Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

donderdag 14 oktober 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 24 september 2021 hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 7 oktober kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal. Vanwege de beperkte ruimte in de raadzaal zal er geen publiek aanwezig zijn. De vergadering is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Uitzending

Agendapunten

Besluit

Portefeuillehouder G. Hoekstra informeert de raad dat ze voor agendapunt 12-a een erratum over bijlage 1 heeft verzonden. Voor bijlage 2 wordt de lijst op korte termijn geactualiseerd.

De heer S. Hoekstra (VVD) deelt mee dat op initiatief van zijn voorstel alle fracties opnieuw opinierend willen spreken over de woningbouwlocaties in Burgum. Het raadsvoorstel van 16 september 2021 zal opnieuw worden behandeld tijdens de raad van 25 november 2021. Het college wordt gevraagd de voorbereidingen voor het startdocument dat stond gepland voor 25 november 2021 te stoppen. Ook wordt het college gevraagd alle omwonenden van de 5 nieuwbouwlocaties te informeren over de nieuwe raadsbehandeling.

Portefeuillehouder G. Hoekstra deelt me dat er informatieavonden worden georganiseerd voor alle omwonenden van de woningbouwlocaties.

00:00:59 - 00:01:30 - griffier O.E. de Vries
00:01:52 - 00:01:57 - weth. G. Hoekstra-Mozes
00:02:05 - 00:02:07 - weth. A.G.A. Bouwman
00:02:14 - 00:02:15 - weth. T. Willemsma
00:26:00 - 00:26:08 - burg. L.J. Gebben
00:29:12 - 00:29:45 - weth. G. Hoekstra-Mozes
00:29:45 - 00:29:58 - burg. L.J. Gebben
00:29:58 - 00:32:32 - S. Hoekstra
00:32:32 - 00:33:04 - burg. L.J. Gebben
00:33:04 - 00:33:51 - weth. G. Hoekstra-Mozes
00:33:51 - 00:34:11 - burg. L.J. Gebben
00:34:12 - 00:34:56 - M. Wieringa
00:34:56 - 00:35:02 - burg. L.J. Gebben
00:35:04 - 00:36:12 - S. Hoekstra
00:36:14 - 00:36:32 - D.T. Hooijenga
00:36:32 - 00:36:32 - burg. L.J. Gebben
00:36:33 - 00:37:05 - weth. G. Hoekstra-Mozes
00:37:05 - 00:37:11 - burg. L.J. Gebben
00:37:11 - 00:37:17 - F. de Haan
00:37:17 - 00:37:18 - burg. L.J. Gebben
00:37:18 - 00:37:20 - F. de Haan
00:37:20 - 00:37:25 - burg. L.J. Gebben

De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

Besluit

De agenda wordt als volgt gewijzigd vastgesteld:
- de aangekondigde motie vreemd MV-14-1 wordt door mevr. M. Wieringa (CDA) niet ingediend omdat uit een informerend raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders is gebleken dat de motie vreemd al wordt uitgevoerd;
- de heer G. van der Meijden dient MV-14-2 motie vreemd CDA, FNP, CU - Aanpassing APV en DHV om verruiming van openings- en schenktijden van sportkantines in of bij een sporthal mogelijk te maken.

De heer S. Hoekstra (VVD) trekt zijn ordevoorstel om agendapunt 12-a 'Opheffing geheimhouding specifieke woningbouwprojecten' van de agenda af te voeren na de toezegging van portefeuillehouder G. Hoekstra dat ze in de pauze nog een nieuw erratum aanlevert bij de raad waarin de fouten worden hersteld.

00:43:14 - 00:43:43 - burg. L.J. Gebben
00:43:43 - 00:43:49 - S. Hoekstra
00:43:49 - 00:44:03 - burg. L.J. Gebben
00:44:03 - 00:44:38 - G.E. v\\\/d Meijden
00:44:38 - 00:44:41 - burg. L.J. Gebben
00:44:48 - 00:45:37 - F. de Haan
00:45:37 - 00:45:40 - G.E. v\\\/d Meijden
00:45:40 - 00:45:45 - F. de Haan
00:45:45 - 00:46:51 - burg. L.J. Gebben
00:46:51 - 00:47:59 - P.J.A. v/d Hoef
00:47:59 - 00:48:00 - burg. L.J. Gebben
00:48:04 - 00:49:41 - G.E. v\\\/d Meijden

De PvdA-fractie heeft een interpellatieverzoek ingediend n.a.v. de beantwoording van schriftelijke vragen over de geplande bebouwing op het Van Sminiaplein in Burgum.

Het interpellatieverzoek wordt bij dit agendapunt in stemming gebracht. De raad bepaalt op welk tijdstip tijdens de raadsvergadering de interpellatie wordt gehouden. Als regel geldt dat in dezelfde vergadering de gevraagde inlichtingen worden verstrekt. Voorgesteld wordt om de interpellatie als agendapunt 5 toe te voegen aan de agenda. Daar treft u de stukken aan.

Resultaat stemming

Besluit

De raad besluit het interpellatieverzoek niet op de agenda te plaatsen.

00:49:41 - 00:49:49 - burg. L.J. Gebben
00:49:52 - 00:50:26 - W.A. Scheepsma
00:50:26 - 00:51:17 - D.T. Hooijenga
00:51:17 - 00:52:06 - burg. L.J. Gebben
00:53:17 - 00:53:24 - griffier O.E. de Vries
00:53:46 - 00:54:23 - burg. L.J. Gebben
00:54:38 - 00:55:15 - S. Hoekstra
00:55:20 - 00:55:52 - weth. A.G.A. Bouwman
00:55:52 - 00:57:04 - S. Hoekstra
00:57:04 - 00:57:05 - weth. A.G.A. Bouwman
00:57:05 - 00:57:09 - burg. L.J. Gebben
00:57:12 - 00:57:56 - G.E. v\\\/d Meijden

Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier.

De volgende vragen zijn vooralsnog ingediend:

1. Dhr. S. Hoekstra (VVD) over oud papier inzameling in Suwald.
2. Dhr. G. van der Meijden (CDA) over situatie verenigingen door coronacrisis.
3. Vraag mevr. M. Wieringa (CDA) over het project Buurtgezinnen.
4. Vragen mevr. S. van der Werf (PvdA) over Beurtschip en statushouders.

Besluit

De raad neemt kennis van de beantwoording van het college van de volgende vragen:
1. Dhr. S. Hoekstra (VVD) over oud papier inzameling in Suwâld.
2. Dhr. G. van der Meijden (CDA) over situatie verenigingen door coronacrisis.
3. Mevr. M. Wieringa (CDA) over het project Buurtgezinnen.
4. Mevr. S. van der Werf (PvdA) over Beurtschip en statushouders.
5. Dhr. G. van der Meijden (CDA) over de brugbediening Eastermar.

00:57:56 - 00:58:01 - burg. L.J. Gebben
00:58:03 - 00:59:35 - weth. G. Hoekstra-Mozes
00:59:35 - 00:59:36 - burg. L.J. Gebben
00:59:38 - 01:00:17 - weth. T. Willemsma
01:00:17 - 01:00:22 - burg. L.J. Gebben
01:00:22 - 01:01:05 - W.A. Scheepsma
01:01:06 - 01:01:09 - burg. L.J. Gebben
01:01:09 - 01:01:38 - weth. T. Willemsma
01:01:38 - 01:01:45 - W.A. Scheepsma
01:01:45 - 01:02:01 - weth. T. Willemsma
01:02:01 - 01:02:06 - burg. L.J. Gebben
01:02:06 - 01:02:13 - W.A. Scheepsma
01:02:32 - 01:02:34 - burg. L.J. Gebben
01:02:35 - 01:03:13 - weth. T. Willemsma
01:03:14 - 01:04:04 - W.A. Scheepsma
01:04:04 - 01:04:40 - weth. T. Willemsma
01:04:40 - 01:04:44 - burg. L.J. Gebben
01:04:47 - 01:04:49 - W.A. Scheepsma
01:05:00 - 01:05:01 - burg. L.J. Gebben
01:05:01 - 01:05:24 - S. Hoekstra
01:05:24 - 01:05:29 - burg. L.J. Gebben
01:05:29 - 01:06:27 - S. Hoekstra
01:06:27 - 01:06:29 - burg. L.J. Gebben
01:06:30 - 01:07:25 - weth. A.G.A. Bouwman
01:07:25 - 01:07:36 - burg. L.J. Gebben
01:07:46 - 01:08:06 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
01:08:06 - 01:08:48 - weth. G. Hoekstra-Mozes
01:08:48 - 01:09:15 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
01:09:15 - 01:10:15 - weth. G. Hoekstra-Mozes
01:10:16 - 01:10:20 - burg. L.J. Gebben
01:10:22 - 01:10:49 - G.E. v\\\/d Meijden
01:10:49 - 01:10:50 - burg. L.J. Gebben
01:10:51 - 01:11:25 - weth. T. Willemsma
01:11:25 - 01:11:29 - G.E. v\\\/d Meijden
01:11:29 - 01:11:31 - weth. T. Willemsma
01:11:31 - 01:12:58 - burg. L.J. Gebben

De PvdA-fractie heeft een interpellatieverzoek ingediend n.a.v. de beantwoording van schriftelijke vragen over de geplande bebouwing op het Van Sminiaplein in Burgum.  De stukken treft u bijgevoegd aan.

Behandeling:

 • Interpellant: licht vragen toe en voert het woord in de eerste termijn.
 • Overige raadsleden en collegeleden: voeren het woord in de eerste termijn.
 • Interpellant: voert hooguit nog één keer het woord in de tweede termijn.
 • In een interpellatiedebat liggen de termijnen heel duidelijk vast, tenzij de raad besluit tot een extra termijn.

111021: interpellatieverzoek is toegevoegd.

Besluit

De raad besluit het interpellatieverzoek niet op de agenda te plaatsen. De interpellatie is niet behandeld.

In het Iepen Poadium van 7 oktober 2021 heeft de raad aangegeven dat het stuk niet gereed is voor besluitvorming. De fracties gaan in overleg met de ambtelijke organisatie en komen met een voorstel voor een andere variant, waarna de stukken opiniërend worden behandeld in de raadsvergadering van 25 november 2021. De besluitvorming vindt dan plaats in januari 2022.

Besluit

In het Iepen Poadium van 7 oktober 2021 heeft de raad aangegeven dat het stuk niet gereed is voor besluitvorming. De fracties gaan in overleg met de ambtelijke organisatie en komen met een voorstel voor een andere variant, waarna de stukken opiniërend worden behandeld in de raadsvergadering van 25 november 2021. De besluitvorming vindt dan plaats in januari 2022.

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De regels voor de omgeving waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen worden daarin samengevoegd en vereenvoudigd. Binnen de wet is meer ruimte voor maatwerk en ideeën uit de samenleving. De omgevingsvisie is een belangrijk nieuw instrument uit de Omgevingswet, die daarin de kaders geeft. Deze visie beschrijft namelijk op hoofdlijnen wat de kwaliteiten van onze gemeente zijn, welke trends en opgaven invloed hebben op onze leefomgeving en wat de gewenste koers voor ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst is.

Het proces van de omgevingsvisie is opgesplitst in drie fasen: concept, ontwerp en definitief. In de conceptfase is gestart met de voorbereiding door bouwstenen te verzamelen. Deze bouwstenen zijn samengevoegd in een eerste werkversie voor de omgevingsvisie. Deze werkversie stemt het college graag af met de raad, de mienskip en stakeholders, waarna over gegaan kan worden naar de ontwerpfase. Het college vraagt de raad richtinggevende uitspraken te doen over de werkversie omgevingsvisie.

Behandeling:

 • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
 • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
 • College: kan nog inhoudelijk reageren
 • Voorzitter: conclusie vervolgproces

Besluit

Het onderwerp is opiniërend door de raad behandeld.

01:12:58 - 01:13:00 - D. Wagenaar
01:13:42 - 01:14:47 - J.P. v/d Velde
01:14:51 - 01:16:54 - G.E. v\\\/d Meijden
01:16:55 - 01:17:11 - J.P. v/d Velde
01:17:15 - 01:17:46 - D.T. Hooijenga
01:17:46 - 01:18:44 - B. van Zandbergen
01:18:52 - 01:19:57 - D. Wagenaar
01:20:00 - 01:21:00 - G.E. v\\\/d Meijden
01:21:05 - 01:21:32 - D.T. Hooijenga
01:21:38 - 01:22:12 - D. Wagenaar
01:22:17 - 01:23:35 - G.E. v\\\/d Meijden
01:23:50 - 01:24:03 - burg. L.J. Gebben
01:24:03 - 01:24:46 - weth. G. Hoekstra-Mozes
01:24:46 - 01:25:06 - burg. L.J. Gebben

Bureau Berenschot heeft, op verzoek van de raden, gedurende de eerste helft van dit jaar een evaluatie uitgevoerd naar de kosten, effecten en resultaten van de samenwerking in de GR Werkmaatschappij 8KTD. Berenschot heeft de door haar opgestelde rapportage toegelicht op 29 juni, en op 14 september was er gelegenheid voor de raden om vragen te stellen. Nu ligt de rapportage opiniërend voor aan de gemeenteraad en vraagt het college de raad richtinggevende uitspraken te doen over de evaluatie samenwerking 8kTD.

Behandeling:

 • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
 • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
 • College: kan nog inhoudelijk reageren
 • Voorzitter: conclusie vervolgproces

Besluit

De raad bespreekt het onderwerp opinierend.

Toezeggingen

Onderwerp
Plan van Aanpak
01:25:31 - 01:25:32 - burg. L.J. Gebben
01:26:03 - 01:26:54 - VOORZITTER P.J.A. v\/d Hoef
01:26:54 - 01:28:44 - voorz. L.J. Gebben
01:28:44 - 01:29:01 - VOORZITTER P.J.A. v\/d Hoef
01:29:12 - 01:30:56 - M.H.G.I. Steenland
01:30:58 - 01:31:23 - D. Wagenaar
01:31:26 - 01:32:27 - A. Nijboer
01:32:29 - 01:34:34 - W.A. Scheepsma
01:34:35 - 01:34:59 - A. Nijboer
01:35:02 - 01:35:31 - W.A. Scheepsma
01:35:32 - 01:36:18 - D.T. Hooijenga
01:36:18 - 01:37:19 - W.A. Scheepsma
01:37:19 - 01:38:04 - D.T. Hooijenga
01:38:09 - 01:38:13 - W.A. Scheepsma
01:38:16 - 01:39:43 - A. Kramer
01:39:43 - 01:40:06 - M.H.G.I. Steenland
01:40:06 - 01:40:42 - A. Kramer
01:40:42 - 01:41:10 - M.H.G.I. Steenland
01:41:13 - 01:41:52 - D.T. Hooijenga
01:41:52 - 01:42:08 - W.A. Scheepsma
01:42:08 - 01:42:09 - D.T. Hooijenga
01:42:09 - 01:42:15 - W.A. Scheepsma
01:42:15 - 01:42:46 - M.H.G.I. Steenland
01:42:46 - 01:42:54 - W.A. Scheepsma
01:42:54 - 01:42:57 - D.T. Hooijenga
01:42:57 - 01:43:54 - W.A. Scheepsma
01:43:55 - 01:44:28 - D.T. Hooijenga
01:44:30 - 01:44:44 - W.A. Scheepsma
01:44:44 - 01:44:51 - VOORZITTER P.J.A. v\/d Hoef
01:44:56 - 01:45:06 - W.A. Scheepsma
01:45:09 - 01:47:23 - E.F.H. Duursma
01:47:28 - 01:49:53 - D. Wagenaar
01:49:56 - 01:49:59 - VOORZITTER P.J.A. v\/d Hoef
01:50:01 - 01:50:33 - A. Nijboer
01:50:37 - 01:51:21 - W.A. Scheepsma
01:51:23 - 01:52:17 - D.T. Hooijenga
01:52:19 - 01:52:19 - VOORZITTER P.J.A. v\/d Hoef
01:52:19 - 01:53:07 - M.H.G.I. Steenland
01:53:09 - 01:53:09 - D.T. Hooijenga
01:53:10 - 01:53:56 - D. Wagenaar
01:53:57 - 01:54:19 - VOORZITTER P.J.A. v\/d Hoef
01:54:19 - 01:57:08 - burg. L.J. Gebben
01:57:08 - 01:57:17 - VOORZITTER P.J.A. v\/d Hoef
01:57:49 - 01:57:50 - weth. A.G.A. Bouwman
02:14:28 - 02:15:25 - voorz. L.J. Gebben
02:15:25 - 02:15:43 - weth. G. Hoekstra-Mozes

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering inwerking. De gemeente krijgt de regie bij inburgering en heeft een actieve rol in de begeleiding van statushouders naar integratie, participatie en werk. In het ‘Inburgeringsbeleid Tytsjerksteradiel 2022 – 2025’ wordt ingegaan in op de beleidsdoelen voor de komende drie jaar en de wettelijke en financiële kaders van de nieuwe Wet Inburgering. Het college vraagt de raad richtinggevende uitspraken te doen over de nieuwe Wet Inburgering.

Behandeling:

 • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
 • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
 • College: kan nog inhoudelijk reageren
 • Voorzitter: conclusie vervolgproces

Besluit

De raad bespreekt het onderwerp opiniërend.

02:15:43 - 02:16:07 - voorz. L.J. Gebben
02:16:09 - 02:17:27 - L. Westerdijk-Dam
02:17:33 - 02:17:50 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
02:18:02 - 02:19:19 - W.A. Scheepsma
02:19:24 - 02:20:12 - E.F.H. Duursma
02:20:12 - 02:22:15 - D.T. Hooijenga
02:22:15 - 02:22:18 - E.F.H. Duursma
02:22:20 - 02:23:27 - F. de Haan
02:23:27 - 02:24:35 - weth. G. Hoekstra-Mozes
02:24:35 - 02:25:03 - F. de Haan

Mei de Kultuernota Ut de kûlizen hat de gemeente in ramt foar it kultuerbelied. Oan ‘e hân fan trije tema’s, meidwaan, mei-inoar en nij & aktueel, wolle wy in nije ympuls jaan oan kultuerpartisipaasje yn de gemeente. Behâld en fuortsterkjen fan besteande kultueruterings en it stimulearjen en fasilitearjen fan nije aktiviteiten op it mêd fan kultuer.

It kolleezje stelt de ried foar de Kultuernota fêst te stellen, wêrmei’t der in ramt is foar it kultuerbelied. It kolleezje stelt it útfieringsplan fêst en jout dêrnei útfiering oan de aktiviteiten.

Behandeling:

 • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
 • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
 • College: kan nog inhoudelijk reageren
 • Voorzitter: conclusie vervolgproces

Besluit

De raad bespreekt het onderwerp opiniërend.

02:25:03 - 02:25:23 - voorz. L.J. Gebben
02:25:30 - 02:26:57 - D. Wagenaar
02:27:02 - 02:27:54 - L. Westerdijk-Dam
02:28:01 - 02:29:53 - T.R. Krijgsman-Sikkema
02:29:54 - 02:31:03 - D.T. Hooijenga
02:31:05 - 02:31:07 - voorz. L.J. Gebben
02:31:11 - 02:31:11 - T.R. Krijgsman-Sikkema
02:31:12 - 02:32:17 - D. Wagenaar
02:32:21 - 02:33:23 - L. Westerdijk-Dam
02:33:29 - 02:33:59 - T.R. Krijgsman-Sikkema
02:33:59 - 02:34:44 - voorz. L.J. Gebben
02:34:44 - 02:37:28 - weth. T. Willemsma
02:37:28 - 02:37:28 - voorz. L.J. Gebben
02:37:28 - 02:38:29 - D. Wagenaar
02:38:29 - 02:39:33 - voorz. L.J. Gebben

Amendementen

Titel
A-10-1 - Amendemint FNP - beneamen karakteristieke pânen yn Kultuernota 'Ut de kûlizen'

Toezeggingen

Onderwerp
Opnimmen karakteristieke pânen

De raad wordt voorgesteld om de visie ‘Versterken sociale basis’ vast te stellen. De gemeente Tytsjerksteradiel wil het voorliggende veld moderniseren en opnieuw vormgeven, dit is vastgesteld in het beleidskader sociaal domein in april 2019. Dit vraagt om een nieuwe visie op het voorliggend veld, oftewel de sociale basis. Afgelopen maanden is samen met inwoners en uitvoeringsorganisaties invulling gegeven aan de visie ‘Versterken sociale basis’. De visie beschrijft de bouwstenen, doelen en koers voor het versterken van de sociale basis. Het college stelt de raad voor om deze visie vast te stellen.

Behandelwijze:

 • Raad, eerste termijn
 • College, eerste termijn
 • Raad, eventueel tweede termijn
 • College, eventueel tweede termijn
 • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
 • Amendementen
 • Voorstel
 • Moties

Resultaat stemming

Besluit

Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd:
- mevr. S. van der Werf (PvdA): wij stemmen voor maar wel met in het achterhoofd dat wij tegen de financiële pagina zijn;
- mevr. B. Scheepsma (GrL): de visie is ok, maar de financiële onderbouwing is niet ok.

De raad besluit de visie ‘Versterken sociale basis’ vast te stellen.

02:39:37 - 02:39:37 - L. Westerdijk-Dam
02:39:41 - 02:41:46 - M. Wieringa
02:41:48 - 02:41:49 - voorz. L.J. Gebben
02:41:52 - 02:42:46 - F. de Haan
02:42:46 - 02:42:47 - voorz. L.J. Gebben
02:42:51 - 02:48:16 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
02:48:16 - 02:48:18 - voorz. L.J. Gebben
02:48:28 - 02:51:41 - W.A. Scheepsma
02:51:41 - 02:51:44 - voorz. L.J. Gebben
02:51:45 - 02:53:38 - D.T. Hooijenga
02:53:38 - 02:53:48 - voorz. L.J. Gebben
02:53:48 - 02:53:48 - W.A. Scheepsma
02:53:49 - 02:53:50 - D. Wagenaar
02:53:50 - 02:53:50 - voorz. L.J. Gebben
02:53:54 - 02:55:44 - D. Wagenaar
02:55:44 - 02:55:51 - voorz. L.J. Gebben
02:55:56 - 03:00:35 - weth. A.G.A. Bouwman
03:00:35 - 03:00:42 - voorz. L.J. Gebben
03:00:43 - 03:03:21 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
03:03:21 - 03:03:23 - voorz. L.J. Gebben
03:03:27 - 03:04:39 - W.A. Scheepsma
03:04:39 - 03:04:45 - voorz. L.J. Gebben
03:04:47 - 03:06:25 - E.F.H. Duursma
03:06:28 - 03:07:15 - D.T. Hooijenga
03:07:15 - 03:07:19 - voorz. L.J. Gebben
03:07:19 - 03:08:51 - M. Wieringa
03:08:51 - 03:08:51 - voorz. L.J. Gebben
03:08:53 - 03:09:30 - F. de Haan
03:09:30 - 03:09:37 - voorz. L.J. Gebben
03:09:38 - 03:12:40 - weth. A.G.A. Bouwman
03:12:40 - 03:12:50 - voorz. L.J. Gebben
03:12:56 - 03:13:07 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
03:13:07 - 03:14:08 - voorz. L.J. Gebben
03:14:08 - 03:14:21 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
03:14:21 - 03:14:25 - voorz. L.J. Gebben
03:14:25 - 03:14:45 - W.A. Scheepsma
03:14:45 - 03:15:02 - voorz. L.J. Gebben
03:16:19 - 03:16:26 - S. Hoekstra
03:16:30 - 03:16:38 - voorz. L.J. Gebben
03:16:45 - 03:16:54 - W.A. Scheepsma
03:16:54 - 03:17:21 - voorz. L.J. Gebben
03:17:58 - 03:18:22 - W.A. Scheepsma
03:18:22 - 03:18:34 - voorz. L.J. Gebben
03:22:15 - 03:22:16 - S. Hoekstra
03:22:30 - 03:23:07 - voorz. L.J. Gebben
03:23:07 - 03:23:12 - B. van Zandbergen
03:23:12 - 03:23:23 - voorz. L.J. Gebben
03:25:17 - 03:27:14 - G.E. v\\\/d Meijden
03:27:14 - 03:27:16 - voorz. L.J. Gebben
03:27:16 - 03:27:30 - D.T. Hooijenga
03:27:31 - 03:27:34 - voorz. L.J. Gebben
03:27:34 - 03:28:16 - A. Nijboer
03:28:22 - 03:29:09 - W.A. Scheepsma
03:29:09 - 03:29:11 - voorz. L.J. Gebben
03:29:11 - 03:34:29 - W.A. Scheepsma

Amendementen

Titel
A-11-1 - Amendement PvdA, GrL - Financiële onderbouwing Visie versterken sociale basis

Door middel van dit overzicht 'Begrotingswijzigingen oktober 2021' wordt de raad meegenomen in een aantal ontwikkelingen, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting 2021.
Een voorgestelde wijziging op de begroting heeft invloed op de afgesproken kaderstelling bij de begroting 2021. De raad is beslissingsbevoegd om de kaders bij te stellen.

Behandelwijze:

 • Raad, eerste termijn
 • College, eerste termijn
 • Raad, eventueel tweede termijn
 • College, eventueel tweede termijn
 • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
 • Amendementen
 • Voorstel
 • Moties

Besluit

Voorafgaand aan de stemming is de volgende stemverklaring afgelegd:
- de heer S. Hoekstra (VVD): wij nemen kennis van de wijzigingen maar stemmen tegen, zoals gebruikelijk.

De stemming mislukte digitaal en heeft dus plaatsgevonden via de in de bijlage opgenomen stimsheet.

De raad besluit:

 1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2021 zoals aangegeven in paragraaf 1.2. van de bijlage.
 2. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.3 en te besluiten geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2021 van de WM8KTD.
 3. Kennis te nemen van de overige ontwikkelingen zoals vermeld in paragraaf 1.4. van de bijlage.

Het college heeft op 18 februari en 16 september de raad voorgesteld de geheimhouding op detail woningbouwprogramma 2021 Tytsjerksteradiel te bekrachtigen. De raad heeft dit bekrachtigd.

Het college stelt nu voor om de geheimhoudingsplicht op te heffen voor een aantal concrete projecten, die inmiddels klaar zijn om via de gebruikelijk wijze in procedure gebracht te worden en daarmee openbaar worden. Daarnaast doet het college de raad een voorstel over de geheimhouding ten behoeve van locaties die nog niet actueel in ontwikkeling zijn, maar dat mogelijk wel gaan worden.

Het raadsvoorstel kan door de raad in openbaarheid worden besproken. Als de raad de lijst met locaties wil bespreken waar het college van voorstelt om de geheimhouding van opheffen zal dat in beslotenheid moeten plaatsvinden. Als de raad besluit de geheimhouding op te heffen worden deze locaties nadien openbaar gemaakt.

Dit punt is op 30 september 2021 aan deze voorlopige agenda toegevoegd. Op 14 oktober is nog een erratum voor de geheime bijlage 1 toegevoegd.

Behandelwijze:

 • Raad, eerste termijn
 • College, eerste termijn
 • Raad, eventueel tweede termijn
 • College, eventueel tweede termijn
 • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
 • Amendementen
 • Voorstel
 • Moties

Resultaat stemming

Besluit

Voorafgaand aan de stemming wordt de volgende stemverklaring afgelegd:
- de heer S. Hoekstra (VVD): wij zijn voor het voorstel, we waarderen dat er vanavond nog twee errata zijn gekomen, maar de volgende keer krijgen we graag in één keer een foutloze lijst anders gaan we tegen stemmen.

Op grond van artikel 25 lid 4 Gemeentewet de opgelegde geheimhouding conform het raadsbesluit ‘geheimhouding woningbouwprogramma’ d.d. 16 september 2021 op te heffen voor zover het gaat om de woningbouwlocaties genoemd in bijlage 1 Overzicht openbaar te maken woningbouwlocaties okt ’21.

Bijlage 1 is na deze behandeling openbaar gemaakt.

De raad wordt gevraagd de besluitenlijst en toezeggingenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

De raad stelt de besluitenlijst en lijst toezeggingen raadsvergadering van 16 september 2021 vast.

03:34:32 - 03:34:38 - VOORZITTER P.J.A. v\/d Hoef
03:34:38 - 03:35:31 - G.E. v\\\/d Meijden
03:35:32 - 03:35:35 - VOORZITTER P.J.A. v\/d Hoef
03:35:35 - 03:36:10 - W.A. Scheepsma
03:36:12 - 03:36:12 - VOORZITTER P.J.A. v\/d Hoef
03:36:12 - 03:36:25 - G.E. v\\\/d Meijden
03:36:27 - 03:36:27 - D. Wagenaar
03:36:27 - 03:36:29 - VOORZITTER P.J.A. v\/d Hoef
03:36:29 - 03:36:30 - D. Wagenaar
03:36:30 - 03:36:31 - VOORZITTER P.J.A. v\/d Hoef
03:36:31 - 03:36:32 - D. Wagenaar
03:36:32 - 03:36:33 - VOORZITTER P.J.A. v\/d Hoef
03:36:33 - 03:38:11 - D. Wagenaar
03:38:11 - 03:38:21 - VOORZITTER P.J.A. v\/d Hoef
03:38:22 - 03:40:25 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
03:40:25 - 03:41:17 - D.T. Hooijenga
03:41:18 - 03:41:40 - G.E. v\\\/d Meijden
03:41:41 - 03:41:44 - VOORZITTER P.J.A. v\/d Hoef
03:41:47 - 03:41:47 - D. Wagenaar
03:42:35 - 03:42:39 - VOORZITTER P.J.A. v\/d Hoef
03:42:41 - 03:48:36 - voorz. L.J. Gebben
03:48:36 - 03:48:42 - VOORZITTER P.J.A. v\/d Hoef
03:48:44 - 03:50:18 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
03:50:20 - 03:50:23 - VOORZITTER P.J.A. v\/d Hoef
03:50:25 - 03:52:16 - W.A. Scheepsma
03:52:18 - 03:52:36 - D.T. Hooijenga
03:52:38 - 03:52:40 - VOORZITTER P.J.A. v\/d Hoef
03:52:40 - 03:53:06 - G.E. v\\\/d Meijden
03:53:08 - 03:53:13 - VOORZITTER P.J.A. v\/d Hoef
03:53:17 - 03:53:39 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
03:53:39 - 03:53:44 - VOORZITTER P.J.A. v\/d Hoef
03:53:45 - 03:53:54 - D. Wagenaar
03:53:55 - 03:53:58 - VOORZITTER P.J.A. v\/d Hoef
03:53:58 - 03:56:18 - voorz. L.J. Gebben
03:56:18 - 03:56:32 - VOORZITTER P.J.A. v\/d Hoef
03:56:36 - 03:56:56 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
03:56:57 - 03:57:03 - VOORZITTER P.J.A. v\/d Hoef

Besluit

De motie is aangekondigd maar niet ingediend omdat het college de motie al uitvoert.

Moties

Titel
MV-14-1 - Motie vreemd CDA - Medewerking kwijtschelden schulden als gevolg van toeslagenaffaire

Resultaat stemming

Besluit

Voorafgaand aan de stemming wordt de volgende stemverklaring afgelegd
- mevr. S. van der Werf (PvdA): wij zijn tegen de motie maar voor een oplossing.

Moties

Titel
MV-14-2 - Motie vreemd CDA, FNP, CU - Aanpassing APV en DHV om verruiming van openings- en schenktijden van sportkantines in of bij een sporthal mogelijk te maken