Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM

donderdag 19 januari 2023

19:30 - 21:05
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
P.J.A. van de Hoef
Toelichting

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.


Alle onderwerpen van de raadsagenda van 26 januari staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij standaard vijf minuten is gereserveerd. De fracties geven na hun fractievergaderingen (op 12 januari 2023) aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  In dit deel komen onderwerpen met betrekking tot het Sociaal- en Ruimtelijk Domein aan de orde.

  00:00:05 - 00:04:12 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 2. 1.1

  00:01:18 - 00:04:12 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 3. 1.2

  00:03:10 - 00:04:12 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 4. 1.3

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk op de dag van het Iepen Poadium vóór 12.00 uur melden via griffie@t-diel.nl.
  Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.


  Er hebben zich geen insprekers gemeld.

  00:03:16 - 00:04:12 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 5. 1.4

  Zowel in het raadsprogramma als in het coaliteakkoord zijn ambities vastgelegd over het biodiversiteitsplan. De startnotitie bevat een afbakening van het biodiversiteitsplan (BP) en voorgesteld stappenplan.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 26 januari 2023. Op verzoek van het college wordt dit punt nader toegelicht. Er wordt een presentatie gegeven en raadsleden kunnen nadere vragen stellen. Ook de FNP-fractie heeft aangegeven nadere vragen te hebben. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?

  Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 26 januari 2023.

  00:03:22 - 00:04:12 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:04:12 - 00:14:00 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:14:00 - 00:14:35 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  00:14:35 - 00:14:55 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:14:55 - 00:15:18 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  00:15:18 - 00:15:56 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:15:56 - 00:16:47 - R.R. SNIJDER
  00:16:47 - 00:16:48 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:16:48 - 00:17:45 - C.Y. vd LINDEN
  00:17:45 - 00:17:46 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:17:46 - 00:20:09 - A. Hekkema BOARGERLID
  00:20:09 - 00:20:12 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:20:12 - 00:23:02 - J.W. Sietsma
  00:23:02 - 00:23:32 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:23:32 - 00:23:35 - J.W. Sietsma
  00:23:35 - 00:23:39 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:23:39 - 00:24:20 - J.P. vd Velde
  00:24:20 - 00:24:20 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:24:20 - 00:24:23 - J.P. vd Velde
  00:24:23 - 00:24:31 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:24:31 - 00:25:39 - F. de Haan
  00:25:39 - 00:25:43 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:25:43 - 00:28:25 - D. Wagenaar
  00:28:25 - 00:28:26 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:28:26 - 00:29:02 - J.W. Sietsma
  00:29:02 - 00:29:06 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:29:06 - 00:29:34 - J. Looijenga
  00:29:34 - 00:30:06 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:30:06 - 00:30:11 - J. Looijenga
  00:30:11 - 00:31:23 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
 6. 1.5

  Het huidige gemeentelijke beleid op het gebied van verkeer en vervoer (gemeentelijk verkeer- en vervoerplan) is niet meer actueel. Met een breed gedragen plan inclusief concreet uitvoeringsprogramma moet een duidelijke visie op mobiliteit voor de toekomst worden geschetst. Een termijn van 10 jaar wordt daarbij als uitgangspunt genomen en halverwege vindt een evaluatie plaats.


  De raad beslist vooraf over de kaders die voor het opstellen van de mobiliteitsvisie worden gehanteerd en stelt uiteindelijk het definitieve plan vast. Het college draagt zorg voor de uitvoering.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 26 januari 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?

  Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 26 januari 2023.

  00:30:52 - 00:31:23 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
 7. 1.6

  De hjoeddeistige nota’s Frysk taalbelied fan sawol Tytsjerksteradiel as Achtkarspelen binne fêststeld yn 2017. Yn 2023 wurde beide nota’s aktualisearre en gearfoege ta ien Nota Frysk taalbelied foar beide gemeenten. Foarútrinnend is der in evaluaasje makke fan de hjoeddeistige nota en in planning makke foar de nije Nota Frysk taalbelied 8KTD.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat opiniërend op de raadsagenda van 26 januari 2023. Op verzoek van de FNP-fractie is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de opiniërende fase?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor opiniërende behandeling in de raadsvergadering 26 januari 2023.

  00:31:15 - 00:31:23 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:31:23 - 00:32:09 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:32:09 - 00:34:18 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  00:34:18 - 00:34:24 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:34:32 - 00:36:42 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:36:42 - 00:36:59 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  00:36:59 - 00:37:03 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:37:05 - 00:38:18 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 8. 1.7

  In de zomer van 2021 is de rekenkamercommissie op verzoek van de raad gestart met een onderzoek naar de wijze waarop de gemeente omgaat met inwonersinitiatieven. Dit heeft geleid tot bijgevoegde rapportage waarin vooral positieve bevindingen worden geduid en ook een aanbeveling is opgenomen. De aanbeveling gaat over het maken van onderscheid in initiatieven waarbij de gemeente weinig rol in de realisatie heeft en initiatieven waarbij de gemeente zorg draagt voor de realisatie. Het college stelt de raad voor het rapport voor kennisgeving aan te nemen en de aanbeveling over te nemen.


  170123: de FNP had aanvankelijk verzocht om agendering i.v.m. een opmerking. Na overleg met de vraagsteller zal de opmerking worden meegenomen in de raadsvergadering. De raadsvergadering is de juiste plek om standpunten kenbaar te maken.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 26 januari 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?

  Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 26 januari 2023.

  00:37:19 - 00:38:18 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 9. 1.8

  In september is bekend geworden dat de landelijke regeling om kwijtschelding te krijgen enigszins is versoepeld. De versoepeling houdt in dat rekening kan worden gehouden met een vrijlating “banktegoed” tot een maximumbedrag van € 2.000,- voor gehuwden/samenwonenden. De regeling is opgenomen in en gebaseerd op Artikel 12 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en Artikel 26 Invorderingswet.


  Op grond van artikel 255 gemeentewet is het aan de raad om te besluiten of er kwijtschelding mogelijk is. In onze gemeentelijke belastingverordeningen is specifiek voor iedere gemeentelijke belasting aangegeven of er kwijtschelding mogelijk is of niet.
  De invoering en eventuele beperking van deze versoepeling vraagt een beleidskeuze van de raad.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 26 januari 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?

  Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 26 januari 2023.

  00:37:57 - 00:38:18 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:38:24 - 00:39:36 - A. Hekkema BOARGERLID
 10. 1.9

  In de Kaderbrief 2024-2027 geeft Veiligheidsregio Fryslân aan welke ontwikkelingen financieel van invloed zijn de komende jaren.


  Veiligheidsregio Fryslân is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling van alle Friese gemeenten, om taken op het gebied van de brandweerzorg en de publieke gezondheidszorg provinciaal uit te voeren.


  Veiligheidsregio Fryslân (VRF) heeft 9 december 2022 de Kaderbrief 2024-2027 gestuurd naar de gemeenteraden in Fryslân, met het verzoek hier uiterlijk 3 februari 2023 op te reageren. De Kaderbrief is verlaat in verband met een aanpassing op de Kaderbrief met betrekking tot de indexering van de materiële kosten. Dit naar aanleiding van de behandeling van het eerste concept in de bestuurscommissies Veiligheid en Gezondheid. Daar is toen door de bestuurders, gelet op de hoge indexering, gevraagd om de schets van een aantal scenario’s. In de aanbiedingsbrief worden deze diverse scenario’s geschetst, waarbij gekozen is voor eenmalige toepassing van scenario 3, in afwijking van de reguliere systematiek die onder normale omstandigheden wordt gehanteerd voor de Kaderbrief.


  De gemeenteraad wordt op grond van artikel 28 lid 2 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân in de gelegenheid gesteld een reactie (zienswijze) te geven op de Kaderbrief 2024-2027, voordat dit ter definitieve besluitvorming wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 26 januari 2023. Op verzoek van de fracties VVD en CDA is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?

  Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 26 januari 2023.

  00:39:16 - 00:39:36 - A. Hekkema BOARGERLID
  00:39:36 - 00:39:57 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:40:03 - 00:41:50 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  00:41:50 - 00:41:50 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:41:50 - 00:41:52 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  00:41:52 - 00:42:50 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:42:50 - 00:42:51 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  00:42:51 - 00:42:53 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:42:53 - 00:44:23 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  00:44:23 - 00:45:12 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:45:12 - 00:46:09 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  00:46:09 - 00:47:59 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:47:59 - 00:48:02 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  00:48:02 - 00:48:16 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:48:16 - 00:49:06 - R.R. SNIJDER
  00:49:06 - 00:49:38 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:49:38 - 00:49:42 - R.R. SNIJDER
  00:49:42 - 00:49:46 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:49:48 - 00:51:35 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:51:38 - 00:52:02 - R.R. SNIJDER
  00:52:03 - 00:53:31 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 11. 1.10

  In het Reglement van Orde (RvO) staan regels over de gang van zaken in de raadsvergadering. Ook gaat het over de andere werkzaamheden van de raad. Het voorstel is om het RvO op een aantal onderdelen aan te passen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 26 januari 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?

  Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 26 januari 2023.

  00:52:21 - 00:53:31 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 12. 1.11

  Het Rijk legt gemeenten via de zogenoemde Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) op een Regiovisie te ontwikkelen voor Jeugdhulp. Met de Norm voor Opdrachtgeverschap erkennen de gemeenten dat voor sommige vormen van zorg regionale en bovenregionale samenwerking vereist is. De norm schetst hoe ze dat willen regelen. Gemeenten hebben in VNG-verband ingestemd met deze norm. Met de regiovisie versterken gemeenten in Nederland de regionale samenwerking en het opdrachtgeverschap.


  Bijgaande regiovisie beschrijft de gewenste beweging van het zorglandschap, de verbinding tussen de lokale toegang en specialistische jeugdhulp, een niet-vrijblijvende governance en de jeugdfuncties waarop bovenregionaal wordt samengewerkt. Verder moet de regiovisie bijdragen aan het beperken van de administratieve lasten, het realiseren van reële tarieven én het borgen van de zorgvuldigheidseisen van de inkoop. De Fryske gemeenten willen samen met alle partners de Fryske regiovisie Jeugdhulp vormgeven.


  Alle Fryske raden zijn afgelopen jaar op informerende wijze betrokken geweest bij de totstandkoming van bijgaande regiovisie.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 26 januari 2023. Op verzoek van het college wordt dit punt nader toegelicht. Er wordt een presentatie gegeven en raadsleden kunnen nadere vragen stellen. Ook de fracties VVD en PvdA/GL hebben aangegeven nadere vragen te hebben. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?

  Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 26 januari 2023.

  00:52:44 - 00:53:31 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:53:48 - 01:05:58 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  01:05:58 - 01:09:27 - D. Wagenaar
  01:09:27 - 01:09:34 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  01:09:34 - 01:09:34 - D. Wagenaar
  01:09:34 - 01:09:35 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  01:09:35 - 01:10:33 - J.P. vd Velde
  01:10:33 - 01:10:38 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  01:10:38 - 01:13:39 - A. Hekkema BOARGERLID
  01:13:39 - 01:16:03 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  01:16:03 - 01:16:28 - R.R. SNIJDER
  01:16:28 - 01:17:01 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  01:17:01 - 01:17:02 - R.R. SNIJDER
  01:17:02 - 01:17:46 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
 13. 2

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur.

  01:17:21 - 01:17:46 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN