Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM (RAADZAAL)

donderdag 16 november 2023

19:30 - 21:25
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
P.J.A. van de Hoef
Toelichting

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.


Alle onderwerpen van de raadsagenda van 23 november staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij standaard vijf minuten is gereserveerd. De fracties geven na hun fractievergaderingen (op 9 november) aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Het Iepen Poadium is opgesplitst in twee domeinen. In de raadzaal worden onderwerpen met betrekking tot het Ruimtelijk Domein behandeld. Gelijktijdig is er een Iepen Poadium in de Publiekshal waar onderwerpen met betrekking tot het Sociaal Domein aan de orde komen.

  00:00:00 - 00:02:36 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 2. 1

  00:00:09 - 00:02:36 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:02:36 - 00:03:27 - S. Hoekstra
  00:03:27 - 00:03:29 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:04:05 - 00:04:54 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 3. 2

  00:04:49 - 00:04:54 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:04:54 - 00:06:03 - F. de Haan
  00:06:03 - 00:06:47 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 4. 3

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk op de dag van het Iepen Poadium vóór 12.00 uur melden via griffie@t-diel.nl.
  Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.


  De volgende insprekers hebben zich gemeld:

  1. Dhr. H. Veldsink spreekt in over 'Realiseren van een zonnepark Stoppelsoal' (agendapunt 7).
  2. Mevr. C. van Eijden spreekt in over 'Behoud waardevolle bomen op particulier terrein' (agendapunt 8).
  3. Dhr. R. van der Wal spreekt in over 'Realiseren van een zonnepark Stoppelsoal' (agendapunt 7).
  4. Dhr. P. Bruining spreekt in over 'Realiseren van een zonnepark Stoppelsoal' (agendapunt 7).
  5. Dhr. B. Faber (Waterpark Zwartkruis) spreekt in over 'Realiseren van een zonnepark Stoppelsoal' (agendapunt 7).
  00:06:08 - 00:06:47 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:06:47 - 00:07:14 - G.E. vd Meijden
  00:07:14 - 00:21:00 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:21:00 - 00:21:08 - G.E. vd Meijden
  00:21:08 - 00:21:48 - F. de Haan
  00:21:49 - 00:21:52 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:21:54 - 00:21:55 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:21:56 - 00:21:57 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:22:03 - 00:22:40 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:28:13 - 00:40:01 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:40:01 - 00:40:04 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:40:04 - 00:40:22 - F. de Haan
  00:40:22 - 00:40:27 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:40:28 - 00:40:30 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:40:30 - 00:40:56 - G.E. vd Meijden
  00:40:57 - 00:41:12 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:45:21 - 00:46:18 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 5. 4

  De Verordening Uitvoering en Handhaving Tytsjerksteradiel 2023 (hierna Verordening U&H) regelt de kwaliteit van de door en in opdracht van het college van B&W uitgevoerde vergunningverlening, toezicht en handhaving (hierna: VTH) binnen het omgevingsrecht. Deze Verordening vervangt de Verordening Kwaliteit VTH omgevingsrecht van 2017.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 23 november 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   - Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   - Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   - Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 23 november 2023.

  00:45:29 - 00:46:18 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 6. 5

  De Verordening op de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed Tytsjerksteradiel regelt het instellen van de op grond van de omgevingswet 2024 verplichte adviescommissie ruimtelijke kwaliteit.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 23 november 2023. Op verzoek van PvdA/GL is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   - Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   - Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   - Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 23 november 2023.

  00:45:55 - 00:46:18 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:46:25 - 00:49:01 - C.Y. vd Linden
  00:49:01 - 00:49:40 - C.Y. vd Linden
  00:49:40 - 00:50:34 - G.E. vd Meijden
  00:50:34 - 00:51:16 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 7. 6

  Er is een verzoek ingediend voor de bouw van een kapschuur en bedrijfsloods aan de Kloosterlaan 81 te Burgum. Het bouwplan is strijdig met het bestemmingsplan “Buitengebied 2013” omdat de beoogde maatvoeringen niet passen binnen de bouwregels van de bestemming “Bedrijf – 2”. Gelet op het economisch beleid en sprake is van een goede ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige invulling stelt het college de gemeenteraad voor een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Ook wordt de gemeenteraad gevraagd de ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitief te verklaren als er geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring en de ontwerp-omgevingsvergunning zijn ingediend.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 23 november 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   - Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   - Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   - Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 23 november 2023.

  00:50:51 - 00:51:16 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 8. 7

  De raad wordt gevraagd een (ontwerp)- ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor een project op gronden nabij de Engie centrale. Daar wil een initiatiefnemer een zonnepark realiseren. Wanneer de raad in meerderheid positief is over dit project, geeft hij een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af, zodat het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning kan verlenen.


  231123: op verzoek van de FNP zijn de bijlagen R7-01 t/m R7-07 toegevoegd, behorende bij de ruimtelijke onderbouwing voor zonnepark Stoppelsoal.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 23 november 2023. Op verzoek van het college wordt er een presentatie gegeven en kunnen raadsleden nadere vragen stellen. De fracties FNP, VVD en BVNL hebben aangegeven nadere vragen te hebben. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   - Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   - Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   - Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 23 november 2023.

  00:51:07 - 00:51:16 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:56:43 - 00:57:06 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:57:26 - 00:58:42 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:20:04 - 01:23:04 - F. de Haan
  01:23:04 - 01:24:21 - F. de Haan
  01:24:21 - 01:25:28 - F. de Haan
  01:25:28 - 01:26:55 - F. de Haan
  01:26:55 - 01:30:10 - F. de Haan
  01:30:10 - 01:34:12 - F. de Haan
  01:34:12 - 01:35:19 - F. de Haan
  01:35:19 - 01:36:36 - F. de Haan
  01:36:36 - 01:38:04 - F. de Haan
  01:38:04 - 01:40:34 - F. de Haan
  01:40:34 - 01:41:23 - S. Hoekstra
  01:42:29 - 01:42:51 - S. Hoekstra
  01:43:19 - 01:43:52 - S. Hoekstra
  01:44:12 - 01:44:36 - S. Hoekstra
  01:45:36 - 01:46:09 - S. Hoekstra
  01:46:10 - 01:46:28 - weth. C. de Pee
  01:46:30 - 01:46:40 - S. Hoekstra
  01:46:43 - 01:46:58 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:47:02 - 01:47:16 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:47:16 - 01:47:41 - K. Wiersma burgerraadslid
  01:47:41 - 01:48:01 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:48:01 - 01:48:10 - K. Wiersma burgerraadslid
  01:48:10 - 01:48:29 - K. Wiersma burgerraadslid
  01:48:29 - 01:49:47 - K. Wiersma burgerraadslid
  01:49:47 - 01:50:04 - K. Wiersma burgerraadslid
  01:50:04 - 01:51:31 - A. Hekkema Boargerlid
  01:51:31 - 01:52:05 - A. Hekkema Boargerlid
  01:52:05 - 01:56:17 - D. Wagenaar
  01:56:17 - 01:58:15 - D. Wagenaar
  01:58:15 - 01:58:16 - D. Wagenaar
  01:58:16 - 01:58:40 - weth. C. de Pee
  01:58:40 - 01:59:11 - D. Wagenaar
  01:59:13 - 01:59:32 - weth. C. de Pee
  01:59:32 - 02:00:09 - D. Wagenaar
  02:00:09 - 02:00:09 - weth. C. de Pee
  02:00:12 - 02:00:15 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:00:18 - 02:02:44 - F. de Haan
  02:02:44 - 02:02:48 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:02:55 - 02:02:58 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:20:13 - 02:20:38 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 9. 8

  In dit voorstel wordt de raad gevraagd een scenario te kiezen waarmee het behoud van waardevolle bomen op particulier terrein doelmatiger wordt uitgevoerd en daartoe te besluiten. Het behoud van waardevolle bomen op particulier terrein vindt plaats door middel van bescherming met behulp van een kapvergunningsplicht.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 23 november 2023. Op verzoek van het college wordt er een presentatie gegeven en kunnen raadsleden nadere vragen stellen. PvdA/GL heeft aangegeven nadere vragen te hebben. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   - Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   - Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   - Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 23 november 2023.

  02:20:26 - 02:20:38 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:20:56 - 02:22:03 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:40:05 - 02:41:28 - C.Y. vd Linden
  02:41:28 - 02:41:37 - C.Y. vd Linden
  02:41:37 - 02:41:44 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:41:44 - 02:42:39 - W.E. Soepboer
  02:42:39 - 02:42:58 - W.E. Soepboer
  02:43:48 - 02:43:51 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:43:52 - 02:44:07 - J. Kamminga Burgerraadslid
  02:45:33 - 02:45:36 - J. Kamminga Burgerraadslid
  02:45:36 - 02:47:08 - G.E. vd Meijden
  02:47:08 - 02:47:21 - G.E. vd Meijden
  02:47:21 - 02:49:49 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 10. 9

  De gemeenteraad heeft op 22 juni 2023 het college de opdracht gegeven om te komen tot een plan van aanpak voor de ontvlechting van de Werkmaatschappij 8KTD (WM8KTD). Het college en het Dagelijks Bestuur van de WM8KTD hebben 31 oktober het plan van aanpak voor de ontvlechting van de WM8KTD vastgesteld. Daarnaast heeft het college de Stuurgroep ontvlechting de opdracht gegeven de ontvlechting conform het plan van aanpak uit te voeren. Via dit raadsvoorstel wordt de raad over het plan van aanpak geïnformeerd.


  Let op: de behandeling van het Plan van Aanpak zal pas worden gestart na afronding van het Sociaal Domein.


  Behandelwijze:
  Op verzoek van de CU is dit punt inhoudelijk geagendeerd. Er is verzocht om een toelichting.

  Besluit

  De raad wordt geïnformeerd.

  02:47:37 - 02:49:49 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:49:57 - 02:54:20 - M. de Haan Burgerraadslid
  02:54:20 - 02:54:41 - G.E. vd Meijden
  02:54:41 - 02:55:27 - G.E. vd Meijden
  02:55:28 - 02:57:25 - Portefeuillehouder Gebben
  02:57:25 - 02:57:30 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:57:36 - 02:57:47 - E.F.H. Duursma
  02:57:47 - 02:57:56 - Portefeuillehouder Gebben
  02:57:56 - 02:58:09 - E.F.H. Duursma
  02:58:09 - 02:58:23 - Portefeuillehouder Gebben
  02:58:28 - 02:59:20 - Portefeuillehouder Gebben
  02:59:20 - 02:59:23 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:59:27 - 02:59:48 - E.F.H. Duursma
  02:59:48 - 02:59:51 - Portefeuillehouder Gebben
  02:59:52 - 02:59:52 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:59:55 - 02:59:59 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:59:59 - 03:00:15 - Portefeuillehouder Gebben
  03:00:15 - 03:00:18 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  03:00:18 - 03:00:23 - E.F.H. Duursma
  03:00:23 - 03:00:38 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 11. 10

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.

  03:00:32 - 03:00:38 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef