Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

Begrotingsvergadering

donderdag 4 november 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 15 oktober 2021 hieronder te vinden en te raadplegen.

Agendapunten

Bij dit punt vindt u ook het uitgebreide programma van de behandeling van de begroting 2022-2025.
De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

Burgers kunnen gebruik maken van hun spreekrecht tijdens de begrotingsraadsvergadering. Insprekers kunnen zich uiterlijk een dag voor de raadsvergadering melden via griffie@t-diel.nl . Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker.
Let op: alleen degenen die het woord voeren, kunnen naar binnen. Betrokkenen/geinteresseerden/belanghebbenden kunnen de vergadering live volgen via de raadswebsite en via RTV NOF.

Behandelwijze:

 • Inspreker krijgt het woord (maximaal 5 minuten)
 • Vragen raadsleden aan de inspreker
 • Beantwoording door de inspreker
 • Desgewenst kan de portefeuillehouder reageren
 • De insprekers worden verzocht om de vergadering na de inspraak weer te verlaten.

De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. Daarin staan de activiteiten en plannen die de gemeente wil gaan ondernemen in een jaar en hoeveel geld dat mag gaan kosten (de uitgaven dus). Ook staat in de begroting hoe de gemeente haar inkomsten verkrijgt. Ieder jaar stelt de raad de begroting vast voor het daaropvolgende jaar.

Op 8 juli jl. heeft de raad via de kadernota (waarin de hoofdlijnen staan van de plannen en de kosten daarvan) aangegeven welke onderwerpen wel of niet moeten worden opgenomen in de begroting. De begroting maakt de uitgewerkte keuzes uit de kadernota concreet: wat doen we in een jaar en hoe betalen we het?

De begroting bestaat uit negen programma’s. Per programma worden de verwachte (nieuwe) ontwikkelingen vermeld. Ook worden de lasten en baten per programma weergegeven.

Behandelwijze:
De begroting is een groot document en kent een eigen behandelwijze. Daarom zijn de volgende onderdelen als apart agendapunt opgenomen:

 • Eerste termijn raad (behandeling per programma)
 • Schorsing
 • Eerste termijn college
 • Tweede termijn raad
 • Besluitvorming
 • Per programma / paragrafen kunnen alle fracties het woord krijgen.
 • De amendementen en moties moeten in deze termijn worden ingediend.
 • De volgende indeling wordt daarbij gehanteerd, we behandelen dus per programma en betrekken per programma amendementen en moties:

Programma 0: Bestuur en ondersteuning
Programma 1: Veiligheid
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat
Programma 3: Economie
Programma 4: Onderwijs
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie
Programma 6: Sociaal domein
Programma 7: Volksgezondheid en milieu
Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en stedelijke vernieuwing
Paragrafen

Tijdens de schorsing is er gelegenheid voor overleg tussen fracties en college.

Het college reageert op de inbreng van de raad en betrekt daarbij de ingediende amendementen en moties.

De raad kan reageren op elkaar en op het college.

De raadsvoorzitter brengt de begroting in stemming.
De volgorde daarbij is:

 • Stemverklaringen van de raad en stemming over de ingediende amendementen
 • Stemverklaringen van de raad en stemming over het (geamendeerde) raadsvoorstel
 • Stemverklaringen van de raad en stemming over de ingediende moties

NB: amendementen die bij de begroting zijn aangenomen en die doorwerking hebben in de belastingverordeningen hoeven maar eenmaal bij de begroting in stemmen te worden gebracht en zullen daarna in de belastingverordening worden verwerkt.

De lokale heffíngen zijn geregeld in de belastingverordeningen en bijbehorende tarieventabellen. Als gevolg van nieuw gemeentelijk beleid, ombuigingen, deregulering en wijzigingen in landelijke wetgeving moeten tarieven en verordeningen worden aangepast, vervallen of worden ingevoerd voor het jaar 2O22. De VNG-modelverordeningen worden grotendeels gevolgd.
Indien er naar aanleiding van de behandeling en vaststelling van de programmabegrotíng 2022-2025 wijzigingen in de belastingen, heffingen of tarieven voortvloeien, betekent dit dat deze wijzigingen bij besluit eveneens worden meegenomen in de verordeningen waarop dit van toepassing is.

Behandelwijze:

 • Raad, eerste termijn
 • College, eerste termijn
 • Raad, eventueel tweede termijn
 • College, eventueel tweede termijn
 • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  Amendementen
  Voorstel
  Moties