Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM (RAADZAAL)

donderdag 18 januari 2024

19:30 - 20:49
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
P.J.A. van de Hoef
Toelichting

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.


Alle onderwerpen van de raadsagenda van 25 januari staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij alvast richttijden zijn aangegeven. De fracties geven na hun fractievergaderingen (op 11 januari) aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Het Iepen Poadium is opgesplitst in twee domeinen. In de raadzaal worden onderwerpen met betrekking tot het Ruimtelijk Domein behandeld. Gelijktijdig is er een Iepen Poadium in de Publiekshal waar onderwerpen met betrekking tot het Sociaal Domein aan de orde komen.

  00:00:01 - 00:02:59 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 2. 1

  00:00:12 - 00:02:59 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 3. 2

  00:01:42 - 00:02:59 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 4. 3

  Over dit agendapunt
  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk op de dag van het Iepen Poadium vóór 12.00 uur melden via griffie@t-diel.nl.
  Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.


  Er hebben zich geen insprekers gemeld.

  00:02:28 - 00:02:59 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 5. 4

  Over dit agendapunt
  Op verzoek van het college heeft de agendacommissie besloten dit onderwerp te agenderen voor het Iepen Poadium. Er wordt een presentatie gegeven over de eerste opbrengsten van het onderzoek.


  Er zijn geen stukken.

  Besluit

  De raad wordt geïnformeerd.

  00:02:34 - 00:02:59 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:02:59 - 00:04:40 - weth. C. de Pee
  00:04:40 - 00:04:45 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:28:18 - 00:29:00 - A. Nijboer
  00:29:00 - 00:29:26 - G.E. vd Meijden
  00:29:26 - 00:30:10 - S. Hoekstra
  00:30:10 - 00:30:33 - S. Hoekstra
  00:30:33 - 00:30:53 - S. Hoekstra
 6. 5

  Over dit agendapunt
  Op verzoek van het college heeft de agendacommissie besloten dit onderwerp te agenderen voor het Iepen Poadium. De raad wordt door middel van een presentatie geïnformeerd over de Plandag van 20 januari voor de gebiedsvisie Burgum-West en er wordt een terugkoppeling gegeven over het verloop van het proces om te komen tot een maximale betrokkenheid van de Mienskip.


  Er zijn geen stukken.

  Besluit

  De raad wordt geïnformeerd.

  01:18:12 - 01:19:23 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:19:23 - 01:19:23 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:34:35 - 01:34:45 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:34:50 - 01:35:23 - J. Looijenga
  01:35:23 - 01:35:50 - J. Looijenga
  01:36:15 - 01:36:17 - J. Looijenga
  01:36:17 - 01:36:21 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:36:21 - 01:37:03 - D.T. Hooijenga
  01:37:03 - 01:37:50 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:37:50 - 01:38:13 - D.T. Hooijenga
  01:38:15 - 01:39:41 - E.F.H. Duursma
  01:39:42 - 01:41:02 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:41:02 - 01:41:16 - E.F.H. Duursma
  01:41:16 - 01:41:18 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:41:19 - 01:41:31 - S. Hoekstra
  01:41:38 - 01:42:28 - S. Hoekstra
  01:42:28 - 01:44:27 - S. Hoekstra
  01:44:27 - 01:44:37 - S. Hoekstra
  01:44:37 - 01:45:05 - D. Wagenaar
  01:45:05 - 01:46:23 - D. Wagenaar
  01:46:23 - 01:46:30 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:46:31 - 01:46:52 - N.H. Rintjema Boargerlid
  01:48:25 - 01:48:28 - N.H. Rintjema Boargerlid
  01:48:29 - 01:48:55 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 7. 6

  Over het raadsvoorstel
  In de Kaderbrief 2025-2028 geeft Veiligheidsregio Fryslân aan welke ontwikkelingen financieel van invloed zijn de komende jaren.
  Veiligheidsregio Fryslân is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling van alle Friese gemeenten, om taken op het gebied van de brandweerzorg en de publieke gezondheidszorg provinciaal uit te voeren.
  Veiligheidsregio Fryslân (VRF) heeft op 30 november 2023 de Kaderbrief 2025-2028 gestuurd naar de gemeenteraden in Fryslân, met het verzoek hier uiterlijk 2 februari 2024 op te reageren. Naast de Kaderbrief is ook de eerste begrotingswijziging 2024 gestuurd en een gewijzigde financiële verordening.


  Tip: de aanbiedingsbrief bevat een link naar een filmpje met uitleg over de (financiële) stukken. Verder wordt in de aanbiedingsbrief verwezen naar het Webinar op 11 januari.


  Behandelwijze


  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 25 januari 2024. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 25 januari 2024.

  00:30:51 - 00:30:53 - S. Hoekstra
  00:30:53 - 00:33:01 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 8. 7

  Over het raadsvoorstel
  In het Reglement van Orde (RvO) staan regels over de gang van zaken in de (raads)vergaderingen en overige werkzaamheden van de raad. Het voorstel is om artikel 7a te wijzigen en aan te passen aan een nieuwe werkwijze van de raad naar aanleiding van het raads- en uitvoeringsprogramma.


  Behandelwijze
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 25 januari 2024. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 25 januari 2024.

  00:31:19 - 00:33:01 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 9. 8

  Over het raadsvoorstel
  Het contract met onze huidige accountant Flynth Audit BV loopt na de controle van het boekjaar 2023 af. Dat betekent dat de laatste dienstverlening in de periode tot en met juli 2024 zal plaatsvinden. Dit betreft de controle van de jaarrekening 2023.
  Er moet een nieuw contract worden gesloten. In de raadsvergadering van 21 september 2023 heeft de raad het aanbestedingsdocument accountantscontrole voor de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en de gemeenschappelijke regeling Werkmaatschappij 8KTD voor 2024 en volgend vastgesteld en opdracht gegeven de
  aanbestedingsprocedure conform te starten. Op basis van het aanbestedingsdocument heeft het beoordelingsteam op 27 november 2023 de inschrijvingen beoordeeld en een advies voor gunning opgesteld.


  Vanwege het karakter van de aanbestedingsprocedure wordt het gunningsadvies alleen met de raadsleden (achter slotje) gedeeld.


  Behandelwijze
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 25 januari 2024. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 25 januari 2024.

  00:31:35 - 00:33:01 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 10. 9

  Over dit agendapunt
  De VVD heeft via een agenderingsverzoek aangegeven vragen te hebben over het uitvoeringsprogramma veiligheid 2023-2024 dat op 11 januari 2024 op de LIST is geplaatst. Het informerende raadsvoorstel is bijgevoegd.


  Behandelwijze:

  • VVD/Raad: verhelderende vragen aan college
  • College: beantwoording
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad wordt geïnformeerd.

  00:31:53 - 00:33:01 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:33:06 - 00:34:45 - S. Hoekstra
  00:34:45 - 00:35:43 - S. Hoekstra
  00:36:52 - 00:37:07 - S. Hoekstra
  00:37:07 - 00:37:19 - S. Hoekstra
  00:37:19 - 00:37:32 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:17:49 - 01:19:23 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 11. 10

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur.

  01:48:54 - 01:48:55 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef