Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

Behandeling Kadernota

donderdag 11 juli 2024

13:00 - 17:10
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 21 juni hieronder te vinden en te raadplegen.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agendapunten

 1. 1
  Iepening en meidielings - 13:00
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

 3. 3

  Over het raadsvoorstel:
  Op basis van de Nota Grondbeleid 2020-2024 Tytsjerksteradiel leggen we eenmaal per jaar de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) ter vaststelling voor aan de raad. Het doel van de MPG is het verkrijgen van inzicht in de actuele financiële stand van zaken van de afzonderlijke grondexploitatiecomplexen en van de grondexploitatiecomplexen in totaliteit. Daarnaast worden de mogelijke aanwezige financiële risico's binnen de afzonderlijke projecten in beeld gebracht. Door vaststelling van de MPG 2024 door de gemeenteraad kan de jaarrekening 2023 rechtmatig worden vastgesteld. De uitkomsten van de geactualiseerde grondexploitaties zijn verwerkt in de jaarrekening 2023 en vormen de basis voor toekomstige actualisaties en rapportages.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen
 4. 4

  Over het raadsvoorstel:
  Hierbij worden de jaarstukken 2023 ter vaststelling aangeboden. Door onze accountant Flynth is bij deze jaarstukken voor getrouwheid een goedkeurende verklaring afgegeven. In de jaarstukken is een door het college opgestelde rechtmatigheidsverklaring opgenomen.
  De raad is bevoegd tot het vaststellen van de jaarstukken en de bestemming van het rekeningresultaat.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen
 5. 5

  Over het raadsvoorstel:
  In het Iepen Poadium van februari 2024 is aangekondigd waarom er dit jaar geen Kadernota maar Kaderbrief ter behandeling aan de raad wordt voorgelegd. Hiervoor is gekozen omdat er dit jaar vanwege de ontvlechting en opbouw beperkt ingezet wordt op nieuw beleid. Wel vond het college het van belang om een zo volledig mogelijke 'foto' te maken van hoe we er op dit moment financieel voorstaan. Het vertrekpunt hierbij is de vastgestelde begroting 2024-2027. Daarom is deze Kaderbrief ook wat uitgebreider dan de titel doet vermoeden.


  In de Kaderbrief komen diverse ontwikkelingen per aandachtsgebied terug en wordt voor dit moment een zo realistisch mogelijk financieel perspectief geschetst. Ook is een geactualiseerd overzicht van de Algemene reserve opgenomen in deze Kaderbrief.


  Voor het jaar 2025 laat deze Kaderbrief een positief resultaat zien, waardoor we in ieder geval voor 2025 onder repressief toezicht blijven vallen. Echter voor de begrotingsjaren 2026 en verder is er op dit moment nog sprake van een tekort. Hiervoor zal een proces van ombuigingen moeten worden opgestart in overleg met de raad. In de Kaderbrief heeft het college daar de eerste verkenningen van geschetst. De raad wordt gevraagd om richtinggevende uitspraken te doen over de Kaderbrief.


  Link naar de online Kaderbrief:
  https://8ktd.publicaties.app/pub/td-kaderbrief2025-2028/0/p1-homepage


  Behandelwijze:

  • Algemene beschouwingen fracties + korte aankondiging van moties (maximaal 5 minuten per fractie)
   o Raad, eerste termijn: opiniërende behandeling
   o College, eerste termijn: reactie
   o Raad, eventueel tweede termijn
   o College, eventueel tweede termijn
  • Uitvoeringsprogramma
   o Raad, eerste termijn: opiniërende behandeling
   o College, eerste termijn: reactie
   o Raad, eventueel tweede termijn
   o College, eventueel tweede termijn
  • Blik op de toekomst: nieuw beleid en verkenning ombuigingen
   o Raad, eerste termijn: opiniërende behandeling
   o College, eerste termijn: reactie
   o Raad, eventueel tweede termijn
   o College, eventueel tweede termijn
  • Stemming over de moties
  • Stemverklaringen
 6. 5.1

  Algemene beschouwingen fracties + korte aankondiging van moties (maximaal 5 minuten per fractie).

 7. 5.2

  Eerste termijn raad
  Bij dit onderdeel kan de raad zich aan de hand van onderstaande opiniërende vragen uitlaten over de hoofdlijnen van de Kaderbrief:

  1. Herkent u zich in de financiële ontwikkelingen zoals gepresenteerd in deze Kaderbrief onder 1.1, 1.2, 1.4 en 1.5?
  2. Kunt u zich vinden in de manier van presenteren van het huidige meerjarenperspectief, waarbij 2025 positief is, maar voor jaren 2026-2028 nog geen onomkeerbare ombuigingen zijn doorgevoerd om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting?
  3. Is voor u de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds onder 1.3 voldoende duidelijk gepresenteerd?
  • De moties over de hoofdlijnen kunnen bij dit onderdeel worden ingediend en besproken.

  Eerste termijn college

  • Het college kan reageren.
  • Indien nodig vindt een tweede termijn plaats.
 8. 5.3

  Eerste termijn raad
  Bij dit onderdeel kan de raad zich aan de hand van het aangepaste uitvoeringsprogramma waarin de prioritering voor 2024 is opgenomen zich hierover uitlaten aan de hand van de volgende opiniërende vraag:


  4. Wat wil de raad het college meegeven voor de begroting en de voorbereiding van de herprioritering van het uitvoeringsprogramma voor de resterende bestuursperiode als gevolg van de ontvlechting met het besluit van 20 juni 2024 in het achterhoofd om de gereserveerde € 1 miljoen in te zetten als dekking voor het inrichtingsplan? Dit als opmaat voor de bespreking tussen raad en college over de herprioritering in oktober.

  • De moties over het uitvoeringsprogramma kunnen bij dit onderdeel worden ingediend en besproken.

  Eerste termijn college

  • Het college kan reageren.
  • Indien nodig vindt een tweede termijn plaats.
 9. 5.4

  Bij dit onderdeel kan de raad zich opiniërend uitlaten over het nieuw beleid en de verkenning ombuigingen aan de hand van de volgende opiniërende vragen:
  5. Kunt u zich herkennen in de genoemde ontwikkelingen van nieuw beleid (1.7) en mist u hier nog zaken die u wel had verwacht?
  6. Wat vindt u van in het voorgestelde proces van de verkenningen van de ombuigingen en het daaropvolgende proces voor de Kadernota 2026-2029 (hoofdstuk 3)?
  7. Hoe wilt u als raad betrokken worden in het proces van verkenningen van de ombuigingen?


  • De moties over nieuw beleid kunnen bij dit onderdeel worden ingediend en besproken.

  Eerste termijn college

  • Het college kan reageren.
 10. 5.5.A

  Het skoft kan worden gebruikt voor politiek overleg over ingebrachte standpunten en/of moties.

 11. 5.6

  Per motie vindt de besluitvorming plaats.
  (De moties worden bij punt 5.1 aangekondigd en bij de punten 5.2, 5.3 en 5.4 ingediend.)

 12. 5.7

  Gelegenheid om een stemverklaring te geven nadat de moties in stemming zijn gebracht.

 13. 6

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst en toezeggingenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.


  De besluitenlijst wordt z.s.m. toegevoegd.

 14. 7
  Slúting - 17:05