Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM (PUBLIEKSHAL)

donderdag 23 mei 2024

19:30 - 21:14
Locatie

Publiekshal

Voorzitter
D.T. Hooijenga
Toelichting

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.


Alle onderwerpen van de raadsagenda van 30 mei staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij alvast richttijden zijn aangegeven. De fracties geven na hun fractievergaderingen (op 16 mei) aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.


De vergadering wordt gehouden in de publiekshal en is via de livestream te volgen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Het Iepen Poadium is opgesplitst in twee domeinen. In de Publiekshal worden onderwerpen met betrekking tot het Sociaal Domein behandeld. Gelijktijdig is er een Iepen Poadium in de Raadzaal waar de onderwerpen met betrekking tot het Ruimtelijk Domein aan de orde komen.

 2. 1

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk op woensdag 22 mei vóór 12.00 uur melden via griffie@t-diel.nl.
  Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.


  De inspraak voor zowel het sociaal domein als voor het ruimtelijk domein vindt plaats in de raadzaal. Het Iepen Poadium in de publiekshal begint na de inspraak.

  00:28:06 - 00:28:20 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:29:40 - 00:54:34 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 3. 2

  00:30:32 - 00:54:34 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 4. 3

  00:28:06 - 00:28:20 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:29:40 - 00:54:34 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 5. 4

  Over het raadsvoorstel:
  De Rekenkamer(commissie) is in 2023 een onderzoek gestart naar subsidie- en fondsenverwerving door de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau BMC. De presentatie van het onderzoek is/was op 23 mei in het Iepen Poadium.
  De raad bespreekt het rapport in de raadsvergadering opiniërend, waarbij kan worden ingegaan op de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer en de bijbehorende vragen uit het raadsvoorstel.
  Het college luistert naar de mening en de inbreng door de raad en komt binnen drie maanden met een besluitvormend raadsvoorstel over de uitvoering van de aanbevelingen en de borging hiervan.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat opiniërend op de raadsagenda van 30 mei 2024. Er wordt door de Rekenkamer, het onderzoeksbureau een presentatie gegeven over het onderzoeksrapport.  De secretaris van de Rekenkamer geeft nog een korte presentatie over het proces wat een Rekenkameronderzoek doorloopt.
  Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de opiniërende fase?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   0 Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   0 Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   0 Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor opiniërende behandeling in de raadsvergadering van 30 mei 2024.

  00:31:36 - 00:54:34 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:54:34 - 00:54:40 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:54:44 - 00:55:20 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  00:55:20 - 01:00:20 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  01:00:20 - 01:00:48 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  01:00:48 - 01:04:10 - S. Kleinhuis
  01:04:10 - 01:06:31 - W.E. SOEPBOER
  01:06:31 - 01:07:00 - W.E. SOEPBOER
  01:07:00 - 01:07:08 - W.E. SOEPBOER
  01:07:08 - 01:08:01 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  01:08:01 - 01:08:06 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  01:08:06 - 01:09:06 - M. Wieringa
  01:09:52 - 01:10:23 - M. Wieringa
  01:10:23 - 01:12:28 - K. Wiersma boargerlid
  01:12:28 - 01:13:33 - K. Wiersma boargerlid
  01:13:33 - 01:13:47 - K. Wiersma boargerlid
  01:13:47 - 01:16:58 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:16:59 - 01:23:56 - PLV-Griffier H. de Koe
  01:23:56 - 01:25:47 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 6. 5

  Over het raadsvoorstel:
  Iedere gemeente is verplicht een rekenkamer te hebben. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid. De Rekenkamer bestaat uit vier leden, waaronder een voorzitter en werkt samen met de Rekenkamer van Achtkarspelen in de vorm van een personele unie.
  Van de huidige Rekenkamer hebben de voorzitter, dhr. Guus Janssen, en een lid, dhr. Erik de Swart, een ontslagverzoek ingediend.
  Mevr. Hanneke Vervoort is bereid gevonden om het voorzitterschap op zich te nemen. Voor de vacatures voor nieuwe leden is een wervingsprocedure gestart.
  De selectiecommissie heeft mevr. Denise de Boer en dhr. Wietze Jan Boorsma geselecteerd als nieuwe leden. De raad besluit over de benoeming van beide leden. Zij zullen na het besluit tot benoeming worde beëdigd.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 30 mei 2024. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   0 Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   0 Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   0 Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 30 mei 2024.

  01:24:15 - 01:25:47 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 7. 6

  Over het raadsvoorstel:
  In een goed functionerende democratie horen tegengestelde meningen erbij. Het hartgrondig met elkaar oneens zijn mag. Dat dit vervolgens leidt tot agressie van inwoners of andere betrokkenen, online, verbaal of zelfs fysiek, komt helaas steeds meer voor. Het bespreken van het onderwerp agressie is net zo belangrijk als het protocol zelf. Te maken krijgen met agressie of bedreigingen is niet iets wat je zomaar even op tafel legt, terwijl er over praten en ervaringen uitwisselen erg kan helpen.


  Het agressieprotocol biedt handvatten bij gevallen van agressie en bedreiging.
  Het vaststellen van het protocol draagt bij aan de weerbaarheid van het gemeentelijk bestuur. Het is één van de bouwstenen voor politieke ambtsdragers om hun ambt veilig en integer uit te kunnen oefenen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 30 mei 2024. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   0 Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   0 Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   0 Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 30 mei 2024.

  01:24:40 - 01:25:47 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 8. 7

  Over het raadsvoorstel:
  De Wet gemeenschappelijke regelingen is op 1 juli 2022 gewijzigd. Naar aanleiding van deze wetswijziging moet ook de gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Fryslân worden aangepast.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 30 mei 2024. Op verzoek van de FNP is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   0 Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   0 Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   0 Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 30 mei 2024.

  01:25:04 - 01:25:47 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:25:47 - 01:26:48 - W.E. SOEPBOER
  01:26:49 - 01:27:05 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:27:05 - 01:28:23 - Ondersteunend ambtenaar
  01:28:23 - 01:28:24 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:28:24 - 01:30:09 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  01:30:09 - 01:30:14 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:30:14 - 01:31:15 - Ondersteunend ambtenaar
  01:31:15 - 01:31:38 - W.E. SOEPBOER
  01:31:38 - 01:31:51 - Ondersteunend ambtenaar
  01:31:51 - 01:32:34 - S. Kleinhuis
  01:32:34 - 01:33:06 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  01:33:06 - 01:33:11 - S. Kleinhuis
  01:33:11 - 01:33:18 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:33:18 - 01:33:28 - R.R. SNIJDER
  01:33:28 - 01:33:28 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:33:31 - 01:34:39 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 9. 8

  Over het raadsvoorstel:
  Veiligheidsregio Fryslân heeft de begroting 2025 en de jaarstukken 2023 gestuurd naar de Friese gemeenten. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld uiterlijk 13 juni 2024 een zienswijze in te dienen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 30 mei 2024. Op verzoek van de fracties CU en FNP is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   0 Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   0 Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   0 Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 30 mei 2024.

  01:34:04 - 01:34:39 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:34:39 - 01:36:02 - M. de Haan Burgerraadslid
  01:36:02 - 01:37:59 - Ondersteunend ambtenaar
  01:37:59 - 01:38:14 - W.E. SOEPBOER
  01:38:14 - 01:39:04 - Ondersteunend ambtenaar
  01:39:06 - 01:40:14 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 10. 9

  Over het raadsvoorstel:
  De verordening Jeugdhulp van de gemeente Tytsjerksteradiel dateert van 2019 en moet in verband met recente jurisprudentie en verandering in werkwijze worden gewijzigd.


  Behandelwijze:


  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 30 mei 2024. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   0 Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   0 Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   0 Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 30 mei 2024.

  01:39:14 - 01:40:14 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 11. 10

  Over dit agendapunt:
  Op 18 april heeft de raad een besloten vergadering gehad. Artikel 45 RvO regelt dat verslagen en besluitenlijsten zo spoedig mogelijk via het besloten deel van het vergadersysteem worden gedeeld met alle leden. Als er voor 17 mei (12.00 uur) geen opmerkingen aan de griffie worden gemeld, wordt het verslag in de openbare vergadering van 30 mei vastgesteld waarbij de raad ook een besluit neemt over het al dan niet opheffen van de geheimhouding. Als er vragen of opmerkingen worden gemaakt wordt aan het Iepen Poadium van 23 mei een besloten deel toegevoegd.


  Behandelwijze:


  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 30 mei 2024. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 30 mei 2024.

  01:39:45 - 01:40:14 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 12. 11

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur.

  01:40:06 - 01:40:14 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER