 2040 is omschreven welke zienswijzen er binnengekomen zijn en wat hiermee gedaan is in de teksten van de visie.


  Aan de raad wordt voorgesteld om akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen in de zienswijzennotitie en de Omgevingsvisie Tytsjerksteradiel 2040, Romte foar elkoar, vast te stellen.


  Behandelwijze:


  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 21 september 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Rûntepetear/Ynformaasjejûn/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 21 september 2023.

  00:38:01 - 00:39:35 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 15. 14

  Op 22 juni 2023 heeft de raad een ontwerp-Vvgb (Verklaring van geen bedenkingen) afgegeven.
  Er is één zienswijze ingediend waardoor de gemeenteraad, met inachtneming van die zienswijze, opnieuw moet besluiten om een (definitieve) Vvgb af te geven.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 21 september 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   - Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   - Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   - Daarvoor een werkvorm inzetten (Rûntepetear/Ynformaasjejûn/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 21 september 2023.

  00:38:44 - 00:39:35 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 16. 15

  De VVD heeft via een agenderingsverzoek aangegeven vragen te hebben over een ingekomen stuk dat op 5 juli 2023 op de LIST is geplaatst. Het ingekomen stuk is bijgevoegd.  110923: dit onderwerp schuift door naar het Iepen Poadium van 5 oktober 2023.

  00:39:06 - 00:39:35 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 17. 15

  De VVD heeft via een agenderingsverzoek aangegeven vragen te hebben over een ingekomen stuk dat op 5 september 2023 op de LIST is geplaatst. Het ingekomen stuk is toegevoegd.


  Behandelwijze:
  VVD/Raad: verhelderende vragen aan college
  College: beantwoording
  Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad wordt geïnformeerd.

  00:39:21 - 00:39:35 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:39:35 - 00:40:00 - S. Hoekstra
  00:40:00 - 00:40:05 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:40:05 - 00:40:50 - weth. T. Willemsma
  00:40:50 - 00:40:55 - S. Hoekstra
  00:40:55 - 00:40:56 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:40:57 - 00:40:58 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:40:58 - 00:41:45 - G.E. vd Meijden
  00:41:48 - 00:42:36 - weth. T. Willemsma
  00:42:38 - 00:50:04 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 18. 16

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur.

  01:07:06 - 01:07:11 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:07:32 - 01:07:55 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef