Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

Behandeling Kaderbrief

donderdag 11 juli 2024

14:00 - 17:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 21 juni hieronder te vinden en te raadplegen.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De volgende raadsleden zijn met kennisgeving afwezig:

  • Mevr. Wagenaar (VVD)
  • Mevr. Snijder (CDA)

  Dhr. Sietsma (CDA) komt iets later.

  00:01:21 - 00:01:31 - griffier A. Dam
  00:31:05 - 00:36:28 - Foarsitter L.J. Gebben
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Besluit

  De agenda wordt met de volgende toevoegingen vastgesteld:

  • MF-7-1 - Moasje Frjemd FNP, CDA en D66 - Utfiering geur- en emisje-ûndersyk Sonac
  • MV-7-2 - Motie Vreemd VVD, CU en BFTD - Geur- en emissieonderzoek bij Sonac te Sumar
  00:34:58 - 00:36:28 - Foarsitter L.J. Gebben
 3. 3

  Over het raadsvoorstel:
  Op basis van de Nota Grondbeleid 2020-2024 Tytsjerksteradiel leggen we eenmaal per jaar de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) ter vaststelling voor aan de raad. Het doel van de MPG is het verkrijgen van inzicht in de actuele financiële stand van zaken van de afzonderlijke grondexploitatiecomplexen en van de grondexploitatiecomplexen in totaliteit. Daarnaast worden de mogelijke aanwezige financiële risico's binnen de afzonderlijke projecten in beeld gebracht. Door vaststelling van de MPG 2024 door de gemeenteraad kan de jaarrekening 2023 rechtmatig worden vastgesteld. De uitkomsten van de geactualiseerde grondexploitaties zijn verwerkt in de jaarrekening 2023 en vormen de basis voor toekomstige actualisaties en rapportages.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2024 vast te stellen.

  00:35:45 - 00:36:28 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:36:30 - 00:37:33 - S. Hoekstra
  00:37:34 - 00:37:44 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:37:44 - 00:38:17 - G.E. vd Meijden
  00:38:17 - 00:38:32 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:38:35 - 00:40:04 - Weth. B. van Zandbergen
  00:40:05 - 00:40:14 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:44:26 - 00:44:28 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:44:28 - 00:44:35 - S. Hoekstra
  00:44:36 - 00:44:43 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:44:44 - 00:45:14 - J.P. vd Velde
  00:45:14 - 00:45:18 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:45:18 - 00:45:19 - G.E. vd Meijden
  00:45:19 - 00:45:20 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:45:20 - 00:45:33 - P.J.A. vd Hoef
  00:45:33 - 00:45:42 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:45:47 - 00:46:02 - Weth. B. van Zandbergen
  00:46:04 - 00:46:27 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:46:31 - 00:46:49 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:47:12 - 00:47:28 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:47:35 - 00:48:11 - Foarsitter L.J. Gebben
 4. 3.1

  Stemuitslag

  voor 52%
  tegen 48%
  voor
  BFTD-fractie (3), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), VVD-fractie (1)
  tegen
  FNP-fractie (5), PvdA/GL (5)

  Besluit

  Na de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd:

  • Dhr. Van de Hoef (PvdA/GL): we hebben tegen de motie gestemd omdat we meer zien in een ander soort volkshuisvestingconcept, niet alleen maar grote kavels maar juist in compacter bouwen.
  • Dhr. Van der Velde (FNP): we hebben tegen gestemd, omdat we in het kader van de werkdruk van de organisatie het in één werkproces willen meenemen.
  • Dhr. Van der Meijden (CDA): we hebben voor gestemd, omdat wij de woningbouw willen versnellen.

  Moties

  Titel
  M-3-1 - Motie VVD, CU, BFTD en CDA - Onderzoek actief grondbeleid
  00:47:41 - 00:48:11 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:48:16 - 00:48:38 - P.J.A. vd Hoef
  00:48:38 - 00:48:40 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:48:41 - 00:48:54 - J.P. vd Velde
  00:48:54 - 00:48:55 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:48:55 - 00:49:19 - G.E. vd Meijden
  00:49:19 - 00:50:38 - Foarsitter L.J. Gebben
 5. 4

  Over het raadsvoorstel:
  Hierbij worden de jaarstukken 2023 ter vaststelling aangeboden. Door onze accountant Flynth is bij deze jaarstukken voor getrouwheid een goedkeurende verklaring afgegeven. In de jaarstukken is een door het college opgestelde rechtmatigheidsverklaring opgenomen.
  De raad is bevoegd tot het vaststellen van de jaarstukken en de bestemming van het rekeningresultaat.


  Link naar de online jaarstukken:
  https://8ktd.publicaties.app/pub/td-jaarstukken2023/1/p1-homepage


  270624: definitieve stukken zijn toegevoegd. Erratum volgt.
  020724: erratum jaarstukken 2023 TD is toegevoegd.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BFTD-fractie (3), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. De jaarstukken 2023 vast te stellen.
  2. Kennis te nemen van de rechtmatigheidsverantwoording van het college.
  3. De vrijval van beschikking over reserves als gevolg van temporisering van de initiatieven in 2023 voor het restantbedrag van € 1.721.000 opnieuw beschikbaar te stellen voor de begroting van 2024 en verder.
  4. Het gerealiseerde resultaat van € 7.740.000 te storten in de Algemene Reserve.
  00:49:43 - 00:50:38 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:50:43 - 00:51:34 - G.E. vd Meijden
  00:51:35 - 00:51:41 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:51:41 - 00:52:54 - D.T. Hooijenga
  00:52:55 - 00:52:59 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:53:03 - 00:53:29 - S. Hoekstra
  00:53:31 - 00:53:34 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:53:37 - 00:54:01 - J.P. vd Velde
  00:54:02 - 00:54:06 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:54:09 - 00:54:19 - M.R. Klont
  00:54:19 - 00:54:25 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:54:28 - 00:55:20 - E.F.H. Duursma
  00:55:20 - 00:55:24 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:55:25 - 00:55:27 - E.F.H. Duursma
  00:55:29 - 00:55:34 - E.F.H. Duursma
  00:55:34 - 00:55:37 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:55:37 - 00:55:38 - E.F.H. Duursma
  00:55:38 - 00:55:42 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:55:42 - 00:56:10 - B. de Vries
  00:56:11 - 00:56:18 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:56:19 - 00:57:54 - weth. T. Willemsma
  00:57:55 - 00:58:04 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:58:07 - 00:58:15 - S. Hoekstra
  00:58:16 - 00:58:23 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:58:24 - 00:59:44 - weth. T. Willemsma
  00:59:44 - 01:02:12 - Foarsitter L.J. Gebben
 6. 5

  Over het raadsvoorstel:
  In het Iepen Poadium van februari 2024 is aangekondigd waarom er dit jaar geen Kadernota maar Kaderbrief ter behandeling aan de raad wordt voorgelegd. Hiervoor is gekozen omdat er dit jaar vanwege de ontvlechting en opbouw beperkt ingezet wordt op nieuw beleid. Wel vond het college het van belang om een zo volledig mogelijke 'foto' te maken van hoe we er op dit moment financieel voorstaan. Het vertrekpunt hierbij is de vastgestelde begroting 2024-2027. Daarom is deze Kaderbrief ook wat uitgebreider dan de titel doet vermoeden.


  In de Kaderbrief komen diverse ontwikkelingen per aandachtsgebied terug en wordt voor dit moment een zo realistisch mogelijk financieel perspectief geschetst. Ook is een geactualiseerd overzicht van de Algemene reserve opgenomen in deze Kaderbrief.


  Voor het jaar 2025 laat deze Kaderbrief een positief resultaat zien, waardoor we in ieder geval voor 2025 onder repressief toezicht blijven vallen. Echter voor de begrotingsjaren 2026 en verder is er op dit moment nog sprake van een tekort. Hiervoor zal een proces van ombuigingen moeten worden opgestart in overleg met de raad. In de Kaderbrief heeft het college daar de eerste verkenningen van geschetst. De raad wordt gevraagd om richtinggevende uitspraken te doen over de Kaderbrief.


  Link naar de online Kaderbrief:
  https://8ktd.publicaties.app/pub/td-kaderbrief2025-2028/0/p1-homepage


  Behandelwijze:

  • Algemene beschouwingen fracties + korte aankondiging van moties (maximaal 5 minuten per fractie)
   o Raad, eerste termijn: opiniërende behandeling
   o College, eerste termijn: reactie
   o Raad, eventueel tweede termijn
   o College, eventueel tweede termijn
  • Uitvoeringsprogramma
   o Raad, eerste termijn: opiniërende behandeling
   o College, eerste termijn: reactie
   o Raad, eventueel tweede termijn
   o College, eventueel tweede termijn
  • Blik op de toekomst: nieuw beleid en verkenning ombuigingen
   o Raad, eerste termijn: opiniërende behandeling
   o College, eerste termijn: reactie
   o Raad, eventueel tweede termijn
   o College, eventueel tweede termijn
  • Stemming over de moties
  • Stemverklaringen

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.

  01:00:02 - 01:02:12 - Foarsitter L.J. Gebben
 7. 5.1

  Algemene beschouwingen fracties + korte aankondiging van moties (maximaal 5 minuten per fractie).

  Besluit

  De fracties delen hun gedachten over de kaderbrief en kondigen moties aan.

  01:02:10 - 01:02:12 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:02:15 - 01:07:07 - F. de Haan
  01:07:07 - 01:07:27 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:07:28 - 01:07:33 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:07:33 - 01:14:35 - A. Kramer
  01:14:36 - 01:14:49 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:14:53 - 01:14:54 - A. Kramer
  01:14:55 - 01:22:02 - P.J.A. vd Hoef
  01:22:02 - 01:22:14 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:22:14 - 01:25:03 - J. Looijenga
  01:25:04 - 01:25:34 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:25:40 - 01:27:38 - S. Hoekstra
  01:27:38 - 01:33:29 - D.T. Hooijenga
  01:33:29 - 01:33:41 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:33:44 - 01:38:42 - E.F.H. Duursma
  01:38:43 - 01:39:37 - Foarsitter L.J. Gebben
 8. 5.2

  Eerste termijn raad
  Bij dit onderdeel kan de raad zich aan de hand van onderstaande opiniërende vragen uitlaten over de hoofdlijnen van de Kaderbrief:

  1. Herkent u zich in de financiële ontwikkelingen zoals gepresenteerd in deze Kaderbrief onder 1.1, 1.2, 1.4 en 1.5?
  2. Kunt u zich vinden in de manier van presenteren van het huidige meerjarenperspectief, waarbij 2025 positief is, maar voor jaren 2026-2028 nog geen onomkeerbare ombuigingen zijn doorgevoerd om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting?
  3. Is voor u de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds onder 1.3 voldoende duidelijk gepresenteerd?
  • De moties over de hoofdlijnen kunnen bij dit onderdeel worden ingediend en besproken.

  Eerste termijn college

  • Het college kan reageren.
  • Indien nodig vindt een tweede termijn plaats.

  Besluit

  De fracties laten zich uit over enkele opiniërende vragen m.b.t. hoofdlijnen van de Kaderbrief. Het college geeft hierop een reactie.

  01:39:33 - 01:39:37 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:39:37 - 01:40:17 - G.E. vd Meijden
  01:40:24 - 01:40:47 - F. de Haan
  01:40:49 - 01:41:04 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:41:06 - 01:42:19 - E.F.H. Duursma
  01:42:23 - 01:42:54 - D.T. Hooijenga
  01:42:58 - 01:43:07 - S. Hoekstra
  01:43:13 - 01:43:20 - P.J.A. vd Hoef
  01:43:23 - 01:43:38 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:43:40 - 01:51:20 - weth. T. Willemsma
  01:51:20 - 01:51:27 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:51:31 - 01:54:12 - Weth. B. van Zandbergen
  01:54:12 - 01:54:19 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:54:20 - 01:56:37 - weth. C. de Pee
  01:56:42 - 01:57:37 - Portefeuillehouder Gebben
  01:57:41 - 01:57:51 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:57:51 - 01:58:44 - D.T. Hooijenga
  01:58:45 - 01:58:57 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:58:58 - 01:59:34 - weth. T. Willemsma
  01:59:34 - 01:59:43 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:59:45 - 02:00:37 - D.T. Hooijenga
  02:00:39 - 02:00:47 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:00:48 - 02:02:09 - weth. T. Willemsma
  02:02:11 - 02:02:43 - Foarsitter L.J. Gebben
 9. 5.3

  Eerste termijn raad
  Bij dit onderdeel kan de raad zich aan de hand van het aangepaste uitvoeringsprogramma waarin de prioritering voor 2024 is opgenomen zich hierover uitlaten aan de hand van de volgende opiniërende vraag:


  4. Wat wil de raad het college meegeven voor de begroting en de voorbereiding van de herprioritering van het uitvoeringsprogramma voor de resterende bestuursperiode als gevolg van de ontvlechting met het besluit van 20 juni 2024 in het achterhoofd om de gereserveerde € 1 miljoen in te zetten als dekking voor het inrichtingsplan? Dit als opmaat voor de bespreking tussen raad en college over de herprioritering in oktober.

  • De moties over het uitvoeringsprogramma kunnen bij dit onderdeel worden ingediend en besproken.

  Eerste termijn college

  • Het college kan reageren.
  • Indien nodig vindt een tweede termijn plaats.

  Besluit

  De fracties laten zich uit over de vraag wat ze het college willen meegeven als opmaat naar de bespreking over de herprioritering van het uitvoeringsprogramma in oktober. Het college geeft hierop een reactie.

  02:02:26 - 02:02:43 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:02:44 - 02:03:38 - G.E. vd Meijden
  02:03:41 - 02:03:50 - P.J.A. vd Hoef
  02:03:57 - 02:04:57 - E.F.H. Duursma
  02:05:01 - 02:05:20 - D.T. Hooijenga
  02:05:23 - 02:05:48 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  02:05:54 - 02:05:57 - S. Hoekstra
  02:06:04 - 02:06:14 - J. Looijenga
  02:06:17 - 02:06:28 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:06:30 - 02:07:19 - weth. T. Willemsma
  02:07:20 - 02:07:38 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:07:38 - 02:07:59 - D.T. Hooijenga
  02:25:16 - 02:26:21 - Foarsitter L.J. Gebben
 10. 5.4

  Bij dit onderdeel kan de raad zich opiniërend uitlaten over het nieuw beleid en de verkenning ombuigingen aan de hand van de volgende opiniërende vragen:
  5. Kunt u zich herkennen in de genoemde ontwikkelingen van nieuw beleid (1.7) en mist u hier nog zaken die u wel had verwacht?
  6. Wat vindt u van in het voorgestelde proces van de verkenningen van de ombuigingen en het daaropvolgende proces voor de Kadernota 2026-2029 (hoofdstuk 3)?
  7. Hoe wilt u als raad betrokken worden in het proces van verkenningen van de ombuigingen?


  • De moties over nieuw beleid kunnen bij dit onderdeel worden ingediend en besproken.

  Eerste termijn college

  • Het college kan reageren.

  Besluit

  De fracties laten zich uit over het nieuwe beleid en de verkenning van ombuigingen aan de hand van enkele opiniërende vragen.


  De volgende moties worden ingediend:

  • M-5-6-1 - Motie CDA, CU, PvdA-GL en D66 - Stimuleren biodiversiteit, gemeentegrond in bruikleen geven
  • M-5-6-2 - Motie CDA en CU - In stand houden Maatschappelijke Diensttijd en jongerenwerk op scholen
  • M-5-6-3 - Motie CDA, PvdA-GL en CU - Bloeizone Tytsjerksteradiel
  02:25:29 - 02:26:21 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:26:21 - 02:32:29 - G.E. vd Meijden
  02:32:32 - 02:35:49 - M. Wieringa
  02:35:49 - 02:35:50 - M. Wieringa
  02:35:50 - 02:35:57 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:35:58 - 02:38:48 - J.W. Sietsma
  02:38:49 - 02:38:59 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:38:59 - 02:43:22 - D.T. Hooijenga
  02:43:25 - 02:44:47 - J.P. vd Velde
  02:44:52 - 02:46:14 - P.J.A. vd Hoef
  02:46:19 - 02:47:37 - A.B. Agema
  02:47:44 - 02:48:52 - J. Looijenga
  02:49:09 - 02:53:03 - E.F.H. Duursma
  02:53:09 - 02:55:05 - G.E. vd Meijden
  02:55:05 - 02:55:36 - J.P. vd Velde
  02:55:36 - 02:56:21 - G.E. vd Meijden
  02:56:22 - 02:56:31 - J.P. vd Velde
  02:56:31 - 02:56:32 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:56:32 - 02:57:37 - D.T. Hooijenga
  02:57:37 - 02:57:47 - J.P. vd Velde
  02:57:47 - 02:58:03 - D.T. Hooijenga
  02:58:04 - 02:58:07 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:58:07 - 02:58:40 - C.Y. vd Linden
  02:58:43 - 02:59:58 - E.F.H. Duursma
  02:59:58 - 03:00:05 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:00:05 - 03:00:38 - J. Looijenga
  03:00:42 - 03:01:17 - G.E. vd Meijden
  03:01:17 - 03:01:26 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:01:26 - 03:03:17 - M. Wieringa
  03:03:21 - 03:03:23 - A.B. Agema
  03:03:25 - 03:03:26 - A.B. Agema
  03:03:28 - 03:04:18 - A.B. Agema
  03:04:18 - 03:04:23 - M. Wieringa
  03:04:23 - 03:04:26 - A.B. Agema
  03:04:26 - 03:04:27 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:04:29 - 03:07:03 - J.W. Sietsma
  03:07:03 - 03:07:25 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:07:27 - 03:10:46 - weth. T. Willemsma
  03:10:47 - 03:10:53 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:10:55 - 03:15:49 - weth. C. de Pee
  03:15:49 - 03:16:03 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:16:03 - 03:16:06 - weth. C. de Pee
  03:16:07 - 03:18:54 - weth. C. de Pee
  03:18:54 - 03:19:05 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:19:08 - 03:19:11 - C.Y. vd Linden
  03:19:13 - 03:19:25 - C.Y. vd Linden
  03:19:25 - 03:19:29 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:19:30 - 03:22:05 - D.T. Hooijenga
  03:22:05 - 03:22:07 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:22:09 - 03:22:57 - G.E. vd Meijden
  03:22:58 - 03:23:00 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:23:01 - 03:23:02 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:23:02 - 03:23:07 - G.E. vd Meijden
  03:23:09 - 03:23:10 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:23:10 - 03:23:47 - M. Wieringa
  03:23:48 - 03:23:53 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:23:53 - 03:24:13 - J.P. vd Velde
  03:24:14 - 03:24:20 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:24:20 - 03:25:17 - J.W. Sietsma
  03:25:17 - 03:25:29 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:25:29 - 03:27:34 - weth. T. Willemsma
  03:27:34 - 03:27:40 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:27:44 - 03:30:19 - weth. C. de Pee
  03:30:19 - 03:30:58 - Foarsitter L.J. Gebben
 11. 5.5.A

  Het skoft kan worden gebruikt voor politiek overleg over ingebrachte standpunten en/of moties.

  03:46:17 - 03:46:58 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:47:09 - 03:48:26 - M. Wieringa
  03:48:26 - 03:48:37 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:48:37 - 03:49:29 - J.W. Sietsma
  03:49:29 - 03:49:38 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:49:38 - 03:50:26 - G.E. vd Meijden
  03:50:26 - 03:50:34 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:50:34 - 03:51:08 - weth. C. de Pee
  03:51:09 - 03:51:14 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:51:14 - 03:51:50 - weth. T. Willemsma
  03:51:52 - 03:51:54 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:51:54 - 03:52:11 - G.E. vd Meijden
 12. 5.6.0

  Per motie vindt de besluitvorming plaats.
  (De moties worden bij punt 5.1 aangekondigd en bij de punten 5.2, 5.3 en 5.4 ingediend.)

  Besluit

  De moties worden in stemming gebracht.

  03:51:59 - 03:52:11 - G.E. vd Meijden
  03:52:11 - 03:52:24 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:52:24 - 03:52:39 - D.T. Hooijenga
  03:52:40 - 03:52:43 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:52:44 - 03:53:15 - weth. T. Willemsma
  03:53:16 - 03:54:23 - Foarsitter L.J. Gebben
 13. 5.6.1

  Besluit

  De motie is ingetrokken.

  Moties

  Titel
  M-5-6-1 - Motie CDA, CU, PvdA-GL en D66 - Stimuleren biodiversiteit, gemeentegrond in bruikleen geven (agendapunt 5.4)
 14. 5.6.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BFTD-fractie (3), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1)

  Moties

  Titel
  M-5-6-2 - Motie CDA, CU, PvdA-GL en FNP - In stand houden jongerenwerk op scholen (agendapunt 5.4)
  03:54:19 - 03:54:23 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:54:45 - 03:55:20 - Foarsitter L.J. Gebben
 15. 5.6.3

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  BFTD-fractie (3), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5)
  tegen
  VVD-fractie (1)

  Moties

  Titel
  M-5-6-3 - Motie CDA, PvdA-GL, CU, D66 en FNP - Bloeizone Tytsjerksteradiel (agendapunt 5.4)
  03:55:20 - 03:55:20 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:55:38 - 03:56:37 - Foarsitter L.J. Gebben
 16. 5.7

  Gelegenheid om een stemverklaring te geven nadat de moties in stemming zijn gebracht.

  Besluit

  Er worden geen stemverklaringen afgelegd.

 17. 6

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst en toezeggingenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.


  250624: de besluitenlijst is toegevoegd.

  Besluit

  Zonder stemming stelt de raad unaniem de besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 juni 2024 vast.

  03:56:01 - 03:56:37 - Foarsitter L.J. Gebben
 18. 7.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BFTD-fractie (3), CDA-fractie (4), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1)

  Moties

  Titel
  MF-7-1 - Moasje Frjemd FNP, CDA, D66, VVD, CU en BFTD - Utfiering geur- en emisje-ûndersyk Sonac
  03:56:14 - 03:56:37 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:56:40 - 03:58:10 - S. Hoekstra
  03:58:10 - 03:58:25 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:58:26 - 03:59:01 - J.P. vd Velde
  03:59:01 - 03:59:07 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:59:09 - 03:59:34 - P.J.A. vd Hoef
  03:59:35 - 03:59:50 - Foarsitter L.J. Gebben
  03:59:50 - 04:00:31 - D.T. Hooijenga
  04:00:31 - 04:00:38 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:00:41 - 04:01:58 - G.E. vd Meijden
  04:01:58 - 04:02:06 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:02:11 - 04:02:13 - weth. T. Willemsma
  04:02:16 - 04:03:10 - Weth. B. van Zandbergen
  04:03:10 - 04:03:16 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:03:16 - 04:03:59 - Weth. B. van Zandbergen
  04:03:59 - 04:04:09 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:04:12 - 04:04:13 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:05:18 - 04:05:23 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:05:23 - 04:05:24 - G.E. vd Meijden
  04:05:24 - 04:05:25 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:05:25 - 04:05:49 - P.J.A. vd Hoef
  04:05:49 - 04:05:52 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:05:53 - 04:06:30 - D.T. Hooijenga
  04:06:30 - 04:06:41 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:06:41 - 04:07:03 - Weth. B. van Zandbergen
  04:07:03 - 04:07:06 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:07:06 - 04:07:12 - D.T. Hooijenga
  04:07:12 - 04:07:34 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:07:36 - 04:07:38 - Foarsitter L.J. Gebben
  04:08:13 - 04:10:04 - Foarsitter L.J. Gebben
 19. 7.2

  Besluit

  De motie is ingetrokken.

  Moties

  Titel
  MV-7-2 - Motie Vreemd VVD, CU en BFTD - Geur- en emissieonderzoek bij Sonac te Sumar
  03:57:12 - 03:58:10 - S. Hoekstra
  03:58:10 - 03:58:25 - Foarsitter L.J. Gebben
 20. 8

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 17.40 uur.

  04:08:25 - 04:10:04 - Foarsitter L.J. Gebben