Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM

donderdag 7 oktober 2021

17:00 - 22:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
P. Reitsma / P.J.A. van de Hoef
Toelichting

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.

Alle onderwerpen van de raadsagenda van 14 oktober staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij standaard vijf minuten is gereserveerd. De fracties geven na hun fractievergaderingen (op 30 september) aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal. Vanwege de beperkte ruimte in de raadzaal zal er geen publiek aanwezig zijn. De vergadering is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Uitzending

Agendapunten

Het Iepen Poadium is opgesplitst in twee domeinen. In het eerste deel (vanaf 17.00 uur) worden onderwerpen met betrekking tot het Sociaal Domein behandeld. In het tweede deel (vanaf 19.30 uur) komen onderwerpen met betrekking tot het Ruimtelijk Domein aan bod.

Voorzitter: dhr. P. Reitsma

00:00:41 - 00:01:23 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
00:12:20 - 00:12:23 - griffier O.E. de Vries
00:12:26 - 00:12:28 - P.J.A. v/d Hoef
00:20:26 - 00:20:27 - J. Looijenga BOARGERLID BVNL
00:25:59 - 00:28:44 - P. Reitsma

Besluit

Wethouder Hoekstra doet een mededeling over aanbesteding leerroutes in het kader van de Wet Inburgering.

00:30:44 - 00:30:45 - P. Reitsma

Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk een dag voor het Iepen Poadium melden via griffie@t-diel.nl. Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker.
Let op: alleen degenen die het woord voeren, kunnen naar binnen. Betrokken buurtbewoners/geïnteresseerden/belanghebbenden kunnen de vergadering live volgen via de raadswebsite en via RTV NOF.

De insprekers zijn verplaatst naar het avonddeel bij 2.3.

Mei de Kultuernota Ut de kûlizen hat de gemeente in ramt foar it kultuerbelied. Oan ‘e hân fan trije tema’s, meidwaan, mei-inoar en nij & aktueel, wolle wy in nije ympuls jaan oan kultuerpartisipaasje yn de gemeente. Behâld en fuortsterkjen fan besteande kultueruterings en it stimulearjen en fasilitearjen fan nije aktiviteiten op it mêd fan kultuer.

It kolleezje stelt de ried foar de Kultuernota fêst te stellen, wêrmei’t der in ramt is foar it kultuerbelied. It kolleezje stelt it útfieringsplan fêst en jout dêrnei útfiering oan de aktiviteiten.

Behandelwijze:
Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 14 oktober 2021. Op verzoek van het college wordt dit punt nader toegelicht. Er wordt een presentatie gegeven en raadsleden kunnen nadere vragen stellen. Ook de FNP-fractie heeft aangegeven nadere vragen te hebben. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.

Statusbepaling:

 • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
 • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
 • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

Besluit

Het stuk is gereed voor opiniërende behandeling tijdens de raadsvergadering op 14 oktober 2021.

00:40:01 - 00:40:17 - P. Reitsma
00:40:18 - 00:40:49 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
00:40:53 - 00:41:36 - M.R. Klont
00:41:36 - 00:42:45 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
00:42:45 - 00:42:55 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
00:42:58 - 00:43:35 - L. Westerdijk-Dam
00:43:36 - 00:44:09 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
00:44:11 - 00:44:25 - T.R. Krijgsman-Sikkema
00:44:26 - 00:44:28 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
00:44:50 - 00:45:21 - T.R. Krijgsman-Sikkema
00:45:21 - 00:45:41 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
00:45:41 - 00:45:55 - T.R. Krijgsman-Sikkema
00:45:55 - 00:45:56 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
00:45:57 - 00:46:30 - G.E. v/d Meijden
00:46:30 - 00:47:02 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
00:47:02 - 00:47:33 - G.E. v/d Meijden
00:47:33 - 00:47:37 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
00:47:37 - 00:48:02 - weth. G. Hoekstra-Mozes
00:48:02 - 00:48:32 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
00:48:32 - 00:48:32 - P. Reitsma
00:48:37 - 00:48:54 - D. Wagenaar
00:48:54 - 00:49:41 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
00:49:41 - 00:49:42 - P. Reitsma
00:49:44 - 00:50:14 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
00:50:14 - 00:50:25 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
00:50:25 - 00:50:26 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
00:50:27 - 00:50:53 - weth. G. Hoekstra-Mozes
00:50:53 - 00:51:00 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
00:51:00 - 00:51:01 - weth. G. Hoekstra-Mozes
00:51:01 - 00:51:10 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
00:51:10 - 00:51:12 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
00:51:12 - 00:51:17 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
00:51:17 - 00:52:24 - P. Reitsma
00:52:26 - 00:52:49 - M.R. Klont
00:52:49 - 00:54:25 - P. Reitsma

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering inwerking. De gemeente krijgt de regie bij inburgering en heeft een actieve rol in de begeleiding van statushouders naar integratie, participatie en werk. In het ‘Inburgeringsbeleid Tytsjerksteradiel 2022 – 2025’ wordt ingegaan in op de beleidsdoelen voor de komende drie jaar en de wettelijke en financiële kaders van de nieuwe Wet Inburgering. Het college vraagt de raad richtinggevende uitspraken te doen over de nieuwe Wet Inburgering.

Behandelwijze:
Dit onderwerp staat opiniërend op de raadsagenda van 14 oktober 2021. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.

Statusbepaling:

 • Kan het stuk door naar de opiniërende fase?
 • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

Besluit

Het stuk is gereed voor opiniërende behandeling tijdens de raadsvergadering op 14 oktober 2021.

De raad wordt voorgesteld om de visie ‘Versterken sociale basis’ vast te stellen. De gemeente Tytsjerksteradiel wil het voorliggende veld moderniseren en opnieuw vormgeven, dit is vastgesteld in het beleidskader sociaal domein in april 2019. Dit vraagt om een nieuwe visie op het voorliggend veld, oftewel de sociale basis. Afgelopen maanden is samen met inwoners en uitvoeringsorganisaties invulling gegeven aan de visie ‘Versterken sociale basis’. De visie beschrijft de bouwstenen, doelen en koers voor het versterken van de sociale basis. Het college stelt de raad voor om deze visie vast te stellen.

Behandelwijze:
Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 14 oktober 2021. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.

Statusbepaling:

 • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
 • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
 • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

Besluit

Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk tijdens de raadsvergadering op 14 oktober 2021.

00:54:30 - 00:54:46 - L. Westerdijk-Dam
00:54:50 - 00:55:44 - F. de Haan
00:55:44 - 00:55:47 - P. Reitsma
00:55:47 - 00:56:04 - F. de Haan
00:56:04 - 00:56:10 - P. Reitsma
00:56:10 - 00:56:32 - M. Wieringa
00:56:32 - 00:56:35 - P. Reitsma
00:56:36 - 00:56:46 - weth. G. Hoekstra-Mozes
00:56:47 - 00:58:32 - P. Reitsma

GroenLinks heeft via een agenderingsverzoek aangegeven vragen te hebben over de resultaten van de evaluatie minimabeleid die op 24 juni 2021 op de LIST is geplaatst. De stukken zijn bijgevoegd.

Het onderwerp stond geagendeerd voor het Iepen Poadium van 9 september. In verband met de tijd heeft de fractie GroenLinks verzocht dit punt door te schuiven naar de raadsvergadering van 16 september.
Het onderwerp is nogmaals doorgeschoven vanwege de afwezigheid van mevrouw B. Scheepsma en wordt nu behandeld in het Iepen Poadium van 7 oktober 2021.

011021: de PvdA-fractie heeft via een agenderingsverzoek vragen aangeleverd over de evaluatie van het minimabeleid. De vragen zijn bijgevoegd.

Besluit

GroenLinks wil graag een debat in de raad. Dit verzoek wordt meegenomen in de agendacommissie.

00:58:44 - 01:02:31 - W.A. Scheepsma
01:02:42 - 01:02:50 - P. Reitsma
01:02:53 - 01:03:54 - S. Kleinhuis BOARGERLID PvdA
01:03:54 - 01:03:56 - P. Reitsma
01:04:00 - 01:04:41 - S. Kleinhuis BOARGERLID PvdA
01:04:42 - 01:04:52 - P. Reitsma
01:04:53 - 01:06:28 - weth. G. Hoekstra-Mozes
01:06:28 - 01:07:01 - W.A. Scheepsma
01:07:01 - 01:07:49 - weth. G. Hoekstra-Mozes
01:07:49 - 01:08:56 - W.A. Scheepsma
01:08:56 - 01:09:43 - weth. G. Hoekstra-Mozes
01:13:00 - 01:13:43 - P. Reitsma
02:42:06 - 02:42:08 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef

Het Iepen Poadium is opgesplitst in twee domeinen. In het eerste deel (vanaf 17.00 uur) worden onderwerpen met betrekking tot het Sociaal Domein behandeld. In het tweede deel (vanaf 19.30 uur) komen onderwerpen met betrekking tot het Ruimtelijk Domein aan bod.

Voorzitter: dhr. P.J.A. van de Hoef

Besluit

Portefeuillehouder dhr. Gebben doet een mededeling over de brug over het Prinses Margrietkanaal in Kootstertille.

02:57:15 - 02:58:41 - burg. L.J. Gebben
02:58:41 - 02:58:45 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
02:58:45 - 02:58:46 - burg. L.J. Gebben
02:58:46 - 03:05:40 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef

Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk een dag voor het Iepen Poadium melden via griffie@t-diel.nl. Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker.
Let op: alleen degenen die het woord voeren, kunnen naar binnen. Betrokken buurtbewoners/geïnteresseerden/belanghebbenden kunnen de vergadering live volgen via de raadswebsite en via RTV NOF.

De volgende insprekers hebben zich tot nog toe aangemeld voor onderwerpen op het gebied van het Ruimtelijk Domein:

 1. Mevr. M. Pama spreekt in over nieuwbouwlocatie omgeving Kloosterlaan Noord – manege Heechhiem. Dit onderwerp staat niet op de agenda.
 2. Mevr. M. Zijlstra spreekt in over nieuwbouwlocatie omgeving Kloosterlaan Noord – manege Heechhiem. Dit onderwerp staat niet op de agenda.
 3. Dhr. E. Willems spreekt in over nieuwbouwlocatie omgeving Kloosterlaan Noord – manege Heechhiem. Dit onderwerp staat niet op de agenda.
 4. Dhr. E. Veenstra spreekt in over nieuwbouwlocatie omgeving Kloosterlaan Noord – manege Heechhiem. Dit onderwerp staat niet op de agenda.
 5. Dhr. F. Wijts spreekt namens PSV De Mennoruimters in over nieuwbouwlocatie omgeving Kloosterlaan Noord – manege Heechhiem. Dit onderwerp staat niet op de agenda.
 6. Dhr. T. Doevendans spreekt namens Observeum museum en sterrenwacht Burgum in over nieuwbouwlocatie omgeving Kloosterlaan Noord – manege Heechhiem. Dit onderwerp staat niet op de agenda.
  041021: de VVD-fractie heeft via een agenderingsverzoek vragen aangeleverd over diverse brieven van inwoners m.b.t de nieuwbouwlocatie Kloosterlaan Noord - manege Heechhiem. De vragen van de VVD zijn bijgevoegd.
 7. Dhr. L. van der Molen spreekt in namens CKV V&V Garyp over kantine Westermar. Dit onderwerp staat niet op de agenda.
  011021: de CDA-fractie heeft via een agenderingsverzoek vragen aangeleverd over de brief van CKV V&V Garyp over kantine Westermar. De vragen van het CDA en de brief zijn bijgevoegd.
 8. Dhr. R. Wierstra spreekt in namens de Vereniging voor Dorpsbelangen Hurdegaryp over 'Visie versterken sociale basis’ (agendapunt 1.6) en ‘Rapport Berenschot evaluatie 8KTD’ (agendapunt 2.7).
 9. Dhr. G. Visser spreekt in over woningbouw Noardburgum n.a.v. zijn brief aan de gemeenteraad.
  041021: de VVD-fractie heeft via een agenderingsverzoek vragen aangeleverd over de brief van de familie Visser. De vragen van de VVD zijn bijgevoegd.
03:05:40 - 03:12:33 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
03:12:40 - 03:14:22 - D. Wagenaar
03:14:44 - 03:14:56 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
03:28:50 - 03:32:34 - weth. G. Hoekstra-Mozes
03:32:34 - 03:33:05 - B. van Zandbergen
03:33:05 - 03:33:09 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
03:33:09 - 03:33:41 - D.T. Hooijenga
03:33:41 - 03:33:42 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
03:33:45 - 03:33:46 - D.T. Hooijenga
03:33:47 - 03:33:47 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
03:33:47 - 03:34:44 - D. Wagenaar
03:34:46 - 03:34:48 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
03:34:48 - 03:35:20 - M.H.G.I. Steenland
03:35:20 - 03:35:26 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
03:35:26 - 03:38:33 - weth. G. Hoekstra-Mozes
03:38:33 - 03:39:11 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
03:39:13 - 03:39:35 - D. Wagenaar
03:39:39 - 03:40:18 - S. Hoekstra
03:40:19 - 03:40:22 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
03:40:22 - 03:40:56 - weth. G. Hoekstra-Mozes
03:40:57 - 03:41:12 - S. Hoekstra
03:41:13 - 03:41:26 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
03:41:32 - 03:42:29 - W.A. Scheepsma
03:42:29 - 03:42:30 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
03:42:31 - 03:43:03 - D.T. Hooijenga
03:43:03 - 03:43:05 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
03:43:07 - 03:44:17 - weth. G. Hoekstra-Mozes
03:44:18 - 03:44:50 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
03:49:13 - 03:49:44 - G.E. v/d Meijden
03:49:45 - 03:49:55 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
03:49:55 - 03:49:56 - G.E. v/d Meijden
03:49:56 - 03:49:58 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
03:49:58 - 03:51:41 - D. Wagenaar
03:51:43 - 03:53:19 - W.A. Scheepsma
03:53:19 - 03:53:24 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
03:53:25 - 03:56:52 - burg. L.J. Gebben
03:56:53 - 03:57:01 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
03:57:02 - 03:57:15 - W.A. Scheepsma
03:57:18 - 03:59:10 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
03:59:11 - 03:59:29 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
03:59:29 - 03:59:57 - W.A. Scheepsma
03:59:58 - 04:00:03 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
04:00:03 - 04:00:44 - G.E. v/d Meijden
04:00:45 - 04:10:06 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
04:10:14 - 04:10:50 - S. Hoekstra
04:10:58 - 04:11:05 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
04:11:05 - 04:12:12 - weth. G. Hoekstra-Mozes
04:12:14 - 04:12:20 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
04:12:27 - 04:12:56 - S. Hoekstra
04:13:00 - 04:13:02 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
04:13:02 - 04:13:52 - weth. G. Hoekstra-Mozes
04:13:59 - 04:14:11 - S. Hoekstra
04:14:11 - 04:14:24 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef

Vorig jaar is via een unaniem aangenomen motie een oproep gedaan om de knellende verkeerssituatie op de Raadhuisweg nader te onderzoeken. Een verkennend onderzoek, waarbij de problemen nader zijn beschouwd en enkele oplossingsrichtingen zijn benoemd, is rond de jaarwisseling aan de raad voorgelegd.

Met dit voorstel wordt een vervolg gegeven aan de uitgevoerde verkenning. Drie kansrijke varianten zijn nader uitgewerkt en worden in dit voorstel aan de raad voorgelegd. De verschillende opties zijn tegen elkaar afgewogen en op basis daarvan is een voorkeur bepaald. Voorafgaand aan de besluitvormende behandeling wordt het onderwerp in het Iepen Poadium gepresenteerd en is er ruimte voor (technische) vragen.

Behandelwijze:
Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 14 oktober 2021. Op verzoek van de agendacommissie wordt er een presentatie gegeven en kunnen raadsleden nadere vragen stellen. Ook de fracties PvdA en FNP hebben aangegeven nadere vragen te hebben. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.

Statusbepaling:

 • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
 • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
 • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

Besluit

Het stuk is niet gereed voor besluitvorming. De fracties gaan in overleg met de ambtelijke organisatie en komen met een voorstel voor een andere variant, waarna de stukken opiniërend worden behandeld in de raadsvergadering van 25 november 2021. De besluitvorming vindt dan plaats in januari 2022.

04:16:02 - 04:16:05 - D. Wagenaar
04:18:00 - 04:32:33 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
04:32:33 - 04:33:21 - D.T. Hooijenga
04:33:21 - 04:34:07 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
04:34:07 - 04:34:08 - P.J.A. v/d Hoef
04:34:09 - 04:34:11 - D. Wagenaar
04:34:11 - 04:35:42 - P.J.A. v/d Hoef
04:35:50 - 04:36:00 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
04:36:00 - 04:36:09 - P.J.A. v/d Hoef
04:36:09 - 04:36:36 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
04:36:36 - 04:36:45 - P.J.A. v/d Hoef
04:36:45 - 04:38:25 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
04:38:25 - 04:40:11 - B. van Zandbergen
04:40:13 - 04:41:20 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
04:41:21 - 04:42:20 - S. Hoekstra
04:42:20 - 04:42:45 - D. Wagenaar
04:42:47 - 04:43:39 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
04:43:39 - 04:43:59 - S. Hoekstra
04:43:59 - 04:44:55 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
04:44:55 - 04:44:58 - D. Wagenaar
04:44:58 - 04:48:03 - burg. L.J. Gebben
04:48:05 - 04:48:10 - D. Wagenaar
04:48:10 - 04:48:57 - P. Reitsma
04:48:57 - 04:55:16 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
04:55:16 - 04:55:17 - P. Reitsma
04:55:17 - 04:55:58 - D. Wagenaar
04:55:58 - 04:56:24 - P. Reitsma
04:56:24 - 04:56:44 - D. Wagenaar
04:56:46 - 04:56:51 - P.J.A. v/d Hoef
04:56:53 - 04:56:57 - D. Wagenaar
04:57:01 - 04:57:18 - P.J.A. v/d Hoef
04:57:18 - 04:57:47 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
04:57:47 - 04:57:53 - P.J.A. v/d Hoef
04:57:53 - 04:58:03 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
04:58:03 - 04:58:45 - D. Wagenaar
04:58:46 - 04:59:05 - G.E. v/d Meijden
04:59:05 - 05:00:17 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
05:00:17 - 05:00:26 - burg. L.J. Gebben
05:00:26 - 05:00:30 - D.T. Hooijenga
05:00:30 - 05:01:45 - burg. L.J. Gebben
05:01:47 - 05:03:00 - D. Wagenaar
05:11:03 - 05:11:12 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De regels voor de omgeving waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen worden daarin samengevoegd en vereenvoudigd. Binnen de wet is meer ruimte voor maatwerk en ideeën uit de samenleving. De omgevingsvisie is een belangrijk nieuw instrument uit de Omgevingswet, die daarin de kaders geeft. Deze visie beschrijft namelijk op hoofdlijnen wat de kwaliteiten van onze gemeente zijn, welke trends en opgaven invloed hebben op onze leefomgeving en wat de gewenste koers voor ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst is.

Het proces van de omgevingsvisie is opgesplitst in drie fasen: concept, ontwerp en definitief. In de conceptfase is gestart met de voorbereiding door bouwstenen te verzamelen. Deze bouwstenen zijn samengevoegd in een eerste werkversie voor de omgevingsvisie. Deze werkversie stemt het college graag af met de raad, de mienskip en stakeholders, waarna over gegaan kan worden naar de ontwerpfase. Het college vraagt de raad richtinggevende uitspraken te doen over de werkversie omgevingsvisie.

Behandelwijze:
Dit onderwerp staat opiniërend op de raadsagenda van 14 oktober 2021. Op verzoek van de fracties PvdA en FNP is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.

Statusbepaling:

 • Kan het stuk door naar de opiniërende fase?
 • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

Besluit

Het stuk is gereed voor opiniërende behandeling tijdens de raadsvergadering op 14 oktober 2021.

05:14:08 - 05:16:02 - J.P. v/d Velde
05:16:02 - 05:16:10 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
05:16:10 - 05:16:39 - M.H.G.I. Steenland
05:16:39 - 05:16:45 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
05:16:50 - 05:17:22 - D. Wagenaar
05:17:24 - 05:17:37 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
05:17:37 - 05:19:03 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
05:19:05 - 05:19:15 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
05:19:15 - 05:22:32 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
05:22:35 - 05:22:40 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
05:22:40 - 05:23:17 - J.P. v/d Velde
05:23:19 - 05:23:23 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
05:23:23 - 05:23:23 - M.H.G.I. Steenland
05:23:23 - 05:23:29 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
05:23:29 - 05:24:00 - M.H.G.I. Steenland
05:24:00 - 05:24:08 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
05:24:08 - 05:24:51 - D. Wagenaar
05:24:52 - 05:24:56 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
05:24:56 - 05:25:55 - weth. G. Hoekstra-Mozes
05:25:58 - 05:26:15 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef

Op donderdag 27 mei 2021 was de gezamenlijke informatiebijeenkomst van de gemeeneraden Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen over het Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2019. Dit vond plaats op verzoek van de fractie van GroenLinks Tytsjerksteradiel. Het Dagelijks Bestuur van de Werkmaatschappij gaf daar informatie en beantwoordde vragen over het MTO. In de agendacommissie is vervolgens afgesproken dat dit onderwerp met bijbehorende organisatie-ontwikkelingen verder zou worden besproken in het Iepen Poadium. In de bijlage treft u de samenvatting van het MTO en de presentaties die zijn gegeven tijdens de bijeenkomst van 27 mei 2021.

Dit onderwerp staat alleen op de agenda van het Iepen Poadium.

Behandelwijze

 • De portefeuillehouder kan een korte toelichting geven.
 • De raad krijgt gelegenheid tot het stellen van vragen.
05:27:30 - 05:28:29 - burg. L.J. Gebben
05:28:29 - 05:28:39 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
05:28:44 - 05:30:54 - W.A. Scheepsma
05:30:55 - 05:31:01 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
05:31:01 - 05:32:52 - burg. L.J. Gebben
05:32:52 - 05:32:53 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
05:32:53 - 05:32:54 - burg. L.J. Gebben
05:32:54 - 05:32:55 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
05:32:55 - 05:34:02 - W.A. Scheepsma
05:34:03 - 05:35:32 - burg. L.J. Gebben
05:35:32 - 05:35:38 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
05:35:39 - 05:36:25 - D. Wagenaar
05:36:27 - 05:37:33 - burg. L.J. Gebben
05:37:36 - 05:37:36 - D. Wagenaar
05:37:36 - 05:37:37 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
05:37:37 - 05:38:41 - D. Wagenaar
05:38:41 - 05:38:43 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
05:38:43 - 05:39:37 - burg. L.J. Gebben
05:39:41 - 05:39:42 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
05:39:42 - 05:39:43 - D. Wagenaar
05:39:45 - 05:39:46 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
05:39:46 - 05:39:47 - D. Wagenaar
05:39:47 - 05:39:48 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
05:39:48 - 05:40:35 - D. Wagenaar
05:40:35 - 05:40:42 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
05:40:43 - 05:41:34 - W.A. Scheepsma
05:41:34 - 05:41:35 - burg. L.J. Gebben
05:41:35 - 05:42:02 - W.A. Scheepsma
05:42:04 - 05:44:14 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef

Bureau Berenschot heeft, op verzoek van de raden, gedurende de eerste helft van dit jaar een evaluatie uitgevoerd naar de kosten, effecten en resultaten van de samenwerking in de GR Werkmaatschappij 8KTD. Berenschot heeft de door haar opgestelde rapportage toegelicht op 29 juni, en op 14 september was er gelegenheid voor de raden om vragen te stellen. Nu ligt de rapportage opiniërend voor aan de gemeenteraad en vraagt het college de raad richtinggevende uitspraken te doen over de evaluatie samenwerking 8kTD.

Behandelwijze:
Dit onderwerp staat opiniërend op de raadsagenda van 14 oktober 2021. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.

Statusbepaling:

 • Kan het stuk door naar de opiniërende fase?
 • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

Besluit

Het stuk is gereed voor opiniërende behandeling tijdens de raadsvergadering op 14 oktober 2021.

Door middel van dit overzicht 'Begrotingswijzigingen oktober 2021' wordt de raad meegenomen in een aantal ontwikkelingen, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting 2021.
Een voorgestelde wijziging op de begroting heeft invloed op de afgesproken kaderstelling bij de begroting 2021. De raad is beslissingsbevoegd om de kaders bij te stellen.

Behandelwijze:
Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 14 oktober 2021. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.

Statusbepaling:

 • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
 • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
 • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

Besluit

Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 14 oktober 2021.

Het college heeft op 18 februari en 16 september de raad voorgesteld de geheimhouding op detail woningbouwprogramma 2021 Tytsjerksteradiel te bekrachtigen. De raad heeft dit bekrachtigd.

Het college stelt nu voor om de geheimhoudingsplicht op te heffen voor een aantal concrete projecten, die inmiddels klaar zijn om via de gebruikelijk wijze in procedure gebracht te worden en daarmee openbaar worden. Daarnaast doet het college de raad een voorstel over de geheimhouding ten behoeve van locaties die nog niet actueel in ontwikkeling zijn, maar dat mogelijk wel gaan worden.

Het raadsvoorstel kan door de raad in openbaarheid worden besproken. Als de raad de lijst met locaties wil bespreken waar het college van voorstelt om de geheimhouding van opheffen zal dat in beslotenheid moeten plaatsvinden. Als de raad besluit de geheimhouding op te heffen worden deze locaties nadien openbaar gemaakt.

Dit punt is op 30 september 2021 aan deze voorlopige agenda toegevoegd.

Behandelwijze:
Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 14 oktober 2021. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.

Statusbepaling:

 • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
 • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
 • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

Besluit

Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 14 oktober 2021.

De VVD-fractie heeft via een agenderingsverzoek aangegeven vragen te hebben over de brief van de speeltuincommissie die op 20 september 2021 op de LIST is geplaatst. De stukken zijn bijgevoegd.

Behandelwijze:

 • Vragen VVD
 • Aanvullende vragen overige fracties
 • Beantwoording door portefeuillehouder
05:44:28 - 05:44:56 - S. Hoekstra
05:44:57 - 05:44:58 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
05:44:58 - 05:45:00 - burg. L.J. Gebben
05:45:00 - 05:45:04 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
05:45:04 - 05:45:35 - G.E. v/d Meijden
05:45:35 - 05:45:37 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
05:45:37 - 05:45:42 - S. Hoekstra
05:45:43 - 05:45:49 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
05:45:49 - 05:46:51 - burg. L.J. Gebben
05:46:51 - 05:47:24 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef