Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM (PUBLIEKSHAL)

donderdag 15 februari 2024

19:30 - 21:29
Locatie

Publiekshal

Voorzitter
P.J.A. van de Hoef
Toelichting

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.


Alle onderwerpen van de raadsagenda van 29 februari staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij alvast richttijden zijn aangegeven. De fracties geven na hun fractievergaderingen (op 8 februari) aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.


De vergadering wordt gehouden in de publiekshal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  00:00:00 - 00:01:19 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 2. 1

  00:01:06 - 00:01:19 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 3. 2

  00:01:08 - 00:01:19 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:01:25 - 00:01:34 - A. Nijboer
  00:01:34 - 00:07:47 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 4. 3

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk op de dag van het Iepen Poadium vóór 12.00 uur melden via griffie@t-diel.nl.
  Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.


  De insprekers worden hieronder vermeld:

  • De heren Stienstra en De Jong komen namens een werkgroep uit Dantumadiel inspreken op agendapunt 4 'Burgerinitiatief 'Versneld, creatief op zoek naar betaalbare woonruimte voor starters in Burgum'. De werkgroep houdt zich bezig met verschillende onderwerpen waaronder met het onderwerp 'woningen voor starters'.
  00:01:48 - 00:07:47 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:07:47 - 00:09:00 - S. Hoekstra
  00:09:00 - 00:11:49 - A. Hekkema BOARGERLID
  00:11:49 - 00:13:55 - D.T. Hooijenga
  00:13:55 - 00:15:24 - A.B. Agema
  00:15:28 - 00:17:09 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 5. 4

  Over het raadsvoorstel
  Het burgerinitiatief is een middel voor inwoners om een onderwerp of voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. De raad besluit over de afhandeling van het burgerinitiatief. Burgum 2040 heeft een burgerinitiatief ingediend dat gaat over het zoeken naar betaalbare woonruimte voor starters in Burgum (100-dagen-scan).


  Behandelwijze
  Burgum 2040 geeft een toelichting op het burgerinitiatief. Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 29 februari 2024. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  270224: Toelichting Burgum2040 op budget burgerinitiatief 'Versneld, creatief op zoek naar betaalbare woonruimte voor starters in Burgum' is toegevoegd.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  De raad wordt geïnformeerd.

  00:15:42 - 00:17:09 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:34:37 - 00:35:53 - J.P. vd Velde
  00:35:53 - 00:36:08 - J.P. vd Velde
  00:36:08 - 00:37:10 - S. Hoekstra
  00:37:10 - 00:37:20 - S. Hoekstra
  00:37:20 - 00:37:55 - D.T. Hooijenga
  00:37:55 - 00:40:03 - A.B. Agema
  00:40:03 - 00:40:17 - A.B. Agema
  00:40:17 - 00:42:52 - A. Hekkema BOARGERLID
  00:42:52 - 00:43:08 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:43:10 - 00:44:14 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 6. 5

  Nagekomen bericht van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 februari 2024


  Met dit bericht informeren wij de raad over het niet behandelrijp verklaren van het aangekondigde voorstel voor de aanleg van een parkeerterrein aan de Koaidyk. Wij dachten met besluitvorming voor 15 maart een aantal zaken te kunnen bespoedigen. Dat blijkt niet het geval. Bepaalde procedures (kapvergunning en verwijderen houtopstand) kunnen voor die datum niet worden afgerond en afgewikkeld. Bovendien is er al sprake van nestvorming in de bosschages van de Koaidyk. Daar moeten en willen wij zorgvuldig mee omgaan. De urgentie vervalt daarmee. Tegelijkertijd biedt dit de kans om met een meer in detail uitgewerkt voorstel naar de raad te komen, waar diverse aspecten in belicht kunnen worden en wij meer duidelijkheid over de tijdlijn kunnen verschaffen. Wij zijn de griffie en de agendacommissie buitengewoon erkentelijk voor de flexibiliteit en meedenken. Heel veel dank daarvoor.


  Statusbepaling:

  • Kan het onderwerp door naar de besluitvormende fase?
  00:43:41 - 00:44:14 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 7. 6

  Over het raadsvoorstel
  In 2023 hebben de gemeenteraden van zowel Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel besloten te willen stoppen met de ambtelijke samenwerking in de vorm van WM8KTD. Ten gevolge van dit besluit hebben de Colleges in opdracht van de Raad een Plan van Aanpak (hierna: PvA) ontvlechting opgeleverd en vastgesteld. In het PvA wordt ook een opbouwspoor gedefinieerd, vorm te geven door te afzonderlijke gemeenten.
  Het opbouwspoor van Tytsjerksteradiel kent in 2024 de volgende stappen:

  1. Koersbepaling
  2. Koersvertaling
  3. Realisatie van de koersvertaling
   070224: brief OR aan raad Tytsjerksteradiel - Advies koersbepaling met bijlage is toegevoegd.

  Behandelwijze
  Namens het college wordt een presentatie gegeven over de hoofdlijnen uit het koersdocument. Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 29 februari 2024. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 29 februari 2024.

  00:43:43 - 00:44:14 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:45:05 - 00:45:06 - Ondersteunend ambtenaar
  00:45:26 - 00:46:34 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:46:37 - 00:59:09 - Ondersteunend ambtenaar
  00:59:09 - 01:00:22 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 8. 7

  Over het agendapunt
  De raad heeft op 18 januari 2024 de Notitie uitgangspunten begroting ontvangen via de Lijst Ingekomen Stukken (LIST). Namens het college wordt een toelichting gegeven op het proces om te komen tot een kaderbrief/begroting 2025-2028. In de presentatie wordt de raad geinformeerd over de wijze waarop de bijzonderheden rondom de ontvlechting en opbouw worden verwerkt in de P&C-cyclus.

  Besluit

  De raad wordt geïnformeerd.

  00:59:42 - 01:00:22 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:00:37 - 01:11:02 - Ondersteunend ambtenaar
  01:11:02 - 01:11:16 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:11:16 - 01:11:21 - Ondersteunend ambtenaar
  01:11:21 - 01:11:48 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:24:28 - 01:24:37 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 9. 8

  Over het raadsvoorstel
  In het raadsprogramma 2022-2026 heeft de raad aangegeven een versnelling te wensen van de uitvoering van de door hem op 1 juli 2021 vastgestelde Duurzaamheidsagenda. De raad vraagt het college hiertoe met een actieplan te komen. De versnelling concentreert zich daarbij vooral op het bestrijden van de energiearmoede, het aansluiten bij bestaande regelingen (bijv. Nationaal isolatieplan en het Aanvalsplan Isoleren) en de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. De ontwikkelingen hebben sinds juli 2021 niet stilgestaan en op veel terreinen is, en wordt, inmiddels volop invulling gegeven aan de door de raad gewenste versnelling. Het college heeft met andere woorden vanuit haar eigen gevoel voor urgentie al veel zaken pro-actief opgepakt. De vraag is daarom of een apart actieplan feitelijk nog wel meerwaarde heeft. Een tweede vraag die opkomt is of het niet verstandig is de evaluatie van de Duurzaamheidsagenda met een jaar uit te stellen.


  Behandelwijze
  Dit onderwerp staat opiniërend op de raadsagenda van 29 februari 2024. Namens het college wordt een presentatie gegeven. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling

  • Kan het stuk door naar de opiniërende fase?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor opiniërende behandeling in de raadsvergadering van 29 februari 2024.

  01:25:36 - 01:26:33 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:26:33 - 01:47:46 - Ondersteunend ambtenaar
  01:47:46 - 01:48:16 - C.Y. vd LINDEN
  01:48:16 - 01:49:29 - Ondersteunend ambtenaar
  01:49:29 - 01:49:31 - C.Y. vd LINDEN
  01:49:31 - 01:49:40 - Ondersteunend ambtenaar
  01:49:40 - 01:51:15 - D.T. Hooijenga
  01:51:15 - 01:51:32 - Ondersteunend ambtenaar
  01:51:32 - 01:52:15 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 10. 9

  Over het raadsvoorstel
  Het huidige gemeentelijke beleid op het gebied van verkeer en vervoer (gemeentelijk verkeer- en vervoerplan) is niet meer actueel. Er is daarom het afgelopen jaar gewerkt aan een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan. Hiervoor is eerder door de raad de startnotitie vastgesteld d.d. 26 januari 2023.


  Voor het zomerreces van het afgelopen jaar is met een beleidskeuzenotitie (vastgesteld d.d. 23 juni) ingegaan op het proces en de eerste resultaten van de participatie en zijn de beleidskeuzes op hoofdlijnen weergegeven. Tijdens de inventarisatiefase is informatie opgehaald bij inwoners, belangenorganisaties en beleidsmedewerkers. Ook heeft op dinsdag 9 mei een sessie met gemeenteraad plaatsgevonden waarbij deze eerste resultaten zijn gedeeld en ook de aandachtspunten vanuit de raad naar voren zijn gebracht.
  De afgelopen periode is gewerkt aan een detailuitwerking van het plan inclusief een concreet uitvoeringsprogramma. In het bijgevoegde ontwerp mobiliteitsplan is dit vastgelegd. Het doel van dit voorstel is om duidelijk te krijgen of dit aansluit bij het verwachtingspatroon. In het verlengde daarvan ligt de vraag of het ontwerpplan in deze vorm rijp wordt geacht voor inspraak.


  Behandelwijze
  Dit onderwerp staat opiniërend op de raadsagenda van 29 februari 2024. Op verzoek van VVD en FNP is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling

  • Kan het stuk door naar de opiniërende fase?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor opiniërende behandeling in de raadsvergadering van 29 februari 2024.

  01:51:36 - 01:52:15 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:52:19 - 01:53:31 - A. Nijboer
  01:53:34 - 01:53:34 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:53:34 - 01:54:04 - Ondersteunend ambtenaar
  01:54:04 - 01:54:32 - A. Nijboer
  01:54:32 - 01:54:49 - Ondersteunend ambtenaar
  01:54:49 - 01:54:55 - A. Nijboer
  01:54:55 - 01:54:58 - Ondersteunend ambtenaar
  01:54:58 - 01:55:33 - S. Hoekstra
  01:55:33 - 01:57:22 - Ondersteunend ambtenaar
  01:57:22 - 01:57:34 - S. Hoekstra
  01:57:34 - 01:57:46 - Ondersteunend ambtenaar
  01:57:46 - 01:59:28 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 11. 10

  Over het raadsvoorstel
  In de decembercirculaire gemeentefonds 2023 zijn onder meer extra middelen voor invoeringskosten omgevingswet en uitvoeringskosten gebiedsgerichte beschikbaar gesteld voor de uitvoering van taken met betrekking tot gemeentelijk beleid. Met dit raadsbesluit worden deze via de reserve overlopende posten overgeheveld naar 2024.
  Daarnaast is nog een aantal overige middelen ontvangen, waaronder de middelen voor energietoelage. Deze middelen worden alsnog te ontvangen middelen in de jaarrekening 2023 verantwoord.


  Behandelwijze
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 29 februari 2024. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 29 februari 2024.

  01:58:04 - 01:59:28 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 12. 11

  Over het raadsvoorstel
  De fracties CDA, PvdA/GL en D66 willen sportverenigingen met eigen sportaccommodatie tussen 1 september 2024 en 31 juli 2027 helpen bij het verduurzamen en/of verbeteren van hun accommodaties. Daarvoor hebben ze een zogenaamde 1/3-regeling opgezet: minimaal 1/3 deel is eigen inbreng, maximaal 1/3 deel kan worden gesubsidieerd vanuit de gemeente en maximaal 1/3 deel kan worden geleend met borgstelling vanuit de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). De gemeente neemt daarbij de helft van de (marktconforme) rentekosten voor haar rekening.


  Behandelwijze
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 29 februari 2024. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 29 februari 2024.

  01:58:19 - 01:59:28 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 13. 12

  Over het raadsvoorstel
  Op 23 februari 2012 heeft de gemeenteraad de werkgroep samenwerking raden Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel ingesteld. Op 22 juni 2023 hebben de beide gemeenteraden het besluit genomen om de ambtelijke samenwerking in de werkmaatschappij te stoppen. De werkgroep is niet meer nodig.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 29 februari 2024. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 29 februari 2024.

  01:58:48 - 01:59:28 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 14. 13

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.