Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM (RAADZAAL)

Kaderbrief en jaarstukken

donderdag 4 juli 2024

19:30 - 20:15
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
P.J.A. van de Hoef
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:01 - 00:02:27 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 2. 2

  00:01:04 - 00:02:27 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 3. 3

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk op woensdag 3 juli vóór 12.00 uur melden via griffie@t-diel.nl.
  Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.


  Er hebben zich geen insprekers gemeld.

  00:01:12 - 00:02:27 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 4. 4

  Over het raadsvoorstel:
  Op basis van de Nota Grondbeleid 2020-2024 Tytsjerksteradiel leggen we eenmaal per jaar de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) ter vaststelling voor aan de raad. Het doel van de MPG is het verkrijgen van inzicht in de actuele financiële stand van zaken van de afzonderlijke grondexploitatiecomplexen en van de grondexploitatiecomplexen in totaliteit. Daarnaast worden de mogelijke aanwezige financiële risico's binnen de afzonderlijke projecten in beeld gebracht. Door vaststelling van de MPG 2024 door de gemeenteraad kan de jaarrekening 2023 rechtmatig worden vastgesteld. De uitkomsten van de geactualiseerde grondexploitaties zijn verwerkt in de jaarrekening 2023 en vormen de basis voor toekomstige actualisaties en rapportages.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 11 juli 2024. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   0 Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   0 Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   0 Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 11 juli 2024.

  00:01:16 - 00:02:27 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 5. 5

  Over het raadsvoorstel:
  Hierbij worden de jaarstukken 2023 ter vaststelling aangeboden. Door onze accountant Flynth is bij deze jaarstukken voor getrouwheid een goedkeurende verklaring afgegeven. In de jaarstukken is een door het college opgestelde rechtmatigheidsverklaring opgenomen.
  De raad is bevoegd tot het vaststellen van de jaarstukken en de bestemming van het rekeningresultaat.


  Link naar de online jaarstukken:
  https://8ktd.publicaties.app/pub/td-jaarstukken2023/1/p1-homepage


  270624: definitieve stukken zijn toegevoegd. Erratum volgt.
  020724: erratum jaarstukken 2023 TD is toegevoegd.  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 11 juli 2024. Op verzoek van fracties VVD, PvdA/GL en CDA is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   0 Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   0 Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   0 Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 11 juli 2024.

  00:01:44 - 00:02:27 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:02:30 - 00:10:31 - Ambtenaar TD
  00:10:33 - 00:10:40 - weth. T. Willemsma
  00:10:55 - 00:14:55 - Ambtenaar TD
  00:14:55 - 00:15:23 - M. Wieringa
  00:15:24 - 00:16:19 - Ambtenaar TD
  00:16:19 - 00:16:27 - M. Wieringa
  00:16:29 - 00:19:24 - Ambtenaar TD
  00:19:24 - 00:19:26 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:19:34 - 00:20:43 - Ambtenaar TD
  00:20:43 - 00:21:27 - G.E. vd Meijden
  00:21:27 - 00:22:09 - weth. T. Willemsma
  00:22:09 - 00:22:10 - G.E. vd Meijden
  00:22:12 - 00:22:24 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:22:24 - 00:24:17 - Ambtenaar TD
  00:24:17 - 00:25:39 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 6. 6

  Over het raadsvoorstel:
  In het Iepen Poadium van februari 2024 is aangekondigd waarom er dit jaar geen Kadernota maar Kaderbrief ter behandeling aan de raad wordt voorgelegd. Hiervoor is gekozen omdat er dit jaar vanwege de ontvlechting en opbouw beperkt ingezet wordt op nieuw beleid. Wel vond het college het van belang om een zo volledig mogelijke 'foto' te maken van hoe we er op dit moment financieel voorstaan. Het vertrekpunt hierbij is de vastgestelde begroting 2024-2027. Daarom is deze Kaderbrief ook wat uitgebreider dan de titel doet vermoeden.


  In de Kaderbrief komen diverse ontwikkelingen per aandachtsgebied terug en wordt voor dit moment een zo realistisch mogelijk financieel perspectief geschetst. Ook is een geactualiseerd overzicht van de Algemene reserve opgenomen in deze Kaderbrief.


  Voor het jaar 2025 laat deze Kaderbrief een positief resultaat zien, waardoor we in ieder geval voor 2025 onder repressief toezicht blijven vallen. Echter voor de begrotingsjaren 2026 en verder is er op dit moment nog sprake van een tekort. Hiervoor zal een proces van ombuigingen moeten worden opgestart in overleg met de raad. In de Kaderbrief heeft het college daar de eerste verkenningen van geschetst. De raad wordt gevraagd om richtinggevende uitspraken te doen over de Kaderbrief.


  Link naar de online Kaderbrief:
  https://8ktd.publicaties.app/pub/td-kaderbrief2025-2028/0/p1-homepage


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat opiniërend op de raadsagenda van 11 juli 2024. Op verzoek van het college wordt er een presentatie gegeven en kunnen raadsleden nadere vragen stellen. VVD en PvdA/GL hebben aangegeven nadere vragen te hebben.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de opiniërende fase?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   0 Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   0 Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   0 Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor opinierende behandeling in de raadsvergadering van 11 juli 2024.

  00:24:50 - 00:25:39 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:25:39 - 00:34:03 - Ambtenaar TD
  00:34:05 - 00:37:08 - weth. T. Willemsma
  00:37:08 - 00:37:17 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:37:20 - 00:44:48 - Ambtenaar TD
  00:44:48 - 00:45:13 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 7. 7

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur.