Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM (RAADZAAL)

donderdag 13 april 2023

17:45 - 19:35
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
P.J.A. van de Hoef
Toelichting

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.


Alle onderwerpen van de raadsagenda van 20 april staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij alvast richttijden zijn aangegeven. De fracties geven na hun fractievergaderingen (op 6 april) aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Het Iepen Poadium is opgesplitst in twee domeinen. In de raadzaal worden onderwerpen met betrekking tot het Ruimtelijk Domein behandeld. Gelijktijdig is er een Iepen Poadium in de Publiekshal waar de onderwerpen met betrekking tot het Sociaal Domein aan de orde komen.

  00:00:00 - 00:02:13 - Voorzitter P.J.A. vd Hoef
 2. 1

  00:00:04 - 00:02:13 - Voorzitter P.J.A. vd Hoef
 3. 2

  00:01:44 - 00:02:13 - Voorzitter P.J.A. vd Hoef
 4. 3

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk op de dag van het Iepen Poadium vóór 12.00 uur melden via griffie@t-diel.nl.
  Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.


  De volgende inspreker heeft zich gemeld:

  1. Dhr. F. Haisma - Startnotitie Visie op bedrijventerreinen in Tytsjerksteradiel (agendapunt 4).
  00:01:53 - 00:02:13 - Voorzitter P.J.A. vd Hoef
  00:04:51 - 00:05:34 - S. Hoekstra
  00:05:34 - 00:05:43 - S. Hoekstra
  00:05:43 - 00:07:23 - F. de Haan
  00:07:23 - 00:07:25 - F. de Haan
  00:07:25 - 00:09:14 - M. Wieringa
  00:09:14 - 00:10:08 - weth. C. de Pee
 5. 4

  In het raadsprogramma ‘Samen actief voor Tytsjerksteradiel’ is opgenomen dat de raad ruimte wil bieden aan bedrijven. Hiervoor wil de raad kaderstellende uitspraken doen en heeft het college gevraagd naar een startnotitie voor de ontwikkeling van een visie op bedrijventerreinen in Tytsjerksteradiel. In de op te stellen visie wil het college de nadruk leggen op een verkenning voor een bedrijventerrein met een regionale functie. Dit aan de hand van marktbehoefte, ruimtelijke-, milieu- en functionele kaders.


  De raad is bevoegd om vooraf kaders te geven voor het opstellen van de visie op bedrijventerreinen en stelt de visie vast. Het college draagt zorg voor de uitvoering.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 20 april 2023. Op verzoek van de agendacommissie wordt er een presentatie gegeven en kunnen raadsleden nadere vragen stellen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   - Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   - Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   - Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 20 april 2023.

  00:10:05 - 00:10:08 - weth. C. de Pee
  00:10:08 - 00:10:26 - Voorzitter P.J.A. vd Hoef
  00:10:40 - 00:19:06 - Ondersteunend ambtenaar
  00:19:06 - 00:19:06 - Voorzitter P.J.A. vd Hoef
  00:19:10 - 00:19:33 - F. de Haan
  00:19:33 - 00:19:48 - Ondersteunend ambtenaar
  00:19:48 - 00:20:17 - F. de Haan
  00:20:17 - 00:20:33 - Ondersteunend ambtenaar
  00:20:33 - 00:21:00 - F. de Haan
  00:21:00 - 00:21:24 - Ondersteunend ambtenaar
  00:21:24 - 00:21:38 - F. de Haan
  00:21:38 - 00:21:57 - Ondersteunend ambtenaar
  00:21:57 - 00:21:57 - F. de Haan
  00:21:57 - 00:21:58 - Ondersteunend ambtenaar
  00:21:58 - 00:22:03 - F. de Haan
  00:22:03 - 00:22:17 - Ondersteunend ambtenaar
  00:22:17 - 00:23:20 - Voorzitter P.J.A. vd Hoef
 6. 5

  In 2022 is door de raad ingestemd met een motie om een huisvestings- en/of doelgroepenverordening op te stellen. Naar aanleiding van deze motie is onder andere de memo huisvestings- en doelgroepenverordening opgesteld waarin de (on)mogelijkheden ten aanzien van een huisvestings- en doelgroepenverordening voor de gemeente zijn uitgewerkt. Deze memo is tijdens de raadsvergadering in oktober 2022 aan bod gekomen. In navolging hiervan is een concept doelgroepenverordening opgesteld. Deze wordt opiniërend voorgelegd aan de raad.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat opiniërend op de raadsagenda van 20 april 2023. Op verzoek van het college wordt dit punt nader toegelicht. Er wordt een presentatie gegeven en raadsleden kunnen nadere vragen stellen. Ook de fracties VVD en PvdA/GL hebben aangegeven nadere vragen te hebben. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de opiniërende fase?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   - Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   - Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   - Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor opiniërende behandeling in de raadsvergadering van 20 april 2023.

  00:22:25 - 00:23:20 - Voorzitter P.J.A. vd Hoef
  00:23:31 - 00:37:49 - Ondersteunend ambtenaar
  00:37:49 - 00:38:32 - J.W. Sietsma
  00:38:32 - 00:38:50 - Ondersteunend ambtenaar
  00:38:50 - 00:40:47 - A. Hekkema Boargerlid
  00:40:47 - 00:41:13 - Ondersteunend ambtenaar
 7. 6

  Dit voorstel heeft als doel de raad te laten besluiten over het vervolgproces pilot brede participatie Burgum-West volgens de methode van “De Nieuwe Route”. Met de methode van “De Nieuwe Route” krijgt de gemeente middels een transparant proces een breed gedragen gebiedsvisie voor Burgum-West. In de methode “De Nieuwe Route” is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenteraad. In het voorliggende voorstel staat beschreven welke rol de gemeenteraad heeft in dit proces en vraagt het college de gemeenteraad budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het vervolgproces brede participatie.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 20 april 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   - Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   - Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   - Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 20 april 2023.

  00:40:57 - 00:41:13 - Ondersteunend ambtenaar
  00:41:13 - 00:43:38 - Voorzitter P.J.A. vd Hoef
 8. 7

  Ter uitvoering van de woningbouwprogrammering moeten bestemmingsplannen worden gemaakt om de bouw van nieuwe woningen mogelijk te maken. De gemeente heeft in Hurdegaryp grond in eigendom die in het verleden voor dit doel is aangekocht. De raad wordt voorgesteld om te besluiten hiervoor de voorbereiding op de planologische procedures te starten door een voorbereidingskrediet vast te stellen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 20 april 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   - Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   - Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   - Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 20 april 2023.

  00:41:14 - 00:43:38 - Voorzitter P.J.A. vd Hoef
 9. 8

  Op basis van de ontwerpbegroting 2024 van de FUMO bedraagt de deelnemersbijdrage voor Tytsjerksteradiel € 470.212. Dit past niet binnen de meerjarige gemeentebegroting. Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 en de begrotingswijziging 2023 en een zienswijze in te dienen.


  060423: nazending, stukken zijn toegevoegd.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 20 april 2023. Op verzoek van de VVD is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   - Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   - Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   - Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 20 april 2023.

  00:41:27 - 00:43:38 - Voorzitter P.J.A. vd Hoef
  00:43:41 - 00:44:45 - S. Hoekstra
  00:44:45 - 00:44:52 - Voorzitter P.J.A. vd Hoef
  00:44:56 - 00:50:44 - Ondersteunend ambtenaar
  00:50:44 - 00:53:10 - S. Hoekstra
  00:53:10 - 00:53:17 - Ondersteunend ambtenaar
  00:53:17 - 00:53:59 - M. Wieringa
  00:53:59 - 00:54:03 - Ondersteunend ambtenaar
  00:54:03 - 00:54:04 - M. Wieringa
  00:54:04 - 00:54:04 - Ondersteunend ambtenaar
  00:54:04 - 00:54:10 - M. Wieringa
  00:54:10 - 00:54:23 - Ondersteunend ambtenaar
  00:54:23 - 00:54:59 - Voorzitter P.J.A. vd Hoef
  00:55:00 - 00:55:12 - Ondersteunend ambtenaar
  00:55:14 - 00:57:10 - S. Hoekstra
  00:57:10 - 00:57:12 - Voorzitter P.J.A. vd Hoef
  00:57:12 - 01:01:51 - Ondersteunend ambtenaar
  01:01:51 - 01:02:25 - S. Hoekstra
  01:02:25 - 01:03:02 - Ondersteunend ambtenaar
  01:03:02 - 01:03:28 - Voorzitter P.J.A. vd Hoef
 10. 9

  Het college heeft besloten om privatisering van de passantehaven en omliggend projectgebied in Earnewâld niet verder te onderzoeken. Hierdoor blijft dit gebied wat van groot publiek belang is in gemeentelijk eigendom.
  Dit voorstel ligt nu besluitvormend voor omdat de uitkomst hiervan invloed heeft op de begroting en dit een bevoegdheid is van de gemeenteraad.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 20 april 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   - Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   - Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   - Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 20 april 2023.

  00:42:32 - 00:43:38 - Voorzitter P.J.A. vd Hoef
 11. 10

  Vanuit het Feangreideprogramma wordt het Funderingsloket ingericht. Het Funderingsloket fungeert van 2023 tot 2030 als adviseur (loketfunctie) voor burgers van de deelnemende gemeenten. Gebleken is dat ook in onze gemeente schadegevallen kunnen voorkomen. Daarom lijkt het ons belangrijk dat onze burgers bij dit loket terecht kunnen.
  Hiermee wordt onze burgers eenzelfde informatiepositie geboden als in de andere deelnemende gemeenten. Ambtelijk en bestuurlijk ontstaat door deelname daarnaast een betere positie binnen het Feangreideprogramma. Het college stelt daarom voor deelnemer te worden in dit Funderingsloket.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 20 april 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   - Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   - Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   - Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 20 april 2023.

  00:42:56 - 00:43:38 - Voorzitter P.J.A. vd Hoef
 12. 11

  De VVD heeft via een agenderingsverzoek aangegeven vragen te hebben over het principeverzoek uitbreiding Poiesz Hurdegaryp naar aanleiding van de besluitenlijst van het college van B&W d.d. 21 maart 2023 die op de LIST is geplaatst. De stukken zijn bijgevoegd.


  Behandelwijze:

  • VVD/Raad: verhelderende vragen aan college
  • College: beantwoording
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad wordt geïnformeerd.

  00:43:05 - 00:43:38 - Voorzitter P.J.A. vd Hoef
  00:43:41 - 00:44:45 - S. Hoekstra
  00:44:45 - 00:44:52 - Voorzitter P.J.A. vd Hoef
  00:44:56 - 00:50:44 - Ondersteunend ambtenaar
  00:50:44 - 00:53:10 - S. Hoekstra
  00:53:10 - 00:53:17 - Ondersteunend ambtenaar
  00:53:17 - 00:53:59 - M. Wieringa
  00:53:59 - 00:54:03 - Ondersteunend ambtenaar
  00:54:03 - 00:54:04 - M. Wieringa
  00:54:04 - 00:54:04 - Ondersteunend ambtenaar
  00:54:04 - 00:54:10 - M. Wieringa
  00:54:10 - 00:54:23 - Ondersteunend ambtenaar
  00:54:23 - 00:54:59 - Voorzitter P.J.A. vd Hoef
 13. 12

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 18.48 uur.

  01:03:26 - 01:03:28 - Voorzitter P.J.A. vd Hoef
  01:03:28 - 01:03:37 - Ondersteunend ambtenaar
  01:03:37 - 01:03:38 - Voorzitter P.J.A. vd Hoef
  01:03:39 - 01:03:56 - Voorzitter P.J.A. vd Hoef