Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM (RAADZAAL)

woensdag 17 mei 2023

19:30 - 21:05
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
P.J.A. van de Hoef
Toelichting

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.


Alle onderwerpen van de raadsagenda van 25 mei staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij standaard vijf minuten is gereserveerd. De fracties geven na hun fractievergaderingen (op 11 mei) aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Het Iepen Poadium is opgesplitst in twee domeinen. In de raadzaal worden onderwerpen met betrekking tot het Ruimtelijk Domein behandeld. Gelijktijdig is er een Iepen Poadium in de Publiekshal waar onderwerpen met betrekking tot het Sociaal Domein aan de orde komen.

  00:00:02 - 00:08:30 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 2. 1

  00:00:15 - 00:08:30 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 3. 2

  00:01:42 - 00:08:30 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 4. 3

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk op de dag van het Iepen Poadium vóór 12.00 uur melden via griffie@t-diel.nl.
  Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.  De volgende inspreker heeft zich gemeld:

  1. Dhr. H. Veldsink namens de omwonenden van het beoogde zonnepark Stoppelsoal aan de Koumarwei (agendapunt 4).
  00:02:09 - 00:08:30 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:08:30 - 00:09:43 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 5. 4

  De VVD heeft via een agenderingsverzoek aangegeven vragen te hebben en een presentatie te willen over een ingekomen stuk dat op 11 mei 2023 op de LIST is geplaatst. Het ingekomen stuk is bijgevoegd.

  Behandelwijze:
  VVD/Raad: verhelderende vragen aan college
  College: beantwoording
  Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad wordt geïnformeerd.

  00:09:02 - 00:09:43 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:09:43 - 00:41:38 - Ondersteunend ambtenaar
  00:41:38 - 00:41:47 - S. Hoekstra
  00:41:47 - 00:41:53 - Ondersteunend ambtenaar
  00:41:53 - 00:42:15 - S. Hoekstra
  00:42:15 - 00:45:06 - Ondersteunend ambtenaar
  00:45:06 - 00:45:18 - S. Hoekstra
  00:45:18 - 00:45:21 - Ondersteunend ambtenaar
  00:45:21 - 00:45:25 - S. Hoekstra
  00:45:25 - 00:47:08 - Ondersteunend ambtenaar
  00:47:08 - 00:48:30 - G.E. vd Meijden
  00:48:30 - 00:48:40 - Ondersteunend ambtenaar
  00:48:40 - 00:54:02 - J.P. vd Velde
  00:54:02 - 00:54:16 - Ondersteunend ambtenaar
  00:54:16 - 00:55:43 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 6. 5

  De raad moet besluiten of de raad een zienswijze in wil dienen met betrekking tot de ontwerpbegroting en meerjarenraming van de Marrekrite. Marrekrite vraagt om met ingang van 2024 de bijdrage met 1% te verhogen vanwege de stijging van met name loonkosten. De index stijgt daarmee ten opzichte van de huidige begroting met 1% (is nu 2% en wordt dus 3%). Het college stelt de raad voor om te besluiten in te stemmen met de conceptbegroting, geen zienswijze in te dienen en de gemeentelijke begroting aan te passen vanwege deze kostenstijging.

  090523: de bijlagen 3 t/m 7, 9 en 11 zijn toegevoegd.

  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 25 mei 2023. Op verzoek van D66 is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.

  Statusbepaling:
  Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
  - Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  - Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  - Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 25 mei 2023.

  00:54:36 - 00:55:43 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:55:43 - 00:59:26 - Ondersteunend ambtenaar
  00:59:26 - 00:59:29 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:59:29 - 00:59:32 - Ondersteunend ambtenaar
  00:59:32 - 00:59:57 - G.E. vd Meijden
  00:59:57 - 01:00:11 - Ondersteunend ambtenaar
  01:00:13 - 01:00:52 - J.P. vd Velde
  01:00:52 - 01:02:22 - Ondersteunend ambtenaar
  01:02:22 - 01:03:31 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 7. 6

  De gemeenteraad en het college worden op grond van artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkmaatschappij 8KTD in de gelegenheid gesteld een reactie (zienswijze) te geven op de begroting voor 2024-2027.

  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 25 mei 2023. Op verzoek van de VVD is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.

  Statusbepaling:
  Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
  - Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  - Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  - Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 25 mei 2023.

  01:02:45 - 01:03:31 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:03:31 - 01:04:31 - S. Hoekstra
  01:04:35 - 01:04:36 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:04:36 - 01:08:20 - Ondersteunend ambtenaar
  01:08:21 - 01:08:24 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:08:31 - 01:08:58 - G.E. vd Meijden
  01:08:58 - 01:09:38 - Ondersteunend ambtenaar
  01:09:38 - 01:11:42 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 8. 7

  De gemeenteraad en het college worden op grond van artikel 31 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkmaatschappij 8KTD in de gelegenheid gesteld een reactie (zienswijze) te geven op de jaarstukken voor 2022.

  Behandelwijze:

  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 25 mei 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.

  Statusbepaling:
  Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
  - Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  - Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  - Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 25 mei 2023.

  01:09:59 - 01:11:42 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 9. 8

  Op 16 september 2021 heeft de raad besloten tot de realisatie van het MFC Tytsjerk. In de afgelopen periode is het plan verder uitgewerkt tot een technisch ontwerp en is het aanbesteed. Het werk is nog niet gegund omdat de bestemmingsplanprocedure en de omgevingsvergunning nog niet onherroepelijk zijn en omdat door verschillende oorzaken het beschikbaar gestelde budget niet meer toereikend is om het plan te realiseren. Dit is door het college al eerder mondeling medegedeeld aan de raad. Met dit raadsvoorstel wordt de raad verzocht extra budget beschikbaar te stellen en akkoord te gaan met extra kapitaallasten.

  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 25 mei 2023. Op verzoek van de fracties VVD, FNP en PvdA/GL is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. De FNP heeft verzocht om een presentatie. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.

  Statusbepaling:
  Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
  - Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  - Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  - Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 25 mei 2023.

  01:10:45 - 01:11:42 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:11:42 - 01:24:15 - Ondersteunend ambtenaar
  01:24:15 - 01:24:31 - S. Hoekstra
  01:24:31 - 01:25:03 - Ondersteunend ambtenaar
  01:25:03 - 01:25:06 - A.B. Agema
  01:25:06 - 01:25:07 - Ondersteunend ambtenaar
  01:25:07 - 01:26:13 - A.B. Agema
  01:26:13 - 01:26:14 - Ondersteunend ambtenaar
  01:26:14 - 01:26:19 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:26:19 - 01:26:23 - S. Hoekstra
  01:26:24 - 01:26:38 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  01:26:38 - 01:26:51 - Ondersteunend ambtenaar
  01:26:51 - 01:26:52 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:27:09 - 01:27:45 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 10. 9

  De VVD heeft via een agenderingsverzoek aangegeven vragen te hebben over een ingekomen stuk dat op 21 april 2023 op de LIST is geplaatst. Het ingekomen stuk is bijgevoegd.

  Behandelwijze:
  VVD/Raad: verhelderende vragen aan college
  College: beantwoording
  Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad wordt geïnformeerd.

  01:27:23 - 01:27:45 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:27:49 - 01:31:40 - Ondersteunend ambtenaar
  01:31:40 - 01:32:17 - S. Hoekstra
  01:32:17 - 01:32:23 - Ondersteunend ambtenaar
  01:32:23 - 01:35:37 - G.E. vd Meijden
  01:35:37 - 01:35:46 - Ondersteunend ambtenaar
  01:35:46 - 01:36:02 - N.H. Rintjema Boargerlid
  01:36:02 - 01:37:00 - Ondersteunend ambtenaar
  01:37:00 - 01:37:08 - N.H. Rintjema Boargerlid
  01:37:08 - 01:37:26 - Ondersteunend ambtenaar
  01:37:26 - 01:37:36 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 11. 10

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.07 uur.

  01:37:30 - 01:37:36 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef