Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM

donderdag 9 september 2021

17:00 - 22:20

Locatie
De Ikker
Voorzitter
P. Reitsma / P.J.A. van de Hoef
Toelichting

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische en politieke vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.

Alle onderwerpen van de raadsagenda van 16 september staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij standaard vijf minuten is gereserveerd. De fracties geven na hun fractievergaderingen (op 2 september) aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.

De vergadering wordt gehouden in 'De Ikker', Bulthuissingel, in Burgum. In verband met de coronamaatregelen zal er geen publiek aanwezig zijn. De vergadering wordt live uitgezonden via RTV NOF en kan niet via de raadswebsite worden gevolgd.
De opname wordt later aan de raadswebsite toegevoegd.

Uitzending

Agendapunten

Het Iepen Poadium is opgesplitst in twee domeinen. In het eerste deel (vanaf 17.00 uur) worden onderwerpen met betrekking tot het Ruimtelijk Domein behandeld. In het tweede deel (vanaf 19.45 uur) komen onderwerpen met betrekking tot het Sociaal Domein aan bod.

Voorzitter: dhr. P. Reitsma

Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk een dag voor het Iepen Poadium melden via griffie@t-diel.nl. Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker.
Let op: alleen degenen die het woord voeren, kunnen naar binnen. Betrokken buurtbewoners/geïnteresseerden/belanghebbenden kunnen de vergadering live volgen via RTV NOF.

De volgende insprekers hebben zich tot nog toe aangemeld voor onderwerpen op het gebied van het Ruimtelijk Domein:

 1. Mevr. B. van der Wal spreekt namens actiecomité de Wettermunt in op agendapunt 1.7 'Locatiestudie Burgum'.
 2. Dhr. F. Westra spreekt namens diverse bewoners Kloosterlaan zuid in op agendapunt 1.7 ‘Locatiestudie Burgum’.
 3. Dhr. G. Zwarts spreekt als bewoner van de Kloosterlaan in op agendapunt 1.7 'Locatiestudie Burgum'.
 4. Mevr. M. Burgers spreekt in op agendapunt 1.4 ‘Beleidsplan Toerisme en Recreatie’.

Besluit

Er wordt kennisgenomen van de inspraakreacties van bovengenoemde insprekers.

Toezeggingen

Onderwerp
Inspraak inwoner Earnewâld

Op 1 juli heeft de raad het conceptbeleidsplan toerisme en recreatie “Tytsjerksteradiel, folle mear om te ûntdekken” opiniërend besproken. Deze opiniërende behandeling gaf geen aanleiding tot het wijzigen van het beleidsplan. De ontvangen reacties geven, uitgezonderd enkele kleine aanvullingen (n.a.v. reactie Marrekrite, zie bijlage), hiertoe ook geen aanleiding.
Met dit raadsvoorstel wordt de raad daarom gevraagd het beleidsplan vast te stellen.

Behandelwijze:
Dit onderwerp staat besluitvormend op de agenda van 16 september 2021. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.

Statusbepaling:
• Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
• Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
• Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

Besluit

Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 16 september 2021.

In Jistrum heerst al enkele jaren grote zorg voor het behouden van voorzieningen. Sinds 2019 is er in Jistrum een Dorps Ontwikkelings Maatschappij (DOM) project opgestart. DOM is een vierjarig project, gestart in 2019. Centraal staat de samenwerking tussen de gemeente en de dorpen. Het idee is vanuit gelijkwaardigheid samen te werken aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van het dorp. Daarnaast worden er ook drie keer per jaar regiotafels georganiseerd waarbij andere DOM dorpen elkaar ontmoeten en ideeën/vraagstukken kunnen uitwisselen en waar actuele thema’s besproken worden door gastsprekers of ambtenaren. De gemeente is betrokken in de Projectgroep en is daarbij verantwoordelijk voor de coördinatie van de processen binnen de gemeente.

Vanuit de DOM is er geld aan de projectgroep beschikbaar gesteld om te onderzoeken of er draagvlak is om een gemeenschappelijke accommodatie te realiseren waar maatschappelijke organisaties, verenigingen in het dorp gebruik van maken waarbij deze ook verantwoordelijk zijn voor de exploitatie en financiering van de accommodatie. In de Projectgroep zijn alle stakeholders uit het dorp vertegenwoordigd. Belangrijke onderdelen van de accommodatie zijn de bestaande sportvoorzieningen in het dorp en de nieuw te bouw school in het dorp. Voor de huidige schoolvoorzieningen heeft het PCBO (die het onderwijs verzorgd in het dorp) nieuwbouwplannen. Doel van het DOM onderzoek is om de voorzieningen in het dorp te behouden en deze te centreren in een multifunctionele accommodatie (MFA).

Na een onderzoeksfase is besloten om vanuit de DOM Jistrum een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met een architectenbureau voor een vlekkenplan met financiering- en exploitatieberekeningen. Het haalbaarheidsonderzoek is gefinancierd vanuit beschikbaar gestelde budgetten vanuit de DOM.

De verdere uitwerking is door het college in november 2020 “on hold” gezet. Het college beschikt niet over duidelijke kaders hoe om te gaan met maatschappelijk vastgoed binnen de gemeente. Op 1 juli 2021 is visie maatschappelijk vastgoed vastgesteld door de gemeenteraad, daarmee zijn de kaders voor MFA Jistrum duidelijk. Op 1 juli 2021 heeft gemeenteraad het plan voor een MFA opiniërend behandeld.

Behandelwijze:
Dit onderwerp staat besluitvormend op de agenda van 16 september 2021. Op verzoek van de VVD-fractie is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces. Dit punt wordt gecombineerd behandeld met agendapunt 1.6 'Realisatie MFA Tytsjerk'.

Statusbepaling:
• Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
• Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
• Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

020921: beantwoording vragen VVD over MFA Jistrum en MFC Tytsjerk is toegevoegd.

Besluit

Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 16 september 2021.

Na een fusie in 2018 zijn de openbare en de christelijke school in Tytsjerk verder gegaan onder de vlag van OPO Furore. Alle leerlingen zijn ondergebracht in het gebouw van de openbare school. Omdat dit gebouw te klein en verouderd is, is een nieuw schoolgebouw noodzakelijk. Dorpsbelangen Tytsjerk heeft de wens om alle voorzieningen in het dorp onder te brengen op één locatie. De partijen (o.a. Dorpsbelangen Tytsjerk, dorpshuis, peuteropvang en de school) hebben de handen inéén geslagen en willen het nieuwe schoolgebouw graag aanbouwen bij het dorpshuis uitbreiden tot een MFC, waarin ook de gymzaal en kinderopvang een plek krijgen. Dit plan heeft men vertaalt in een Dorpsvisie Tytsjerk -2018 en verder. Het dorp Tytsjerk hecht grote waarde aan het dorpshuis en willen deze ontmoetingsplek behouden voor het dorp.

Het plan is een duurzame, breed gedragen maar vooral een toekomstbestendige accommodatie te realiseren door en voor de leefbaarheid in het dorp.

Om deze mogelijkheid te onderzoeken, was een gedetailleerd haalbaarheidsonderzoek nodig. Het college heeft op 16 juli 2019 €10.500,- beschikbaar gesteld voor het schoolgedeelte van het onderzoek. Daarnaast heeft Dorpsbelang Tytsjerk zelf €10.500,- verkregen via het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân waarmee het onderzoek kon worden bekostigd.

Eind vorig jaar is de verkenningsfase afgesloten met een scenario onderzoek naar de voorkeurslocatie. Deze is gepresenteerd aan de raad in het Iepen Poadium van 10 september 2020. Het voorkeursscenario is de locatie naast het dorpshuis Yn’e Mande.

De verdere uitwerking is door het college in november 2020 “on hold” gezet. Het college beschikte niet over duidelijke kaders hoe om te gaan met maatschappelijk vastgoed binnen de gemeente. Op 1 juli 2021 is de visie maatschappelijk vastgoed vastgesteld door de gemeenteraad, daarmee zijn de kaders voor gemeentelijk vastgoed duidelijk. Vervolgens heeft de gemeenteraad het plan voor een MFC opiniërend behandeld op 1 juli 2021.

Behandelwijze:
Dit onderwerp staat besluitvormend op de agenda van 16 september 2021. Op verzoek van de VVD-fractie is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.Dit punt wordt gecombineerd behandeld met agendapunt 1.5 'Realisatie MFA Jistrum'.

Statusbepaling:
• Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
• Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
• Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

020921: beantwoording vragen VVD over MFA Jistrum en MFC Tytsjerk is toegevoegd.

Besluit

Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 16 september 2021.

Burgum heeft al enkele jaren behoefte aan nieuwe bouwkavels. In de Woonvisie 2019 –2024 zijn hiervoor richtlijnen opgenomen en met de provincie zijn in mei 2020 regionale afspraken over het nieuw te bouwen aantal woningen gemaakt. Hierbij zijn ook de al eerder gemaakte afspraken over de Centrale As contingenten opnieuw vastgelegd.
Het college richt zich met dit voorstel op de inzet van 68 woningen uit het compensatiepakket Centrale As die buitenstedelijk kunnen worden gerealiseerd. Voor de ontwikkeling van Burgum is gezocht naar een of meer locaties waar buitenstedelijk 68 woningen kunnen worden gerealiseerd.
Het college stelt voor om op basis van de gepresenteerde informatie te komen tot een heldere keuze voor (een) uitbreidingslocatie(s) waarmee de 68 Centrale As woningen kunnen worden gebouwd.

Behandelwijze:
Dit onderwerp staat opiniërend op de agenda van 16 september 2021. Op verzoek van de fracties VVD en GroenLinks is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.

Statusbepaling:
• Kan het stuk door naar de opiniërende fase?
• Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

020921: beantwoording vraag VVD over locatiestudie Burgum is toegevoegd.
080921: Informatie college - beantwoording vragen Technische informatieavond locatiestudie Burgum en bijlagen 9,10 en 11 toegevoegd.
090921: Brief dhr. Nijboer over locatie manege It Heechhiem n.a.v. informatieavond locatiestudie Burgum is toegevoegd.

Besluit

Het stuk is gereed voor opiniërende behandeling tijdens de raadsvergadering op 16 september 2021.

De gemeenteraad wordt voorgesteld het op 18 februari 2021 door de gemeenteraad genomen besluit rond geheimhouding van de bijlage ‘detailprogrammering 2021 Tytsjerksteradiel’ behorende bij het collegebesluit ‘Woningbouwprogrammering 2021’ d.d. 26 januari 2021 aan te passen.

In de raadsvergadering van 18 februari 2021 heeft de raad, in meerderheid, besloten tot geheim verklaring van bijlage 4 ‘detail programmering 2021 Tytsjerksteradiel’ behorende bij het collegebesluit ‘Woningbouwprogrammering 2021’ d.d. 26 januari 2021. De PvdA-fractie heeft toen tegengestemd en tijdens een volgende vergadering het college gevraagd de raad een reparatiebesluit voor te leggen.

Het besluit tot bekrachtiging van de geheimhouding kan in de openbare raadsvergadering worden genomen, tenzij (één van) de raadsleden over de inhoud van de stukken vragen willen stellen. Wanneer er vragen zijn, dient dit van tevoren te worden gemeld bij de griffie, omdat het niet mogelijk is om in De Ikker in beslotenheid te vergaderen.

Behandelwijze:
Dit onderwerp staat besluitvormend op de agenda van 16 september 2021. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.

Statusbepaling:
• Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
• Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
• Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

Besluit

Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 16 september 2021.

Het Doarpsbelang vraagt de gemeente om eenmalig € 15.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van de Doarpskeamer. De laatste jaren heeft Earnewâld geen ontmoetingsplek meer ter beschikking, terwijl er wel een toenemende behoefte is aan een plek waar de dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren. Doarpsbelang en het kerkbestuur zijn daarom samen tot het plan gekomen om de consistorie van de Eben Haëzer kerk te verbouwen tot een Doarpskeamer.

Het college vraagt de raad de aanvraag voor de financiële bijdrage van Doarpsbelang Earnewâld te honoreren.

Behandelwijze:
Dit onderwerp staat besluitvormend op de agenda van 16 september 2021. Op verzoek van de FNP-fractie is dit punt inhoudelijk geagendeerd. Ook de VVD-fractie heeft aangegeven nadere vragen te hebben. Er wordt een presentatie gegeven door Doarpsbelang Earnewâld en raadsleden kunnen nadere vragen stellen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.

Statusbepaling:
• Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
• Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
• Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

Besluit

Er wordt kennisgenomen van de presentatie door mevrouw A. Wester, namens Doarpsbelang Earnewâld en de kerk.

Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 16 september 2021.

De PvdA-fractie heeft via een agenderingsverzoek aangegeven kaders aan het college te willen meegeven ten aanzien van de prestatieovereenkomsten met woningcorporaties.
Er is contact geweest tussen de wethouder en dhr. P.J.A. van de Hoef (PvdA) over wat precies de bedoeling/verwachting is. Daar is het volgende uit gekomen:

 • Er komt een informerende raadsbijeenkomst waarin WoonFriesland de raad informeert over de actuele ontwikkelingen (staat op PTA als nog in te plannen)
 • De strekking van de motie wordt meegenomen in het (lopende) proces van totstandkoming van de prestatieafspraken. De uitkomst daarvan wordt via de LIST gedeeld met de raad.
 • De raad kan n.a.v. de informerende bijeenkomst en prestatieafspraken desgewenst overwegen de ambities in de woonvisie bij te stellen.
 • Tijdens het Iepen Poadium op 9 september wil de raad het college aspecten meegeven waaraan tijdens de informerende raadsbijeenkomst aandacht besteedt zou moeten worden.

Besluit

Er worden aan het college aspecten meegegeven waaraan tijdens de informerende raadsbijeenkomst aandacht besteedt zou moeten worden.

Het Iepen Poadium is opgesplitst in twee domeinen. In het eerste deel (vanaf 17.00 uur) worden onderwerpen met betrekking tot het Ruimtelijk Domein behandeld. In het tweede deel (vanaf 19.45 uur) komen onderwerpen met betrekking tot het Sociaal Domein aan bod.

Voorzitter: dhr. P.J.A. van de Hoef

Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk een dag voor het Iepen Poadium melden via griffie@t-diel.nl. Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker.
Let op: alleen degenen die het woord voeren, kunnen naar binnen. Betrokken buurtbewoners/geïnteresseerden/belanghebbenden kunnen de vergadering live volgen via RTV NOF.

De volgende insprekers hebben zich tot nog toe aangemeld voor onderwerpen op het gebied van het Sociaal Domein:

 • Mevrouw A. Adema spreekt in namens Kearn op agendapunt 2.2 'Visie Sociale Basis'.
 • Dhr. J. Holwerda spreekt in over 'Oud papier'. Dit onderwerp staat niet op de agenda.
 • Mevrouw P. Vlutters spreekt in namens werkgroep De Fryske Euro. Ze deelt een boekje uit en geeft een korte toelichting. Dit onderwerp staat niet op de agenda.
 • Dhr. H. van der Veen spreekt in namens de bibliotheek op agendapunt 2.2 'Visie Sociale Basis'.

Besluit

Er wordt kennisgenomen van de inspraakreacties van bovengenoemde insprekers.

Toezeggingen

Onderwerp
Inspreker over Oud Papier

De gemeente Tytsjerksteradiel wil het voorliggende veld moderniseren en opnieuw vormgeven. Dit vraagt om een nieuwe visie op het voorliggend veld, oftewel de sociale basis. Afgelopen maanden is samen met inwoners en uitvoeringsorganisaties invulling gegeven aan de visie versterken sociale basis. De visie beschrijft de uitgangspunten, doelen en koers voor het versterken van de sociale basis. De visie is kaderstellend voor nadere subsidieregelingen die het college vaststelt, waarin de ombuiging uit de begroting 2021-2024 wordt verwerkt.

Behandelwijze:
Dit onderwerp staat opiniërend op de agenda van 16 september 2021. Op verzoek van het college wordt dit punt nader toegelicht. Er wordt een presentatie gegeven en raadsleden kunnen nadere vragen stellen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.

Statusbepaling:
• Kan het stuk door naar de opiniërende fase?
• Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

Besluit

Er wordt kennisgenomen van de presentatie over de 'Visie Sociale Basis'. Het stuk is gereed voor opiniërende behandeling tijdens de raadsvergadering op 16 september 2021.

Op 25 november 2021 staat het beleidsplan Participatiewet ter besluitvorming geagendeerd. Voordat het college een uitgewerkt conceptbeleidsplan aan de raad voorlegt, wil het college de raad in de gelegenheid stellen om zich uit te spreken over de uitgangspunten, ambities en doelen die in het beleidsplan zullen worden opgenomen. Deze staan omschreven in het bijgevoegde raadsstuk waarin u ook achtergrondinformatie vindt over de Participatiewet. De eerdere evaluatie naar de uitvoering van de Participatiewet en bijbehorende aanbevelingen, waarvan de raad op 10 december 2020 kennis heeft genomen, vormen hierbij het vertrekpunt.

Er worden diverse uitgangspunten voorgelegd in het stuk, zoals het hebben van een regiefunctie als gemeente (relatie gemeente-inwoner en gemeente-omgeving), het werken vanuit vertrouwen en mogelijkheden (relatie gemeente-inwoner), het uitvoeren van beleid binnen de bestaande budgettaire kaders (financieel) en het maken van één beleidsplan en nadere regelgeving van de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen voor de Werkmaatschappij 8KTD (organisatorisch).

De voorgestelde ambities in het bijgevoegde raadsstuk zijn:

 1. Wij voorkomen instroom door vroegtijdige inzet op arbeidstoeleiding;
 2. Wij maximaliseren de arbeidsparticipatie van inwoners met een uitkering en/of indicatie;
 3. Wij intensiveren de maatschappelijke participatie van onze inwoners met een uitkering in de sociale basis.
  Voor een beeld van de bij deze doelen behorende inspanningen worden in het raadsstuk voorbeelden genoemd. Daarnaast worden de consequenties van de uitgangspunten, ambities en doelen omschreven voor de verschillende partijen.

Behandelwijze:
Dit onderwerp staat opiniërend op de agenda van 16 september 2021. Op verzoek van het college wordt dit punt nader toegelicht. Er wordt een presentatie gegeven en raadsleden kunnen nadere vragen stellen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.

Statusbepaling:
• Kan het stuk door naar de opiniërende fase?
• Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

Besluit

Er wordt kennisgenomen van de presentatie over het 'Beleidsplan Participatiewet'. Het stuk is gereed voor opiniërende behandeling tijdens de raadsvergadering op 16 september 2021.

GroenLinks heeft via een agenderingsverzoek aangegeven vragen te hebben over de resultaten van de evaluatie minimabeleid die op 24 juni 2021 op de LIST is geplaatst. De stukken zijn bijgevoegd.

Besluit

Op verzoek van de fractie GroenLinks wordt dit punt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 16 september 2021.

Het conceptbeleidsplan Economische Zaken wordt ten behoeve van een opiniërende behandeling aangeboden aan de raad. De raad kan hiermee richting geven op de inhoud en de verdere behandeling. Het beleidsplan Economische Zaken voor Tytsjerksteradiel is opgesteld in samenwerking met de gemeente Achtkarspelen. In Achtkarspelen loopt een vergelijkbaar traject. Beide conceptbeleidsplannen hebben een sterke overeenkomst, met daarnaast een zekere ‘couleur lokale’. De omstandigheden zijn namelijk per gemeente op onderdelen verschillend. Het beleidsplan richt zich op drie hoofddoelen, namelijk het ‘ondernemersklimaat’, ‘duurzaam ondernemen en ‘een sterke regio’.

Behandelwijze:
Dit onderwerp staat opiniërend op de agenda van 16 september 2021. Op verzoek van de VVD-fractie is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.

Statusbepaling:
• Kan het stuk door naar de opiniërende fase?
• Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

Besluit

Op verzoek van de VVD-fractie zullen de vragen voor de raadsvergadering van 16 september schriftelijk worden beantwoord. Het stuk is gereed voor opiniërende behandeling tijdens de raadsvergadering op 16 september 2021.

Adenium heeft de meerjarenbegroting 2021-2024 van OPO Furore ingediend. Er is sprake van een financieel gezonde situatie, daarom stelt het college de raad voor om geen zienswijze in te dienen.

Behandelwijze:
Dit onderwerp staat besluitvormend op de agenda van 16 september 2021. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.

Statusbepaling:
• Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
• Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
• Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

Besluit

Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 16 september 2021.

Volgens de Gemeentewet moet de gemeenteraad een gedragscode vaststellen voor zijn leden. Hiermee benadrukt de wetgever dat integriteit een essentiële voorwaarde is voor het goed functioneren van het (lokaal) openbaar bestuur.
Op voorstel van het presidium wordt de gemeenteraad gevraagd de Gedragscode raad Tytsjerksteradiel 2021 vast te stellen. De gedragscode uit 2011 komt daarmee te vervallen.

Behandelwijze:
Dit onderwerp staat besluitvormend op de agenda van 16 september 2021. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.

Statusbepaling:
• Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
• Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
• Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

Besluit

Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 16 september 2021.

Op voorstel van het college van B&W wordt de gemeenteraad gevraagd de Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Tytsjerksteradiel 2021 vast te stellen. De gedragscode uit 2011 komt daarmee te vervallen.

Behandelwijze:
Dit onderwerp staat besluitvormend op de agenda van 16 september 2021. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.

Statusbepaling:
• Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
• Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
• Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

Besluit

Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 16 september 2021.

Per 1 januari 2019 zijn OPO Furore en PCBO Smallingerland gefuseerd in een Holding, Adenium geheten. Aan het hoofd van de Holding staat de Raad van Toezicht. In verband met het vertrek van een lid, draagt Adenium aan de gemeenteraden een nieuw lid van de Raad van Toezicht voor. Zij voldoet aan het door de gemeenteraden vastgestelde profiel.

Behandelwijze:
Dit onderwerp staat besluitvormend op de agenda van 16 september 2021. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.

Statusbepaling:
• Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
• Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
• Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

Besluit

Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 16 september 2021.

De Raad van Toezicht heeft het profiel dat in 2018 was vastgesteld geëvalueerd en bijgesteld. Aan de hand daarvan is de nieuwe profielschets opgesteld. De raad wordt gevraagd om de nieuwe profielschets goed te keuren.

Behandelwijze:
Dit onderwerp staat besluitvormend op de agenda van 16 september 2021. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.

Statusbepaling:
• Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
• Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
• Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

Besluit

Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 16 september 2021.