Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M-3-9-9 - Moasje FNP - Wettermemo

ID
157
Agendapunt
RAADSVERGADERING 2021 (3.9.9. M-3-9-9 - Moasje FNP - Wettermemo)
donderdag 8 juli 11:00 tot 17:00
De Ikker
Titel
M-3-9-9 - Moasje FNP - Wettermemo
Status
Aangenomen
Raadsleden
  • J.P. van der Velde
Portefeuillehouder
T. Willemsma
Toelichting
Einddatum
Stand van zaken
Wurd meinommen yn 'e begrutting. It kollege hat kennis naam fan de moasje en sil dit fieders oppakke. Doel is om jierliks mei in 'wettermemo' de ried te ynformearjen oer wettersaken yn Tytsjerksteradiel. Wy sil dit ek yn it PBOW (Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water) ynbringe om te ûndersykjen wat yn 'e mande mei oare oerheden mooglik is op dit mêd.
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)
Stemmen