Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

donderdag 25 januari 2024

19:30 - 21:25
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 22 december 2023 hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 18 januari 2024 kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.32 uur.


  De volgende raadsleden zijn met kennisgeving afwezig:

  • Dhr. Hoekstra (VVD)
  • Dhr. Van Kammen (CU)
   Het volgende collegelid is met kennisgeving afwezig:
  • Mevr. Willemsma
   Meidielings:
  • De voorzitter deelt mee dat de gemeentesecretaris mevr. Van Gils voor lange tijd afwezig is vanwege persoonlijke omstandigheden. Dhr. Krul is aangesteld als interim secretaris en is vanavond in de zaal aanwezig.
  • Dhr. Duursma (voorzitter klankbordgroep raadsprogramma) kondigt aan dat er een informele bijeenkomst wordt gehouden op 7 maart over het uitvoeringsprogramma en de prioriteringsvraagstukken die voortvloeien uit de opbouw en ontvlechting.
  00:00:03 - 00:02:49 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:03:06 - 00:03:06 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:03:08 - 00:03:21 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:03:21 - 00:04:54 - E.F.H. Duursma
  00:04:55 - 00:07:05 - Foarsitter L.J. Gebben
 2. 2

  Over dit agendapunt:
  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Besluit

  De agenda wordt als volgt gewijzigd:

  • De motie vreemd van het CDA, PvdA-GL, FNP en VVD over de aanvullende zienswijze op het Ontwerpbesluit GR VRF 2024 wordt aan de agenda toegevoegd als punt MV-11-1.
  00:05:20 - 00:07:05 - Foarsitter L.J. Gebben
 3. 3

  Over dit agendapunt
  Door de invoering van de Wet decentrale rekenkamers en het vaststellen van de Verordening op de rekenkamer Tytsjerksteradiel 2024 moeten de voorzitter en de leden van de rekenkamer worden benoemd en beëdigd.
  De benoeming heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 14 december 2023 en de voorzitter van de rekenkamer is toen ook beëdigd. De overige leden van de rekenkamer worden in deze vergadering beëdigd.


  De leden van de rekenkamer worden op dezelfde avond ook beëdigd in Achtkarspelen. Daarom staat het hier als één van de eerste punten op de agenda.

  Besluit

  Mevrouw J.P.M. Vervoort en de heer E.A.M. de Swart leggen in handen van de voorzitter de belofte af in het Nederlands.
  Mevrouw T. Clevering legt de belofte af in de Friese taal.

  00:05:48 - 00:07:05 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:07:16 - 00:08:27 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:08:27 - 00:08:40 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:08:40 - 00:08:48 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:08:48 - 00:09:47 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:09:47 - 00:11:28 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:11:29 - 00:12:48 - Foarsitter L.J. Gebben
 4. 3.a

  Over het raadsvoorstel
  Het Reglement van Orde van de gemeenteraad biedt de mogelijkheid om burgerleden aan te wijzen. De fractie BVNL maakt gebruik van deze mogelijkheid. over de aanwijzing wordt geheim gestemd. Na stemming volgt de eventuele beëdiging.


  Geheim stemmen
  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim (artikel 31 lid 1 Gemeentewet) en gebeurt schriftelijk. In de raadsvergadering worden daarom stembriefjes uitgereikt.


  Behandelwijze:

  • Schriftelijke stemming over het voorstel.
  • De raad wijst drie leden aan die een stemcommissie vormen.
  • De stembriefjes worden ingevuld, de bode gaat rond om de stembriefjes te verzamelen.
  • De vergadering wordt geschorst voor het tellen van de stemmen door de stemcommissie.
  • De voorzitter van de stemcommissie maakt de uitslag van de stemming bekend.

  Besluit

  Na de schriftelijke geheime stemronde informeert mevr. D. Wagenaar, als voorzitter van de stemcommissie, dat er 21 geldige stemmen zijn uitgebracht op de benoeming van mevr. L.C. van der Veen (BVNL). Daarmee is ze benoemd als burgerlid van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel.
  Mevrouw Van der Veen legt in handen van de voorzitter de belofte af in de Friese taal.

  00:11:41 - 00:12:48 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:16:12 - 00:16:23 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:16:23 - 00:16:40 - D. Wagenaar
  00:16:40 - 00:17:02 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:17:10 - 00:18:01 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:18:01 - 00:18:11 - L. v.d. Veen Boargerlid
  00:18:11 - 00:18:28 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:18:30 - 00:18:57 - L. v.d. Veen Boargerlid
  00:19:22 - 00:20:25 - Foarsitter L.J. Gebben
 5. 4

  Over dit agendapunt
  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier. Hieronder worden voorafgaand aan de vergadering de ingediende vragen weergegeven:

  1. PvdA-GL - Rapport Armoedefonds december 2023

  2. FNP - Klimaatbestindigens

  3. Fragen FNP - Argivaris

  4. CDA - Herziening Huisvestingswet

  5. CDA - Fuortgong beslút ynsammeling âld papier en karton Burgum

  6. PvdA-GL - Voortgang onderzoek toekomst bibliotheekwerk

  7. CDA - Gladheidsbestrijding in Tytsjerksteradiel

  Besluit

  De raad neemt kennis van de beantwoording van het college van de volgende vragen van de raad:

  1. PvdA-GL - Rapport Armoedefonds december 2023
  2. FNP - Argivaris
  3. CDA - Herziening Huisvestingswet
  4. CDA - Gladheidsbestrijding in Tytsjerksteradiel

  De vragen van FNP over Klimaatbestindigens schuiven door naar de volgende keer in verband met de afwezigheid van wethouder Willemsma.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Argivaris
  Herziening Huisvestingswet
  00:19:50 - 00:20:25 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:20:25 - 00:21:34 - S. Kleinhuis
  00:21:34 - 00:21:38 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:21:38 - 00:22:44 - weth. C. de Pee
  00:22:44 - 00:22:47 - S. Kleinhuis
  00:22:47 - 00:23:01 - weth. C. de Pee
  00:23:01 - 00:23:02 - S. Kleinhuis
  00:23:02 - 00:23:03 - weth. C. de Pee
  00:23:03 - 00:23:15 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:23:18 - 00:25:14 - W.E. SOEPBOER
  00:25:14 - 00:25:18 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:25:23 - 00:27:39 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:27:41 - 00:27:59 - W.E. SOEPBOER
  00:27:59 - 00:28:00 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:28:00 - 00:28:07 - W.E. SOEPBOER
  00:28:07 - 00:28:30 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:28:30 - 00:28:36 - W.E. SOEPBOER
  00:28:36 - 00:28:42 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:28:42 - 00:28:42 - W.E. SOEPBOER
  00:28:47 - 00:28:58 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:28:59 - 00:31:16 - G.E. vd Meijden
  00:31:16 - 00:31:20 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:31:22 - 00:31:54 - Weth. B. van Zandbergen
  00:31:54 - 00:31:59 - G.E. vd Meijden
  00:31:59 - 00:32:05 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:32:11 - 00:32:14 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:32:16 - 00:33:44 - R.R. SNIJDER
  00:33:45 - 00:33:48 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:33:48 - 00:34:15 - R.R. SNIJDER
  00:34:18 - 00:34:33 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:34:34 - 00:34:58 - A.B. Agema
  00:34:59 - 00:35:11 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:35:18 - 00:37:12 - A. Kramer
  00:37:12 - 00:38:36 - weth. C. de Pee
  00:38:36 - 00:38:37 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:38:37 - 00:38:47 - A. Kramer
  00:38:47 - 00:40:13 - Foarsitter L.J. Gebben
 6. 5

  Over het raadsvoorstel
  Met ingang van 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen hebben meer mogelijkheden gekregen kaderstellende en controlerende rol binnen de samenwerkingsverbanden waaraan zij deelnemen, te verstevigen. Met deze nota wordt voorgesteld om te komen tot een wijziging van de huidige regeling centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslan, zodat deze binnen de gestelde overgangstermijn van 2 jaren (voor 1 juli 2024) aan de wettelijke eisen kan voldoen. Naast de wettelijke verplichte aanpassingen, ligt ook een enkel voorstel voor tot aanpassing van de regeling op basis van de ervaring van het afgelopen jaar met betrekking tot het Directeuren en Managersoverleg.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Kennis te nemen van het voorstel tot het wijzigen van de Centrumregeling Samenwerking Sociaal Domein Fryslan.
  2. Een zienswijze in te dienen op het Wijzigingsbesluit.
  3. Het college toestemming te verlenen om in te stemmen met het definitieve Wijzigingsbesluit, mits de zienswijze correct is verwerkt.
  00:38:59 - 00:40:13 - Foarsitter L.J. Gebben
 7. 6

  Over het raadsvoorstel
  Het college vraagt de raad om het regioplan ‘De Fryske oanpak Beschermd Wonen’ vast te stellen. Dit plan gaat over visie, inhoudelijke ontwikkelingen, de vorm van regionaal samenwerken en over het verdelen van middelen en risico’s binnen alle 18 gemeenten van de provincie Fryslân.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem het regioplan ‘De Fryske Oanpak Beschermd Wonen’ vast te stellen.

  00:39:31 - 00:40:13 - Foarsitter L.J. Gebben
 8. 7

  Over het raadsvoorstel
  In de Kaderbrief 2025-2028 geeft Veiligheidsregio Fryslân aan welke ontwikkelingen financieel van invloed zijn de komende jaren.
  Veiligheidsregio Fryslân is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling van alle Friese gemeenten, om taken op het gebied van de brandweerzorg en de publieke gezondheidszorg provinciaal uit te voeren.
  Veiligheidsregio Fryslân (VRF) heeft op 30 november 2023 de Kaderbrief 2025-2028 gestuurd naar de gemeenteraden in Fryslân, met het verzoek hier uiterlijk 2 februari 2024 op te reageren. Naast de Kaderbrief is ook de eerste begrotingswijziging 2024 gestuurd en een gewijzigde financiële verordening.


  Tip: de aanbiedingsbrief bevat een link naar een filmpje met uitleg over de (financiële) stukken. Verder wordt in de aanbiedingsbrief verwezen naar het webinar op 11 januari.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Het voorzitterschap wordt bij dit punt overgenomen door plaatsvervangend voorzitter dhr. Van de Hoef.


  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Geen zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2025-2028, eerste begrotingswijziging 2024 en de financiële verordening van Veiligheidsregio Fryslân;
  2. De toename van de bijdrage van € 238.000 aan Veiligheidsregio Fryslân te verwerken in de begroting 2024 en ten laste te brengen van de behoedzaamheidsbuffer.
  00:39:49 - 00:40:13 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:40:32 - 00:41:32 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:41:32 - 00:41:41 - W.E. SOEPBOER
  00:41:41 - 00:41:45 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:41:45 - 00:42:32 - A. Nijboer
  00:42:32 - 00:42:42 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:42:45 - 00:43:42 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:43:43 - 00:43:51 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:43:51 - 00:43:56 - A. Nijboer
  00:43:56 - 00:44:02 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:45:19 - 00:45:19 - A. Nijboer
  00:45:24 - 00:45:26 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:45:26 - 00:45:59 - A. Nijboer
  00:45:59 - 00:46:41 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  00:46:41 - 00:46:42 - A. Nijboer
  00:46:42 - 00:47:34 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 9. 8

  Over het raadsvoorstel
  In het Reglement van Orde (RvO) staan regels over de gang van zaken in de (raads)vergaderingen en overige werkzaamheden van de raad. Het voorstel is om artikel 7a te wijzigen en aan te passen aan een nieuwe werkwijze van de raad naar aanleiding van het raads- en uitvoeringsprogramma.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Het Reglement van Orde gemeenteraad 2024, versie januari vast te stellen.
  2. In het eerste kwartaal van 2025 de nieuwe ‘samenspel’- werkvormen te evalueren.
  00:47:31 - 00:47:34 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:47:47 - 00:48:48 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:02:31 - 01:04:06 - Foarsitter L.J. Gebben
 10. 8.a

  Over het raadsvoorstel
  De gemeenteraad heeft zijn eigen ambtelijke ondersteuning: de raadsgriffie. De afgelopen tijd is gebleken dat de raadsgriffie te weinig tijd heeft om de basis goed op orde te houden. De werkgeverscommissie stelt daarom voor de uren voor de raadsgriffie beperkt uit te breiden.


  Behandelwijze:
  Dit punt is geagendeerd als een bespreekstuk, omdat het niet in het Iepen Poadium is behandeld.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. De functie van de adjunct-griffier vanaf 1 januari 2024 uit te breiden van 30 naar 32 uren per week.
  2. De functie van de griffiemedewerker vanaf 1 januari 2024 uit te breiden van 32 naar 36 uren per week.
  3. De hiervoor benodigde middelen voor 2024 (€ 14.000), 2025 (€ 14.500) en verder beschikbaar te stellen en dit ten laste van het begrotingssaldo van onze gemeente te brengen.
  01:02:59 - 01:04:06 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:04:06 - 01:05:31 - G.E. vd Meijden
  01:05:31 - 01:06:52 - Foarsitter L.J. Gebben
 11. 9

  Over het raadsvoorstel
  Het contract met onze huidige accountant Flynth Audit BV loopt na de controle van het boekjaar 2023 af. Dat betekent dat de laatste dienstverlening in de periode tot en met juli 2024 zal plaatsvinden. Dit betreft de controle van de jaarrekening 2023.
  Er moet een nieuw contract worden gesloten. In de raadsvergadering van 21 september 2023 heeft de raad het aanbestedingsdocument accountantscontrole voor de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en de gemeenschappelijke regeling Werkmaatschappij 8KTD voor 2024 en volgend vastgesteld en opdracht gegeven de
  aanbestedingsprocedure conform te starten. Op basis van het aanbestedingsdocument heeft het beoordelingsteam op 27 november 2023 de inschrijvingen beoordeeld en een advies voor gunning opgesteld.


  Vanwege het karakter van de aanbestedingsprocedure wordt het gunningsadvies alleen met de raadsleden (achter slotje) gedeeld.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. De opdracht voor de accountantscontrole vanaf het boekjaar 2024, de jaarrekening 2024, te gunnen aan Flynth Audit BV.
  2. De begroting 2024 en verder aan te passen met € 9.245 op basis van het door Flynth Audit BV in de offerte genoemde bedrag voor de accountantscontrole en dit bedrag ten laste van het begrotingssaldo te brengen.
  01:06:03 - 01:06:52 - Foarsitter L.J. Gebben
 12. 10

  Over dit agendapunt
  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst en toezeggingenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming stelt de raad unaniem de besluitenlijst van de raadsvergadering van 14 december 2023 vast.

  01:06:29 - 01:06:52 - Foarsitter L.J. Gebben
 13. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Het voorzitterschap wordt bij dit punt overgenomen door plaatsvervangend voorzitter dhr. Van de Hoef.

  Moties

  Titel
  MV-11-1 - Motie Vreemd CDA, PvdA-GL, FNP en VVD - Aanvullende zienswijze op het Ontwerpbesluit GR VRF 2024
  01:06:42 - 01:06:52 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:07:16 - 01:07:41 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:07:42 - 01:08:43 - R.R. SNIJDER
  01:08:43 - 01:08:43 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:08:49 - 01:11:48 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  01:11:49 - 01:11:50 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:11:50 - 01:11:59 - R.R. SNIJDER
  01:11:59 - 01:12:04 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:12:10 - 01:13:18 - D. Wagenaar
  01:13:18 - 01:13:19 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:13:19 - 01:14:10 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  01:14:12 - 01:14:17 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:14:17 - 01:14:49 - D. Wagenaar
  01:14:49 - 01:14:51 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:14:53 - 01:16:12 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:16:16 - 01:16:47 - Foarsitter L.J. Gebben
 14. 12

  Besluit

  Dhr. Gebben sluit de vergadering om 20.49 uur.

  01:16:19 - 01:16:47 - Foarsitter L.J. Gebben