Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM (RAADZAAL)

donderdag 23 mei 2024

19:30 - 21:27
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
P.J.A. van de Hoef
Toelichting

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.


Alle onderwerpen van de raadsagenda van 30 mei staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij alvast richttijden zijn aangegeven. De fracties geven na hun fractievergaderingen (op 16 mei) aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Het Iepen Poadium is opgesplitst in twee domeinen. In de raadzaal worden onderwerpen met betrekking tot het Ruimtelijk Domein behandeld. Gelijktijdig is er een Iepen Poadium in de Publiekshal waar onderwerpen met betrekking tot het Sociaal Domein aan de orde komen.

  00:00:00 - 00:07:06 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 2. 1

  00:00:23 - 00:07:06 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 3. 2

  00:02:09 - 00:07:06 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 4. 3

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk op woensdag 22 mei vóór 12.00 uur melden via griffie@t-diel.nl.
  Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.


  De insprekers worden hieronder vermeld:

  • Dhr. G. van Assen spreekt in over Visie bedrijventerreinen Tytsjerksteradiel (agendapunt 4).
  • Mevr. A. Jonker Postma, spreekt in over Visie bedrijventerreinen Tytsjerksteradiel (agendapunt 4).
  • Dhr. E. van der Kamp, spreekt in over Visie bedrijventerreinen Tytsjerksteradiel (agendapunt 4).
  • Dhr. C. Herrema, spreekt namens Annage en De Twirre te Earnewâld in over Parkeren Earnewâld  (agendapunt 7).
  00:02:10 - 00:07:06 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:07:06 - 00:11:33 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:11:34 - 00:11:57 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:14:43 - 00:14:59 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:14:59 - 00:16:17 - J. Kamminga Boargerlid
  00:16:17 - 00:16:34 - J. Kamminga Boargerlid
  00:16:35 - 00:16:36 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:16:40 - 00:17:27 - G.E. vd Meijden
  00:17:27 - 00:17:27 - G.E. vd Meijden
  00:17:28 - 00:17:52 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:22:30 - 00:22:41 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:22:41 - 00:23:18 - G.E. vd Meijden
  00:23:18 - 00:24:46 - J. Kamminga Boargerlid
  00:24:46 - 00:25:14 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:26:10 - 00:27:30 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 5. 4

  Over het raadsvoorstel:
  De raad heeft in het raadsprogramma ‘Samen actief voor Tytsjerksteradiel’ aangegeven dat zij ruimte wil bieden aan bedrijven.
  Het college is gevraagd een ‘Visie op bedrijventerreinen Tytsjerksteradiel’ voor te bereiden waardoor de raad in staat wordt gesteld richtinggevende keuzes te maken.
  De voorliggende ontwerp-visie met de naam ‘Locatieverkenning regionaal bedrijventerrein Gemeente Tytsjerksteradiel’ is opgesteld in samenwerking met Sweco Nederland.
  Aan de hand van een aantal kaders uit de startnotitie zijn diverse locaties in de gemeente onderzocht.


  Het doel van dit voorstel is om duidelijk te krijgen of de ontwerp-visie ‘Locatieverkenning regionaal bedrijventerrein Gemeente Tytsjerksteradiel’ voldoet aan de verwachtingen van de raad waarmee de raad kaderstellende uitspraken kan doen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat opiniërend op de raadsagenda van 30 mei 2024. Op verzoek van de FNP is dit punt inhoudelijk geagendeerd. Er is verzocht om een presentatie. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de opiniërende fase?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   0 Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   0 Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   0 Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor opiniërende behandeling in de raadsvergadering van 30 mei 2024.

  00:26:24 - 00:27:30 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:52:29 - 00:53:44 - F. de Haan
  00:53:44 - 00:53:47 - F. de Haan
  00:53:48 - 00:53:53 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:53:53 - 00:55:30 - J.P. vd Velde
  00:55:30 - 00:55:32 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:55:38 - 00:58:52 - G.E. vd Meijden
  00:58:52 - 00:58:52 - G.E. vd Meijden
  00:58:53 - 00:58:57 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:59:03 - 01:03:33 - D. Wagenaar
  01:03:33 - 01:03:59 - D. Wagenaar
  01:04:02 - 01:04:40 - weth. C. de Pee
  01:04:41 - 01:04:50 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:04:54 - 01:05:13 - N.H. Rintjema Boargerlid
  01:05:13 - 01:05:52 - weth. C. de Pee
  01:05:52 - 01:05:59 - N.H. Rintjema Boargerlid
  01:05:59 - 01:06:11 - weth. C. de Pee
  01:06:11 - 01:06:12 - N.H. Rintjema Boargerlid
  01:06:13 - 01:06:16 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:06:17 - 01:12:25 - A. Hekkema Boargerlid
  01:12:25 - 01:12:47 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:12:50 - 01:13:11 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:13:30 - 01:15:34 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 6. 5

  Over het raadsvoorstel:
  Er ligt een aanvraag omgevingsvergunning voor het treffen van een permanente regeling voor de ligplaats te Feantersdyk 4m te Earnewâld.
  Het college heeft besloten aan deze regeling mee te werken en vraagt de raad te besluiten om een (definitieve) verklaring van geen bedenkingen af te geven.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 30 mei 2024. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   0 Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   0 Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   0 Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 30 mei 2024.

  01:13:33 - 01:15:34 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 7. 6

  Over het raadsvoorstel:
  De Wet gemeenschappelijke regelingen is op 1 juli 2022 gewijzigd. Naar aanleiding van deze wetswijziging moet ook de gemeenschappelijke regeling van de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) worden aangepast.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 30 mei 2024. Op verzoek van de FNP is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   0 Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   0 Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   0 Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 30 mei 2024.

  01:14:07 - 01:15:34 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:15:44 - 01:16:51 - Weth. B. van Zandbergen
  01:16:55 - 01:16:57 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:19:13 - 01:34:19 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 8. 7

  Over het raadsvoorstel:
  Earnewâld kampt al langere tijd met een grote parkeerdruk tijdens het toeristenseizoen. Met de aanleg van een parkeerterrein aan het begin van de Koaidyk en het verplaatsen van de trailerhelling naar het gebied bij het zwemstrand, kan op verschillende punten verlichting worden geboden. Doelgroepen die nu niet noodzakelijk in de dorpskern parkeren kunnen hier gebruik van maken en ook zal het parkeren in de tussenberm langs de Feantersdyk beëindigd kunnen worden door de aanleg van deze voorziening. Dit laatste levert nu namelijk niet alleen een rommelige aanblik op, die geen visitekaartje is voor het dorp, maar ook (gevoelens van) onveiligheid bij vooral fietsers maar ook passerende automobilisten.
  Aan de voorgestelde ingrepen zijn financiële consequenties verbonden. De raad is beslissingsbevoegd om een krediet beschikbaar te stellen.


  140524: het raadsvoorstel is vervangen omdat de kapitaallasten zijn gewijzigd naar € 5.500,-.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 30 mei 2024. Op verzoek van het college wordt er een presentatie gegeven en kunnen raadsleden nadere vragen stellen. VVD en PvdA/GL hebben aangegeven nadere vragen te hebben. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   0 Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   0 Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   0 Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 30 mei 2024.

  01:19:35 - 01:34:19 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:34:19 - 01:34:21 - N.H. Rintjema Boargerlid
  01:34:21 - 01:36:35 - D. Wagenaar
  01:36:35 - 01:37:15 - D. Wagenaar
  01:37:15 - 01:37:35 - D. Wagenaar
  01:37:35 - 01:37:38 - D. Wagenaar
  01:37:38 - 01:37:40 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:37:40 - 01:38:28 - weth. T. Willemsma
  01:38:28 - 01:38:42 - D. Wagenaar
  01:38:42 - 01:39:11 - weth. T. Willemsma
  01:39:11 - 01:39:49 - D. Wagenaar
  01:40:08 - 01:40:25 - D. Wagenaar
  01:40:25 - 01:41:18 - D. Wagenaar
  01:41:39 - 01:43:14 - M.R. Klont
  01:43:14 - 01:45:03 - M.R. Klont
  01:45:03 - 01:45:05 - M.R. Klont
  01:45:05 - 01:45:11 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:45:11 - 01:45:30 - G.E. vd Meijden
  01:45:30 - 01:45:33 - G.E. vd Meijden
  01:45:38 - 01:45:38 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:45:38 - 01:46:02 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  01:46:16 - 01:46:18 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:46:18 - 01:46:29 - N.H. Rintjema Boargerlid
  01:47:11 - 01:47:16 - N.H. Rintjema Boargerlid
  01:47:16 - 01:47:16 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:47:17 - 01:47:21 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:47:22 - 01:49:01 - G.E. vd Meijden
  01:49:01 - 01:49:28 - G.E. vd Meijden
  01:49:28 - 01:49:29 - G.E. vd Meijden
  01:49:29 - 01:49:52 - G.E. vd Meijden
  01:49:52 - 01:50:03 - G.E. vd Meijden
  01:50:03 - 01:50:35 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:05:23 - 02:06:49 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 9. 8

  Oer it riedsútstel:
  Foar it opstellen fan it nije beliedsplan bioferskaat binne trije senario’s útwurke. De ried stelt it bioferskaatplan fêst. De ried wurdt no frege om him opinierjend út te sprekken oer de senario’s dy’t útwurke binne yn it konsept-bioferskaatplan. Nei it opiniearjen sil it kolleezje it definitive plan en it foarkarsenario oan de ried ta beslútfoarming foarlizze. It beliedsplan tsjinnet as ynput foar it grienbeliedsplan dat dernei oan de ried foarlein wurde wil.


  Behannelwize:
  Dit ûnderwerp stiet opiniearjend op de wurklist fan de ried fan 30 maaie 2024. Op fersyk fan de fraksjes VVD, FNP en CU is dit punt ynhâldlik agendearre. Der is frege om in presintaasje. Yn it Iepen Poadium wurdt bepaald oft it foarlizzende stik klear is foar de folgjende faze yn it beslútfoarmingsproses.


  Statusbepaling:

  • Kin it stik troch nei de opiniearjende faze?
  • Is it stik net ree foar de folgjende faze:
   0 Motivearre retoer, der komt in wizige stik nei ried
   0 Mear ynformaasje nedich fan kolleezje / mienskip / ynstânsjes
   0 Dêrfoar in wurkfoarm ynsette

  Besluit

  Het stuk is gereed voor opiniërende behandeling in de raadsvergadering van 30 mei 2024.

  02:05:41 - 02:06:49 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:22:04 - 02:22:05 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:22:16 - 02:23:40 - D. Wagenaar
  02:23:40 - 02:24:53 - D. Wagenaar
  02:24:53 - 02:24:58 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:24:59 - 02:25:00 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:25:00 - 02:26:07 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  02:28:34 - 02:29:44 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  02:29:44 - 02:29:49 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:29:53 - 02:31:14 - J.W. Sietsma
  02:31:20 - 02:33:27 - J.W. Sietsma
  02:33:27 - 02:34:03 - J.W. Sietsma
  02:34:04 - 02:34:48 - weth. T. Willemsma
  02:34:50 - 02:34:50 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:34:58 - 02:35:04 - G.E. vd Meijden
  02:35:08 - 02:35:18 - weth. T. Willemsma
  02:35:18 - 02:35:39 - G.E. vd Meijden
  02:35:39 - 02:36:17 - weth. T. Willemsma
  02:36:17 - 02:36:37 - G.E. vd Meijden
  02:36:37 - 02:36:46 - weth. T. Willemsma
  02:36:46 - 02:36:48 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:36:48 - 02:36:49 - IJ. van Kammen
  02:36:49 - 02:36:50 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:36:52 - 02:38:18 - IJ. van Kammen
  02:38:18 - 02:39:56 - weth. T. Willemsma
  02:39:56 - 02:39:57 - IJ. van Kammen
  02:39:57 - 02:39:58 - weth. T. Willemsma
  02:39:58 - 02:40:01 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:40:01 - 02:40:03 - IJ. van Kammen
  02:40:03 - 02:40:03 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:40:03 - 02:40:07 - IJ. van Kammen
  02:40:07 - 02:40:09 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:40:11 - 02:40:14 - IJ. van Kammen
  02:40:14 - 02:40:48 - IJ. van Kammen
  02:40:48 - 02:41:42 - weth. T. Willemsma
  02:41:42 - 02:42:10 - IJ. van Kammen
  02:43:50 - 02:43:51 - IJ. van Kammen
  02:43:51 - 02:43:52 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:43:52 - 02:43:55 - IJ. van Kammen
  02:43:56 - 02:45:38 - D. Wagenaar
  02:45:38 - 02:45:38 - D. Wagenaar
  02:45:41 - 02:45:48 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:45:48 - 02:46:15 - B. de Vries
  02:46:23 - 02:47:03 - B. de Vries
  02:47:04 - 02:47:05 - B. de Vries
  02:47:06 - 02:49:01 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 10. 9

  Over het raadsvoorstel:
  De Werkmaatschappij 8KTD is de samenwerkingsorganisatie van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.


  De gemeenteraad en het college worden op grond van artikel 31 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkmaatschappij 8KTD in de gelegenheid gesteld een reactie (zienswijze) te geven op de jaarstukken voor 2023.


  Behandelwijze:


  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 30 mei 2024. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   0 Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   0 Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   0 Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 30 mei 2024.

  02:47:45 - 02:49:01 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 11. 10

  Over het raadsvoorstel:
  De WM8KTD is de samenwerkingsorganisatie van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.


  De gemeenteraad en het college worden op grond van artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkmaatschappij 8KTD in de gelegenheid gesteld een reactie (zienswijze) te geven op de begroting voor 2025-2028.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 30 mei 2024. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   0 Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   0 Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   0 Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 30 mei 2024.

  02:47:57 - 02:49:01 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 12. 11

  De VVD heeft via een agenderingsverzoek aangegeven vragen te hebben over de opdracht voor kaders toevoegen woningen buitengebied. Dit naar aanleiding van de besluitenlijst van het college van B&W d.d. 23 april 2024 die op de LIST is geplaatst. Het stuk is bijgevoegd.


  Behandelwijze:

  • VVD/Raad: verhelderende vragen aan college
  • College: beantwoording
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad wordt geïnformeerd.

  02:48:25 - 02:49:01 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:53:22 - 02:53:41 - D. Wagenaar
  02:53:41 - 02:53:48 - D. Wagenaar
  02:53:48 - 02:54:05 - D. Wagenaar
  02:54:05 - 02:54:06 - D. Wagenaar
  02:54:06 - 02:55:30 - D. Wagenaar
  02:55:30 - 02:56:07 - D. Wagenaar
  02:56:07 - 02:56:24 - D. Wagenaar
  02:56:24 - 02:57:06 - G.E. vd Meijden
  02:57:06 - 02:57:21 - G.E. vd Meijden
  02:57:22 - 02:59:14 - weth. T. Willemsma
  02:59:14 - 02:59:15 - G.E. vd Meijden
  02:59:15 - 02:59:15 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:59:16 - 02:59:21 - D. Wagenaar
  02:59:26 - 02:59:52 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 13. 12

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.29 uur.

  02:59:44 - 02:59:52 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef