Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

donderdag 20 juni 2024

19:00 - 22:30
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 31 mei hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 13 juni kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur.


  De volgende raadsleden zijn met kennisgeving afwezig:

  • Mevr. Wieringa (CDA)
  • Mevr. Giesing (BFTD)

  Meidielings:

  • Dhr. van de Hoef doet de volgende mededeling: In september komt er een wisseling van burgerraadsleden.
  00:00:00 - 00:02:01 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:02:06 - 00:02:47 - P.J.A. vd Hoef
  00:02:47 - 00:03:19 - Foarsitter L.J. Gebben
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Besluit

  De agenda wordt als volgt gewijzigd:

  • Agendapunt 10 wordt naar aanleiding van een ingekomen brief van het college van de agenda gehaald.
  • Agendapunt 13 wordt behandeld als hamerstuk.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Brief college - Bestemmingplan Gytsjerk/Mûnein
  00:03:11 - 00:03:19 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:03:20 - 00:04:01 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:04:01 - 00:05:11 - Weth. B. van Zandbergen
  00:05:11 - 00:05:25 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:05:25 - 00:05:36 - S. Hoekstra
  00:05:36 - 00:05:44 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:05:44 - 00:06:35 - S. Hoekstra
  00:06:35 - 00:06:41 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:06:44 - 00:06:47 - Weth. B. van Zandbergen
  00:06:47 - 00:07:36 - Foarsitter L.J. Gebben
 3. 3

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier.
  Hieronder worden voorafgaand aan de vergadering de ingediende vragen weergegeven:

  1. Vragen PvdA-GL - Onderzoek bibliotheekwerk
  2. Vragen VVD - PFAS bij brandweerkazernes
  3. Vragen D66 - Bouwhoogte Centrum Burgum

  Besluit

  De raad neemt kennis van de beantwoording door het college van de volgende vragen:

  1. Vragen PvdA-GL - Onderzoek bibliotheekwerk
  2. Vragen VVD - PFAS bij brandweerkazernes
  3. Vragen D66 - Bouwhoogte Centrum Burgum
  00:07:30 - 00:07:36 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:07:39 - 00:08:31 - A.B. Agema
  00:08:42 - 00:09:19 - weth. C. de Pee
  00:09:19 - 00:09:22 - A.B. Agema
  00:09:22 - 00:09:25 - weth. C. de Pee
  00:09:25 - 00:09:33 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:09:44 - 00:10:56 - S. Hoekstra
  00:10:56 - 00:10:58 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:11:13 - 00:11:13 - weth. C. de Pee
  00:11:15 - 00:14:07 - Portefeuillehouder Gebben
  00:14:07 - 00:14:34 - S. Hoekstra
  00:14:34 - 00:14:57 - Portefeuillehouder Gebben
  00:14:57 - 00:15:00 - S. Hoekstra
  00:15:00 - 00:15:01 - Portefeuillehouder Gebben
  00:15:04 - 00:15:13 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:15:13 - 00:16:02 - E.F.H. Duursma
  00:16:02 - 00:16:06 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:16:08 - 00:16:39 - Weth. B. van Zandbergen
  00:16:40 - 00:19:07 - Foarsitter L.J. Gebben
 4. 4

  Over het raadsvoorstel:
  Het college wil de zienswijzenota ter kennisgeving voorleggen aan de raad. Daarnaast wordt raad gevraagd een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor een gebiedsontwikkeling op gronden nabij de Engie centrale te Burgum. Daar wil een initiatiefnemer een zonnepark realiseren, voorzien van een goede landschappelijke inpassing, met in het park de nodige ruimte en aandacht voor biodiversiteit, recreatie en educatie. Wanneer de raad in meerderheid positief is over deze ontwikkeling, geeft hij een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af, zodat het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning kan verlenen.


  030624: bijlagen 2 en 3 zijn toegevoegd.
  060624: de tekst onder het kopje 'Koarte gearfetting' in het raadsvoorstel is aangepast.
  20240620 De anterieure overeenkomst is toegevoegd. De raad kan deze volledig bekijken achter het slotje. In de publieksversie zijn enkele onderdelen verwijderd die niet openbaar kunnen worden gemaakt. De raad dient hier rekening mee te houden tijdens de raadsvergadering.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5)
  tegen
  BFTD-fractie (2), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Na stemming besluit de raad:

  1. Kennis te nemen van de beantwoording van de ingekomen zienswijzen zoals opgenomen in de ‘Zienswijzenota zonnepark Stoppelsoal’;
  2. Een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de gebiedsontwikkeling met een zonnepark op gronden nabij de Engie centrale.

  De volgende stemverklaringen worden afgelegd:

  • Dhr. J. Looijenga (BFTD): wij hebben tegen gestemd, omdat wij vinden dat zonnepanelen op daken horen.
  • Dhr. J. P. van der Velde (FNP): wij hebben voor gestemd, ondanks dat wij vinden dat zonnepanelen op daken horen, maar duurzaamheid weegt voor ons zwaarder.
  00:16:52 - 00:19:07 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:19:14 - 00:20:44 - D. Wagenaar
  00:20:45 - 00:20:53 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:20:55 - 00:21:33 - J.P. vd Velde
  00:21:34 - 00:21:39 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:21:41 - 00:22:12 - D.T. Hooijenga
  00:22:12 - 00:22:16 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:22:17 - 00:22:56 - J.W. Sietsma
  00:22:57 - 00:23:02 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:23:05 - 00:23:28 - J.W. Sietsma
  00:23:28 - 00:23:45 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:31:06 - 00:31:24 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:31:28 - 00:32:05 - Weth. B. van Zandbergen
  00:32:06 - 00:32:42 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:32:44 - 00:32:52 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:33:00 - 00:33:10 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:33:10 - 00:35:23 - D. Wagenaar
  00:35:24 - 00:36:12 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:36:41 - 00:37:26 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:37:57 - 00:38:15 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:38:16 - 00:38:23 - J. Looijenga BFTD
  00:38:25 - 00:38:28 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:38:29 - 00:38:43 - J.P. vd Velde
  00:38:44 - 00:40:27 - Foarsitter L.J. Gebben
 5. 5

  Over het raadsvoorstel:
  Het ontwerp bestemmingsplan “Aldemiede 10 te Suwâld” heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er is 1 zienswijze ingediend. De gemeenteraad wordt nu geadviseerd het bestemmingsplan vast te stellen. Het nieuwe bestemmingsplan maakt een hondenkennel mogelijk binnen de bestaande bebouwing.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BFTD-fractie (2), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Het bestemmingsplan ‘Aldemiede 10 te Suwâld’ overeenkomstig het geometrisch bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0737.00BPXXI-VG1 met regels, toelichting en bijlagen gewijzigd vast te stellen;
  2. De reactienota zienswijzen vast te stellen;
  3. Te besluiten geen planMER uit te voeren;
  4. Te besluiten dat er geen exploitatieplan nodig is.
  00:38:57 - 00:40:27 - Foarsitter L.J. Gebben
 6. 6

  Over het raadsvoorstel:


  Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan “Noardburgum, Woudweg 19”, waarmee wordt beoogd een ruimtelijke regeling te treffen voor het nieuwe bedrijf, zoals dat na de brand in 2021 is ontstaan. Daarmee zal de uitbreiding van het bedrijf en de beoogde plaatsing van zonnepanelen op gronden grenzend aan het oude bedrijfsvlak worden geregeld.


  060624: de tekst onder het kopje 'Histoarje' in het raadsvoorstel is aangepast. De extra bijlage ‘oude situatie weergegeven in nieuwe bestemmingsvlak’ is toegevoegd op verzoek van de VVD-fractie.
  170624: n.a.v. opmerkingen in het Iepen Poadium is een aangepast raadsvoorstel toegevoegd.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BFTD-fractie (2), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Na stemming besluit de raad unaniem:
  1. Geen exploitatieplan ex. artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;
  2. Kennis te nemen van de zienswijzenota;
  3. Het bestemmingsplan “Noardburgum, Woudweg 19” vast te stellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Inzichtelijk maken positie raad mbt tijdelijke omgevingsvergunningen
  00:39:24 - 00:40:27 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:40:31 - 00:41:57 - S. Hoekstra
  00:41:57 - 00:42:07 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:42:12 - 00:43:21 - E.F.H. Duursma
  00:43:22 - 00:43:27 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:43:29 - 00:44:19 - D.T. Hooijenga
  00:44:19 - 00:44:27 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:44:32 - 00:44:40 - Weth. B. van Zandbergen
  00:44:41 - 00:44:47 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:44:47 - 00:45:23 - D. Wagenaar
  00:45:24 - 00:45:36 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:45:38 - 00:45:43 - Weth. B. van Zandbergen
  00:45:44 - 00:46:19 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:46:44 - 00:48:08 - Foarsitter L.J. Gebben
 7. 7

  Over het raadsvoorstel:
  Er is een verzoek ingediend voor een bestemmingswijziging van agrarisch naar wonen en de bouw van een extra woning door middel van de ruimte-voor-ruimte regeling voor het perceel van Bildtweg 4 te Eastermar. Het verzoek past niet binnen de regels van het, voor dit verzoek, geldende bestemmingsplan.


  Om deze reden is er voor dit perceel een nieuwe ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Op het ontwerp zijn drie zienswijzen ontvangen. Nu de zienswijzeperiode is afgerond en de zienswijze is voorzien van een gemeentelijke reactie, kan uw gemeenteraad worden gevraagd om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.


  100624: Bijlage 1.4 Verbeelding Plankaart Bildtweg 4 (31-5-2024) is toegevoegd.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BFTD-fractie (2), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bildtweg 4 te Eastermar’, overeenkomstig het geometrisch bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand NL.IMRO NL.IMRO.0737.16BPXII-OW0 met regels, toelichting en bijlagen gewijzigd vast te stellen.
  2. Geen plan-Mer vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Het vaststellingsbesluit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage te leggen voor beroep.
  00:47:14 - 00:48:08 - Foarsitter L.J. Gebben
 8. 8

  Over het raadsvoorstel:
  Er is een verzoek ingediend voor de bouw van één woning met het daarbij behorende bijgebouw, tuin, oprit en ontsluiting aan De Wâl 44a (tussen 44 en 46) te Hurdegaryp. De procedure is gecoördineerd voorbereid. Dit betekent dat zowel het besluit over het bestemmingsplan als het besluit over de omgevingsvergunning in één (voorbereidings)- procedure zijn gebundeld en tegelijkertijd ter inzage zijn gelegd voor zienswijzen. Op het ontwerp zijn drie zienswijzen ingediend. Nu de zienswijzeperiode is afgerond en de zienswijzen zijn voorzien van een gemeentelijke reactie, kan de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vaststellen. De wijziging heeft betrekking op het verkleinen van het plangebied.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BFTD-fractie (2), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Geen exploitatieplan ex. artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening voor hetbestemmingsplan ‘De Wâl 44a (tussen 44 en 46) te Hurdegaryp’ vast te stellen.
  2. In te stemmen met de beantwoording van de ingekomen zienswijzen zoals opgenomen in de ‘Zienswijzenota bestemmingsplan De Wal 44a (tussen nummer 44 en 46) te Hurdegaryp’.
  3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Wâl 44a (tussen 44 en 46) te Hurdegaryp’, overeenkomstig het geometrisch bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0737.13BPVII-OW01 gewijzigd vast te stellen.
  4. Het vaststellingsbesluit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage te leggen voor beroep.

  De volgende stemverklaring wordt afgelegd:

  • Dhr. G.E. van der Meijden (CDA): wij zijn voor omdat de flexibiliteit van de indieners en de gemeente leiden tot een nieuwe woning voor een jong gezin.
  00:47:38 - 00:48:08 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:48:08 - 00:48:35 - G.E. vd Meijden
  00:48:36 - 00:49:49 - Foarsitter L.J. Gebben
 9. 9

  Over het raadsvoorstel:
  Er is een verzoek ingediend voor het mogelijk maken van twee functies in het recreatiegebied It Wiid, ten zuiden van Earnewâld ‘De Wiidpleats’. De bestaande horeca wordt vernieuwd en aangevuld met een hotel en langs het water zijn 19 vrijstaande recreatiewoningen gesitueerd. Het centrale gebied krijgt een groen karakter. Dit gebied voorziet mede in ondersteunende functie voor de horeca. Het bestaande parkeerterrein wordt opnieuw ingericht en het bestaande aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. Om deze plannen mogelijk te maken is het nieuwe ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.
  Op het ontwerp zijn drie zienswijzen ingediend. Nu de zienswijzeperiode is afgerond en de zienswijzen zijn voorzien van een gemeentelijke reactie, kan de gemeenteraad worden gevraagd om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  BFTD-fractie (2), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2)
  tegen
  D66-fractie (1)

  Besluit

  Na stemming besluit de raad:

  1. Geen exploitatieplan ex. artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening voor het bestemmingsplan ‘Earnewâld, De Wiidpleats’ vast te stellen.
  2. In te stemmen met de beantwoording van de ingekomen zienswijzen zoals opgenomen in de ‘Zienswijzenota bestemmingsplan Earnewâld – De Wiidpleats’.
  3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Earnewâld, De Wiidpleats’, overeenkomstig het geometrisch bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0737.04BP04-OW01 ongewijzigd vast te stellen.
  4. Het vaststellingsbesluit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage te leggen voor beroep.

  De volgende stemverklaringen worden afgelegd:

  • Dhr. E.F.H. Duursma (D66): wij hebben tegen gestemd, omdat we ons niet konden vinden in de hotelkamers.
  • Dhr. B. de Vries (BFTD): wij hebben voor gestemd, ondanks dat wij ons niet konden vinden in de hotelkamers.
  00:48:49 - 00:49:49 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:49:52 - 00:49:59 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:50:01 - 00:50:45 - J. Looijenga BFTD
  00:50:47 - 00:51:01 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:51:03 - 00:52:05 - E.F.H. Duursma
  00:52:06 - 00:52:56 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:56:23 - 00:56:42 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:56:42 - 00:56:47 - J. Looijenga BFTD
  00:56:49 - 00:57:23 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:57:24 - 00:57:26 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:57:32 - 00:57:38 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:57:59 - 00:58:20 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:58:33 - 00:58:43 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:58:50 - 00:58:57 - E.F.H. Duursma
  00:58:57 - 00:59:01 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:59:03 - 00:59:12 - E.F.H. Duursma
  00:59:12 - 01:00:50 - Foarsitter L.J. Gebben
 10. 10

  Over het raadsvoorstel:
  De gemeenteraad heeft op 3 maart 2022 het bestemmingsplan “Gytsjerk - Mûnein 2021” vastgesteld. Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep richt zich tegen de toekenning van de bestemming “Bedrijf 1 - opslag hoveniersbedrijf” aan het kadastrale perceel Gytsjerk, sectie F, nummer 2179. De Raad van State heeft in een tussenuitspraak bepaald dat onvoldoende is gemotiveerd waarom is afgeweken van de richtafstand van 10 meter tot milieugevoelige functies uit de VNG-brochure “Bedrijven en milieuzonering” (hierna VNG-brochure).


  In dit voorstel wordt het geconstateerde gebrek herzien.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Besluit

  Dit punt is van de agenda gehaald.

 11. 11

  Over het raadsvoorstel:
  Er is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming (functie) “Agrarisch - Cultuurgrond” naar “Bos” voor het perceel Bergum I, 1814. Het betreft een Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit. Dit plan is in strijd met het tijdelijke Omgevingsplan Tytsjerksteradiel’ (voormalig ‘Bestemmingsplan Buitengebied 2013’). Voorstel is hieraan mee te werken.


  060624: de definitieve versie van het rapport met archeologische booronderzoek is toegevoegd.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BFTD-fractie (2), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem een positief advies af te geven voor de BOPA aanvraag betreffende het wijzigen van de bestemming (functie) “Agrarisch - Cultuurgrond” naar “Bos” voor het perceel Bergum I, 1814.

  00:59:28 - 01:00:50 - Foarsitter L.J. Gebben
 12. 12

  Over het raadsvoorstel:
  Parallel aan de ontvlechting van de werkmaatschappij 8KTD, is het project opbouw van de ambtelijke organisatie Tytsjerksteradiel gestart.
  Op 29 februari is de organisatiekoers ‘Dit binne wy’ voor de nieuwe ambtelijke organisatie van Tytsjerksteradiel in de Raad vastgesteld.
  Deze koers is nader vertaald naar een inrichtingsplan voor de nieuwe organisatie Tytsjerksteradiel.
  Het inrichtingsplan is op 9 april voorlopig vastgesteld door het College, en ter informatie aan de Raad gezonden. De Ondernemingsraad heeft inmiddels advies uitgebracht over het inrichtingsplan. Het College heeft het inrichtingsplan op 30 mei, met inachtneming van het advies van de Ondernemingsraad, definitief vastgesteld.
  Het College legt in dit Raadsvoorstel de financiële effecten van het inrichtingsplan aan de Raad voor.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BFTD-fractie (2), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:


  1. In te stemmen met de structurele financiële effecten van het door het College B&W op 30 mei 2024 vastgestelde inrichtingsplan Dit binne wy, ter hoogte van € 1.710.000, als volgt te dekken, en als zodanig te verwerken in Kaderbrief en Begroting 2025:

  • € 710.000 uit begrotingssaldo
  • € 1.000.000 uit stelpost Uitvoeringsprogramma

  2. In te stemmen met het verminderen van de tijdelijke formatie van 16,2 fte naar 10,1 fte in 2025 inclusief herallocatie zoals opgenomen in dit Raadsvoorstel, en als zodanig te verwerken in Kaderbrief en Begroting 2025.

  00:59:50 - 01:00:50 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:00:51 - 01:02:37 - G.E. vd Meijden
  01:02:38 - 01:02:43 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:02:43 - 01:03:52 - D.T. Hooijenga
  01:03:54 - 01:03:58 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:04:00 - 01:04:43 - J. Looijenga BFTD
  01:04:45 - 01:04:53 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:04:53 - 01:06:13 - M.R. Klont
  01:06:13 - 01:06:19 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:06:22 - 01:08:05 - D. Wagenaar
  01:08:06 - 01:08:10 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:08:18 - 01:11:08 - E.F.H. Duursma
  01:11:09 - 01:11:14 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:11:15 - 01:11:27 - W.E. Soepboer
  01:11:27 - 01:11:50 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:11:50 - 01:14:26 - weth. T. Willemsma
  01:14:27 - 01:14:37 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:14:42 - 01:15:20 - G.E. vd Meijden
  01:15:22 - 01:16:10 - Foarsitter L.J. Gebben
 13. 13

  Over het raadsvoorstel:
  Om de verbinding met de inwoners te vergroten wordt de raad voorgesteld het beleidsplan en uitvoeringsprogramma raadscommunicatie vast te stellen, inclusief het daarvoor benodigde budget.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BFTD-fractie (2), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Het beleidsplan raadscommunicatie gemeente Tytsjerksteradiel met bijbehorend uitvoeringsprogramma vast te stellen.
  2. Voor de uitvoering van het beleidsplan de griffie uit te breiden met 0,67 fte voor het aanstellen van een raadsadviseur communicatie.
  3. De benodigde middelen voor zowel uitvoeringsbudget als capaciteit voor 2024 (15.000,-), 2025 (€ 71.000) en verder beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
  01:15:47 - 01:16:10 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:32:44 - 01:34:04 - Foarsitter L.J. Gebben
 14. 14

  Over het raadsvoorstel:
  Dit raadsvoorstel gaat over de conceptversie van de Friese Energievisie. Dit is een document dat is opgesteld door de Friese Energietafel (FET), het samenwerkingsverband van Provincie Fryslân, de Friese gemeenten, netbeheerders Liander, TenneT en Stedin en maatschappelijke partners verenigd in de Friese Energie Alliantie (FEA).
  Het college is van plan om gebruik te maken van de mogelijkheid om een reactie te geven op de conceptversie van de Friese Energievisie die 14 mei ter consultatie aan het college is aangeboden. In de reactie op de concept Friese Energievisie geeft het college een aantal opmerkingen mee en doen we een aanbeveling. De voorgestelde concept-reactiebrief is bijgevoegd.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1)
  tegen
  BFTD-fractie (2), FNP-fractie (5), VVD-fractie (1)

  Besluit

  Na stemming besluit de raad met inachtneming van amendement A-14-1:

  1. Kennis te nemen van de concept Friese Energievisie en de concept reactiebrief.
  2. De volgende wensen en bedenkingen als laatste alinea toe te voegen aan de voorgestelde concept-reactie:
   Ut namme fan de gemeenteried jouwe wy graach noch it folgjende mei.
   Neffens de doelstellingen yn de ‘concept Friese Energievisie’ moat it folsleine enerzjygebrûk fan Fryslân (ynklusyf it gebrûk fan enerzjy troch grutte ôfnimmers) ek op it Fryske grûngebiet opwekke wurde, sûnder hjirfoar gebrûk te meitsjen fan bygelyks de wynparken op de Noardsee. Yn us rie is de moasje fan febrewaris 2019 oannaam foar doarps- en wykmûnen op see. Wy roppe de provinsje op om dit mei te nimmen yn fêst te stellen Fryske Enerzjyfisy sadat dit meinaam wurde kin yn de útwurking.

  De volgende stemverklaring wordt afgelegd:

  • Mevr. D. Wagenaar (VVD): wij hebben verdeeld gestemd in onze fractie omdat ik het allemaal minder zwaar vind dan mijn collega en vind dat de FNP met het opstellen van hun amendement het onderwerp goed onder de aandacht heeft gebracht.
  01:32:51 - 01:34:04 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:34:07 - 01:35:38 - J.P. vd Velde
  01:35:38 - 01:35:51 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:35:55 - 01:39:24 - J.W. Sietsma
  01:39:24 - 01:39:33 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:39:33 - 01:40:00 - D.T. Hooijenga
  01:40:00 - 01:40:08 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:40:08 - 01:40:24 - J.W. Sietsma
  01:40:24 - 01:40:43 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:40:44 - 01:42:38 - Weth. B. van Zandbergen
  01:42:38 - 01:43:00 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:00:43 - 02:01:14 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:01:16 - 02:02:11 - D.T. Hooijenga
  02:02:11 - 02:02:37 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:02:40 - 02:03:29 - J.P. vd Velde
  02:03:29 - 02:03:47 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:08:57 - 02:09:02 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:09:02 - 02:09:20 - J.P. vd Velde
  02:09:21 - 02:09:33 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:09:33 - 02:09:58 - Weth. B. van Zandbergen
  02:09:58 - 02:10:38 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:11:12 - 02:11:41 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:12:15 - 02:13:00 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:13:34 - 02:13:46 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:13:50 - 02:14:10 - D. Wagenaar
  02:14:11 - 02:15:15 - Foarsitter L.J. Gebben
 15. 14.1

  Stemuitslag

  voor 48%
  tegen 52%
  voor
  BFTD-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2)
  tegen
  CDA-fractie (4), CU-fractie (2), PvdA/GL (5)

  Amendementen

  Titel
  A-14-1 - Amendemint FNP - Winsken en betinkingen reaksjebrief konsept Fryske Enerzjyfyzje
 16. 14.2

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1)
  tegen
  BFTD-fractie (2), FNP-fractie (5), VVD-fractie (1)

  Amendementen

  Titel
  A-14-2 - Amendemint CDA, CU, PvdA - GL - Winsken en betinkingen reaksjebrief konsept Fryske Enerzjyfyzje
 17. 15

  Over het raadsvoorstel:
  Het hoofddoel van het Gemeentelijk Mobiliteitsprogramma is het realiseren van een veilig, betrouwbaar en duurzaam verkeers- en vervoerssysteem voor iedereen en voor alle vervoersmiddelen. Dit is overigens een gezamenlijke verantwoordelijkheid van weggebruikers èn beheerders van de infrastructuur. De gemeente Tytsjerksteradiel kenmerkt zich door een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. We zetten volop in op behoud daarvan, door in te zetten op duurzame mobiliteit. Dit is ook een doorvertaling van de aspecten uit de Omgevingsvisie van Tytsjerksteradiel en de Regionale Mobiliteitsvisie ‘ Ferbining’.


  Deze visie op hoofdlijnen is vertaald in strategische opgaven op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Daarbij speelt ook gezondheid van de inwoners een belangrijke rol. De bereikbaarheid voor het autoverkeer is binnen de gemeente relatief goed op orde. We zetten de komende periode met name in op de verbetering van verkeersveiligheid waarbij de kwetsbare verkeersdeelnemers extra aandacht krijgen. Ook stimuleren we lopen, fietsen en het openbaar vervoer en de combinatie van verschillende vervoersmiddelen. Dit doen we om onze inwoners te verleiden om minder gebruik te maken van de auto. Dit heeft niet alleen maar een positief effect op de duurzaamheid maar heeft ook een positieve invloed op de gezondheid en de verblijfskwaliteit van onze inwoners.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BFTD-fractie (2), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. In te stemmen met de inhoud van het gemeentelijk mobiliteitsprogramma Tytsjerksteradiel;
  2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.095.000,- voor de uitvoering van de specifieke maatregelen voor de periode van 2024-2028; de structurele kapitaallasten hiervan bij volledige benutting zijn € 50.200,- voor een periode van 30 jaar.
  3. Voor de periode 2025-2028: 4x een investeringsbudget voor incidentele verkeersmaatregelen van € 50.000,-. De structurele kapitaallasten per krediet bedragen € 2.300 per jaar gedurende 30 jaar.
  4. Voor de niet infrastructurele maatregelen voor de periode 2025-2027 een jaarlijks incidenteel budget van € 55.000,- beschikbaar te stellen. Conform de bestendige gedragslijn voor incidentele lasten hiervoor vanuit de Algemene reserve voor de periode 2025-2028 eveneens een bijdrage van € 55.000,- beschikbaar te stellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Brug Eastermar
  Busroute Burgum
  Van Sminiaplein Burgum
  Veiligheid fietspad bij Ymkerstrjitte Burgum
  02:14:27 - 02:15:15 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:15:15 - 02:17:37 - A. Nijboer
  02:17:37 - 02:17:43 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:17:43 - 02:20:09 - M.R. Klont
  02:20:09 - 02:20:18 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:20:22 - 02:21:10 - A. Kramer
  02:21:10 - 02:21:14 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:21:16 - 02:22:21 - D. Wagenaar
  02:22:23 - 02:22:33 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:22:35 - 02:26:24 - weth. T. Willemsma
  02:26:24 - 02:26:29 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:26:29 - 02:26:31 - weth. T. Willemsma
  02:26:31 - 02:27:11 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:27:12 - 02:27:16 - D. Wagenaar
  02:27:18 - 02:27:54 - A. Nijboer
  02:27:57 - 02:28:09 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:28:13 - 02:28:57 - D. Wagenaar
  02:28:57 - 02:28:59 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:28:59 - 02:29:01 - A. Kramer
  02:29:01 - 02:29:03 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:29:05 - 02:29:08 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:29:08 - 02:29:35 - P.J.A. vd Hoef
  02:29:35 - 02:29:37 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:29:37 - 02:29:47 - D. Wagenaar
  02:29:47 - 02:29:51 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:29:51 - 02:30:13 - P.J.A. vd Hoef
  02:30:13 - 02:30:16 - D. Wagenaar
  02:30:16 - 02:30:17 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:30:18 - 02:30:24 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:30:24 - 02:31:01 - A. Nijboer
  02:31:01 - 02:31:26 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:31:28 - 02:33:31 - weth. T. Willemsma
  02:33:31 - 02:33:58 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:40:00 - 02:40:03 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:40:33 - 02:40:49 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:40:49 - 02:41:14 - A. Nijboer
  02:41:14 - 02:41:15 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:41:15 - 02:41:17 - A. Nijboer
  02:41:17 - 02:42:14 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:42:14 - 02:42:28 - A. Nijboer
  02:42:28 - 02:45:00 - Foarsitter L.J. Gebben
 18. 16

  Over het raadsvoorstel:
  Uit de evaluatie in het bijgevoegde kwaliteitsplan wegen blijkt dat Tytsjerksteradiel op onderhoudsniveau nog steeds in stijgende lijn is, ondanks hogere kwaliteitseisen die aan het onderhoud gesteld worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld klimaatadaptatie en circulariteit.
  De conclusie is daarmee dat de gemeente het goed doet. Het voorstel aan de raad is dan ook om het huidig beleid op dit moment door te zetten en beleidsmatig de beheerkwaliteit niet te verhogen. Het college ziet wel mogelijkheden om binnen de huidige budgetten de fietspaden naar het gewenste hogere niveau te brengen.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BFTD-fractie (2), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Het kwaliteitsplan Wegen 2024 vast te stellen.
  2. Te kiezen voor scenario 3: doorzetten huidig beheerkwaliteit met daarbij de kanttekening dat de fietspaden naar een hoger kwaliteitsniveau worden gebracht binnen de huidige budgetten.
  02:42:48 - 02:45:00 - Foarsitter L.J. Gebben
 19. 17

  Over het raadsvoorstel:
  Door middel van dit overzicht 'Begrotingswijzigingen juni 2024' neemt het college de raad mee in een aantal ontwikkelingen, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting 2024.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BFTD-fractie (2), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2024 zoals vermeld in paragraaf 1.3.
  2. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.4 en te besluiten geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2024 van de WM8KTD.
  3. Kennis te nemen van de beschreven ontwikkelingen in paragraaf 1.2.
  02:43:14 - 02:45:00 - Foarsitter L.J. Gebben
 20. 18

  Over het raadsvoorstel:
  Het college biedt de raad de concept jaarstukken 2023 en de conceptbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale werkvoorziening Fryslân (GR Sw Fryslân) ter kennisname aan; en stelt de raad voor om een zienswijze op de begroting te geven.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BFTD-fractie (2), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2023 en de conceptbegroting 2025 van de GR Sw Fryslân.
  2. Hierover een zienswijze in te dienen middels bijgevoegde conceptbrief.
  3. Ter informatie kennis te nemen van de, door het bestuur van de GR vastgestelde, geactualiseerde verordeningen en het normenkader.
  02:43:27 - 02:45:00 - Foarsitter L.J. Gebben
 21. 19

  Over het raadsvoorstel:
  Als gevolg van een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen door een aantal nieuwe wetten moet de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân worden aangepast. Hiertoe ligt een voorstel.
  De wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) heeft tot doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. De kaderstellende en controlerende rollen die gemeenteraden hierbij hebben, worden daartoe versterkt.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BFTD-fractie (2), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Geen zienswijze in te dienen op het ontwerp wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân;
  2. Alvast toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân onder het voorbehoud dat de voorgestelde regeling niet wijzigt door een zienswijze van een andere gemeente.
  02:43:50 - 02:45:00 - Foarsitter L.J. Gebben
 22. 20

  Over het raadsvoorstel:
  Met dit raadsvoorstel wordt er kennisgenomen van de voorlopige jaarcijfers 2023, de geactualiseerde begroting 2024 en de begroting van 2025 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân. Wijzigingen in de gemeentelijke begroting van 2024 en 2025 worden ook in dit voorstel behandeld. Met het oog op de controlerende taak van de raad legt de GR verantwoording af aan de raad over de financiële resultaten in 2023 en het verwachte financiële resultaat in 2024 en 2025.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BFTD-fractie (2), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarcijfers 2023 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân.
  2. Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2024 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân.
  3. Kennis te nemen van de begroting 2025 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân.
  4. Te besluiten om de begroting 2024 te wijzigen als gevolg van de actualisatie van de begroting 2024 van de GR Mobiliteitsbureau/Jobinder en de mutatie voor 2025 en de volgende jaren mee te nemen in het meerjarenperspectief en te dekken uit de behoedzaamheidsbuffer.
  5. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begroting van 2025.
  02:44:03 - 02:45:00 - Foarsitter L.J. Gebben
 23. 21

  Over het raadsvoorstel:
  Adenium heeft de meerjarenbegroting 2024 – 2027 van OPO Furore ingediend. Er is sprake van een financieel gezonde situatie, daarom stellen wij u voor om geen zienswijze in te dienen.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BFTD-fractie (2), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2024 – 2027 OPO Furore.
  2. Geen zienswijze in te dienen.
  02:44:26 - 02:45:00 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:45:04 - 02:45:41 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  02:45:42 - 02:45:54 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:45:54 - 02:46:08 - weth. C. de Pee
  02:46:09 - 02:47:47 - Foarsitter L.J. Gebben
 24. 22

  Over het raadsvoorstel:
  Met ingang van 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking
  getreden. Met dit voorstel kan een wijziging van de huidige centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslan gerealiseerd worden zodat deze binnen de gestelde overgangstermijn van 2 jaren (voor 1 juli 2024) aan de wettelijke eisen kan voldoen.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BFTD-fractie (2), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Kennis te nemen van het wijzigingsbesluit Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslan met de bijlagen.
  2. Het college toestemming te verlenen om in te stemmen met het wijzigingsbesluit Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân met de bijlagen.
  02:46:21 - 02:47:47 - Foarsitter L.J. Gebben
 25. 23

  Over het raadsvoorstel:
  Volgens de Gemeentewet moet de gemeenteraad een gedragscode vaststellen voor zijn leden. Hiermee benadrukt de wetgever dat integriteit een essentiële voorwaarde is voor het goed functioneren van het (lokaal) openbaar bestuur. De huidige gedragscode was aan actualisering toe, daarom wordt voorgesteld deze aan te passen. Daarnaast wordt voorgesteld om de onderlinge afspraak tussen raad, college en burgemeester vast te stellen in geval van vermoedens van integriteitsschendingen.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BFTD-fractie (2), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. De ‘Gedragscode raad Tytsjerksteradiel 2024’ zoals opgenomen in bijlage 1 vast te stellen;
  2. De ‘Gedragscode met gedragsregels voor raadsleden 2021’ zoals opgenomen in bijlage 2 in te trekken;
  3. De 'Procesafspraken bij vermoedens van integriteitsschendingen’ zoals opgenomen in bijlage 3 vast te stellen.
  02:46:39 - 02:47:47 - Foarsitter L.J. Gebben
 26. 24

  Op 22 juni 2023 is aan de wethouders mevrouw T. Willemsma en mevrouw C. de Pee ontheffing verleend van het vereiste van ingezetenschap voor de periode van één jaar. Die ontheffing dient jaarlijks verlengd te worden.


  060624: het agendapunt / raadsvoorstel is toegevoegd.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BFTD-fractie (2), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem mevrouw T. Willemsma en mevrouw C. de Pee op grond van artikel 36a lid 2 van de Gemeentewet ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap die eindigt op het tijdstip waarop de goedkeuring van de geloofsbrief van zijn/haar opvolger als lid van de raad onherroepelijk is geworden of waarop het centraal stembureau heeft beslist dat geen opvolger kan worden benoemd.

  02:46:58 - 02:47:47 - Foarsitter L.J. Gebben
 27. 25

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst en toezeggingenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.


  040624: besluitenlijst is toegevoegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BFTD-fractie (2), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2)

  Besluit

  Zonder stemming stelt de raad unaniem de besluitenlijst en lijst met toezeggingen van de raadsvergadering van 30 mei 2024 vast.

  02:47:28 - 02:47:47 - Foarsitter L.J. Gebben
 28. 26

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.48 uur.

  02:47:38 - 02:47:47 - Foarsitter L.J. Gebben