Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM (RAADZAAL)

donderdag 7 december 2023

19:30 - 21:08
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
P.J.A. van de Hoef
Toelichting

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.


Alle onderwerpen van de raadsagenda van 14 december staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij standaard vijf minuten is gereserveerd. De fracties geven na hun fractievergaderingen (op 30 november) aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Het Iepen Poadium is opgesplitst in twee domeinen. In de raadzaal worden onderwerpen met betrekking tot het Ruimtelijk Domein behandeld. Gelijktijdig is er een Iepen Poadium in de Publiekshal waar onderwerpen met betrekking tot het Sociaal Domein aan de orde komen.

  00:00:03 - 00:01:58 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 2. 1

  00:00:00 - 00:01:58 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 3. 2

  00:01:21 - 00:01:58 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 4. 3

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk op de dag van het Iepen Poadium vóór 12.00 uur melden via griffie@t-diel.nl.
  Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.


  De volgende insprekers hebben zich gemeld:

  • Dhr. L. Groen spreekt in over het onderwerp 'Heroriëntatie bouw- en goothoogtes centrumgebied Burgum' (agendapunt 7).
  • Mevr. D. van der veen en mevr. G. Hoeksma namens DOM / Doarosbelang Jistrum- Skûlenboarch over het onderwerp 'Budget MFA Jistrum' (agendapunt 5).
  00:01:27 - 00:01:58 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:07:30 - 00:15:33 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:15:33 - 00:15:42 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:15:43 - 00:18:27 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 5. 4

  De provincie vraagt de gemeenteraad een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een groengasinstallatie aan de Damsingel 27 te Sumar.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 14 december 2023. Op verzoek van de fracties CDA en VVD was dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen n.a.v. het extra Iepen Poadium van 28 november. Vanwege de hoeveelheid vragen en antwoorden zijn deze schriftelijk beantwoord en vooraf gedeeld met de raad. Tijdens het Iepen Poadium wordt daarom nu alleen bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 14 december 2023.

  00:15:45 - 00:18:27 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:19:16 - 00:19:21 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 6. 5

  Op 16 september 2021 heeft de raad besloten tot de realisatie van het MFA Jistrum. In de afgelopen periode is het plan verder uitgewerkt tot een technisch ontwerp en is het aanbesteed. Het werk is nog niet gegund omdat de bestemmingsplanprocedure en de omgevingsvergunning nog niet onherroepelijk zijn. Door verschillende oorzaken is het beschikbaar gestelde budget niet meer toereikend om het plan te realiseren. Dit is door het college al eerder mondeling medegedeeld aan de raad. Met dit raadsvoorstel wordt de raad verzocht extra budget beschikbaar te stellen en akkoord te gaan met extra kapitaallasten.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 14 december 2023. Op verzoek van de fracties CU, VVD en PvdA/GL is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 14 december 2023.

  00:19:18 - 00:19:21 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:19:23 - 00:20:25 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:36:16 - 00:36:28 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:36:28 - 00:36:57 - A.B. Agema
  00:37:55 - 00:37:58 - A.B. Agema
  00:37:58 - 00:37:59 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:38:04 - 00:38:26 - J. Kamminga Burgerraadslid
  00:38:26 - 00:40:06 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 7. 6

  In 2019 is in Jistrum een Dorps OntwikkelingsMaatschappij (DOM) project gestart. Hierin staat de samenwerking tussen de gemeente en het dorp en werken aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van Jistrum centraal. Alle verenigingen en (maatschappelijke) organisaties uit het dorp zijn bij het project betrokken. Belangrijke onderdelen / -werpen van het project zijn de bestaande (sport)voorzieningen en de nieuw te bouwen school in het dorp. Het resultaat is de bouw van een multifunctionele accommodatie (MFA). Omdat de bouw van een MFA strijdig is met het geldende bestemmingsplan is een procedure gestart om te komen tot een nieuwe regeling.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 14 december 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Bijlagen

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 14 december 2023.

  00:38:48 - 00:40:06 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 8. 7

  In het kader van de heroriëntatie op de bouw- en goothoogtes is een stedenbouwkundige quickscan uitgevoerd door een onafhankelijke partij. Om het dorpse en historische karakter te behouden wordt in het nieuwe bestemmingsplan de gebouwen met een status en de waardevolle gebouwen zonder status (die een bijdrage leveren aan het dorpskarakter van het centrum) beschermd.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 14 december 2023. Op verzoek van het college wordt dit punt nader toegelicht. Er wordt een presentatie gegeven en raadsleden kunnen nadere vragen stellen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 14 december 2023.

  00:39:05 - 00:40:06 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:50:47 - 00:51:18 - C.Y. vd Linden
  00:51:18 - 00:51:19 - C.Y. vd Linden
  00:51:19 - 00:53:53 - C.Y. vd Linden
  00:54:03 - 00:54:03 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:54:09 - 00:58:12 - A. Hekkema Boargerlid
  00:58:12 - 01:05:47 - A. Hekkema Boargerlid
  01:05:47 - 01:05:59 - J. Kamminga Burgerraadslid
  01:06:00 - 01:06:27 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:06:27 - 01:06:38 - J. Kamminga Burgerraadslid
  01:06:38 - 01:06:38 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:06:40 - 01:06:41 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:08:04 - 01:08:26 - J. Kamminga Burgerraadslid
  01:08:26 - 01:08:52 - J. Kamminga Burgerraadslid
  01:08:52 - 01:11:00 - J.P. vd Velde
  01:11:00 - 01:11:47 - A. Hekkema Boargerlid
  01:11:47 - 01:13:21 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 9. 8

  Er ligt een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. Dit plan is in strijd met het bestemmingsplan. Voorstel is hieraan mee te werken.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 14 december 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 14 december 2023.

  01:12:00 - 01:13:21 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 10. 9

  De huidige Algemene plaatselijke verordening is van december 2021. Door ontwikkelingen is er behoefte aan het wijzigen van de APV. Deze ontwikkelingen zijn gelegen in gewijzigde wet- en regelgeving, nieuwe jurisprudentie en lokale wensen. Het (bij voorkeur jaarlijks) updaten van de APV zorgt ervoor dat we ontwikkelingen periodiek een plek kunnen geven in de verordening en dat er continu sprake is van actuele lokale regelgeving.


  271123: er is een aangepast raadsvoorstel met bijlagen toegevoegd n.a.v. het aangenomen amendement A-10-1 in de raadsvergadering van 23 november 2023.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 14 december 2023. Op verzoek van D66 is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 14 december 2023.

  01:12:17 - 01:13:21 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:13:58 - 01:14:54 - A. Hekkema Boargerlid
  01:14:54 - 01:14:58 - A. Hekkema Boargerlid
  01:14:58 - 01:19:56 - A. Hekkema Boargerlid
  01:19:56 - 01:20:56 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 11. 10

  De Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) is op 1 juli 2022 gewijzigd. Naar aanleiding van deze wetswijziging moet ook de gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Fryslân worden aangepast.


  Op basis van de input van de raadsleden en de bestuurlijke toetsing is dit voorliggende ontwerp-wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân opgesteld. De raad krijgt nu de mogelijkheid om een zienswijze op het ontwerp te geven.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 14 december 2023. Op verzoek van PvdA/GL is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 14 december 2023.

  01:20:01 - 01:20:56 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:20:56 - 01:22:03 - C.Y. vd Linden
  01:22:04 - 01:22:10 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:23:14 - 01:23:18 - C.Y. vd Linden
  01:23:18 - 01:24:39 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 12. 11

  Artikel 33 van de Gemeentewet bepaalt dat de raad en elk van zijn leden recht hebben op ambtelijke bijstand (lid 1) en dat de in de raad vertegenwoordigde groeperingen (fracties) recht hebben op ondersteuning (lid 2).
  De raad legt zelf regels in een verordening vast over de besteding en de verantwoording daarvan (lid 3).
  De voorgestelde wijzigingen in de verordening gaan over het toetsingskader, de controle en verantwoording en een technische actualisatie.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 14 december 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 14 december 2023.

  01:23:46 - 01:24:39 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 13. 12

  Op 1 januari 2023 is de Wet versterking decentrale rekenkamers in werking getreden. Deze wet kent een overgangstermijn van een jaar. Dit betekent dat alle gemeenten uiterlijk op 1 januari 2024 een onafhankelijk rekenkamer moeten hebben.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 14 december 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 14 december 2023.

  01:24:09 - 01:24:39 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 14. 13

  Door de invoering van de Wet decentrale rekenkamers en het vaststellen van de Verordening op de rekenkamer Tytsjerksteradiel 2024 moeten de voorzitter en de leden van de rekenkamer Tytsjerksteradiel worden benoemd en beëdigd.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 14 december 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 14 december 2023.

  01:24:23 - 01:24:39 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 15. 14

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.56 uur.

  01:24:32 - 01:24:39 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef